Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ginaisip sang Dios ang Hatag Bangod sa Gugma nga Naghikot sa Paghalad

  Sa mga timbangan sang balaan nga puloy-an ang mga dulot sang imol, nga ginhimo tungod sa gugma kay Kristo, wala ginaisip suno sa kadakuon nga ginhatag, kundi suno sa gugma nga naghikot sa paghalad. Ang mga saad ni Jesus sa pagkamatuod madangat sang mainalwanon nga tawo nga imol nga may dituay lamang nga ihalad apang nagahatag sinang dituay sing kinabubot-on, subong sang manggaranon nga nagahatag sa iya kabuganaan. Ang imol nga tawo nagahimo sing pagantos sa iya diutay nga halad nga sa pagkamatuod iya ginabatyag. Sa pagkamatuod, ginadumilian niya ang iya kaugalingon sang mga butang nga iya ginakinahanglan sa iya kaugalingon nga kaayuhan, samtang ang manggaranon nga nagahatag sa iya kabuganaan, kag wala nagabatyag sang kakulangan, wala gid nagadumili sa iya kaugalingon sang butang nga sa pagkamatuod ginakinahanglan niya. Busa ngani, may yara nga pagkabalaan sa halad sang imol nga indi makita sa hatag sang manggaranon, tungod kay ang manggaranon nagahatag sa ila kabuganaan. Ang kaako sang Dios nagpahamtang sang bug-os nga piano sang mahusay nga pagkamahinatagon sa kaayuhan sang tawo. Ang Iya kaako wala gid nagadulog. Kon ang mga ulipon sang Dios magasunod sang Iya dayag nga pagtatap, ang tanan magamanginmapisan nga manogpangabudlay.153 T 398, 399.MLI 99.1

  Ang mga halad sang diutay nga mga bata sarang mabaton kag kalahamut-an sa Dios. Suno sa espiritu nga nagahikot sang dulot, pagapabilihan ang halad. Ang imol, bangod sa pagtuman sang pagsulondan sang pinadala kag sa pagpain sing diutay nga kantidad tagsa ka simana, nagabulig sa pagpuno sang balahandian, kag ang ila mga dulot sing bug-os ginabaton sang Dios; kay nagahimo sila sing dalagko, kag ayhan labi kadalagko nga mga halad sang sa ila labi kamanggaranon nga mga utod. Ang piano sang mahusay nga paghatag magapakita subong isa ka bantay sa tagsa ka panimalay batok sa mga pagsulay sa paggamit sang kuarta sa indi kinahanglanon nga mga butang, kag sing pinasahi magapakita subong isa ka pagpakamaayo sa manggaranon bangod sa pagbantay sa ila gikan sa pagpagusto sa mga kadayawan.163 T 412.MLI 99.2

  Ang halos sang pagkamaalwan sang bug-os nga kalag amo ang pagdala sang hunahona kag tagipusoon sing labi pa kahapiit nga pagambitay sa Espiritu.176 T 390.MLI 100.1

  Si Pablo nagapahamtang sing isa ka pagsulondan sa paghatag sa bulohaton sang Dios, kag nagasugid sia sa aton kon ano ang patubas sa aton kaugalingon kag sa Dios. “Pahimoa ang tagsa ka tawo suno sa gintuyo niya sa iya tagipusoon: indi sa kasubo, ukon sa pagpilit: kay ang Dios nagahigugma sa manoghatag nga malipayon.” “Nagasiling ako sini, Ang nagasab-og sing halushalos magaani man sing halushalus; kag ang nagasab-og sing maalwan magaani man sing bugana.” “Kag ang Dios sarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo; agod nga kamo, nga sa gihapon may bug-os nga pagkasangkap sa tagsa ka butang, magbungana sa tagsa ka maayo nga buhat:(. . . Kag ang nagahatag sing binhi sa manogsab-og kag tinapay nga sa pagkaon, magahatag kag magapaukad sang inyo binhi nga inugsab-og kag magadugang sang mga bunga sang inyo katarungan:) kamo nga ginpamanggad sa tagsa ka butang sa bug-os nga pagkaalwan, nga nagahimo tungod sa amon sing pagpasalamat sa Dios.” 2 Korinto 9:6-11.185 T 735.MLI 100.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents