Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Pamatuod Kag Bumalasa.

  Sa kapitoan ka tuig si Ellen G. White naghambal kag nagsulat sang mga butang nga ginpahayag sang Dios sa iya. Sa makadamo nga tion ang mga laygay ginhatag sa pagtadlong sadtong nagsalayop sa kamatuoran sang Biblia. Konkaisa ang mga Pamatuod nagatudlo sang pagginawi sang kabuhi, sang puloy-an kag iglesia. Daw ano ang pagbaton sang mga miembro sang iglesia sining mga balita?MLI 37.2

  Kutob sang pagpamuno sang iya bulohaton, ang mga pangulo nga may salabton nagausisa sang iya bulohaton sa pagpasalig sa ila kaugalingon nga ang pagpahayag sang hiyas sang tagna matuod. Si Pablo Pinadala nagalaygay, “Indi ninyo pagtamayon ang mga pagpanagna. Usisaa ninyo ang tanan nga mga butang; hupti ninyo ang maayo.” 1 Tes. 5:20, 21. Ang mga sanghiran sa Biblia sang isa ka manalagna ginpamatud-an sa bulohaton ni Ginang White. Kag ini nanginamo subong sang iya ginsulat:MLI 37.3

  “Ini nga bulohaton iya sang Dios, ukon indi iya. Ang Dios wala gid nagapakigkumboya upod ni Satanas. Ang akon bulohaton sang nagliligad nga katloan ka tuig nagadala sang pat-in sang Dios ukon sang pat-in sang kaaway. Wala sing tungatunga nga bulohaton sa sining bagay.MLI 37.4

  Ang Biblia nagahatag sing apat ka sanghiran sa diin ang isa ka manalagna kinahanglan usisaon. Ang bulohaton ni Ginang White nagatindog sa sina nga sanghiran.MLI 37.5

  1. Ang balita sang matuod nga manalagna kinahanglan magkasinanto sa kasugoan sang Dios kag sa mga balita sang mga manalagna. (Isa. 8:20.)MLI 37.6

  Ang mga sinulat ni E. G. White nagabavaw sang kasugoan sang Dios kag sa gihapon nagatuytoy sa mga lalaki kag mga babae pakadto sa Biblia sa iya kabug-osan. Nagatudlo sia sa Biblia subong pagsulondan sang pagtuo kag buhat kag subong dako nga kapawa sa diin ang iya mga sinulat, “ang diuoay nga Kapawa” nagatuytoy sa tanan nga nagaoasa.MLI 37.7

  2. Ang mga tagna sang mga manalagna kinahanglan mahanabo. (Jeremias. 28.9.)MLI 38.1

  Samtang ang bulohaton ni Ginang White nagakaangay sang iya ni Moises sa pagdala kag pagtuytoy sa mga tawo, apang nagsulat sia sa paagi nga panagna sang madamo nga mga nitabo nga magakahanabo. Sa pagpamuno sang aton bulonaton pamantalaan sang 1848, naghambai sia kon paano ang pagtubo niya sa paglikop sang kalibutan sa kapawa. Karon ang mga Adventista del Sepumo-dia nagabantala sing balasanon sa 200 ka hambal nga nagabill sing kapin sa $20,000,000 sa isa ka tuig.MLI 38.2

  Sang 1890, sang pagpahayag sang kalibutan nga wala na sing inaway kag ang melenyo malapit na sa pag-abot, si Ellen White nagsuiat: “Ang unos nagakari, kag kinahanglan kita magpakahanda sa iya kasingkal. . . . Magatan-aw kita sang kalisdanan sa tanan nga luyo. Linibo sang mga sakayan pagalunoron sa kaidalman sang mga dagat .Ang mga sakayan-mangangaway magakalaiugdang kag ang mga kabuni nga tawnanon pagaihalad sang minilyon.” Ini nananabo sa Nahauna kag Ikaduna nga inaway sang Kalibutan.MLI 38.3

  3. Ang matuod nga manalagna magatuad nga si Jesukristo nagakari sa unod, nga ang Dios nagpakatawo sa unod nga tawhanon. (1 Juan 4:2.)MLI 38.4

  Ang pagbasa sang Desire of Ages nagapaathag nga ang bulohaton ni Ellen G. White nagatuman sining sanghiran. Tarupangda ining mga pulong:MLI 38.5

  “Kuntani nagpabilin si Jesus sa luyo sang Amay. Kuntani nanginiya ang himaya sang langit, kag ang pagsimba sang mga manogtunda. Apang ginpasulabi Niya ang paguli sang setro sa kamot sang Amay, kag sa pagpanaog gikan sa lingkoran nga harianon sang uniberso, agod makadala Sia sang kapawa sa mga gindulman, kag kabuhi sa mga nagakalawala.MLI 38.6

  “Malapit sa duha ka libo ka tuig nga nagligad, ang isa ka tingog nga may tinago nga pagkaimportante nabatian sa langit gikan sa lingkoran nga harianon sang Dios, ‘Yari karon, nag-abot Ako, ‘Indi Ka buot sang halad kag ginahalad, kundi gin-aman Mo Ako sing isa ka lawas. . . . Yari karon, nag-abot Ako (sa linukotan sang tulon-an nasulat nahanungod sa Akon) sa paghimo sang Imo kabubot-on, O Dios.’ Heb. 10:5-7. Sa sining mga pulong ginapahibalo ang pagtuman sang tinutoyo nga gintago kutob sa walay katubtoban nga mga katuigan. Si Kristo nagahimos sa pagduaw sa aton kalibutan kag sa pagpakatawo. . . . Sa mata sang kalibutan wala Sia sing kagayon nga paghandumon Sia; apang Dios Sia nga ginpakatawo, ang kapawa sang langit kag sang duta. Ang Iya himaya ginkumbongan. Ang Iya pagkadako kag pagkahalangdon gintago agod sarang Sia makapalapit sa nagakasakit, ginasulay nga mga tawo.”MLI 38.7

  4. Ayhan ang labing maiwat nga pagsanghid sang matuod nga manalagna makita sa iya kabuhi, sa iya bulohaton, kag sa inpluensia sang iya mga pagtudio. Ginpahayag ni Kristo ining sanghiran sa Mateo 7:15, 16: “Sa ila mga bunga makilala ninyo sila.”MLI 39.1

  Sa ginausisa naton ang kabuhi ni Ellen G. White kinahanglan kita magsiling nga nagkabuhi sia sing dalayawon nga kabuhi Kristohanon nga nagakasmanto sa iya mga pagtudio, kag suno sa ginapaabot sa isa ka manalagna. Sa ginatan-aw naton ang bunga subong nga makita sa kabuhi sadtong nagsunod sa mga laygay sang Espiritu sang tagna, makita naton nga maayo sia. Ang mga pamatuod nagdala sing maayong bunga. Sa ginatulok naton ang iglesia, sa nahibaloan naton nga gintuytoyan kita sining mga laygay sa nagkalainlain nga mga sinanga sang mga bulohaton kinahanglan kita magkilala nga ang bulohaton ni Ginang White nagatuman sang sanghiran. Ang paghiusa sang pagtulon-an sa mga sinulat nga ginsulat kapin sa 70 ka tuig nagadala man sing matuod nga pagsaksi sa katarong sang hiyas.MLI 39.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents