Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Duog sa Tagsa ka Miembro Sang Panimalay

  Ang mga babae subong man ang mga lalaki sarang makapakigbahin sa bulohaton sa pagtago sang kamatuoran sa diin sarang ini makapanghikot kag makapahayag. Sarang sila makakuha sang ila duog sa bulohaton sa sining malisod nga panag-on, kag ang Ginuo magapangabudlay bangod sa ila. Kon ginapatalupangod sila sang ila katungdanan, kag magpangabudlay sa idalum sang inpluensia sang Espiritu sang Dios, maila nila ang paggahom sang kaugalingon nga kinahanglan sa sining tion. Ang Manlulowas magapahayag sa sining mga babae nga mainantuson sa kaugalingon sang kapawa sang Iya nawong, kag ini magahatag sa ila sing gahom nga labaw sa iya sang mga tawo. Sarang sila makahimo sa mga panimalay sing isa ka bulohaton nga indi masarangan sang mga lalaki, isa ka bulohaton nga nagalambot tubtub sa nasulod nga kabuhi. Sarang sila makapalapit sing hapiit sa sadtong indi sarang malambot sang mga lalaki. Ang ila bulohaton ginakinahanglan. Ang but-anan kag mapainuboson nga mga babae sarang makahimo sing maayong bulohaton sa pagsaysay sang kamatuoran sa mga tawo sa puloy-an. Ang pulong sang Dios nga ginasaysay sa sini nga bagay magabuhat sang iya manogpaukad nga bulohaton, kag bangod sa iya inpluesia ang bug-os nga panimalay pagalisuon. 139 T 128, 129.MLI 74.3

  Ang tanan sarang makapangabudlay. Sa pagpamalibad, ang iban nagasiling: “Ang mga katungdanan ko sa puloy-an, ang akon mga anak, nagakinahanglan sang akon tion kag kuarta.” Mga ginikanan, ang inyo mga anak kinahanglan among inyo manogbulig nga kamot, nga nagapadugang sang inyo gahom kag ikasarang sa pagpangabudlay sa Agalon. Ang mga kabataan among lanubo nga mga miembro sang panimalay sang Ginuo. Kinahanglan sila tuytoyan sa pagtugyan sang ila kaugalingon sa Dios, nga among Tagiya sa ila bangod sa pagpanuga kag bangod sa pagtubos. Kinahanglan sila tudloan nga ang tanan nila nga gahom sa lawas, hunahona, kag kalag iya. Kinahanglan sila tadulon sa ppgbulig sa nagkalainlain nga sinanga sang dimaiyaiyahon nga pag-alagad. Indi pagtugoti ang inyo mga anak nga manginkasablagan. Kaupod ninyo ang mga kabataan kinahanglan maggaambit sang espirituhanon subong man sang lawasnon nga mga lulan. Bangod sa pagbulig sa iban gindugangan nila ang ila kaugalingon nga kalipay kag pagkamapuslanon.147 T 63.MLI 75.1

  Ang aton bulohaton kay Kristo kinahanglan magsugod sa panimalay sa puloy-an. Ang edukasyon sang pamatan-on kinahanglan lainon gikan sa sadtong ginhatag sa nagligad. Ang ila kaayuhan nagakinahanglan sing labi pa nga pagpangabudlay sang sa nahimo sa ila. Wala sing palangumhan misyonero nga maglabi kaimportante sa sini. Bangod sa tulomanon kag sa huwaran ang mga ginikanan kinahanglan magtudlo sa ila mga anak sa pagpangabudlay tungod sa mga indi kombertido. Ang mga kabataan kinahanglan tudloan sa pagkamapisan sa bulohaton misyonero; kag kutob sa ila labing lanubo nga panuigon, ang pagdumili sa kaugalingon kag ang pagantos tungod sa kaayuhan sa iban kag ang paguswag sang bulohaton ni Kristo kinahanglan itudlo sa ila agod magmangin manogpanga budlay sila upod sa Dios.156 T 429.MLI 75.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents