Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Paghiusa kay Kristo kag Isa kag Isa Amo Lamang ang Aton Kalig-unan

  Ang kalibutan nagatulok nga may kabusog sa katuhaytuhayan nga yara sa tunga sang mga Kristohanon. Ang pagkadimatutom ginakahamut-an sing maayo. Ang Dios nagatawag sa Iya mga tinawo sa pagbalhin. Ang paghiusa kay Kristo kag sa isa kag isa, amo lamang ang aton kalig-unan sa sining katapusan nga mga adlaw. Indi naton pagtugotan si Satanas sa pagtudlo sa aton mga miembro sang iglesia nga nagasiling: “Yari karon, kon daw ano ang pagdumtanay, sa isa kag isa, sining mga tawo nga nagatindog sa idalom sang hayhay ni Kristo. Wala kita sing ano nga pagkahadlukan sa ila samtang nagagamit sila sing labi nga kusog sa pag-away sa isa kag isa. sang sa pag-away sa akon mga soldado.”MLI 107.2

  Sa tapos sang pagpannog sang Espiritu Santo ang mga gintutonan naglalakat sa pagbantala sang ginbanhaw nga Manlulowas, ang ila isa ka handom amo ang kaluwasan sang mga kalag. Ginakalipa-MLI 107.3

  yan nila ang katam-is sang pag-ambitay upod sang mga balaan. Mga malulo sila, mapatugsilingon, madumilion sa kaugalingon, handa sa paghimo sang bisan ano nga pag-antos tungod sa kamatuoran: Sa ila matagadlaw nga paghiliupod, ginpahayag nila ang gugma nga ginsugo ni Kristo nga ila pagaipahayag. Bangod sa mga pulong kag buhat nga dimaiyaivahon, nagtilinguha sila sa pagpadabdab sining gugma sa iban nga tagipusoon.MLI 108.1

  Ang mga tumoluo kinahanglan sa gihapon maghupot sang gugma nga nagpuno sang tagipusoon sang mga pinadala sa tapos magpanaog ang Espiritu Santo. Kinahanglan sila maglalakat sa handa nga pagtuman sa bag-o nga sugo: “Subong nga Ako naghigugma sa inyo, kamo man maghigugmaanay.” Juan 13:34. Kinahanglan sila maghiusa sing labi kahapiit sa kay Kristo sa bagay nga sarang makatuman sang Iya mga tulomanon. Ang gahom sang isa ka Manlulowas nga sarang makapakamatarong sa ila bangod sa Iya katarungan kinahanglan pagpadakuon.MLI 108.2

  Apang ang una mga Kristohanon nagsugod sa pagtulok sa mga kasawayan sang iban. Sa nagapabilin sila sa mga sayop, nga nagahatag sing duog sa dilimalulo nga mga pagsabdong, nalimutan nila ang Manlulowas kag ang dako nga gugma nga Iya ginpahayag sa mga makasasala. Nagmatul-id sila nahanungod sang guwa nga mga seremonya, ilabi na nahanungod sang teoriya sang pagtuo, matul-id sila sing labi sa ila pagsabdong. Sa ila kakugi sa pagtagudili sa iban, ginkalimutan nila ang ila kaugalingon nga mga sayop. Ginkalimutan nila ang leksyon sang paghiliutod nga gugma nga gintudlo ni Kristo. Kag, labi kasubo sa tanan, wala nila matalupangdi ang ila nadula. Wala nila mahibaloi nga ang kalipay kag ang kasadya nagapalagyo gikan sa ila kabuhi, kag nga sa dili madugay magalakat sila sa kadudolman, sa gintakpan nila ang gugma sang Dios gikan sa ila tagipusoon.MLI 108.3

  Si Juan pinadala nakatalupangod nga ang paghiliutod nga gugma nagaluya sa iglesia, kag naghambal sia sing pinasahi nahanungod sini nga butang. Tubtob sa adlaw sang iya kamatayon, nagsugo sia sa mga tumoluo sa pagbutang sa buhat sang gugma sa isa kag isa. Ang iya mga sulat sa mga iglesia napun-an sining panghunahona. “Mga hinigugma, maghiligugmaanay kita,” ang siling niya; “kay ang gugma gikan sa Dios. . . . Ginpadala sang Dios sa kalibutan ang Iya bugtong nga Anak, agod nga magkabuhi kita tungod sa Iya. . . . Mga hinigugma, kon ang Dios naghigugma gid sa aton, kita man dapat maghiligugmaanay.” 1 Juan 4:7-11.MLI 108.4

  Sa iglesia sang Dios karon nga mga adlaw ang gugma sa paghiliutod tama kakulang. Madamo sadtong nagasiling nga nagahigugma sa Manlulowas, nagapatumbaya sa paghigugma sadtong nagahiusa sa ila sa pag-ambitay Kristohanon. Sa isa lamang kita ka pagtuo, mga miembro sang isa ka panimalay, anak kita tanan sang isa ka langitnon nga Amay, nga may isa ka bulahan nga pag- laom sang pagkadilimamalatyon. Daw ano kahapiit kag kalulo sang higot nga dapat maghigot sa aton sing tingob. Ang mga tawo sa kalibutan nagabantay sa aton sa pagtan-aw kon bala ang aton pagtuo nagahikot sing manogpabalaan nga inpluensia sa aton tagipusoon. Maabtik sila sa pagsapo sang tagsa ka kasawayan sa aton kabuhi. sang tagsa ka dili paghilituhog sa aton mga buhat. Indi naton sila paghatagan sing kahigayunan sa pagsabdong sang aton pagtuo.28 T 240-242.MLI 108.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents