Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagsaksi Bangod sa Pagluntad sa Bag-o nga mga Duog

  Indi tuyo sang Dios nga ang Iya mga tinawo magpundok ukon magpuyo sing tingob sa dako nga katilingban. Ang mga gintuton-an ni Kristo among Iya tiglawas sa ibabaw sang duta, kag ang Dios buot nga maglalapta sila sa bug-os nga kadutaan, sa mga banwa, kag mga minuro, subong suga sa tunga sang kadudolman sang kalibutan. Kinahanglan sila mga misyonero sa Dios, nga bangod sa ila pagtuo kag mga binuhatan nagapamatuod sang kalapiton sang pagkari sang Manlulowas.MLI 75.3

  Ang mga miembro-layko sang aton mga iglesia sarang makabuhat sing bulohaton nga tubtob karon halos nila nasugoran. Wala! sing magluntad sa bag-o nga mga duog tungod lamang sa kalibutanon nga kaayuhan; apang sa diin may yara nga alagyan sa pagagom sing pangabuhian, tugoti nga ang mga panimalay nga napasad sing maayo sa kamatuoran, magsulod, isa ukon duha ka panimalay sa isa ka duog, sa pagpangabudlay subong misyonero. Dapat sila magbatyag sing gugma sa mga kalag, isa ka lulan sa pagpangabudlay para sa ila, kag kinahanglan tun-an kon paano ang pagdala sa ila sa kamatuoran. Sarang sila makatagtag sang aton mga balasahon, makahiwat sing mga katipunan sa ila mga puloy-an, makapangilala sa ila kaingod, kag makaagda sa ila sa pagkari sa sining mga katipunan. Sa sini nga bagay sarang nila mapaiwag ang ila kapawa sa maayong binuhatan.MLI 76.1

  Magtindog ang mga manogpangabudlay nga silahanon lamang sa Dios, nga nagahibi, nagapangamuyo, nagapangabudlay sa kaluwasan sang ila masigkatawo. Dumdoma nga nagadalagan kamo sing palumba, nga nagatinguha sang purongpurong nga dimadinulonton. Samtang madamo ang nagahigugma sang pagdayaw sang mga tawo sing labi sa kahamuot sang Dios, tugoti nga mangininyo ang pagpangabudlay sing mapainuboson. Tun-i ang pagbutang sa buhat sang pagtuo sa pagpahayag sang inyo mga kaingod sa atubangan sang lingkoran nga harianon sang bugay kag pagampo sa Dios nga pagtandugon ang ila tagipusoon. Sa sining paagi ang mabungahon nga bulohaton misyonero sarang mahimo. Ang iban nga sarang malambot ayhan indi buot magpamati sa isa ka ministro ukon kolportor. Kag yadtong nagapangabudlay sa sina nga bagay sa bag-o nga mga duog magtuon sang labing maayo nga paagi sa pagpalapit sa mga tawo kag sarang makaaman sang alagyan para sa iban nga mga manogpangbudlay.168 T 244, 245.MLI 76.2

  Magduaw kamo sa inyo mga kaingod kag ipakita ang kabalaka sa kaluwasan sang ila kalag. Pukawa ang tagsa ka espirituhanon nga kusog sa paghulag. Sugiri ang inyo ginaduaw nga ang katapusan sang tanan nga butang maiapit. Si Ginuong Jesukristo magabukas sang gawang sang ila tagipusoon kag magapatalupangod sang ila mga hunahona.MLI 76.3

  Samtang yara sila sa ila matagadlaw nga pagpangita, ang tinawo sang Dios sarang makadala sa iban sa kay Kristo. Kag samtang ginahimo nila ini maila nila ang mahal nga pagpasalig nga ang Manlulowas maiapit sa luyo nila. Indi sila kinahanglan maghunahona nga ginapabayaan sila sa pagsalig sa ila kaugalingon nga paninguha nga maluya. Si Kristo magahatag sa ila sing mga pulong sa paghambal nga magapabugnaw kag magapabaskog kag magapabakod sa kailo, nagapakigaway nga mga kalag nga yara sa kadudolman. Ang ila kaugalingon nga pagtuo ginapalig-on sa ginakilala nila nga ang saad sang Manunobos ginatuman. Indi lamang isa sila ka pagpakamaayo sa iban, kundi ang bulohaton nga ila ginabuhat para kay Kristo nagadala sing pagpakamaayo sa ila kaugalingon.179 T 38, 39.MLI 76.4

  Ang isa ka dako nga bulohaton sarang mahimo bangod sa pagpahayag sa mga tawo sang Biblia subong nga amo sia. Dalha ang pulong sang Dios sa tagsa ka gawang sang mga tawo, ipahayag ang iya maathag nga mga dinalan sa kaisipan sang tagsa ka tawo, sulita sa tanan ang sugo sang Manlulowas: “Usisaa ninyo ang mga Kasulatan.” Juan 5:39. Laygayi sila sa pagkuha sang Biblia subong nga amo sia, sa pagampo sang diosnon nga kapawa, kag niyan, kon nagaiwag ang kapawa, sa pagbaton sing malipayon sang tagsa ka silak nga hamili kag sa wala sing kahadlok magpadayon bisan ano ang patubas.182 T 704.MLI 77.1

  Sa tunga sang mga miembro sang aton mga iglesia, kinahanglan may yara nga labi pa nga pamalaybalay nga pagpangabudlay sa paghatag sing mga pagtuon sa Biblia kag sa pagpanagtag sang mga balasahon. Ang isa ka karakter Kristohanon sing nagakamalantang kag sing himpit sarang matuga lamang kon ang tawhanon nga galamiton nagabilang sini subong isa ka kahigayunan sa pagpangabudlay sing dimaiyaiyahon sa paebantala sang kamatuoran kag sa pagsakdag sang bulohaton sang Dios bangod sa kuarta. Kinahanglan kita magsab-og sa luyo sang tanan nga mga tubig, nga pagtipigan naton ang aton kalag sa gugma sang Dios, nga nagapangabudlav samtang adlaw pa, kag paggamiton ang kuarta nga ginhatag sang Ginuo sa aton sa pagbuhat sang bisan ano nga katungdanan nga nagaabot sa madason. Bisan ano nea butang nga makita sang aton mga kamot nga paghimuon, kinahanglan naton buhaton nga may katutom; bisan ano nga pag-antos ginatawag kita sa pagbuhat, kinahanglan naton pagbuhaton sing malipavon. Sa naeasab-og kita sa luyo sang tanan nga mga tubig magatalupangod kita nga ang “nagasab-og sing maalwan magaani sing bugana.” 2 Korinto 9:6. 199 T 127.MLI 77.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents