Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Balita nga Nagbaylo sang Kabuhi.

  Ang isa ka manogwali naghiwat sing alagisod nga katipunan sa Bushnell, Michigan; sa tapos gilayon sang tugmaw ginbayaan niya ang mga tumoluo nga wala mapasad sing nagakaigo sa balita. Sing amatamat ang mga tawo ginluyahan kag ang iban nagsugod liwat sa ila malain nga mga pamatasan. Sang ulihi ang iglesia nagtama kadiutay sa bagay nga mga 10 ukon 12 na lamang ka miembro nga nabilin nagtalapat nga wala sing pulos ang pagpadayon. Sa tapos sang pagbulolag nila nga suno sa ila, among katapusan nga katipunan, may mga sulat nga nag-abot kag sa tunga nila may Review and Herald. Sa pamihak nahanungod sang panlakatan may isa ka pahibalo nga si Pastor kag si Ginang White magakadto sa Bushnell sa katipunan sa Hulyo 20, 1867. Isa na lamang ka simana nga paghiwaton ini. Ang mga kabataan ginpalakat sa pagtawag sa mga tawo nga nagapalauli na, sa pagbalik .Gintapatan nga ang isa kinahanglan mag-aman sing duog sa kakahuyan kag nga ang tanan kinahanglan mag-agda sa ila mga kasilingan, ilabi na ang mga miembro nga naglalapasMLI 29.2

  Sang Sabado sing aga, Hulyo 20, si Pastor kag Ginang White nag-abot sa kakahuyan sa diin kan-uman ka tawo ang nagtililipon. Si Pastor White naghambal sa aga. Sa hapon si Ginang White nagtindog sa paghambal, apang sa tapos niya mabasa ang iya texto, nagtulok sia nga nagapalibog. Sa wala sing ano nga ginhambal, gintakpan niya ang iya Biblia kag nagsugod sa paghambal sa ila sa isa ka bagay nga tama kapersonal.MLI 29.3

  “Sa nagatindog ako sa atubangan ninyo sining hapon, nagatulok ako sa mga nawong sadtong ginpakita sa akon sa palananawon sang duha ka tuig nga nagligad. Sa nagatulok ako sa inyo mga nawong, ang inyo eksperiensia nagabalalik sing maathag sa akon hunahona, kag may akon ako nga balita para sa inyo gikan sa Ginuo.MLI 29.4

  “Ining utod malapit sa kahoy nga palutsina. Indi ako makadumdom sang imo ngalan kay wala ako pagipakilala sa imo, apang ang imo nawong nakilala ko, kag ang imo eksperiensia nagatindog sa atubangan ko sing maathag.” Niyan naghambal sia sa sining utod nahanungod sang iya paglapas. Ginpabaskog niya sia sa pagbalik kag sa paglakat upod sa mga tinawo sang Dios.MLI 30.1

  Niyan nagbalikid sa isa ka utod nga babae sa iban nga duog kag nagsiling, “Ining utod nga nagalingkod sa luyo ni Utod Maynard sang iglesia Greenville—indi ako makasambit sang imo ngalan tungod nga wala ako pagsugiri—apang sang duha ka tuig nga nagligad ang imo kahimtangan ginpakita sa akon sa palanan-awon, kag ang imo eksperiensia nakilala ko.” Niyan si Utod White nagpabaskog sa sining utod nga babae.MLI 30.2

  “Niyan ining utod nga lalaki, didto sa luyo sang kahoy nga oak. Indi man ako makasambit sang imo ngalan, wala ako makasugata sa imo, apang ang imo kahimtangan maathag sa akon.” Niyan naghambal sia nahanungod sining utod, nga ginsugid niya sa tagsatagsa nga yadto didto ang iya labing nasulod nga mga hunahona kag ang iya eksperiensia.MLI 30.3

  Kag halin sa isa pakadto sa isa nagliso sia sa sina nga katilingban, nga ginsugid niya ang ginpakita sa iya sa duha ka tuig nga nagligad sa palanan-awon, Sa nakatapos si Ginang White sang iya wali, indi lamang nga naghambal sang mga pulong sa pagsabdong kundi man sang mga pulong sa pagpabaskog, naglingkod sia. Ang isa sa kabon nagtindog. Nagsiling sia, “Maluyag ako maghibalo kon bala ang ginsiling ni Utod White sa aton karon nga hapon matuod. Si Pastor kag si Ginang White wala gid makakadto diri anay; wala gid sila makakilala sa aton. Si Utod White wala gani makakilala sang mga ngalan sang kalabanan sa aton, kag wala sapayan sini, nagkari sia diri sining hapon kag nagsugid sa aton nga sang duha ka tuig nga nagligad ang isa ka palanan-awon ginhatag sa iya sa diin ang aton mga kahimtangan ginpakita sa iya, kag niyan sing tagisaisa naghambal sia sa aton sa pagsugid sa tagsatagsa diri sang kabuhi kag sang aton nasulod nga mga hunahona. Mga matuod bala ang tagsa sini? ukon nagsayop si Utod White? Maluyag ako maghibalo.”MLI 30.4

  Sing tagisaisa ang mga tawo nagtindog. Ang tawo sa luyo sang kahoy nga palutsina nagtindog, kag nagsiling nga si Utod White naglarawan sang iya kahimtangan sing labi pa kaayo sang sa iya sarnng masavsay. Nagtuad sia sang iya pagtalang. Nagpahayag sia sang iya pagtapat sa pagbalik kag sa paglakat upod sa mga tinawo sang Dios. Ang utod nga babae nga naglingkod sa luyo ni Utod Maynard halin sa iglesia sa Greenville nagpamatuod man. Nagsiling sia nga si Utod White nagsugid sang iya eksperiensia sing labi pa kaayo sang sa iya sarang masugid, Ang tawo sa luyo. sang kahoy nga oak, nga ginhambalan ni Utod White sang mga. pulong sa pagsabdong kag pagpabaskog, nagsiling nga si Utod White nakasaysay sang iya kahimtangan sing labi kaayo sang sa iya sarang masaysay. Ang pagtuad ginbuhat. Ang mga sala ginbayaan. Ang Espiritu sang Dios nagkari kag may yara nga pagpabaskog sa Bushnell.MLI 30.5

  Si Pastor kag Ginang White nagbalik sang madason nga Sabado, kag ang tugmaw ginhiwat, kag ang iglesia sa Bushnell gintukod sing maayo kag nagkabuhi.MLI 31.1

  Ginahigugma sang Ginuo ang Iya mga tinawo sa Bushnell subong sang Iya paghigugma sa tanan nga nagapaabot sa Iya. “Ang kapid-an nga ginahigugma Ko, ginasabdong kag ginasilutan Ko: busa, magmakugihon ka, kag maghinulsol,” (Bug. 3:19), nag-abot sa hunahona sang iban nga nagatambong. Sang nakita sang mga tawo ang ila kaugalingon nga tagipusoon subong sang pagtan-aw sang Giuno sa ila, nahangpan nila ang ila matuod nga kahimtangan kag naghandom sing pagbaylo sa ila kabuhi. Ini amo ang matuod nga tinutoyo sang madamo nga palanan-awon nga ginhatag kay Ginang White.MLI 31.2

  Gilayon sang pagkapatay ni Pastor White si Ginang White nagpuyo malapit sa Healdsburg College. Pila ka mga pamatan-on nga babae nagpuyo sa iya puloy-an samtang nagaeskuela sila. Pamatasan sadto nga tion ang paggamit sang yano nga puna sa buhok (hair-net) agod maghipid kag mahusay ang buhok. Sang isa ka adlaw samtang nagaagi sa hulot ni Ginang White, ang isa sang mga babae nakakita sang maayo nga hair-net nga naluyagan niya. Sa paghunahona nga indi masapwan, ginkuha niya ini kag ibutang sa takop sang iya baol. Sang ulihi sa nagailis nga malakat, ang hairnet indi na makita ni Ginang White, kag naglakat nga wala sini. Sang gab-i sang pagtipon sang panimalay, nagpamangkot si Ginang White nahanungod sang iya nadula nga hair-net, apang wala sing isa nga nagpakita nga nakahibalo kon diin.MLI 31.3

  Isa ka adlaw sang ulihi sang nagaagi si Ginang White sa hulot sang mga babae, ang tingog nagsiling, “Buksi ina nga baol.” Tungod nga ang baol indi iya, indi sia buot magbukas. Sa ikaduha nga pagsugo, nahangpan niya nga ang tingog iya sang manogtunda. Sang gintukib niya, nakita niya ngaa ang manogtunda naghambal, kay didto ang iya hair-net. Sang pagtipon liwat sang panimalay, si Ginang White nagpamangkot liwat nahanungod sang hair-net, nga nagasiling nga indi mahimo nga madula sia lamang sa. iya kaugalingon. Wala sing naghambal, gani ginlimutan ini. ni .Ginang White.MLI 31.4

  Sang pila ka adlaw samtang si Ginang White nagapahuway gikan sa iya pagsulat, ginhatagan sia sing malip-ot kaayo nga pa-lanan-awon. Nakita niya ang kamot sang isa ka pamatan-on nga babae nga nagtunton sang hair-net sa isa ka sulo. Sang pagdapat sang hair-net sa kalayo, tapos sia gilayon sa isa ka pagkirab. Amo ina ang katapusan sang palanan-awon.MLI 31.5

  Sang pagtipon liwat sang panimalay, ginusisa ni Ginang White ang butang nahanungod sang pagkadula sang hair-net, apang wala sing nagtuad kag daw wala sing nakahibalo kon diin sia. Niyan dugaydugay ginpatawag ni Ginang White ining pamatan-on nga babae sa iya luyo kag sugiran sia sang tingog, kag sang iya nakita sa baol kag ginsugiran niya sia sang malip-ot nga palanan-awon sa diin nakita niya ang hair-net nga ginsunog sa sulo. Sa sini nga sugid, ang babae nagtuad nga ginkuha niya ang hair-net kag sa ulihi ginsunog basi mahibaloan sia. Nagpasaguli sia kay Ginang White kag sa Ginuo.MLI 32.1

  Ayhan magahunahona kita nga ini tama kadiutay nga butang sa Ginuo—para hair-net lamang. Apang butang sia nga importante labi pa sang sa bili sang butang nga ginkawat. Yari ang isa ka pamatan-on nga babae, miembro sang Iglesia Adventista del Septimodia. Naghunahona sia nga matarong sia, apang wala niya makita ang kasawayan sang iya kaugalingon nga karakter. Wala niya makita ang pagkamaiyaiyahon nga nagtuytoy sa iya sa pagkawat kag sa paglimbong. Karon sang nakita niya kon daw ano kaimportante sang tagdiutay nga mga butang—nga ang Dios magahatag sing palanan-awon sa Iya masako nga manogbalita diri sa ibabaw sang duta bisan lamang nahanungod sang hair-net—ining pamatan-on nga babae nagsugod sa pagtalupangod sang mga butang sa ila matuod nga kapawa. Ini nga eksperiensia amo ang nagpaliso sang iya kabuhi, kag nagkabuhi sia sing matam-is, nagakasinanto nga kabuhi Kristohanon.MLI 32.2

  Kag amo ina ang kabangdanan ngaa ang mga palanan-awon ginhatag kay Ginang White. Wala sapayan nga madamo sang mga pamatuod nga ginsulat ni Ginang White may pat-od kaayo nga kagamitan, apang nagapahayag sila sang mga palatukoran nga nagasugata sang mga kinahanglan sang iglesia sa tagsa ka pungsod sang kalibutan. Si Ginang White nagpaathag sang tinutoyo kag duog sang mga pamatuod sa sining mga pulong:MLI 32.3

  “Ang ginsulat nga mga pamatuod wala nagahatag sing bag-o nga kapawa, kundi sa pagpadulot sing maathag sa tagipusoon sang mga kamatuoran sang bugna nga ginpahayag na. Ang katungdanan sa Dios kag sa iya masigkatawo ginpaathag sing patod sa Pulong sang Dios; apang pila sa inyo ang matinumanon sa kapawa nga ginhatag. Ang dugang nga kamatuoran wala ginapahayag; apang ang Dios bangod sa mga Pamatuod nagpaathag sang dalagko nga mga kamatuoran nga ginhatag na. . . . Ang mga pamatuod indi dapat magpakadiutay sang Pulong sang Dios, kundi magbayaw sa iya, kag sa pagpawili sang hunahona pakadto sa iya, agod ang matahom nga pagkayano sang kamatuoran sarang makatandog sa tanan.”MLI 32.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents