Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Paano ang Pag-abot sang Kapwa sa Manalagna.

  Sa isa ka tion sa eksperiensia sang mga inanak ni Israel, subong nga nakita na naton, nagsugid ang Ginuo sa mga tawo kon paano ang Iya pagpakighambal sa ila bangod sa mga manalagna. Nagsiling Sia:MLI 15.5

  “Kon may manalagna sa tunga ninyo, Ako si Jehoba, maga-pakilala Ako sa iya sa palanan-awon; sa damgo nagapakighambal Ako sa iya.” Numeros 12:6.MLI 15.6

  Sa katapusan nga kapitulo mabasa mo ang maragtas sang mga palanan-awon sang dako nga pagsumponganay nga ginaupdan sang kalatingalahan nga lawasnon. Ang isa ayhan magapamangkot sing nagakaigo kon ngaa ang mga palanan-awon ginhatag sa sini nga paagi. Sa walay duhadoha gintuyo sia sa pagtukod sing pagsalig sang mga tawo kag sa pagpasalig sa tanan nga ang Ginuo sa pagkamatuod nagahambal sa manalagna. Indi masunson nga si Ginang White nagahambal sing talaid sang iya kahimtangan samtang vara sia sa palanan-awon, apang sa isa ka hitabo, nagsiling sia, “Ining mga balita ginhatag sa sini nga bagay sa pagpalig-on sang pagtuo sang tanan agod sa sining katapusan nga mga adlaw may pagsalig sila sa Espiritu sang tagna.”MLI 15.7

  Sa nagatubo ang bulohaton ni Ginang White, sarang sia masanghid sang Biblia sa sanghiran kaangay sang “sa ila mga bunga makilala ninyo sila.” Apang kinahanglan ang tion sa pag-ulhot sang bunga kag ang Ginuo sa kamunoan naghatag sing mga kapahayagan sa kaangtanan sang paghatag sang palanan-awon nga nakabulig sa mga tawo sa pagtuo.MLI 16.1

  Apang indi tanan nga mga palanan-awon ginhatag sa dayag nga ginaupdan sang maathag nga kalatingalahan nga lawasnon. Sa texto nga nagabukas sining kapitulo ginasugiran kita nga indi lamang nga ang Dios magapakilala sang Iya kaugalingon sa manalagna “sa palanan-awon” kundi “sa damgo nagapakighambal . . . sa iya.” Ini amo ang tagnaanon nga damgo, kaangay sang ginahambal ni Daniel:MLI 16.2

  “Sa nahauna nga tuig ni Belsasar, nga hari sa Babilonia, nakakita si Daniel sing isa ka damgo, kag mga palanan-awon sa iya ulo, sa iya higdaan. Niyan ginsulat niya ang damgo, kag ginsugid niya ang kabilugan sang mga butang.” Daniel 7:1.MLI 16.3

  Sa nagasugid si Daniel sang ginapahayag sa iya, sa pila ka mga hitabo nagasiling sia, “Ginatan-aw ko sa akon palanan-awon sa gab-i.” Sa masunson sa eksperiensia ni Ginang White ang mga palanan-awaon ginahatag sa iya kon ang iya hunahona nagapahuway sa mga takna sa kagab-ihon. Mabasa naton inang mga pahayag sa pagsugod kaangay sini. “Sa mga palanan-awon sa kagab-ihon ang iban nga mga butang ginpahayag sa akon sing maathag”; ukon ang Dios sing masunson nagahambal sa manalagna sa tagnaanon nga mga damgo. Ang mga pakiana ayhan nagabangon nahanungod sang kaangtanan sa tunga sang tagnaanon nga damgo ukon sang palanan-awon sa gab-i kag sang ordinaryo nga damgo. Nahanungod sini si Ginang White nagsulat sang 1868:MLI 16.4

  “May madamo nga mga damgo nga nagagikan sa ordinaryo nga mga butang sang kabuhi, nga ang Espiritu sang Dios wala gid sing labot. May yara nga butig nga mga damgo, subong sang butig nga mga palanan-awon, nga ginadaldal sang espiritu ni Satanas. Apang ang mga damgo gikan sa Ginuo ginapinig sa pulong sang Dios nga may mga palanan-awon. Ina nga mga damgo, kon pagtalupangdon sang mga tawo nga nagahupot sa ila. kag ang mga kahimtangan sa diin ginahatag sila, may ila nga kaugalingon nga mga prueba sang ila pagkatutoo.”MLI 16.5

  Sa isa ka tion, sa tama kaulihi nga kabuhi ni Ginang White, ang iya anak nga lalaki, si Pastor W. C. White. sa pagtinguha sing kasayuran sa pagbulig sadtong kubos sing nahibaloan, nagpamangkot sa iya: “Nanay, masunson nagahambal ikaw sang mga butang nga ginapahayag sa imo sa kagab-ihon. Nagahambal ikaw sang mga damgo sa diin ang kapawa nagaabot sa imo. Tanan kita may damgo. Paano ang pagkahibalo mo nga ang Dios nagahambal sa imo sa mga damgo nga imo ginahambal sa masunson?”MLI 16.6

  “Tungod,” nagsabat sia, “nga ang amo man nga manogtunda nga nagatindog sa luyo ko nga nagatudlo sa akon sa mga palananawon sa kagab-ihon, nagatindog man sa luyo ko nga nagatudlo sa akon sa mga palanan-awon sa adlawon.” Ang langitnon nga tinuga nga ginasambit diri sa iban nga tion ginahambal subong “ang manogtunda”, “akon tuytoy” “akon manogtudlo,” kag iban.MLI 17.1

  Wala sing gamo sa hunahona sang manalagna, wala sing duhadoha nahanungod sang pagpahayag nga nagaabot sa mga takna sang kagab-ihon; kay ang amo gid nga mga kahimtangan sa kaangtanan sa iya nagapaathag nga amo sia ang pagtudio nga nagikan sa Dios.MLI 17.2

  Sa iban nga mga tion samtang si Ginang White nagapangamuyo, nagahambal ukon nagasulat, ang mga palanan-awon ginahatag sa iya. Yadtong yara sa palibot niya indi makahibalo sang palananawon luwas kon may yara nga malip-ot nga pagdulog kon nagahambal ukon nagapangamuyo sia sa dayag. Gani sa isa ka tion nagsulat sia:MLI 17.3

  “Samtang nagapangamuyo sing hanuot, nadula ako sa tanan nga butang palibot ko; ang hulot puno sing kapawa, kag nagapamati ako sing isa ka balita sa katipunan nga daw Konperensia Heneral.”MLI 17.4

  Sa madamo nga mga palanan-awon nga ginhatag kay Ginang White sa iya malawig nga kabuhi sa pag-alagad sa 70 ka tuig, ang labing malawig nga palanan-awon natapos sa apat ka takna kag ang labing malip-ot sa diutay lamang nga tion. Masunson nagalawig sing tunga sa takna ukon labawlabaw diutay. Apang wala sing isa ka pagsulondan nga sarang mapahayag nga magasakop sang tanan nga palanan-awon, kay amo ina subong nga ginsulat ni Pablo:MLI 17.5

  “Ang Dios, nga sa dumaan nga tion naghambal sa mga gi-nikanan tungod sa mga manalagna sa madamo nga mga bahin kag sa madamo nga mga bagay.” Hebreohanon 1:1.MLI 17.6

  Ang kapawa ginahatag sa manalagna paagi sa mga palananawon, apang ang manalagna wala pagsulat samtang yara sa pa-lanan-awon. Ang iya bulohaton indi bulohaton nga daw makina. Luwas sa talagsa nga mga hitabo, ang Giuno wala nagahatag sa iya sang amo gid nga mga pulong sa paghambal. Ukon ang manogtunda nagatuytoy sang kamot sang manalagna sa pagsulat sang amo gid nga mga pulong. Gikan sa hunahona, nga ginaiwagan sang mga palanan-awon, ang manalagna nagahambal ukon nagasulat sang mga pulong nea magapahayag sang kapawa kag mga pagtudlo sa iya mga manogpalamati. kon bala nagabasa sila sang balita ukon nagapamati nga ginahanmbal.MLI 17.7

  Ayhan magapakiana kita kon paano ang pagiwag sang hunahona sang manalagna—paano ang iya pagbaton sang pulong kag pagtudio nga iya kinahanglan ihatag sa mga tawo? Subong nga wala sing isa ka pagsulondan ang sarang matukod sa paghatag sang mga palanan-awon, subong man sini, wala sing isa ka pagsulondan ang sarang matukod sa paggahom sang paagi sang manalagna sa pagbaton sang ginabugna nga balita. Apang sa tagsa ka hitabo isa sia ka tama kaathag nga eksperiensia nga nagbuhat sing indi mapanas nga pagtandog sa hunahona sang manalagna. Kag subong nga inang makita naton kag maagihan nagabuhat sing labi kadalom nga pagtandog sa aton hunahona sang sa aton mabatian, subong man sini ang mga ginapahayag sa mga manalagna nga daw nagasaksi sila sang nagaliligad nga mga hitabo, nagabuhat sing madalom kag madugay nga mga pagtandog sa ila hunahona.MLI 17.8

  Sa una nga binahin, ang pagsugid sang maragtas sang dako nga pagsumponganay nga palanan-awon, ginsulit naton ang iya mga pulong nga nagasugid kon paano ang pagkilala nahanungod sang maragtason nga hitabo nag-abot sa iya. Sa iban nga tion sa pagsaysay kon paano ang kapawa nag-abot sa iya, nagsugid sia kon paano sa palanan-awon “Ang akon hunahona sa masunson ginadala sa mga talan-awon nga nagaliligad sa ibabaw sang duta. Konkaisa ginadala ako malayo sa unhan sang palaabuton kag ginapakita ang magakahanabo. Niyan sa liwat ginapakita sa akon ang mga butang subong nga nagkahanabo sila sa nagliligad.”MLI 18.1

  Gikan sini maathag nga si Ellen White nakakita sang pagkahanabo sining mga hitabo nga daw subong isa ka saksi nga nagatulok. Ginpatabo liwat sila sa atubangan niya sa palanan-awon, kag sa sini nga bagay naghimo sing maathag nga pagtandog sa iya hunahona.MLI 18.2

  Sa iban nga tion daw didto gid sia nga nagapakigbahin sa talan-awon nga ginpahayag sa iya, kag nga nagabatyag sia, nagatanaw, nagapamati kag nagatuman, nga sa pagkamatuod wala sia nagabuhat sing subong, kundi ang pagtandog ginbuhat sa iya hunahona sa isa ka paagi nga indi malimutan. Ang iya nahauna gid nga palanan-awon nga ginpahayag sa pamihak 44 tubtob sa 49 may amo ini nga kinaugali.MLI 18.3

  Sa iban nga mga hitabo samtang yara sa palanan-awon, si Ginang E. G. White daw nagatambong sa mga katipunan ukon sa mga puloy-an ukon sa mga institusyon nga makita sa malayo nga mga duog. Tama kaathag ining pagtalupangod nga nagatambong sa sina nga mga katipunan sa bagay nga si Ginang White sarang makahatag sing talaid sang mga binuhatan kag mga pulong nga ginhambal sang nagkalainlain nga mga tawo. Sadto, samtang sa palanan-awon. si Ginang White may paghangop nga ginadala sia sa isa ka panlakatart sa isa sang aton mga ospital, nga nagaduaw sa mga hulot subong nga amo sila, nga nagatan-aw sa tagsa ka butang nga nagakahanabo. Nahanungod sining eksperiensia nagsulat sia:MLI 18.4

  “Ang walay pulos nga sugilanon, ang binuang nga mga lahog, ang walay kahulogan nga pagkinadlaw, nagapakatol sa dulonggan. . . . Nagkatingala ako sa ginatan-aw ko ang pagtugot sang pagpangimon, kag nagapamati ako sa mga pulong sang kahisa, dimahinalungon nga pagsugilanon nga nagapakahuya sa mga manogtunda sang Dios.”MLI 19.1

  Niyan ang iban nga mga kahimtangan nga labi pa kaayo sa amo man nga ospital ginpahayag. Gindala sia sa mga hulot “sa diin nagahalin ang tingog sang pangamuyo. Daw ano nga pagabiabi sang tingog!” Ang isa ka balita sa pagtudio ginsulat nga ginpasad sa sining daw pagbisita sa ospital kag sang mga pulong sang manogtunda nga daw nagtuytoy sa iya palibot sa nagkalainlain nga mga departamento kag hulot.MLI 19.2

  Sa masunson ang kapawa ginahatag kay Ginang White sa tama gid kaathag nga pagpahayag sa simbolo. Inang pagpahayag ginasaysay sing mathag sa tatlo ka dinalan sang tinaga, nga ginkuha gikan sa kinaugalingon nga balita nga ginpadala sa pangulo nga manogpangabudlay nga nakita nga yara sa katalagman.MLI 19.3

  “Sa iban nga tion ginpahayag ikaw sa akon subong isa ka heneral nga nagasakay sa isa ka kabayo, kag nagadala sing isa ka bandera. Ang isa nag-abot kag ginkuha niya sa imo kamot ang bandera nga may mga pulong, ‘Ang mga sugo sang Dios kag ang pagtuo ni Jesus,’ kag ginlapak sa yab-ok. Nakita ko nga ginlibutan ka sang mga tawo nga nagapaangot sa imo upod sa kalibutan.”MLI 19.4

  May mga tion man nga ang duha ka nagkalainlain nga palananawon ginapahayag sa kay Ginang White—ang isa nagahalimbawa sang magakahanabo kon ang mga piano ukon polisa pagsundon kag sa iban nga palanan-awon, ang pagtuman sang mga piano ukon mga polisa. Ang maayo nga halimbawa sini sarang makita sa kaangtanan sang duog nga pagapatindugan sang hilimuan sang pagkaon nga maayo sa lawas sa Loma Linda, nayon sa katungdan nga bahin sang Amerika. Ang manedyer kag ang iya mga kabulig nagaplano sa pagtindog sing isa ka dako nga balay nga malapit kaayo sa dako nga balay sang sanatoryo. Samtang ginabuhat ang mga piano, si Ginang White, sa iya puloy-an ginatos ka milya kalayo, ginhatagan sing duha ka planan-awon sa isa ka gab-i. Nahanungod sang nahauna sini nagasiling sia:MLI 19.5

  “Ginpakita sa akon ang dako nga balay sa diin ginabuhat ang madamo nga pagkaon. May yara man nga diutay nga mga balay malapit sa panaderiya. Sa nagatindog ako sing malapit, nabatian ko ang mabaskog nga mga tingog nga nagabais nahanungod sang bulohaton nga ginabuhat. May yara nga kakulang sang paghilituhog sa tunga sang mga manogpangabudlay, kag ang gamo nagsulod.”MLI 19.6

  Niyan nakita niya ang pinalieban nga manedyer sa iya pagtinguha sa pagpahayag sa mga manogpangabudlay agod may paghiliusa. Nakita niya ang mga masakit nga nakabati sining mga pagbais, kag nga “nagapahayag sing mga pulong sang kasubo nga ang isa ka hilimuan sa pagkaon pagtukoron sa sining matahom nga mga duta,” nga tama kalapit sa sanatoryo. “Niyan ang Isa nagpakita sa talan-awon kag nagsiling: ‘Ini tanan gintugotan sa pagkahanabo sa atubangan mo subong isa ka leksyon agod sarang mo makita ang patubas sa pagsunod sang mga piano.’”MLI 19.7

  Niyan ang talan-awon nagbaylo kag nakita niya ang hilimuan sang pagkaon “sa duog nga maantad sa mga balay sang sanatoryo, sa dalan nga nagapakadto sa dalan sang riles.” Diri ang bulohaton ginadumalahan sa mapainuboson nga paagi kag nagakasinanto sa piano sang Dios. Sa sulod sang pila ka takna sang palanan-awon si Ginang White nagsulat sa mga manogpangabudlay sa Loma Linda, kag ini naghusay sang problema kon diin kinahanglan patindugon ang hilimuan sang pagkaon. Abi kon ginsunod ang una gid nga piano, kuntani may kagamo sa ulihi nga mga tuig nga may isa ka dako nga balaay nga palatikangan malapit gid sa sanatoryo,MLI 20.1

  Sa sini nga bagay sarang makita nga sa nagkalainlain nga mga paagi ang manogbalita sang Ginuo nagabaton sing mga pulong kag mga pagtudio bangod sa mga palanan-awon sa adlaw ukon sa gab-i. Gikan sa pinaiwagan nga hunahona ang manalagna nagahambal ukon nagasulat, sa paghatag sang balita sa pagtudio kag pagkilala sa mga tawo. Sa paghimo sini si Ginang White ginabuligan sang Espiritu sang Ginuo, apang wala sing nagagahom nga daw makina. Ginapabayaan sia sa pagpili sang mga pulong sa paghatag sang balita. Sa maaga nga mga tuig sang iya pagpanghikot, nagsulat sia sa aton balasahon sa iglesia:MLI 20.2

  “Wala sapayan nga nagasalig ako sa bulig sang Espiritu sang Dios sa pagsulat sang akon mga palanan-awon subong sang pagsalig ko sa pagbaton sa ila, ang mga pulong nga ginagamit ko sa pagsaysay sang akon nakita akon kaugalingon, luwas kon pagihambal sila sa akon sang isa ka manogtunda nga sa walay langan ginamarkahan ko sang komilyas.”MLI 20.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents