Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Manogpangabudlay sa Paghanas sa mga Miembro sang Iglesia

  Maathag nga ang tanan nga sermon nga ginwali wala makapatubo sing dako nga sari sang mga manogpangabudiay nga madumilion sang kaugalingon. ini nga halambalanon kinahanglan kabigon nga may labing importante nga mga patubas. Ang aton palaabuton sa walay katubtooan may katalagman. Ang mga iglesia nagaiuya tungod nga wala nila paggamita ang ila mga talanton sa pagpaiwag sang kapawa. Ang maninalungon nga pagtudlo kinahangian inatag subong nga among mga leksyon nga nagikan sa Agalon, agod ang tanan sarang makabutang sang ila kapawa sa mahapos nga paggamit. Yadtong nagatatap sa ibabaw sang iglesia kinahanglan magpili sang mga miembro nga may ikasarang kag ibutang sila sa idalom sang salabton, sa amo man nga tion, hatagan sila sing pagtudlo kon paano nga sarang sila makaalagad sing labi kaayo kag makapakamaayo sa iban.146 T 431.MLI 85.1

  Ang mga mekaniko, mananabang, komersiante, mga tawo sa tanan nga bulohaton kag pagkatinawag, maglantip sang ila kaugalingon agod sarang sila makamangin-agalon sa ila mga bulohaton sa pagdaog sang walay katubtoban nga kabuhi labaw sa tanan nga dutan-on nga pagbinagbinag. Agod sa pagdala sa mga kalag kay Jesus, kinahanglan may yara nga pagkilala sang tawhanon nga kinaugali kag pagtuon sang tawhanon nga hunahona. Ang mahinalungon nga panghunahona kag mainit nga pangamuyo ginakinahanglan sa paghibalo kon paano ang pagpalapit sa mga lalaki kag babae nahanungod sang dako nga halambalanon sang kamahuoran.154 T 67.MLI 85.2

  Sa gilayon nga natukod ang iglesia, tugoti nga ang mga ministro magpahamtang sa mga miembro sa pagpangabudlay. Kina-hanglan sila pagtudloan kon paano ang pagpangabudlay nga may kahimuan. Tugoti ang ministro sa paggamit sing labi sa iya tion sa pagtudlo sa ila sang sa pagwali. Pagtudloan niya ang mga tawo kon paano ang paghatag sa iban sang pagkilala nga ila nabaton. Samtang ang bag-o nga mga kombertido kinahanglan tudloan sa pagpangayo sing laygay gikan sadtong may labi nga eksperiensia sa bulohaton, kinahanglan man sila pagtudloan nga indi nila pagibutang ang ministro sa duog sang Dios.MLI 85.3

  Ang labing dako nga bulig nga sarang mahatag sa aton mga tinawo amo ang pagtudlo sa ila sa pagpangabudlay sa Dios, kag sa pagsalig sa Iya, indi sa mga ministro. Tugoti sila sa paghibalo sa pagpangabudlay subong sang pagpangabudlay ni Kristo. Magbuylog sila sa Iya kabon sang mga manogpangabudlay kag magbuhat sing matutom nga pag-alagad sa Iya.167 T 19, 20.MLI 85.4

  Ang mga manonudlo magtuytoy sang alagyan sa pagpangabudlay sa tunga sang mga tawo, kag ang iban, nga nagahiusa upod nila, magaluon sa na huwaran. Ang isa ka nuwalan may labi nga kapuslanan sang sa madamo nga tulomanon.17MH 149.MLI 86.1

  Yadtong may espirituhanon nga pagtatap sa iglesia kinahanglan magbunat sing mga paagi kag kaugayunan sa ann ang tion sa-rang manatag sa tagsa ka. miembro sang iglesia sa pagbubut sing bahin sa bulonaton sang Dios, ini wala mahimo sang nagligad. Ang mga plano wala matuman sing himpit sa diin ang talanton sang tanan sarang maggamit sing aktibo sa bulohaton. Diutay lamang ang nagataiupangod kon daw ano ang nadula tungod sini.MLI 86.2

  Sa tagsa ka iglesia may talanton, nga sa matarong nga sari sang pagpangabudlay, sarang mapauswag nga mangindako nga bulig sa sining buionaton. Kinanangtan may yara nga naorganisar sing maayo nga piano sa pagbutang sing mga manogpangabudlay sa paglakat sa tanan naton nga mga iglesia, dalagko ukon diutay, sa pagtudio sa mga miembro sa pagpangabudlay agod sa pagbayaw sa iglesia kag sa mga dili-tumoluo. Ang paghanas, ang pagtudio, amo ang ginakinhanglan. Ang tanan magpahamtang sang ila tagipusoon kag hunahona agod magmaalam nahanungod sa pagpa-ngabudlay sa sining tion, nga pagpatakuson nila ang ila kaugalingon. sa paghimo sadtong nagakaigo sa ila sing labi kaayo.MLI 86.3

  Inang ginakinahanglan karon sa pagbayaw sang aton mga iglesia amo ang matahom nga bulohaton sang maalam nga mamumogon sa paghangop kag sa pagpauswag sang talanton sa iglesia—talanton nga sarang mahanas sa bulohaton sang Agalon. Yadtong magapangabudlay sa pagduaw sa mga iglesia kinahanglan maghatag sa mga kautoran lalaki kag babae sing pagtudio sa paagi nga mahapos sa pagbuhat sang bulohaton misyonero. Tugoti nga may yara nga isa ka klase sa paghanas sa mga pamatan-on man. Ang mga pamatan-on lalaki kag babae kinahanglan pagtudloan sa pagkamanogpangabudlay sa puloy-an, sa ila mga kaiping, kag sa iglesia.18An Appeal to Ministers and Church Officers.MLI 86.4

  Ang mga manogtunda nga langitnon naghandom sing madugay sa galamiton nga tawhanon—mga miembro sang iglesia—sa paghiusa kaupod nila sa dako nga bulohaton nga pagahimuon. Nagahulat sila sa imo. Tama kalapad sang palangumhan, tama kasangkad sang piano, sa bagay nga ang tagsa ka pinakabalaan nga tagipusoon pagaitulod sa bulohaton subong isa ka galamiton sang diosnon nga gahom.199 T 46, 47.MLI 86.5

  Kon ang mga Kristohanon kinahanglan magbuhat sing hiliusa, nga nagahulolag subong isa, sa idalom sang pagtuytoy sang isa ka Gahom, sa pagtapos sang isa ka bulohaton, pagahulagon nila ang kalibutan.209 T 221.MLI 86.6

  Ang panawag nga pagaihatag sa “mga dalanon,” pagaibantala sa tanan nga may aktibo nga bahin sa bulohaton sang kalibutan, sa mga manunodlo kag mga pangulo sang mga tawo. Yadtong nagadala sing mabug-at nga salabton sa kabuhi sa dayag—mga manogbulong kag mga manonudio, mananabang kag hukom, mga tawo sang pagbulot-an kag mga komersiante—dapat hatagan sang maathag nga balita. “Kay ano bala ang mapusian sang tawo, sa pag-angkon sang bug-os nga kalibutan, kag madula ang iya kabuhi? Kay ano bala ang igahatag sang isa ka tawo nga baylo sang iya kabuhi?” Markos 8:36, 37.MLI 86.7

  Nagahambal kag nagasulat kita sing madamo nahanungod sang ginapatumbayaan nga mga imol; indi man bala kita magtalupangod sa mga ginapatumbayaan nga manggaranon? Madamo ang nagatulok sa sining sari subong walay pagiaom, kag dituay ang ila ginabuhat sa pagbukas sang mata, nga ginbulag kag ginpadulom sang gahom ni Satanas, sadtong nagdula sang walay katubtoban sa ila pagisip. Linibo sang mga manggaranon nga mga tawo nagpalanaog sa ila lulobngan nga wala mapaandami tungod nga ginhukman sila sa dagway kag ginligaran subong walay paglaom. Apang mga malas-ay subong nga ginapahayag nila, ginpakita sa akon nga kalabanan sini nga sari among mga kalag nga ginalulanan. May ya ra nga linibo sang mga manggaranon nga ginagutom sang espiritu hanon nga pagkaon. Madamo sa ila kabuhi opisyal nagabatyag sang ila kinahanglanon sang butang nga wala sa ila. Diutay sa ila ang nagakadto sa iglesia, kay ginabatyag nila nga wala sila nagabaton sing kaayuhan. Ang mga pagtulon-an nga ila ginapamatian wala nagatandog sang kalag. Indi bala kita maghimo sing personal nga paninguha sa kaayuhan nila?MLI 87.1

  Ang iban nagpakiana: Indi bala naton sarang malambot sila bangod sa mga balasahon? Madamo ang indi sarang malambot sa sini nga paagi. Ang personal nga paninguha amo ang ila kinahanglan. Magakaladula bala sila sa wala sing pinasahi nga pagpaandam? Indi amo ina sang una nga panag-on. Ang mga ulipon sang Dios ginpadala sa pagsugid sa sadtong yara sa mataas nga mga duog agod makakita sila sing paghidaet kag kapahuwayan sa kay Ginuong Jesukristo.MLI 87.2

  Ang Halangdon sang langit nagkari sa aton kalibutan sa pagluwas sang nadula, nahulog nga tawhanon. Ang Iya mga paninguha nagalakip, indi lamang sang mga sinikway, kundi sadtong yara sa mga duog sang mataas nga dungog. Nagpangabudlay indi sing makinaadmanon sa paglambot sa mga kalag sa labi kataas nga mga duog nga wala makakilala sa Dios kag wala nagabantay sang Iya mga sugo.MLI 87.3

  Ang amo man nga bulohaton ginpadayon sa tapos sang pagkayab ni Kristo. Ang akon tagipusoon ginpahumok gid sa nagabasa ako sang kabalaka nga ginpakita sang Ginuo kay Kornelio. Si Kornelio among tawo nga may mataas nga palangakuan, isa ka opisyal sang armi nga Romanhon, apang nagaginawi sia sing matul-id suno sa tanan nga kapawa nga iya nabaton. Ang Ginuo nagpadala sa iya sing pinasahi nga balita gikan sa langit kag bangod sa Isa liwat ka banita nagsugo Kay pedro sa pagduaw sa iya kag sa paghatag sa iya sing kapawa. Kinahanglan isa ini kadako nga pagpabaskog sa aton bulohaton sa paghunahona sang kaluoy kag maimo nga gugma sang Dios sa sadtong nagapangita kag nagapangamuyo tungod sa kapawa.MLI 87.4

  May yara nga madamo nga ginapahayag sa akon subong kay Kornelio, mga tawo nga buot sang Dios magpakigangot sa lya iglesia. Ang lia kaawa yara sa mga tawo nga nagabantay sang mga sugo sang Ginuo. Apang ang luoid nga nagahigot sa ila sa kaiibutan tama kapag-on. Wala sila sing kaisog moral sa pagkuha sang ila tinindugan upod sa mga mapainuboson. Kinahanglan kita maghimo sing pinasahi nga mga paninguha tungod sining mga kalag, nga nagakinahanglan sang pinasahi nga pagpangabudlay tungod sang ila salabton Kag mga pagsulay.MLI 88.1

  Gikan sa kapawa nga ginhatag sa akon nahibaloan ko nga ang isa ka maathag nga “Amo ining ginasiling ni Jehoba,” kinahanglan karon ihambal sa mga tawo nga may inpluensia kag pagbulot-an sa kalibutan. Mga tulogyanan sila nga sa ila gintulin sang Dios ang importante nga bulohaton. Kon pagbatunon nila ang Iya panawag, ang Dios magagamit sa ila sa Iya bulohaton. . . .MLI 88.2

  May yara nga sing pinasahi takos sa pagpangabudlay para sa mga mataas nga sari sang mga tawo. Ini kinahanglan magpangita sa Ginuo adlawadllaw, nga nagatuon kon paano ang paglambot sa sining mga tawo, indi lamang magpangilala sing tulagpak, kundi lig-unon sila bangod sa personal nga paninguha kag buhi nga pagtuo, nga nagapakita sang madalom nga gugma sa ila mga kalag, isa ka matuod nga kabalaka agod maila nila ang pagkilala sang kamatuoran subong nga yara sa pulong sang Dios.216 T 78-81.MLI 88.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents