Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Labing Balaan nga Takna sang Panimalay

  Ang eskuela Sabatika kag ang ikaduha nga pag-alagdan isa lamang ka bahin sang Sabado. Ang bahin nga nabilin sa panimalay sarang mahimo nga labing balaan kag mahal nga tion sa tanan nga takna sang Sabado. Sa kadamuan sini nga tion ang mga ginikanan kinahanglan magbuylog sa ila mga anak. Sa madamo nga mga panimalay ang lanubo nga mga kabataan ginapabayaan sa ila kaugalingon sa pagpangita sing mga kalalingawan nga sarang nila makita. Kon pagpabayaan nga silhanon lamang, ang mga bata sa dili madugay indi makapahimonong kag magasugod sa paghampang ukon magbuhat sang iban nga sari sang kapilyohan. Sa sini nga bagay ang Sabado wala sing importante nga pagkabalaan sa ila.MLI 60.5

  Sa panahon nga maayo, ang mga ginikanan maglakat upod sa ila mga anak sa mga latagon kag sa mga kakahuyan. Sa tunga sang matahom nga mga butang sang mga tinuga, sugiri sila sang katarungan kon ngaa gintukod ang adlaw nga inogpahuway. Isaysay sa ila ang dako nga bulohaton sang Dios sa pagpanuga. Sugiri sila nga sang paghalin sang duta gikan sa Iya kamot, balaan sia kag magayon. Ang tagsa ka bulak, tagsa ka tanom, tagsa ka kahoy, nagasabat sang katuyoan sang Manunoga. Ang tagsa ka butang nga makita sang mata matahom kag nagpuno sang painoino sang gugma sang Dios. Ang tagsa ka huni amo ang musika nga nagakasinanto sa tingog sang Dios. Ipakita nga ang sala amo ang nagdagta sang himpit nga binuhatan sang Dios; nga ang mga tunok kag sapinit, ang kasubo kag kasakit kag kamatayon, tanan sila patubas sang paglalis sa Dios. Sugoa sila sa pagtan-aw kon daw ano ang pagpahayag gihapon sang duta sang pagkaayo sang Dios wala sapayan nga gindagtaan sang pagpakamalaot sang sala. Ang berde nga mga latagon, ang matag-as nga mga kahoy, ang malipayon nga silak sang adlaw, ang mga panganod, ang tun-og, ang solemne nga kalinong sang kagab-ihon, ang himaya sang mga bituon sang langit, ang bulan sa iya katahom, tanan ini nagapamatuod sang Manunoga. Wala sing tinolo sang ulan nga mahulog, wala sing silak sang kapawa nga nagaiwag sa aton dimapinasalamaton nga kalibutan, nga wala nagapamatuod sang pagpailob kag paghigugma sang Dios.MLI 61.1

  Sugiri sila sang dalan sa kaluwasan; kon paano nga “ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak, agod nga ang tanan nga magtuo sa Iya indi mawala kundi may kabuhi nga dayon.” Juan 3:16. Tugoti nga ang matam-is nga sugilanon sang Bethlehem pagsuliton. Ipahayag sa atubangan sang mga kabataan si Jesus, subong isa ka bata nga matinumanon sa Iya mga ginikanan, subong isa ka pamatan-on nga matutom kag mapisan, nga nagabulig sa pagsagod sa panimalay. Sa sini nga bagay sarang ninyo matudloan sila nga ang Manlulowas nakahibalo sang mga pagtilaw, mga palaligban, kag mga pagsulay, paglaom kag kalipay, sang pamatan-on, kag nga sarang Sia makahatag sa ila sing kaawa kag bulig. Sa tion kag tion basaha upod nila ang makawiwili nga mga sugilanon sa maragtas sang Biblia. Pamangkuta sila sang ila natun-an sa eskuela Sabatika, kag magtuon kaupod nila sang madason nga leksyon sa eskuela Sabatika.56 T 358, 359. MLI 61.2

  Kon Sabado kinahanglan may yara nga solemne nga pagtugyan sang panimalay sa Dios. Ang sugo nagalakip sa tanan sa sulod sang aton mga gawang; ang tanan nga kasakop sang balay kinahanglan maguntat sa ila kalibutanon nga bulohaton, kag gamiton ang balaan nga mga takna sa debosyon. Maghiusa ang tanan sa pagpadungog sa Dios bangod sa malipayon nga pag-alagdan sa Iya balaan nga adlaw.62 TT 185.MLI 61.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents