Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Si Ginang White Suno sa Pagkilala sa Iya Sang Iban.

  Sang nahibaloan ang pinasahi nga eksperiensia ni Ginang White subong manogbalita sang Ginuo, ang iban nagpakiana, Ano nga sari sang babae sia? May amo man bala sia nga mga palaligban kaangay sang aton? Manggaranon bala sia, ukon imol? Nagayuhom man bala sia?MLI 24.1

  Si Ginang White isa ka mapatugsilingon nga iloy. Mahinalungon sia nga iloy sang panimalay. Malipayon sia nga tagbalay, sa masunson nagaamuma sa aton mga tinawo sa iya puloy-an. Mabinuligon sia nga kaiping. Babae sia nga may konbiksyon, maayo nga pagdumala, mahumok sa iya pagginawi kag tingog. Wala sing duog sa iya eksperiensia ang pagtuloohan nga malaba-sing-nawong, nga wala nagayuhom, dimalipayon. Ang isa nagabatyag sing himpit nga katawhay sa iya atubangan. Ayhan ang labing maayo nga paagi sa pagkilala kay Ginang White amo ang pagduaw sa iya sa iya puloy-an sa 1859, nahauna nga tuig nga nagtago sia sing adlawadlaw nga rekord sang iya kabuhi.MLI 24.2

  Masapwan naton nga ang mga White nagpuyo sa guwa sang Battle Creek, sa isa ka diutay nga kamalig sa malapad nga puna sang duta nga nagahatag sing kahigayunan sa laguerta, sa pila ka puno nga mga kahoy nga nagapamunga, isa ka baka kag pila ka manok, kag isa ka duog para sa mga kabataan nga lalaki sa pagpangabudlay kag paghampang. Si Ginang White sa sini nga tion mga katloan kag isa ka tuig ang edad. Si Pastor White mga katloan kag anom. Sa sina nga tion may yara nga tatlo ka bata nga lalaki sa balay, ang ila mga edad, apat, siam kag napulogduha ka tuig.MLI 24.3

  Makita man naton ang isa ka maayo nga bata nga babae nga Kristohanon sa puloy-an nga ginasuholan sa pagbulig sa mga hilikuton sa balay, kay si Ginang White sa masunson nagalakat kag masunson masako sa iya paghambal kag pagsulat. Apang makita naton si Ginang White nga nagadala sing salabton sang puloy-an, pagluto, pagpanglaba kag panahi. Sa iban nga mga adlaw magadulhog sia pakadto sa balay sang pamantalaan sa diin may malinong sia nga duog sa pagsulat. Sa iban nga mga adlaw makita naton sia sa laguerta, nga nagatanom sing mga bulak kag utanon, kag konkaisa nagabaylo sang mga tanom nga nagadala sing bulak sa mga kaiping. Gintapatan niya ang pagbuhat sang puloy-an subong maayo nga iya masarangan para sa iya panimalay agod ang mga kabataan sa gihapon magbilang sang puloy-an nga labing halandumon nga duog.MLI 24.4

  Si Ginang White mahinalungon nga manogbakal, kag ang mga kaiping nga mga Adventista malipayon kon makalakat sila upod niya sa pagpamakal, kay nahibaloan niya ang mga bili. Ang iya iloy tama kapraktika nga babae kag nagtudlo sa iya mga anak nga mga babae sing madamo nga leksyon nga mahal. Nasapwan niya nga ang mga butang nga wala pagbuhata sing maayo sa katapusan tama kagasto sang sa mga balaligya nga maayo sing kalidad.MLI 25.1

  Ang Sabado ginhimo nga labi kamalipayon nga adlaw sang simana para sa mga kabataan. Sa kinaugali ang panimalay magatamoong sa pag-alagdan sa iglesia kag kon si Pastor White kag si Ginang white hilway gikan sa salabton sa paghambal, ang panimalay magalingkod sing tingob sa tion sang pag-alagdan. Sa paniaga may pili nga mga pagkaon nga indi makita sa iban nga mga adlaw, kag kon ang panahon maayo, si Ginang White magalakat upod sang mga kabataan sa kakahuyan, ukon sa obay sang suba, kag magatan-aw sila sang katahom sang mga tinuga kag magtuon sang mga binuhatan sang Dios. Kon maulanon ukon matugnaw, pagatipunon niya ang mga kabataan palibot sa dabok sa puloy-an kag magbasa sa ila, masunson pagbasa gikan sa mga sinulatan nga iya gintipon diri kag didto sa nagapanlakatan sia. Ang iban sining mga sugilanon ginimprenta sang ulihi sa mga tulon-an agod ang iban nga mga ginikanan makaangkon sa ila nga pagbasahon sa ila mga anak.MLI 25.2

  Si Ginang White indi gid maayo ang iya pamatyag sa sining tion, kag masunson ginakuhaan sia sing animo sa adlawon, apang ini wala makasablag sa iya pagpadayon sang iya bulohaton sa puloyan subong sang iya bulohaton sa Ginuo. Sang pila ka tuig sang ulihi, sang 1863, ginhatagan sia sing palanan-awon nahanungod sang maayong panlawas kag sang pagtatap sa mga masakit. Ginpakita sa iya sa palanan-awon ang nagakaigo nga mga panapton, ang pagkaon nga kaunon, kag ang kinahanglan sang nagakaigo nga pagbanatbanat kag pahuway, subong man sang pagkaimportante sang pagsalig sa Dios agod matipigan ang mabakod, maayong panlawas.MLI 25.3

  Ang kapawa gikan sa Dios nahanungod sa pamatasan sa pagkaon, kag sang pagkamakadalaot sang unod nga pagkaon, nagalabo sing pat-od batok sa kaugalingon nga panghunahona ni Ginang White nga ang unod nga pagkaon importante sa maayong panlawas kag kusog. Sa kapawa sang palanan-awon nga nagaiwag sa iya hunahona, ginsugo niya ang babae nga nagabulig sa pag-aman sang pagkaon sa panimalay sa pagbutang lamang sa latok sang maayo, yano nga mga pagkaon halin sa uyas, utan, lubi, gatas, krema kag itlog. May yara nga bugana nga mga prutas.MLI 25.4

  Sang pagpalapit sang panimalay sa latok, may yara nga bugana nga maayo, may elemento nga pagkaon, apang wala sing unod nga pagkaon. Si Ginang White gingutom sa unoa, apang indi sa iban nga pagkaon, gani nagtapat sia sa paghalin sa latok tubtob sarang sia makabalik kag makakaon sang yano nga pagkaon. Sa madason nga pagkaon amo man gihapon ang iya eksperiensia, apang ang yano nga pagkaon wala nagapagana sa iya. Niyan sa liwat nagpalapit sila sa latok. May yano nga mga butang sang pagkaon, subong sang ginpakita sa iya sa palanan-awon nga among labing maayo para sa maayong panlawas kag sa kusog kag sa pagtubo. Apang gutom sia sa unod, kay naanad sia sini. Apang nahibaloan niya karon nga ang unod indi labing maayo nga pagkaon. Ginasugiran niya kami nga ginabutang niya ang iya mga kamot sa iya tiyan, kag maghambal sa iya sa sining mga pulong: “Sarang ka makahulat tubtob sarang ka makakaon sang tinapay.”MLI 26.1

  Wala madugay tubtob si Ellen White sarang makapangalipay sang yano nga mga butang sang pagkaon, kag sa ginbaylohan ang pagkaon, ang iya maayong panlawas naguswag gilayon kag sa bug-os niya nga kabuhi nga nabilin, nagpangalipay sia sang maayong panlawas. Gani sarang makita nga si Ginang White may amo man nga mga palaligban subong sa aton tanan. Kinahanglan sia magdangat sing pagdaog batok sa gana sa pagkaon sa iya kaugalingon nga eksperiensia subong nga tanan kita kinahanglan magdangat sing pagdaog. Ang reporma sa maayong panlawas nanginisa ka dako nga pagpakamaayo sa panimalay White, subong sa linibo ka mga panimalay nga Adventista palibot sa kalibutan.MLI 26.2

  Sa tapos sang palanan-awon sa reporma sang maayong panlawas, kag sang pagsunod sa puloy-an White sang yano nga mga paagi sa pag-alima sang masakit, si Pastor kag si Ginang White masunson ginatawag sang mga kaiping sa mga tion sang balatian sa paghatag sing mga pagbulong kag ang Ginuo nagpakamaayo sing dako sang ila mga paninguha. Sa iban nga mga tion ang mga masakit ginadala sa ila puloy-an kag sing malulo ginatatap tubtob mag-ayo sing himpit.MLI 26.3

  Si Ginang White nagapangalipay sang mga panahon sa pagpulopasyar kag pagliwaliwa, kon bala sa bukid ukon sa linaw, ukon sa tubig. Sa tungatunga sang iya kabuhi, samtang nagapuyo sia malapit sa Pacific Press, nga aton balay sang pamantalaan sa katungdan nayon nga bahin sang Amerika, ginbuko nga ang isa ka adlaw paggamiton sa pagpulopasyar kag pagpaliwaliwa. Si Ginang White upod sang panimalay sa puloy-an kag opisina ginpangabay sa pagbuylog sa panimalay sang balay sang pamantalaan, kag gilayon ginbaton niya ang pangagda. Ang iya bana didto sa sid- langan sa bulohaton sang denominasyon. Didto sa isa ka sulat sa iya bana nga nasapwan namon ang iya sugid nahanungod sining eksperiensia.MLI 26.4

  Sa tapos nakapangalipay sang manamit nga pamahaw sa baybay, ang bug-os nga kabon nagsakay sa isa ka sakayan sa bahiya sang San Francisco. Ang kapitan sang sakayan miembro sang iglesia kag matahom yadto nga kahapunanon. Niyan ginbuko nga magakadto sila sa bukas nga dagat. Sa pagsugid sang eksperiensia si Ellen White nagsulat:MLI 27.1

  “Matag-as ang mga balod, kag ginatib-ong kami paibabaw kag paidalom sing matahom kaayo. Ginbayaw sing mataas ang akon mga balatyagon, apang wala sing mga pulong nga ginhambal bisan kay sin-o. Matahom kaayo! Ang agsik nagatulopa sa amon. Ang hangin mabaskog sa guwa sang Golden Gate, kag wala ako makapangalipay kaangay sini sa akon kabuhi!”MLI 27.2

  Niyan ginpanilagan niya ang mata sang kapitan nga nagabantay, kag ang pagkahanda sang mga tripulante sa pagtuman sang iya sugo, kag nagpamalandong sia:MLI 27.3

  “Ang Dios nagauyat sang mga hangin sa Iya kamot. Ginagahuman Niya ang mga tubig. Daw diutay nga pintok lamang kami sa ibabaw sang malapad, madalom nga tubig sang Pasipiko: apang ang mga manogtunda sang langit ginapadala sa pagbantay sining diutay nga sakayan sa nagapalumba sia sa ibabaw sang mga balod. Oh, ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios! Indi malambot sang aton paghangop! Sa isa ka pagpasiplat, ginatan-aw Niya ang labing mataas nga kalangitan kag sa tunga sang dagat!”MLI 27.4

  Si Ginang White sing maaga naghupot sing tinidugan nga malipayon. Sang isa ka tion nagpamangkot sia, “Nakakita ka gid sa akon nga masubo, ginaluyahan, nagakumod? May pagtuo ako nga nagatapna sini. Isa ka sayop nga paghangop sang matuod nga talaksan sang karakter Kristohanon kag pag-alagad Kristohanon, nga nagatuytoy pakadto sa sining panghunahuona. . . Ang tinagipusoon, kinabubot-on nga pag-alagad sa kay Jesus nagabunga sing malipayon nga pagtuloohan. Yadtong nagasunod kay Kristo sing labi kahapiit indi masinulob-on.”MLI 27.5

  Niyan sa isa ka tion nagsulat sia: “Sa iban nga mga hitabo ang panghunahona ginahuptan nga ang pagkamalipayon indi nagakasinanto sa dungog sang karakter Kristohanon; apang ini isa ka sayop. Sa langit tanan kalipay.” Kag natukiban niya nga kon maghatag ka sing yuhom, ang yuhom pagaibalik sa imo; kon maghambal ka sing mga pulong nga malulo, ang malulo nga mga pulong pagaihambal sa imoMLI 27.6

  Wala sapayan, may mga tion nga nag-antos sia sing tama kadako. Ang isa sina ka tion amo sang pagkadto niya sa Australia sa pagbulig sang bulohaton-didto. Tama sa iya kamasakiton malapitMLI 27.7

  sa isa ka tuig, kag puerte ang iya pag-antos. Yara sia sa higdaan sa kalabanan sang tion kag indi sia makatulog luwas sing pila ka takna sa kagab-ihon. Nahanungod sining eksperiensia nagsulat sia sa iya abyan:MLI 28.1

  “Sang nasapwan ko sing una nga wala ako sing masarangan sa akon kaugalingon, dako gid ang akon paghinulsol nga nagtabok ako sa malapad nga tubig. Ngaa wala ako didto sa Amerika? Ngaa sa sina nga kagastohan yari ako sa sining pungsod? Sa liwat sarang ko malubong ang akon awong sa kultson sang higdaan kag maghibi sing matam-is. Apang wala ako magpadayon sa sining magasto nga luha. Nagsiling ako sa akon kaugalingon, Ellen G. White, ano ang buot mo silingon? Wala ka bala magkari sa Australia tungod nga ginbatyag mo nga katungdanan mo ang paglakat sa diin ginahunahona sang Konperensia nga labing maayo sa imo ang paglakat? Indi bala ini amo ang imo ginabuhat? “Nagsiling ako, ‘Huo.,MLI 28.2

  “Niyan ngaa nagabatyag ka nga daw ginpatumbayaan kag linuyahan? Indi bala ini bulohaton sang kaaway? Nagsiling ako, ‘Nagatuo ako nga iya ini!’MLI 28.3

  “Ginpahiran ko ang akon luha gilayon kag nagsiling, ‘Husto na. Indi na ako magtulok sa maduiom nga banin. Mabuhi ukon mapatay, ginatugyan ko ang akon kalag sa Iya, Sia nga napatay tungod sa akon.’ MLI 28.4

  “Niyan nagtuo ako nga ang Ginuo magabuhat sang tanan nga butang sing maayo, kag sa sulod sining walo ka bulan nga wala sing masarangan wala gid ako pagluyahi ukon magduhadoha. Karon ginatulok ko ini nga butang subong bahin sang dako nga piano sang Ginuo, sa kaayuhan sang Iya mga tinawo diri sa sining pungsod, kag sa sadtong yara sa Amerika kag sa kaayuhan ko. Indi ako sarang makasaysay kon ngaa ukon paano, apang ginatuohan ko ini. Kag malipayon ako sa akon kangitngitan. Sarang ako makasalig sa akon langitnon nga Amay. Indi ako magapangduhadoha sang Iya gugma.”MLI 28.5

  Sa nagapuyo si Ginang White sa iya puloy-an sa California sa sulod sang katapusan nga napuloglima ka tuig sang iya kabuhi, nagapakadto na sia sa pagkatigulang; apang nagkuha sia sing kabalaka sa bulohaton sa diutay nga uma, kag sa kaayuhan sang mga panimalay sadtong nagbulig sa iya sa iya bulohaton. Makita naton sia nga mas ko sa iya pagsulat, masunson sa pagsugod gilayon sang tungang gab-i, kay nagahigda sia sing temprano. Kon ang adlaw maayo, magalakat sia, kon ang bulohaton magatugot sa iya, sing diutay sa uma, magadulog sa pagsugilanon sa isa ka iloy nga iya raakita sa laguerta ukon sa salamputan sang balay sa nagaligad sia. Konkaisa masapwan niya ang may kinahanglan sang pagkaon ukon panapton, kag magapauli sia kag magkuha sang mga butang gikan sa iya ginatago sa balay. Sa mga tuig sa tapos sia mapatay ginadumdom sia sang mga kasilingan sang nalupyakan sa diin nagapuyo sia, subong diutay nga babae nga bukay sing buhok nga nagahambal sa walay langan sing mahigugmaon nahanungod kay Jesus.MLI 28.6

  Sang pagkapatay niya, may sulosobra sia sang mga kinahanglanon kag importante nga kahusay sang kabuhi. Wala sia magsugo sa iban sa pagtulok sa iya subong huwaran, kay isa lamang sia nga kaangay man naton. isa ka Adventista del Septimo-dia, nga nagasalig sa ikatakos sang iya ginbanhaw nga Ginuo kag sing matutom nagatinguna sa pagbuhat sang bulohaton nga gintulin sang Ginuo sa iya. Gani upod sang pagsalig sa iya tagipusoon nag-abot sia sa kahingapsan sang isa ka bug-os nga kabuhi, nga nagakasinanto sa iya eksperiensia Kristohanon.MLI 29.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents