Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ithemba Elikhulu - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ikhaya Lethu Lokugcina

  “Ngabona izulu Elisha nomhlaba omusha; ngokuba izuiu lakuqala nomhlaba wakuqala kudlulile,” (iSambulo 21:1).IE 123.1

  Lomliio obulala ababi uhlambulula umhlaba. Isono, nesincane kangakanani, siphelisiwe. Akukho sihogo esiyovutha ngunaphakade ukukhumbuza abasindisiwe ngemiphumela eyesabekayo yesono.IE 123.2

  Kuyokuba khona okukodwa kuphela okubakhumbuzayo; uMsindisi uyohlale enamanxeba okubethelwa, okuyokuba yisona sikhumbuzo kuphela somsebenzi wesihluku owenziwe yisono. Eminyakeni yaphakade, amanxeba aseKhalvari ayotshengisa udumo IwaKhe, amemezele amandla aKhe.IE 123.3

  UKristu waqinisekisa abafundi baKhe ukuthi uya kubalungisela izindlu ekhaya likaBaba. Ulimi Iwabantu alukwazi ukuchaza umvuzo wabalungile. Uyokwaziwa kuphela kulabo abayowubona. Ayikho ingqondo yasemhlabeni engaqonda inkazimulo yaseParadesi likaNkulunkulu!IE 123.4

  EBhayibhelini ifa labasindisiwe libizwa ngokuthi “yizwe,” (amaHeberu 11:14-16). Lapho-ke uMelusi wasezulwini uholela umhlambi waKhe emithonjeni yamanzi aphilayo. Kukhona imifula egeleza njalo, ecwengeke njengengilazi, ogwini Iwayo kukhona izihlahla ezigoba kahle, izithunzi zazo ziwela endleleni elungiselwe abasindiswa beNkosi. Amathafa abanzi aqhubeka abe amagquma amahle, nezintaba zikaNkulunkulu ziphakame lapho. Kulawo mathafa anokuthula, ngasemifuleni ephilayo, abantwana bakaNkulunkulu abakade baba yizihambi nabazuli, bathola ikhaya.IE 123.5

  “Bayakwakha izindlu, bahlale kuzo; bayakutshala izivini, badle izithelo zazo. Abayikwakha, kuhlale omunye; abayikutshala, kudle omunye:... Abakhethiweyo baMi bayozithokozisa ngomsebenzi wezandla zabo njalo.”IE 123.6

  “Kuyakujabula ihlane nogwadule, kuthokoze uqwathule,, lukhahlele njengentebe.” “Impisi iyakuhlala newundlu, ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzL.nomntwana omncane uyakukuqhuba... Abayikwenza okubi, bangachithi entabeni yonke yami engcwele,” (Isaya 65:21,22; 35:1; 11:6, 9).IE 124.1

  Ubuhlungu abukwazi ukuba khona ezulwini. Ngeke kube khona ukukhala, nemingcwabo. “Akusayikuba khona ukufa, nokudabuka, nokulila:...ngokuba okwakuqala kudlulile.” “Abakhe khona abayikusho ukuthi: Ngiyagula; abantu abahlala khona bayakuthethelelwa ububi babo,” (iSambulo 21:4; Isaya 33:24).IE 124.2

  Lilapho iJerusalema Elisha, inhloko-dolobha yomhlaba omusha. “Ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu, sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo.” “Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aletho kuwo ubukhosi bawo.” “Itabernakeli likaNkulunkulu likubantu; uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo,” (iSambulo 21:11, 24, 3).IE 124.3

  Emzini kaNkulunkulu “Ubusuku abusayikuba khona.” (iSambulo 22:5). Akuyikuba khona ukukhathala. Siyohlale sivuseleleke njengasekuseni, sibe kude nokwedlula kwaleso sikhathi. Ukukhanya kwelanga kuyokwedlulwa yinkazimulo engaxhophi, kodwa eyedlula kakhulu ukukhanya kwasemini. Abasindisiwe bahamba enkazimulweni yemini engapheli.IE 125.1

  “Angibonanga ithempeli kuwo, ngokuba iNkosi uNkulunkulu, uMninimandla onke, iyithempeli lawo kanye neWundlu,” (iSambulo 21:22). Abantwana bakaNkulunkulu baphiwe ilungelo nokukhuluma noBaba neNdodana ngokuvulelekile. Manje sibona umfanekiso kaNkulunkulu njengasesibukweni, kodwa ngaleso sibkhathi siyakumbona ubuso nobuso, kungekho sihenqo esisithayo phakathi.IE 125.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents