Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Kabuhi Kag Bulohaton ni Ginang E. G. White.

  Si Ellen G. Harmon kag ang iya utod nga babae nga kapid natawo sang Nobiembre 26. 1827 sa Gorham, Maine, sa aminhansidlangan nga bahin sang Estados Unidos. Sang nagapanuigon sia sing siam ka tuig, may natabo kay Ellen, ang isa ka bato ginhaboy sang dimahinalungon nga kaupod niya sa klase. Ang daot sa nawong gTabe sa bagay nga diutay lang madula ang iya kabuhi kag nagtama kaluya ang iya kahimtangan sa bagay nga indi sia makapadayon sa pageskuela.MLI 20.4

  Sang pag-edad niya sing napulogisa, ginhatag niya ang iya tagipusoon sa Dios kag sa wala madugay gintugmawan bangod sa paglumoy sa dagat kag ginbaton subong miembro sang Iglesia Metodista. Upod sang iban nga mga miembro sang iya panimalay, nagtambong sia sa mga katipunan sa Portland, Maine, nagbaton sing bug-os sang panghunahona nahanungod sang malapit nga pagkari sa ikaduha ni Kristo, nga ginpahayag ni Guillermo Miller kag sang iya mga kabulig, kag sing may pagsalig nagsugod sa paghulat sa pagbalik sang Manlulowas.MLI 20.5

  Sang isa ka aga sang Disyembre, 1844, samtang nagapangamuyo sia upod sang apat ka mga babae, ang gahom sang Dios nagpahuway sa ibabaw niya. Sing una nadula sia sa mga butang nga dutan-on; niyan sa simbolo nga pagpahayag nagsaksi sia sang mga panlakatan sang mga tinawo sang Ikaduha nga pagkari pakadto sa banwa sang Dios, kag sang balos sadtong mga matutom. Sa kahadlok kag nagakurog, ining napulogpito ka tuig nga babae nagsugid sini kag sang mga nag sulonod nga mga planan-awon sa iya masigkatumoluo sa Portland. Niyan sang ginhatagan sing kahigayunan, ginsugid niya ang palanan-awon sa mga kabon sang Adventista sa Main kag sa malapit nga mga estado.MLI 21.1

  Sang Agosto, 1846, si Ellen Harmon gintiayon sa kasal sa kay James White, isa ka pamatan-on nga ministro nga Adventista. Sa masunod nga katloan kag lima ka tuig ang kabuhi ni Ginang White naangot sing hapiit sa iya sang iya bana sa maukod nga pagpangabudlay sa maayong balita tubtob sa iya kamatayon, sang Agosto 6, 1881. Nagpanlakatan sila sing malapad sa Estados Unidos, nga nagawali kag nagasulat, nagatanom kag nagatukod, nagaorganisar kag nagadumala.MLI 21.2

  Ang panag-on kag ang pagtilaw nagpamatuod kon daw ano kasangkad kag kalig-on sang mga sadsaran nga ginpahamtang ni Pastor White kag sang iya asawa kag sang ila mga kabulig, kag kon daw ano kaalam kag kaayo sang pagtukod. Nagapangulo sila sa tunga sang mga Adventista nga nagabantay sang Sabado sa pagsaulog sang bulohaton pamantalaan sang 1849 kag 1850, kag sa pagpatubo sang organisasyon sang iglesia sa isa ka maayo nga paghusay sang panguarta sang iglesia sa talipusposon sang 1850. Ini gintapos bangod sa pagtukod sang Konperensia Heneral sang mga Adventista del Septimo dia sang 1863. Ang tungatunga sang 1860 nagtanda sang pagsugod sang aton bulohaton mediko kag ang dako nga bulohaton kalantipan sang denominasyon nagsugod sing maaga sang 1870. Ang piano sa paghiwat sing tuigtuig nga katipunan heneral ginsugoran sang 1863, kag sang 1874 ang mga Adventista del Septimo-dia nagpadala sang ila nahauna nga misyonero.MLI 21.3

  Tanan ini nga mga paguswag gintuytoyan sang madamo nga mga laygay, sa hambal kag sa sulat, nga ginhatag sang Dios sa sining mga tinawo bangod kay Ginang E. G. White.MLI 21.4

  Ang kalabanan sang maaga nga komunikasyon ginsulat sa dagway sang personal nga mga sulat, ukon bangod sa mga artikulo sa Present Truth, ang aton nahauna nga regular nga balasahon. Indi tubtob sa 1851 nga si Ginang White nagpaguwa sang iya nahauna nga tulon-an nga may 64 ka pamihak, nga ginahingalanan A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White.MLI 21.5

  Sang pagsugod sang 1855 ang alagisod nga mga pampleta nga numerado ginbantala, ang tagsa sa ila may ngalan nga Testimony for the Church. Ini nagahatag sing mga balita sa pagtudio kag pagtadlong nga ginpili sang Dios sa tion kag tion nga ipadala sa pagpakamaayo, sa pagsabdong, kag sa pagtuytoy sa Iya mga tinawo. Agod masugata ang nagapadayon nga pagkinahanglan sining pagtudio, ginbantala liwat sia sang 1885 sa apat ka tulon-an nga may hapin, kag sa gindugangan sang iban nga mga tumo, nga nagguwa sang 1889-1909, nahimo sia nga isa ka huego sang siam ka tumo sang Testimonies for the Church.MLI 22.1

  Apat ka anak ang natawo sa mga White. Ang magulang, lalaki, si Henry, nagkabuhi tubtob sa edad nga napulog-anom; ang kamanghuran, lalaki si Herbert, napatay sa tatlo ka bulan nga edad. Ang duha ka lalaki katung-anan, si Edson kag si Willian, nagkabuhi tubtob naghamtong, kag ang tagsatagsa aktibo sa bulohaton sang deonominasyon Adventista del Septimo-dia.MLI 22.2

  Sa pagsabat sang ginapangabay sang Konperensia Heneral, si Ginang White nagkadto sa Uropa sa tingadlaw sang 1885. Nagdugay sia didto sing duha ka tuig sa pagpabakod sang bag-o nagtubo nga bulohaton sa Kontinente. Sa nakahimo sia sang iya puloy-an sa Basel, Switzerland, nagpanlakatan sia sing madamo sa Bagatnan, Tungatunga kag Aminhan sang Uropa, nga nagatambong sa mga katipunan heneral sang iglesia kag sa pagpakigkita sa mga tumuoluo sa ila mga katipunan.MLI 22.3

  Sa tapos sang apat ka tuig nga nakabalik na sa Estados Unidos, si Ginang White sa 63 ka tuig nga edad, sa pagsabat sang panawag sang Konperensia Heneral, naglakat pa Australia. Nagpabilin sia didto sing siam ka tuig, nga nagabulig sa bulohaton pagpanguna kag sa pagpatubo sang bulohaton, ilabi na sa kalantipan kag sa bulohaton mediko. Nagbalik si Ginang White sang 1900 sa pagbuhat sang iya puloy-an sa nakatundan nga bahin sang Estados Unidos, sa St. Helena, California, sa diin nagpuyo tubtob sa iya kamatayon sang 1915.MLI 22.4

  Sa 60 ka tuig nga malawig nga pag-alagad sa Amerika kag 10 ka tuig sa tabok sang kadagatan, si Ginang White ginhatagan sing malapit sa 2,000 ka palanan-awon, nga, bangod sa iya wala nagakalapyo nga paninguha sa paglaygay sa mga tawo, mga iglesia, sa dayag nga mga katipunan, kag sa sinapol sang Konperensia Heneral, nagdihon sing dako sang paguswag sining dako nga hinulagholag. Ang bulohaton sa pagpahayag sa tanan nga may kahilabtanan, sang mga balita nga ginhatag sang Dios sa iya wala gid pagpabayai.MLI 22.5

  Ang iya mga sinulat nagadala sing kapin sa isa ka gatos kalibo ka mga pamihak. Ang mga balita gikan sa iya pluma naglambot sa mga tawo paagi sa personal nga kumunikasyon, sulosimana nga mga artikuio sa aton mga balasahon sang denominasyon kag sa jya madamo nga mga tulon-an. Ang mga halambalanon nga ginsulat may kaangtanan sa maragtas sang Biblia, tagsa ka adlaw nga eksperiensia Kristohanon, maayong panlawas, kalantipan, ebanneismo kag iban nga mga tema nga mahapos. Ang pila sang iya kap-atan kag anom ka mga tulon-an ginaimprenta sa importante nga mga hambal sang kalibutan kag minilyon ka mga huwad ang nabaligya.MLI 23.1

  Sa edad nga 81, si Ginang White nagtabok sa kontinente sa katapusan nga tion sa pagtambong sa Konperensia Heneral sang 1909. Ang nabilin nga anom ka tuig sang iya kabuhi gingamit sa pagtapos sang iya bulohaton sa pagsulat. Malapit sa kahingapsan sang iya kabuhi si Ginang White nagsulat sining mga pulong: “Kon bala ang akon kabuhi pagaluwason ukon indi, ang akon mga sinulat sing dayon magahambal, kag ang ila bulohaton magapadayon tubtob ang panag-on matapos.”MLI 23.2

  Sa dimationg nga pagpakabakod kag sa himpit nga pagsalig sa iya Manunobos, napatay sia sa iya kaugalingon nga puloy-an, sang Hulyo 16, 1915, kag ginlubong sa luyo sang iya bana kag mga anak sa Oak Hill Cemetery sa Battle Creek, Michigan.MLI 23.3

  Si Ginang White ginapakamahal kag ginapadunggan sang iya masigkamanogpangabudlay, sang iglesia, kag sang miembro sang iya panimalay, subong matutom nga iloy kag subong hanuot, maalwan, wala nagakalapyo nga manogpangabudlay nga balaan. Wala gid sia magkuha sing palangakuan nga opisyal sa iglesia. Nakilala sang iglesia kag sang iya kaugalingon nga sia among “isa ka manogbalita” nga may balita gikan sa Dios para sa Iya mga tinawo. Wala gid sia magsugo sa iban sa pagtulok sa iya, ukon maggamit sang iya hiyas sa pagtukod sang iya kaugalingon sa panguarta ukon sa pagkapopular. Ang iya kabuhi kag ang tanan nga iya, gintugyan niya sa bulohaton sang Dios.MLI 23.4

  Sa iya kamatayon ang editor sang isa ka kinilala nga magasin simanal, The Independent, sang Agosto 23, 1915, nagtakop sang iya mga pulong nahanungod sang iya mabungahon nga kabuhi sa sining mga pulong: “Sing himpit bunayag sia sa iya pagtuo sa iya mga pagpahayag. Ang iya kabuhi takos sa ila. Wala sia magpakita sing bugal espirituhanon, kag wala sia magpangita sang didungganon nga ganasia. Ginkabuhi niya ang kabuhi kag ginbuhat niya ang bulohaton sang isa ka takos nga manalagna.”MLI 23.5

  Sang pila ka tuig sa wala pa sia mapatay, si Ginang White nagtuga sing isa ka hunta sang mga Tulogyanan nga among mga tawo nga nagapangulo sa iglesia nga sa ila ginbilin ang iya mga sinulat upod sang sugo nga kinahanglan sila may salabton tungod sang ila pagtatap kag sang ila dayon nga pagban- tala. Sa opisina sa Konperensia Heneral sa Washington, D.C., E.U.A., opisina sa kalibutan sang iglesia Adventista del Septimodia, ini nga hunta nagapauswag sang dayon nga pagpaguwa sang mga tulon-an ni E. G. White sa Iningles kag nagapabaskog sang ila pagguwa sa bug-os ukon sa bahin sa iban nga mga hambal. Nagpagguwa man sila sing pila ka mga tulon-an sang mga artikulo kag manoskrito sa mga periodiko, ini nagakasinanto sa sugo ni Ginang White. Sa idalom sang pagtugot sini nga hunta, ini nga tulon-an ginapagguwa.MLI 23.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents