Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Palanan-owon Sang Dako nga Pagsumpongay sa Tunga ni Kristo kag ni Satanas.

  Ang diutay nga eskuelahan sa isa ka puro sa nasidlangan nga bahin sang Amerika puno sang mga lalaki kag mga babae sinang Domingo sing hapon sa tungatunga sang Marso, 1858, sa nagatipon sila sa isa ka pag-alagdan. Si Pastor James White nagdumala sang lubong sang isa ka pamatan-on nga lalaki, nga nagwali sang sermon sa lubong. Sang pagkatapos niya hambal, si Ginang E. G. White gintandog sa pagsiling sing pila ka mga pulong sa sadtong nagalalaw. Nagtindog sia kag naghambal sa isa ukon duha ka minutos kag ugaling nagdulog. Ang mga tawo nagtanga sa iya sa pagpaabot sang madason nga mga pulong gikan sa iya mga bibig. Daw nakibot sila sing diutay sang paghambal sing mabaskog, “Himaya sa Dios!” “Himaya sa Dios!” nga ginsulit sing makatlo sa dugang nga pagpaathag. Si Ginang White yara sa palanan-awon.MLI 11.5

  Ginsugiran ni Pastor White ang mga tawo nahanungod sang mga palanan-awon nga ginhatag kay Ginang White. Ginsaysay niya nga ang mga palanan-awon ginhatag sa iya kutob sa bataon pa sia nga nagapanuigon sing napulogpito. Ginsugiran niya sila nga wala sapayan nga ang iya mga mata nagabukas, kag nga daw may ginabantayan sia sa unhan, wala gid sia sing ano nga natalupangdan sa palibot niya kag wala sia sing nahibaloan sang nagakahanabo sa palibot niya. Gintudlo niya ang Numeros 24:4 kag 16 sa diin mabasa naton ang isa nga “nagapamati sang mga pulong sang Dios, kag nakakilala sang kinaadman sang Labing Mataas, yadtong nagatan-aw sang Makagagahom, nga kon mapukan, nagamuloklat ang iya mga mata.”MLI 12.1

  Ginsaysay niya sa mga tawo nga wala sia nagaginhawa samtang yara sa palanan-awon kag nagbukad sia sa Daniel 10:17 kag nagbasa sang eksperiensia ni Daniel samtang yara sa palanan-awon. “Wala sing bisan ano nga kusog sa akon kag wala sing nabilin nga ginhawa sa akon.” ang siling niya. Niyan ginagda ni Pastor White yadtong may luyag sa pagkari sa atubangan kag usisasaon si Ginang White samtang yara sia sa palanan-awon. Sa walay langan nagahatag sia sing kahilwayan sa sina nga pagusisa, kag nalipay sia kon ang isa ka manogbulong sarang makuha sa pagusisa sa iya samtang sa palanan-awon.MLI 12.2

  Sa nagapanigal-ot ang mga tawo sa malapit, sarang nila makita nga si Ginang White wala nagaginhawa, apang ang iya tagipusoon nagapadayon sa pagkibo sing normal kag ang duag sang iya mga pisngi natural. Ang isa ka espeho gindala kag ginuyatan sa atubangan sang iya guya, apang wala sing basa nga makita sa espeho. Niyan nagdala sila sing kandila kag sindihan kag uyatan malapit sa iya ilong kag baba. Apang ang kalayo nagatindog sing matadlong, nga wala nagahulag. Nahibaloan sang mga tawo nga wala sia nagaginhawa. Naglakatlakat sia sa hulot, ginahulag niya ang iya mga gutkon sing maalikaya, sa nagahambal sia sa malip-ot nga hambal nga may mabaskog nga balatyagon nahanungod sang ginapahayag sa iya. Kaangay ni Daniel, madulaan sia sing una sang kinaugali nga kusog, ugaling ang indi iya sang tawo nga kusog ginahatag sa iya. Tan-awa ang Daniel 10:7, 8, 18, 19.MLI 12.3

  Sa duha ka takna si Ginang White yara sa palanan-awon. Sa duha ka takna wala sia magginhawa. Niyan sa nagahingapos ang palanan-awon, nagginhawa sia sing madalom, nagdulog sing mga isa ka minutos kag ugaling magginhawa liwat, kag sa wala madugay nagaginhawa sing sa kinaugli. Sa amo man nga tion nagsugod sia sa pagkilala sang iya palibot, mahibaloan niya ang nagakahanabo sa palibot niya.MLI 12.4

  Ang isa nga masunson makakita sa kay Ginang White sa palanan-awon, si Ginang Martha Amadon, nagahatag sang masunod nga kasaysayan:MLI 13.1

  “Sa palanan-awon ang iya mga mata nagakipot. Wala nagaginhawa, apang may maalikaya nga paghulag sang mga abaga, butkon, kag kamot, nga nagasuno sa iya nakita. Indi gid mahimo sa bisan kay sin-o ang paghulag sang iya mga kamot ukon mga butkon. Masunson ginamitlang niya ang mga pulong sing tagisaisa kag konkaisa langkoy nga pagpamulong nga nagapahayag sa sadtong yara sa palibot niya sang kinaugali sang palanan-awon nga iya ginatan-aw, sa langit ukon sa duta.MLI 13.2

  “Ang iya nahauna nga pulong sa palanan-awon among ‘Himaya’ nga nagatingog sing una sa malapit, kag ugaling nagakadula sing maantad nga daw malayo. Ini konkaisa ginasulit. . . .MLI 13.3

  “Wala sing kinarankaran sa tunga sadtong nagatambong sa tion sang palanan-awon; wala sing ano nga manginkabangdanan sang kahadlok. Talan-awon sia nga solemne, malinong ....MLI 13.4

  “‘Sang pagkatapos sang palanan-awon, kag sang indi niya makita ang langitnon nga kapawa, sa nagabalik sia sa duta sing makaisa pa, magatingog sia sa malawig nga pangayhay sa nagaginhawa sia sang iya nahauna nga pagginhawa nga kinaugali, ‘M-A-D-U-L-O-M’. Niyan nagapiang sia kag wala sing kusog.”MLI 13.5

  Apang kinahanglan kita magbalik sa aton sugilanon nahanungod sang duha ka takna nga palanan-awon sa eskuelahan. Nahanungod sini si Ginang White sang ulihi nagsulat:MLI 13.6

  “Kalabanan sang mga butang nga nakita sa napulo ka tuig sang una nahanungod sang dako nga pagsumponganay sang mga katuigan sa tunga ni Kristo kag ni Satanas, ginsulit, kag ginsugo ako sa pagsulat sa iya.”MLI 13.7

  Sa palanan-awon daw yara sia nga nagasaksi sa mga hitabo sa nagaliligad sila sa atubangan niya. Sing una daw didto sia sa langit kag ginsaksihan niya ang sala kag ang pagkahulog ni Lusiper. Niyan ginsaksihan niya ang pagpanuga sang kalibutan kag nakita niya ang aton nahauna nga mga ginikanan sa ila Eden nga puloy-an. Nakita niya sila nga nagpadaog sa mga pagsulay sang man-og kag gintabog sila gikan sa ila katamnan nga pulov-an. Sa madasig nga pag-alagisod ang maragtas sang Biblia nagligad sa atubangan niva. Nakita niya ang eksperiensia sang mga patriarka kag mga manalagna sang Israel. Niyan ginsaksihan niya ang kabuhi kag kamatayon sang aton Manlulowas si Jesukristo, kag ang Iya pagkayab sa langit sa diin nag-alagad Sia subong aton Pinakamataas nga Saserdote kutob niyan. Masunod sini nakita niya ang mga gintuton-an nga nagalakat sa paglapnag sang maayong balita tubtob sa mga ukbong sang duta. Daw ano kadali nga ginsundan ini sang pagkamalalison kag nivan sang madulom nga mga kattriganl Niyan nakita niya sa palanan-awon ang repormasyon, sang pagtindog tungod sa kamatuoran sang mga dungganon nga mga lalaki kag mga babae sa katalagman sang ila kabuhi. Gindala sia pakadto sa mga talan-awon sang Paghukom nga nagsugod sa langit sang 1844, niyan tubtob sa aton adlaw, kag niyan gindala sia sa palaabuton kag nakita niya ang pagkari ni Kristo sa mga gal-om sang langit. Ginsaksihan niya ang talan-awon sang melenyo kag sang duta nga ginbag-o.MLI 13.8

  Sa sining buhi nga mga laragway sa atubangan niya, si Ginang White sa tapos nakabalik sa iya puloy-an, nagsugod sa pagsulat sang iya nakita kag nabatian sa palanan-awon. Mga anom ka bulan sang ulihi, ang isa ka diutay nga tulon-an nga may 219 ka pamihak nagguwa gikan sa imprentahan nga may ngalan The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels.MLI 14.1

  Ang diutay nga tulon-an ginbaton sing mainit, kay nagalarawan sia sing tama kaathag sang eksperiensia nga yara sa atubangan sang iglesia kag nagahublas sia sang mga piano ni Satanas kag sang paagi sa diin magatinguha sia sa pagpatalang sang iglesia kag kalibutan sa katapusan nga inaway sa duta. Daw ano ang pagpasalamat sang mga Adventista nga ang Dios nagahambal sa ila sa sining katpusan nga mga adlaw bangod sa Espiritu sang tagna, subong gid sang Iya ginsaad nga pagbuhaton.MLI 14.2

  Ang ginsulat nahanungod sang dako nga pagsumponganay, nga ginsugid sing tama kalip-ot sa sining diutay nga tulon-an sang Spiritual Gifts ginimprenta liwat sang ulihi sa katapusan nga tunga sang Early Writings kag sarang makita didto karon.MLI 14.3

  Apang sa nagatubo ang iglesia kag nagapadayon ang tion, ang Ginuo sa madamo kag alagisod nga mga palanan-awon nagbukas sang maragtas sang dako nga pagsumponganay sa labi katul-id, kag si Ginang White nagsulat liwat sa iya, sa ulot sang 1870 kag 1884, sa apat ka tumo nga ginatawag The Spirit of Prophecy. Ang tulon-an Story of Redemption nagapahayag sing labi kaimportante nga mga bahin sang maragtas sang dako nga pagsumponganay nga ginkuha gikan sining mga tulon-an. Ini nga tulon-an nga ginbantala sa madamo nga mga hambal nagadala sa madamo nga mga tawo sadtong ginpakita sa sining mga palanan-awon sang dako nga pagsumponganay. Sang ulihi sa lima ka tumo sang “Conflict of the Ages Series ‘’—Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, Acts of the Apostles, kag The Great Controversy, si Ginang White nagpahayag man sang bug-os kag dako nga pagsumponganay sing tama katul-id.MLI 14.4

  Ining mga tulon-an, nga nagakaangay-angay sa ginapahayag sane Biblia kutob sa pagtuga tubtob sa panahon Kristohanon kag nagakuha sang maragtas tubtob sa pagtakop sang panag-on, nagahatag sing dako nga kapawa kag pagpabaskog. Ini amo ang mga tulon-an nga nagabulig sa pagbuhat sa mga Adventista del Septimo dia subong “mga anak sang kapawa” kag “mga anak sang adlaw.” Makita naton sa sining eksperiensia ang pagtuman sang ginapasalig:MLI 14.5

  “Kay wala gid sing pagahimuon ang Ginuo nga si Jehoba, nga indi Niya igpahayag ang Iya tinago sa Iya mga alagad nga mga manalagna.” Amos 3:7.MLI 15.1

  Sa pagsulat kon paano ang pag-abot sang kapawa sa iya nga iya ginphayag sa sining mga tulon-an nahanungod sang maragtas sang dako nga pagsumponganay, si Ginang White nagasiling:MLI 15.2

  “Bangod sa pagpasanag sang Espiritu Santo, ang mga talanawon sang madugay nga pagpadayon sang inaway sa tunga sang maayo kag malaot ginbuksan sa tagsulat sining mga pamihak. Sa tion kag tion gintugotan ako sa pagtan-aw sang pagpanghikot, sa nagkalainlain nga mga katuigan, sang dako nga pagsumponganay sa tunga ni Kristo, nga Hari sang kabuhi, Tagiya sang aton kaluwasan, kag ni Satanas, nga hari sang kalaot, amay sang sala, nahauna nga mnoglapas sang balaan nga kasugoan sang Dios. . . .MLI 15.3

  “Sang pagbukas sang Espiritu sang Dios sa akon hunahona sang dalagko nga mga kamatuoran sang Iya pulong, kag sang mga talan-awon nga nagliligad kag palaabuton, ginsugo ako sa pagpahibalo sa iban sinang ginpahayag— sa pagtultol sang maragtas sang pagsumponganay sang nagliligad nga mga katuigan, kag sing pinasahi sa pagpahayag sa iya sa bagay nga magahatag sing kapawa sa nagahilapit nga inaway sang palaabuton.”MLI 15.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents