Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Palanan-awon Sang Balos Sang mga Matutom.

  Wala labot sining apat ka dalagko nga sanghiran sa Biblia, ang Ginuo naghatag sing mga kapahayagan nga nagapaathag nga ang bulohaton ginamandoan Niya. Sa tunga sini amo ang:MLI 39.3

  1. Ang pagkahusto sa tion sang mga balita. Ang mga tinawo sang Dios may pinasahi nga kinahanglan, kag ang balita nagaabot sa tion sa pagsugata sang kinahanglan, subong sang nahauna nga palanan-awon nga ginhatag kay Ginang White.MLI 39.4

  2. Ang praktiko nga kinaugali sang mga balita. Ang mga pinahayag kay Ginang White sa mga palanan-awon may praktiko nga kapuslanan ,nga nagasugata sang praktiko nga mga kinahanglan. Tan-awa ang paagi sa diin ang mga laygay sang pamatuod nagasulod sa isa ka paagi nga praktiko sa aton adlawadlaw nga kabuhi.MLI 39.5

  3. Ang mataas nga tiningdugan espirituhanon sang mga balita. Wala sila nagatandog sang mga butang nga binata ukon ordinaryo, kundi dalagko, binayaw nga mga halambalananon. Ang tinaga sa iya kaugalingon dungganon.MLI 39.6

  4. Ang paagi sa paghatag sang mga palanan-awon. Madamo sang mga palanan-awon ginabuylogan sang kalatingalahan nga lawasnon subong nga ginalarawan sa una nga mga kapitulo sining pagpakilala. Ang eksperiensia ni Ginang White sa palanan-awon nagakaangay sa iya sang mga manalagna sa Biblia. Ini, samtang indi isa ka sanghiran, among isa ka kapahayagan sa tunga sang iban nga mga kapahayagan.MLI 39.7

  5. Ang mga palanan-awon among pat-od nga mga eksperiensia, indi lamang balatyagon. Sa palanan-awon si Ginang White naka- kita, nakabati, nakabatyag kag nakabaton sing mga pagtudlo gikan sa mga manogtunda. Ang mga palanan-awon indi sarang mapasibangod sa balatyagon ukon panulokon lamang.MLI 39.8

  6. Si Ginang White wala ginainpluensia sadtong yara sa palibot niya. Sa isa ka tawo nagsulat sia: Nagahunahona ka nga ang mga tawo naginpluensia sang akon hunahona. Kon yara ako sa sining kahimtangan, indi ako takos nga pagtulinan sang bulohaton sang Dios.”MLI 40.1

  7. Ang iya bulohaton ginakilala sang iya mga kadungan. Apang yadtong sa sulod sang iglesia nga nagkabuhi kag nagpangabudlay upod ni Ginang White, kag sang madamo nga guwa sa iglesia nagkilala kay Ginang White subong sa pagkamatuod “manogbalita sang Ginuo.” Yadtong labing hapiit sa iya may labing dako nga pagsalig sa iya pagkatinawag kag bulohaton.MLI 40.2

  Ining apat ka sanghiran sa Biblia kag ang maathag nga mga kapahayagan nga ginhatag sang Ginuo sa Iya mga tinawo agod may pagsalig sila sa balita kag sa manogbalita, nagapasalig sa aton nga ang bulohaton iya sang Dios kag takos sang walay duhadoha nga pagsalig.MLI 40.3

  Ang madamo nga mga tulon-an ni E. G. White napun-an sing laygay kag pagtudlo nga may dayon nga kapuslanan sa iglesia. Kon bala ining mga pamatuod may kinaugali sa kabilugan ukon personal nga mga pamatuod sa mga panimalay kag sa mga tawo, may kapuslanan sila sa aton karon. Nahanungod sini nga punto si Ginang White nagasiling:MLI 40.4

  “Tungod nga ang pagpaandam kag pagtudlo nga ginhatag sa mga pamatuod para sa tagsa ka kahimtangan sang tawo ginagamit nga may amo man nga kusog sa madamo nga iban nga wala pagituhoy sing pinasahi sa sini nga paagi, daw katungdanan ko ang pagbantala sang personal nga mga pamatuod sa kaayuhan sang iglesia. . . . Wala ako sing nahibaloan nga liwan nga paagi nga magalabi pa kaayo sa pagpahayag sang akon mga palanan-awon sang kabilugan nga mga katalagman kag sayop, kag sang katungdanan sang tanan nga nagahigugma sa Dios kag nagabantay sang Iya mga sugo, sang sa paghatag sining mga pamatuod.MLI 40.5

  Isa ka sayop nga paggamit sang mga pamatuod ang pagbasa sa ila agod sa pagpangita sing iban nga punto sa diin ang pagtagudili sa masigkatumoluo sarang mapasad. Ang mga pamatuod indi gid kinahanglan gamiton subong isa ka inoglampos sa pagdala sa utod nga lalaki ukon babae agod makita nila ang mga butang subong sang aton pagtan-aw. May mga butang nga kinahanglan pabayaan sa tawo nga sia lamang ang magahatag sing husay sa Dios.MLI 40.6

  Ang mga laygay kinahanglan tun-an sa pagpangita sang sadsaran nga palatukoran nga ginagamit sa aton kaugalingon nga ka- buhi karon. Ang iban nga mga balita ginhatag subong pagpaandam ukon sabdong sa isa ka pat-od nga tion ukon duog, apang ang mga palatukoran nga ginapahayag ginagamit sing unibersal kag nagakaigo sa tion ang paggamit sa ila. Ang tawhanon nga tagipusoon palareho sa bug-os nga kalibutan; ang mga palaligban sang isa masunson amo man ang palaligban sa isa. “Sa pagsabdong sang mga sayop sang isa,” nagsulat si Ginang White, Ang Dios “buot magtadlong sa madamo.” “Ginapaathag Niya ang mga sayop sang iban agod ang iban mapaandaman.”MLI 40.7

  Malapit sa kahingapsan sang iya kabuhi, si Ginang White naghatag sang masunod nga laygay:MLI 41.1

  “Bangod sa Iya Espiritu Santo ang tingog sang Dios nagabot sa sa aton sa walay langan sa pagpaandam kag sa pagtudio. . . . Ang tion kag ang pagtilaw wala makapanghiwala sang pagtudio nga ginhatag. . . . Ang pagtudio nga ginhatag sa maaga nga mga adlaw sang balita kinahanglan tipigan subong maligon nga pagtudio nga pagsundon sa sining kahingapsan nga mga adlaw.”MLI 41.2

  Ang mga laygay nga masunod ginkuha gikan sa pila ka mga tulon-an ni E. G. White—apang kalabanan gikan sa tatlo ka tumo sang Testimony Treasures, nga among edisyon sa kalibutan sang Testimonies for the Church—kag nagatiglawas sang mga dinalan sang pagtudio nga ginahunahona nga among makabulig sing labi sa iglesia sa mga duog sa diin tungod sang kadiutayon sang mga miembro sang iglesia indi mahimo ang pagbantala sing labaw sa isa ka tulon-an sa kasarangan nga kadakuon. Ang bulohaton sa pagpili kag sa paghimos sining mga laygay ginhimo sang dako nga komite, nga nagpangabudlay sa idalom sang kagamhanan sang mga Tulogyanan sang Hunta sang Pamantalaan ni Ellen G. White nga sa ila gintulin ang salabton sa pagtatap kag sa pagpalapad sang kagamitan sang Espiritu sang tagna nga mga laygay. Masun-son ang mga pagpili malip-ot kag ginalatid sa isa ka pahayag nga may praktiko nga sadsaran sang mga palatukoran, kag sa sini nga bagay ang masangkad nga mga halambalanon ginalnkip.MLI 41.3

  “Tuloo kamo kay Jehoba, nga inyo Dios, kag magmalig-on kamo; tuloo kamo sa Iya mag manalagna kag magabugana kamo.” 2 Kron. 20:20.MLI 41.4

  Mga Tulogyanan sang Pamantalaan ni Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents