Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 7—Mga Pamantalaan Sang Iglesia

  Ang aton bulohaton pamantalaan gintukod bangod sa pagmando sang Dios kag sa idalom sang lya pinasahi nga pagtan-aw, Gintuyo sia sa pagtapos sang pinasahi nga bulohaton. Ang mga Adventista del Septimo-dia ginpili sang Dios subong pinasahi nga mga tinawo, nga ginpinig gikan sa kalibutan. Bangod sa dako nga wasay sang kamatuoran ginbasbas sila gikan sa bato sang kalibutan kag gindala sila agod iangot sa Iya kaugalingon. Ginhimo Niya sila subong Iya mga tiglawas kag gintawag sila agod manginmanogkagon sila Niya sa katapusan nga bulohaton sang kaluwasan. Ang labing dako nga manggad sang kamatuoran nga gintulin sa mga mamalatyon, ang labing solemne kag makahaladlok nga mga pagpaandam nga ginpadala sang Dios sa tawo, gintulin sa ila nga pagaihatag sa kalibutan; kag sa pagtapos sining bulohaton ang aton mga balay sang pamantalaan amo ang labing mapatubason nga mga galamiton.MLI 89.1

  Ang mga balasahon nga ginpadala halin sa aton balay sang imprentahan kinahanglan mag-aman sing tinawo sa pagsugata sa Dios.17 T 138, 139.MLI 89.2

  Kon may yara nga isa ka bulohaton nga labi kaimportante sang sa iban, ina amo ang pagdala sang aton mga balasahon sa atubangan sang mga tawo, nga magatuytoy sa ila sa pagusisa sang mga Kasulatan. Ang bulohaton misyonero—ang pagpakilala sang aton mga balasahon sa mga panimalay, ang pagsugilanon, kag pagpangamuyo upod sa ila kag para sa ila—among isa ka maayo nga bulohaton kag isa nga magatudlo sa mga tawo, lalaki kag babae, sa pagbuhat sang praktiko nga pagpangabudlay.24 T 390.MLI 89.3

  Ang pagpangambas sa aton mga balasahon amo ang isa kaimportante kag labi kaayo nga bahin sang bulohaton sa maayong balita. Ang aton mga balasahon sarang makakadto sa mga duog sa diin ang mga katipunan indi sarang mahiwat. Sa sina nga mga duog ang matutom nga kambasser nagakuha sang duog sang buhi nga manogwali. Bangod sa bulohaton pangambas ang kamatuoran ginapahayag sa linibo nga sa iban nga paagi indi makabati.MLI 89.4

  Ang mga kambasser kinahanglan maglalakat pakadto sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod. Ang pagkaimportante sining bulohaton sing himpit nagakaangay sa iya sang mga ministro. Ang buhi nga manogwali kag ang mahipos nga manogbalita duha sila ginakinahanglan sa pagtapos sang dako nga bulohaton nga yara sa atubangan naton.3CM 8.MLI 89.5

  Ginatangdo sang Dios ang bulohaton pangambas subong isa ka paagi sa pagpahayag sa atubangan sang mga tawo sang kapawa nga yara sa aton mga tulon-an, kag ang mga kambaser kinananglan patalupangdon sang pagkaimportante sang pagdala sa atubangan sang kalibutan sing madagmit sang mga tulon-an nga kinahanglan sa ila espirituhanon nga kalantipan kag kapawa. Amo gid mi nga bulohaton ang buot sang Ginuo nga pagahimuon sang lya mga tinawo sa sining tion. Ang tanan nga nagacugyan sang ila kaugalingon sa Dios sa pagpangabudlay subong kambaser nagabulig sa paghatag sang katapusan nga balita sa pagpaandam sa kalibutan. indi kita sarang sing tama kataas makapakamahal sining bulohaton; kay kon wala ang paninguha sang kambaser, madamo kuntani ang wala gid makabati sang pagpaandam.46 T 313.MLI 90.1

  Ang aton mga balasahon kinahanglan magkadto bisan diin. Tugoti nga pagpaguwaon sila sa madamo nga hambal. Ang balita sang ikatlo ka manogtunda kinahanglan ihatag sa sini nga paagi bangod sa buhi nga manunodlo. Ikaw nga nagatuo sa kamatuoran sa sining tion, magmata ka. Katungdanan mo karon ang pagdala sang tanan nga kuarta nga sarang madala sa pagbuiig sadtong nakahangop sang kamatuoran sa pagbantala sa iya. Ang bahin sang kuarta nga nagahalin sa pagpamaligya sang aton mga balasahon kinahanglan gamiton sa pagdugang sang mga ga lamiton sa pagpaguwa sang madamo pa nga mga balasahon nga magabukas sang bulag nga mga mata kag sa pagbungkag sang duta sang tagipusoon.59 T 62.MLI 90.2

  Ginsugo ako nga bisan diin ang mga tawo makabati sang balita gikan sa buhi nga manogwali, ang kambaser kinahanglan magpadayon sang iya bulohaton sa paghiusa sa ministro; kay wala sapayan nga ang ministro sing matutom magpahayag sang balita, ang mga tawo indi sarang makahawid sang tanan. Ang ginimprenta nga pamihak busa importante, indi lamang sa pagpukaw sa ila sa pagkaimportante sang kamatuoran sa sining tion, kundi sa pagpanggamot kag sa pagpalig-on sa ila sa kamatuoran kag sa pagtukod sa ila batok sa manoglimbong nga sayop. Ang mga balasahon kag ang mga tulon-an among paagi sang Ginuo sa pagtpig sang balita sa sining tion sing dayon sa atubangan sang mga tawo. Sa pagpaiwag kag sa pagpalig-on sa mga kalag sa kamatuoran ang mga balasahon magabuhat sing tama kadako nga bulohaton labi pa sang masarangan sang mga ministro sang pulong lamang. Ang mahipos nga mga manogbalita nga ginapahamtang sa mga puloy-an sang mga tawo bangod sa bulohaton sang kambaser magapalig-on sang pagpanghikot sang maayong balita sa tagsa ka paagi; kay ang Espiritu Santo magatandog sang hunahona sa nagabasa sila sang mga tulon-an, subong sang Iya pagtandog sa hunahona sadtong nagapamati sa wali sang pulong. Ang amo man nga pagpanghikot sang mga manogtunda nagabuylog sa mga tulon-an nga may kamatuoran kaangay sa bulohaton sang ministro. 66 T 315, 316.MLI 90.3

  Tugoti nga ang malaam nga mga piano mapahamtang sa pagbulig sa mga takos nga estudyante agod may pangita sila nga kaugalingon sa ila pageskuela bangod sa pag-alima sining mga tulonan, kon maluyag sila. Yadtong may igo nga pangita sa sining paagi sa pagbayad sang ila pagtuon sa isa sang aton bulothoan nga halansan magaganar sang labing mahal nga eksperiensia nga magabulig sa pagpatakos sa ila sa pagsugod sang bulohaton misyonero sa iban nga mga palangumhan.7T 79.MLI 91.1

  Kon ang mga miembro sang iglesia makatalupangod sang pagkaimportante sang pagtagtag sang aton mga balasahon, magatugyan sila sing labi pa nga mga tion sa sining bulohaton.8CM 7.MLI 91.2

  Samtang ang kaluwasan nagapadayon, may yara nga kahigayunan sa kambaser sa pagpangabudlay.96 T 478.MLI 91.3

  Mga utod, lalaki kag babae, ang Ginuo pagapahamut-an kon magpangalig-on kamo sing malipayon sa pagsakdag sang balay sang pamantalaan upod sang inyo pangamuyo kag sang inyo kuarta. Magpangamuyo sa tagsa ka aga kag gab-i kabay pa makabaton sia sang labing manggaranon nga pagpakamaayo sang Dios. Indi pagpabaskuga ang pagsabdong kag pagkumod. Indi pagtugoti ang pagkumod ukon pagsumbong nga magguwa sa inyo bibig; dumdoma nga ang mga manogtunda nagapamati sining mga pulong. Ang tanan kinahanglan pagtuytoyan sa pagtan-aw nga ining mga balay gintangdoan sang Dios. Yadtong nagapakadiutay sa ila agod sa pag-alagad sang ila kaugalingon nga kaayuhan kinahanglan maghatag sing husay sa Dios. Ginatuyo Niya nga ang tanan nga may kaangtanan sa Iya bulohaton pagkabigon subong balaan.107 T 182, 183.MLI 91.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents