Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagkasinanto kag Paghiusa Aton Labing Mabakod nga Saksi

  Indi ang pagsumpong sang kalibutan ang labi nga katalagman sa aton; kundi ang kalaot nga ginadalo sa tagipusoon sang nagapakatumoluo amo ang nagahikot sang aton grabe nga kalaglagan kag nagasablag sing labi sang paglakat sang bulohaton sang Dios. Wala sing iban nga labi kapat-od nga paagi sa pagpaluya sang aton pagkaespirituhanon sang sa kahisa, mahunahonaon batok sa isa kag isa, puno sing pagpangita sing sayop kag malaot nga pagbutangbutang. “Ini nga kaalam indi kaalam nga nagagikan sa hitaas, kundi dutan-on, lawasnon, yawan-on. Kay kon diin ang kahisa kag pagbinahinbahin, didto ang kagamo kag tagsa ka malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa hitaas sa nahauna putli, ugaling madaeton, malulo, masinulogton, puno sang kaluoy kag maayo nga mga bunga, wala sing pinasulabi, wala sing pagkasalimpapaw. Kag ang bunga sang katarungan ginasab-og sa paghidaet sa mga nagahimulat sang paghidaet.” Jakobo 3:15-18.MLI 109.1

  Ang pagkasinanto kag ang paghiusa nga makita sa tunga sang mga tawo nga may nagkalainlain nga karakter amo ang labi kakusog nga pamatuod nga sarang mapahayag nga ang Dios nagpadala sang Iya Anak sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Kahigayunan naton ang pagpahayag sini nga pamatuod. Apang agod mahimo ini, kinahanglan kita magpahamtang sang aton kaugalingon sa idalom sang pagmando ni Kristo. Ang aton karakter kinahanglan dihunon agod magkasinanto sa Iya karakter, ang aton kabubot-on kinahanglan itugyan sa Iya kabubot-on. Niyan magapangabudlay kita sing hiusa sa wala sing paghunahona sa pagsipak.MLI 109.2

  Ang diutay nga mga diperensia nga ginahuptan, nagadul-ong sa mga binuhatan nga magalaglag sang pag-ambitay Kristohanon. Indi naton pagtugotan ang kaaway sa pagkuha sing bentaha sa ibabaw naton. Magpadayon kita sa pagpalapit sing labi kahapiit sa Dios kag sa isa kag isa. Niyan magakaangay kita sa mga kahoy sang katarungan, nga gintanom sang Ginuo, kag ginabunyagan sang tubig sang kabuhi. Kag daw ano kamabungahon sa atonl Wala bala magsiling si Kristo: “Sa sini ginahimaya ang Akon Amay, nga magpalamunga kamo sing madamo.” Juan 15:8.MLI 109.3

  Kon ang pangamuyo ni Kristo ginatuohan sing himpit, kon ang iya mga pagtudlo ginadala sa matagadlaw nga kabuhi sang mga tinawo sang Dios, ang paghiusa sa binuhatan makita sa aton mga kubay. Ang utod pagahigtan sa utod sang bulawan nga higot sang gugma ni Kristo. Ang Espiritu sang Dios lamang amo ang sarang makahimo sining paghiusa. Sia nga nagpakabalaan sang Iya kaugalingon sarang makapabalaan sang Iya mga gintuton-an. Sa paghiusa sa Iya, magaisa sila sa labing balaan nga pagtuo. Kon pagtinguhaon naton ini nga paghiusa subong nga ginahandom sang Dios nga aton tinguhaan, magaabot sia sa aton.38 T 242-243.MLI 109.4

  Indi madamo nga mga tinukod, dalagko nga mga balay kag guwa nga mga pagpakitakita ang ginakinahanglan sang Dios, kundi ang paghiliusa sa binuhatan sang pinasahi nga tinawo, isa ka banwa nga ginpili sang Dios kag hamili, nga nagahiusa ang isa sa isa, nga ang ila kabuhi natago kay Kristo sa Dios. Ang tagsa ka tawo kinahanglan magtindog sa iya duog, nga nagatinguha sang matarong nga inpluensia sa hunahona, pulong kag buhat. Kon ang tanan nga mga manogpangabudlay sang Dios maghimo sini, kag indi tubtob niyan, ang Iya bulohaton manginhimpit, nagakamalantang.48 T 242-243.MLI 110.1

  Ang Dios nagatawag sa mga tawo nga may matuod nga pagtuo kag maayo nga hunahona, mga tawo nga nagakilala sang kaathagan sa tunga sang matuod kag sang butig. Ang tagsatagsa kinahanglan magbantav, nga nagatuon kag nagabutang sa buhat sang mga leksyon nga ginahatag sa kapitulo 17 sang Juan, kag nagapadayon sa buhi nga pagtuo sa kamatuoran sa sining tion. Kinahanglan kita sinang paggahom sang kaugalingon nga magapatakos sa aton sa pagdala sang aton mga pamatasan nga magkasinanto sa pangamuyo ni Kristo.58 T 239.MLI 110.2

  Ang tagipusoon sang Manlulowas yara sa pagtuman sang Iya mga gintuton-an sang tinutoyo sang Dios sa tanan niya nga kataason kag kadulomon. Kinahanglan sila mag-isa sa Iya wala sapayan nga nagalalapta sila sa bug-os nga kalibutan. Apang ang Dios indi sarang makaisa sa ila kay Kristo luwas kon handa sila sa pagbiya sang ila kaugalingon nga dalan tungod sang Iya dalan.68 T 243.MLI 110.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents