Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Sa Tanan nga Tawo nga Ang lya Tagipusoon Nagapahanda sa Iya”

  Ang paagi lamang nga gintapatan sang Dios sa pagpauswag sang Iya bulohaton amo ang pagpakamaayo sa mga tawo sa mga pagkabutang. Ginahatagan Niya sila sing silak sang adlaw kag sang ulan; ginabuhat Niya nga ang mga tanom magtulobo; nagahatag Sia sing maayong panlawas kag ikasarang sa pagtipon sing mga pagkabutang. Ang” tanan naton nga pagpakamaayo nagagikan sa Iya maalwan nga kamot. Sa balos buot Niya nga ang mga lalaki kag babae magpakita sang ila pagpasalamat bangod sa pag-uli sa Iya sing isa ka bahin sa mga ikapulo kag mga halad—sa mga halad sa pagpasalamat, sa kinabubot-on nga halad, sa mga halad tungod sa sala.4T 150.MLI 93.4

  Ang pagkamaalwan sang mga Judio sa pagtukod sang tabernakulo kag sa pagpatindog sang templo nagapakita sang isa ka espiritu sa pagkamahinatagon nga wala matupongi sang mga Kristohanon sa bisan ano nga panahon sa ulihi. Bag-o pa lamang sila mahilway gikan sa ila malawig nga kahiulipnan sa Ehipto kag mga manogpanlakatan sa kahanayakan; apang halos sila maluwas gikan sa kasuldadosan sang mga Ehiptohanon nga naglagas sa ila, sang ang pulong sang Ginuo nag-abot kay Moises, nga nagasiling: “Hambala ang mga inanak ni Israel agod nga magdalala sila sa Akon sing isa ka halad nga binayaw sa tanan nga tawo nga ang iya tagipusoon nagapahanda sa iya, pagakuhaon ninyo ang Akon halad nga binayaw.” Eksodo 25:2.MLI 93.5

  Ang Iya mga tinawo may diutay nga mga pagkabutang kag wala sing makagalanyat nga palaabuton sa pagdugang sa ila; apang ang butang yara sa atubangan nila—ang pagpatindog sing isa ka tabernakulo sa Dios. Ang Ginuo naghambal, kag kinahanglan sila magtuman sang Iya tingog. Wala sila sing ginhawiran. Ang tanan naghatag sa handa nga kamot, indi isa ka bahin sang ila mga tinubo, kundi dako nga bahin sang ila mga pagkabutang. Gintugyan nila ini sing malipayon kag sing tinagipusoon sa Ginuo, kag gin- lipay nila Sia bangod sa paghimo sing subong. Indi bala Iya ang tanan? Wala bala Sia maghatag sang tanan nga ila ginatagiya? Kon pagkinahanglanon Niya ini, indi bala katungdanan nila ang pagbalik sa Manogpahulam sang Iya kaugalingon?MLI 93.6

  Wala sing pagpilit ang ginkinahanglan. Ang mga tawo nagdalala sing sobra pa sang sa ginakinahanglan, kag ginsilingan sila sa paguntat, kay may yara nga madamo sang sa sarang magamit. Sa liwat, sa pagtukod sa templo, ang pagtawag sa mga pagkabutang ginasabat sing malipayon. Ang mga tawo wala magahatag sing halos halos. Ginkalipayan nila ang ginabuko nga balay nga pagpatindugon sa pagsimba sa Dios, kag nagdulot sing labi pa sang sa ginakinahanglan sang bulohaton.MLI 94.1

  Sarang bala ang mga Kristohanon nga nagapabugal sang labi pa kadako nga kapawa sang sa mga Hebreohanon, magahatag sing kubos sang sa ila? Sarang bala ang mga Kristohanon nga nagakabuhi sa kahingapsan sang panag-on makapangalipay sa ila mga halad nga wala gani sing katunga sang iya sang mga Judio?54 T 77-79.MLI 94.2

  Ang Ginuo nagapalapnag sang kapawa kag; sang kamatuoran sa duta suno sa kinabubot-on nga paninguha kag mga halad sadtong manogumalambit sang langitnon nga mga hiyas. Tama kadiutay ang ginatawag sa pagpanlakatan subong ministro ukon misyonero, apang ang kadam-an kinahanglan maghiusa sa paglapnag sang kamatuoran bangod sa ila mga pagkabutang.MLI 94.3

  Ang isa nagasiling, ang panawag pirme nagaabot sa paghatag sa bulohaton; ginatak-an ako sa paghatag. Ginatak-an ka bala? Niyan tugoti ako sa pagpamangkot: Ginatak-an ka bala sa pagbaton gikan sa maalwan nga kamot sang Dios? Indi tubtob maguntat Sia sa pagpakamaayo sa imo, nga maguntat ka sa imo katungdanan sa pagbalik sa Iya sang bahin nga Iya ginaako. Ginapakamaayo Niya ikaw agod sarang mahimo sa imo gahom ang pagpakamaayo sa iban. Kon ginatak-an ka sa pagbaton, niyan sarang ka makasiling: Ginatak-an ako sa madamo nga panawag sa paghatag. Ang Dios nagaaman nga sa Iya kaugalingon sing isa ka bahin sang tanan nga ginabaton naton. Kon ini pagiuli sa Iya, ang mabilin nga bahin ginapakamaayo; apang kon ginahawiran, ang bug-os sa dili madugay ukon sa ulihi ginapnkamalaot. Ang ginaako sang Dios among una; ang iban among ikaduha.65 T 148, 150.MLI 94.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents