Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matuod nga Sumolunod ni Kristo Magasaksi Tungod sa Iya

  Kon abi ang tagsa sa inyo buhi nga misyonero, ang balita sa sining tion kuntani sing madasig pagaibantala sa tanan nga mga duta, sa tagsa ka tawo kag pungsod kag hambal.66 T 438.MLI 72.3

  Ang tanan nga buot magsulod sa banwa sang Dios, kinahanglan sa ila kabuhi nga dutan-on magpahayag kay Kristo sa ila mga pagginawi. Ini amo ang nagabuhat sa ila subong manogbalita ni Kristo, Iya mga saksi. Kinahanglan sila magpahayag sang maathag, tapat nga pamatuod batok sa tanan nga malaot nga buhat, nga nagatudlo sa mga makasasala sa Kordero sang Dios, nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Nagahatag Sia sa tanan nga nagabaton sa Iya, sing gahom agod magmanginanak sila sang Dios. Ang pagkatawo liwat amo lamang ang dalan sa diin sarang kita makasulod sa banwa sang Dios. Makitid sia, kag ang gawang sa diin magasulod kita masipot, apang sa iya kinahanglan kita magdala sa mga lalaki kag babae kag bata, nga nagatudlo sa ila nga, agod maluwas, kinahanglan sila may bag-o nga tagipusoon kag bag-o nga espiritu. Ang daan, pinanubli nga mga kinaugali sang karakter, kinahanglan pagdaugon. Ang kinaugali nga mga handom sang kalag kinahanglan baylohan. Ang tanan nga paglimbong, ang tanan nga pagbutig, tanan nga malaot nga paghambal, kinahanglan isikway. Ang bag-o nga kabuhi, nga nagabuhat sa mga lalaki kag babae agod magakaangay sila kay Kristo kinahanglan igkabuhi.79 T 23.MLI 72.4

  Mga utod ko, lalaki kag babae, buot kamo sa pagbungkag sang lumay nga nagagahom sa inyo? Buot kamo magbangon gikan sining pagkabundol nga nagakaangay sa pagpahimunong sang kamatayon? Lalakat kamo sa pagpangabudlay, kon bala luyag ninyo ukon indi. Magpakigbahin kamo sa personal nga pagpaninguha sa pagdala sing mga kalag kay Jesus kag sa pagkilala sang kamatuoran. Sa sina nga pagpangabudlay masapwan ninyo ang manogpabaskog kag manogpabugnaw; nagapukaw sia kag nagapalig-on. Bangod sa pagbanatbanat ang inyo espirituhanon nga gahom magabakod, sa bagay nga sarang kamo sing mauswagon makatinguha sang inyo kaugalingon nga kaluwasan. Ang katuyo sang kamatayon yara sa madamo nga nagatuad kay Kristo. Maghimo kamo sing tagsa ka paninguha sa pagpukaw sa ila. Magpaandam, magpakiluoy, magpahayag. Magpangamuyo kabay ang manogtunaw nga gugma sang Dios magpainit kag magpahumok sang ila matugnaw nga kinaugali. Wala sapayan nga magdumili sila sa pagpamati, ang inyo pagpanga-budlay indi mawala. Sa pagtinguha ninyo sa pagpakamaayo sa iban, ang inyo kaugalingon nga kalag pagpakamaayuhon.85 T 387.MLI 73.1

  Wala sing sin-o ang magbatyag nga tungod wala sila makatuon, indi sila sarang makapakigbahin sa bulohaton sang Ginuo. Ang Dios may bulohaton nga inyo pagahimuon. Nagahatag Sia sa tagsatagsa sang iya bulohaton. Sarang kamo makausisa sa mga Kasulatan sa inyo kauaglingon. “Ang kasaysayan sang Imo mga pulong nagapawa; nagpahangop ini sa mga bunayag.” Salmos 119:130. Sarang kamo makapangamuyo tungod sa bulohaton. Ang pangamuyo sang putli nga tagipusoon, nga ginahalad sa pagtuo, pagapamatian sa angit. Kag kinahanglan kamo magpangabudlay suno sa inyo masarangan.96 T 433.MLI 73.2

  Ang langitnon nga mga tinuga nagahulat sa pagbulig sa tawhanon nga galamiton, agod sarang nila mapahayag sa kalibutan kon manginano ang mga tawhanon nga tinuga kag kon ano ang sarang nila mahimo bangod sa ila inpluensia, tungod sa pagluwas sang mga kalag nga handa sa pagkadula.MLI 73.3

  Si Kristo nagatawag sa aton sa pagpangabudlay sing mapainulobon kag sing mapinadayunon tungod sa mga linibo nga nagakawala sa ila mga sala, nga nagalalapta sa tanan nga duta, kaangay sang kagulob-an sa kahanayakan nga baybayon. Yadtong nagapakigambit sa himaya ni Kristo, kinahanglan magpakigambit man sa Iya bulohaton ,nga nagabulig sa maluya, sa mga makalulooy, kag sa walay paglaom.109 T 30, 31.MLI 73.4

  Ang tagsa ka tumuluo kinahanglan sa bug-os nga tagipusoon magpakigangot sa iglesia. Ang iya kahamungaya kinahanglan among una gid niya nga kawilihan, kag luwas kon ginabatyag niya nga yara sia sa idalom sang balaan nga katungdanan sa paghimo sang iya pagpakigangot sa iglesia subong isa ka kaayuhan sini nga labi pa sang sa iya kaugalingon, ang iglesia sarang makapadayon sa wala sia. Yara sa gahom sang tanan ang paghimo sing butang tungod sa bulohaton sang Dios. May yara sadtong nagagasto sang dako nga kuarta sa wala pulos nga kadayawan; ginabusog nila ang ila gana sa pagkaon, apang nagabatyag sing dako nga kabug-at sa paghatag sing amot sa pagsakdag sang iglesia. Handa sila sa pagbaton sang tanan nga kaayuhan sang iya mga kahigayunan, apang ginapasulabi nila ang pagpatumbaya agod ang iban amo ang magaoayad sang balay ran.114 T 18.MLI 73.5

  Ang iglesia ni Kristo sarang mapaanggid sa armi. Ang kabuhi sang tagsa ka soldado amo ang pangabudlay, kaiwatan, kag katalagman. Sa tagsa ka luyo yara ang nagabantay nga mga kaaway, nga ginadumalahan sang hari sang mga gahom sang kadudolman, nga wala gid nagakatulog kag wala nagabiya sa iya balantayan. Bisan sa ano nga tion nga ang isa ka Kristohanon wala nagabantay, ining gamhanan nga kaaway magadamhag sing hinali kag sing makusog. Luwas kon ang mga miembro sang iglesia aktibo kag nagamata, pagadaugon sila sang iya mga pahito.MLI 74.1

  Ano ang mahanabo kon ang katunga sang mga soldado nagapulopatawhay ukon nagakatulog kon pagmandoan sa katungdanan? Ang patubas magaamong kalutosan, kabihagan, ukon kamatayon. Kon may makapalagyo gikan sa kamot sang kaaway, pagahunahonaan ayhan sila nga takos sang balos? Indi; gilayon magabaton sila sing pamatbat sa kamatayon. Kag kon ang iglesia ni Kristo dimahinalungon ukon dimatutom labi kaimportante nga mga patubas ang maumid. Ang mga soldado Kristohanon nagakatulog—ano pa ang magalabi kamakahaladlok! Ano nga kauswagan ang sarang mahimo batok sa kalibutan nga yara sa idalom sang gahom sang hari sang kadudolman? Yadtong nagailisol nga may kalas-ay sa adlaw sang inaway, nga daw wala sing kawili kag wala nagabatyag sing salabton nahanungod sang ginasuayan, labi pa kaayo nga pagbaylohan nila ang ila kurso ukon maghalin gilayon gikan sa kubay.125 T 394.MLI 74.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents