Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Българска Библия 1940

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Йоан 12

  1 А шест дни преди пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.ББ1940 — Йоан 12:1

  2 Там му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, които седяха с Него на трапезата.ББ1940 — Йоан 12:2

  3 Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.ББ1940 — Йоан 12:3

  4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече:ББ1940 — Йоан 12:4

  5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?ББ1940 — Йоан 12:5

  6 А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата {Гръцки: Торбичката <или>, кутийката.} вземаше <от> това, което пускаха в нея.ББ1940 — Йоан 12:6

  7 Тогава Исус рече: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.ББ1940 — Йоан 12:7

  8 Защото сиромасите всякога се намират между вас но Аз не се намирам всякога.ББ1940 — Йоан 12:8

  9 А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само поради Исуса, но за да видят и Лазара, когото възкресил от мъртвите.ББ1940 — Йоан 12:9

  10 А главните свещеници се наговориха да убият и Лазара,ББ1940 — Йоан 12:10

  11 защото поради него мнозина от юдеите отиваха <към страната на Исуса> и вярваха в Него.ББ1940 — Йоан 12:11

  12 На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим,ББ1940 — Йоан 12:12

  13 взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар!ББ1940 — Йоан 12:13

  14 А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано: —ББ1940 — Йоан 12:14

  15 “Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле”:ББ1940 — Йоан 12:15

  16 Учениците Му изпърво не разбраха това; а когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха това.ББ1940 — Йоан 12:16

  17 Народът, прочее, който беше с Него, когато повика Лазара от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше <за това чудо>.ББ1940 — Йоан 12:17

  18 По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.ББ1940 — Йоан 12:18

  19 За туй фарисеите рекоха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.ББ1940 — Йоан 12:19

  20 А между ония, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.ББ1940 — Йоан 12:20

  21 Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видим Исуса.ББ1940 — Йоан 12:21

  22 Филип дохожда и казва на Андрея; Андрей дохожда, и Филип, и те казват на Исуса.ББ1940 — Йоан 12:22

  23 А Исус в отговор им казва: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.ББ1940 — Йоан 12:23

  24 Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод.ББ1940 — Йоан 12:24

  25 Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.ББ1940 — Йоан 12:25

  26 Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.ББ1940 — Йоан 12:26

  27 Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час.ББ1940 — Йоан 12:27

  28 Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас от небето: И Го прославих, и пак ще Го прославя.ББ1940 — Йоан 12:28

  29 На това, народът, който стоеше там, като чу <гласа> каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му проговори.ББ1940 — Йоан 12:29

  30 Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.ББ1940 — Йоан 12:30

  31 Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.ББ1940 — Йоан 12:31

  32 И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.ББ1940 — Йоан 12:32

  33 А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.ББ1940 — Йоан 12:33

  34 Народът, прочее, Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века; тогава как казваш Ти, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Тоя Човешки Син?ББ1940 — Йоан 12:34

  35 Тогава Исус им рече: Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива.ББ1940 — Йоан 12:35

  36 Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. Това изговори Исус и отиде та се скри от тях.ББ1940 — Йоан 12:36

  37 Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;ББ1940 — Йоан 12:37

  38 за да се изпълни казаното от пророк Исаия, който рече: — “Господи, кой <от нас> е повярвал на онова, което сме чули? И мишцата Господня на кого се е открила”?ББ1940 — Йоан 12:38

  39 Те за това не можаха да вярват, защото Исаия пак е рекъл: —ББ1940 — Йоан 12:39

  40 “Ослепил е очите им, и закоравил сърцата им, Да не би с очи да видят, и със сърца да разберат, За да се обърнат и да ги изцеля”.ББ1940 — Йоан 12:40

  41 Това каза Исаия защото видя славата Му и говори за Него.ББ1940 — Йоан 12:41

  42 Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но поради фарисеите не <Го> изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;ББ1940 — Йоан 12:42

  43 защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.ББ1940 — Йоан 12:43

  44 А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.ББ1940 — Йоан 12:44

  45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.ББ1940 — Йоан 12:45

  46 Аз дойдох <като> светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.ББ1940 — Йоан 12:46

  47 И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.ББ1940 — Йоан 12:47

  48 Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.ББ1940 — Йоан 12:48

  49 Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.ББ1940 — Йоан 12:49

  50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.ББ1940 — Йоан 12:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents