Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 3—Paghanda Sa Pagsugata Sa Ginuo

  Nakita ko nga indi naton dapat pagpalantangon ang pagkari sang Ginuo. Ang siling sang manogtunda: “Paghanda ka, paghanda ka, sa magaabot sa ibabaw sang duta. Tugoti nga ang imo mga binuhatan magasuno sa imo pagtuo.” Nakita ko nga ang panghunahona dapat ipahamtang sa Dios, kag ang aton inpluensia dapat mag sugid tungod sa Dios kag sa Iya kamatuoran. Indi kita sarang makapasidungog sa Ginuo kon diii kita mahinalungon kag kon malas-ay. Indi kita makahimaya sa Iya kon ginawalaan kita sing paglaom. Kinahanglan kita maghanuot sa pagtinguha sang kaluwasan sang aton kaugalingon nga kalag, kag sa pagluwas sa iban. Ang tanan nga pagkaimportante dapat ilakip diri, kag ang tanan nga iban dapat manginikaduha.MLI 53.1

  Nakita ko ang katahom sang langit. Nabatian ko ang pag-ambahan sang mga manogtunda sang ila makabibihag nga ambahanon, nga nagahatag sing pagdayaw, dungog kag himaya sa kay Jesus. Niyan sarang ko mahangpan ang makatilingala nga gugma sang Anak sang Dios. Gintalikdan ang tanan nga himaya, ang tanan nga dungog nanginiya sa langit, kag tama ang Iya kabalaka sa aton kaluwasan sa bagay nga sing mapailubon kag mapainuboson ginpas-an Niya ang tanan nga pagpakahuya kag pagtamay nga sarang matungtong sang tawo sa ibabaw Niya. Ginpilasan Sia, ginpakalisod, kag ginligis; nagkabit Sia sa krus sa Kalbaryo kag nag-antos sang labing mapait nga kamatayon sa pagluwas sa aton gikan sa kamatayon, agod nga mahugasan kita sa Iya dugo kag mabangon kita sa pagkabuhi kaupod Niya sa hulot nga Iya ginaaman para sa aton, sa pagpangalipay sang kapawa kag sang himaya sang langit, sa pagpamati sang ambahanon sang mga manogtunda, kag sa pag-ambahan kaupod nila.MLI 53.2

  Nakita ko nga ang bug-os nga langit nagakabalaka sa aton kaluwasan; kag magalas-ay bala kita? Magapatumbaya bala kita subong nga daw diutay lamang nga butang kon maluwas kita ukon mawala? Pagapasipakpakan bala naton ang pag-antos nga ginhimo tungod sa aton? Ang iban naghimo sini. Ginapakadiutay nila ang kaluoy nga ginatanyag, kag ang kaakig sang Dios yara sa ibabaw nila. Ang Espiritu sang Dios sa gihapon indi pagpasuboan. Magataliwan sia kon pagpasuboan sia sing madugay. Sa tapos nahimo ang tanan nga sarang mahimo sang Dios sa pagluwas sa mga tawo, kon sa ila kabuhi nagapakita sila nga ginapakadiutay nila ang ginatanyag nga kaluoy ni Jesus, ang kamatayon manginila bahin, kag pagabakion sia sing tama kamahal. Manginmakahaladlok sia nga Kamatayon; tungod kay pgabatyagon nila ang kasakit nga ginbatyag ni Kristo sa krus sa paggawad nga sa ila sang pagpanubos nga ila ginsikway. Sadto niyan, magatalupangod sila kon ano bala ang ila nadula—ang kabuhi nga walay katapusan, kag ang walay katubtoban nga palanublion. Ang tama kadako nga pag-antos nga ginhimo sa pagluwas sa mga kalag, nagapakita sa aton sang ila kabilihanan. Kon ang hamili nga kalag mawala sing makaisa, niyan mawala sia sing dayon.MLI 53.3

  Nakita ko ang isa ka manogtunda nga nagatindog, nga may timbangan sa iya kamot, nga nagatimbang sang mga panghunahona kag sang ginakabalak-an sang mga tinawo sang Dios, sing pinasahi ang mga pamatan-on. Sa isa ka timbangan yara ang mga panghunahona kag mga ginakabalak-an nga nagapadulong sa langit; sa isa, yara ang mga panghunahona kag mga ginakabalak-an nga nagap dulong sa duta. Diri sini nga timbangan yara ang tanan nga balasahon nga mga sugilanon, yara ang mga panghunahona sa mga panapton kag pakitakita, kadayawan, palabilabi, kag iban pa. Oh, daw ano kasolemne nga tion! Ang mga manogtunda sang Dios nagatindog nga may mga timbangan, nga nagatimbang sang mga panghunahona sang iya nagatuload nga mga anak—yadtong nagasiing nga mga patay sa kalibutan kag buhi sa Dios. Ang timbangan nga napun-an sang mga dutan-on nga hunahona, kadayawan, kag palabilabi, sa gilayon nagpaidalom, wala sapayan nga ang mga pamato, sa tagisa-isa, ginakuha gikan sa timbangan. Ang isa nga may mga panghunahona kag mga ginakabalak-an padulong sa langit, gilayon nagpaibabaw, samtang ang isa nagpaidalom, kag oh, daw ano kamag-an sa iya! Sarang ako makasugid sini subong nga nakita ko; apang indi gid ako makahatag sang solemne kag buhi nga pagtandog nga yari sa akon hunahona, sa nagatulok ako sa manogtunda nga may mga timbangan nga nagatimbang sang mga panghunahona kag sang mga ginakabalak-an sang mga tawo sang Dios. Nagsiling ang manogtunda: “Sarang bala makasulod ina sila sa langit? Indi, indi gid. Isugid sa ila nga ang paglaom nga yara sa ila karon, wala sing pulos, kag luwas kon maghinulsol sila gilayon, kag magbaton sang kaluwasan, dapat sila magkalawala.”MLI 54.1

  Ang pagkadiosnon nga sa dagway lamang, indi magaluwas bisan kay sin-o. Ang tanan dapat may isa ka madalom kag buhi nga eksperiensia. Ini lamang amo ang magaluwas sa ila sa panag-on sang kalisdanan. Niyan, ang ila binuhatan pagatilawan kon ano bala sila; kag kon bulawan sila, kon pilak, kag kon mga hamili nga bato, pagataguon sila sa tinago nga hulot sang Ginuo. Apang kon ang ila binuhatan kahoy, hilamon, kag dagami, wala sing ano nga sarang makatabang sa ila gikan sa kasingkal sang kaakig ni Jehoba.MLI 54.2

  Nakita ko nga madamo ang nagatakos sang ila kaugalingon sing silahanon, kag ginpaanggid nila ang ila kabuhi sa kabuhi sang iban. Indi dapat manginamo ini. Wala sing iban, kundi si Kristo amo ang ginhatag sa aton subong nga sulondan ukon huwaran. Sia amo ang aton matuod nga Huwaran, kag ang tagsatagsa dapat maglambot sa pag-ilog sa Iya. Kita mga masigkamanogpangabudlay ni Kristo, ukon masigkamanogpangabudlay sang kuaway. Nagahiusa kita kaupod ni Kristo, ukon nagasipak. Magtapat kita, mga Kristohanon sing bug-os, ukon indi na gid. Nagasiling si Kristo: “Buot Ko unta, nga magmabugnaw ka, kon magmainit! Apang kay ikaw maalabaab, kag indi ka mabugnaw, kag indi mainit, igasuka Ko ikaw sang Akon baba.’” Bugna 3:15, 16.MLI 55.1

  Nakita ko nga ang iban halos makahibalo kon ano ang pagdumili sang kaugalingon ukon pag-antos, ukon ano ang kahulogan sang pag-antos tungod sa kamatuoran. Apang wala sing sin-o nga magasulod sa langit sa wala sing pag-antos. Ang espiritu sa pagdumili sang kaugalingon kag pag-antos dapat paghuptan. Ang iban wala makahalad sang ila kaugalingon, sang ila kaugalingon nga lawas sa halaran sang Dios. Nagahupot sila sing bukaras, mainiton nga panimuot, ginapasugtan nila ang ila mga gana sa pagkaon, kag nagakabalaka sa ila kaugalingon nga kaayuhan, wala sapayan nga yara ang bulohaton sang Dios. Yadtong buot sa paghimo sing pagantos tungod sa kabuhi nga walay katubtoban, madangat nila ini; kag takos ini sang pag-antos, sang pagpalansang sang kaugalingon, kg sang paghalad sang tanan nga diosdios. Ang labi kadako walay katapusan nga kabug-aton sang himaya nagalamon sang tanan nga butang kag nagatabon sang tanan nga kalalipayan nga dutan-on.11T pp. 123-126.MLI 55.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents