Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Katalagman sang Pagpalantang

  Sa mga palanan-awon sa kagab-ihon ang tama kaathag nga talan-won nagligad sa atubangan ko. Nakita ko ang isa katama kadako kag bilog nga kalayo nga nahulog sa tunga sang iban nga mga balay nga matahom, nga naglaglag sa ila gilayon. Nabatian ko nga nga may nagsiling: “Nahibaloan naton nga ang mga paghukom sang Dios magaalabot sa ibabaw sang duta, apang wala naton mahibaloi nga magaabot sila sing tama kadali.” Ang iban, sa mapait nga tingog nagsiling: “Nahibaloan ninyo ini! Ngaa wala ninyo kami pagsugiri? Wala kami makahibalo.” Sa tanan nga luyo ginapamatian ko ang kaangay nga mga pulong sang pagbasol nga ginhambal.MLI 82.2

  Sa dako nga pag-antos nagmata ako. Nagtulog ako liwat, kag daw didto ako sa dako nga katipunan. Ang isa nga may pagbulot-an nagahambal sa kabon, nga sa atubangan nila nahumlad and isa ka mapa sang kalibutan. Nagsiling sia nga ang mapa nagapakita sang ulobasan sang Dios nga kinahanglan kultibahon. Sa nagaiwag ang kapawa gikan sa langit sa bisan kay sin-o, ini sia kinahanglan magpasilak sang kapawa sa iban. Ang mga kapawa kinahanglan pasigahon sa madamo nga mga duog, kag gikan sining mga kapawa ang iban pa nga mga kapawa kinahanglan pasigahon.MLI 82.3

  Ang mga pulong ginsulit: “Kamo amo ang asin sang duta: apang kon ang asin matab-ang, ano bala ang igapaasin? wala na sia sing pulos, kundi nga igapilak sa guwa kag pagatapakan sang mga tawo. Kamo amo ang suga sang kalibutan. Ang banwa nga nahamtang sa ibabaw sang isa ka bukid indi sarang malipdan. Wala man ang mga tawo nagasilindi sing suga, kag nagabutang sa iya sa idalom sang sulukban, kundi sang tulongtungan; kag nagaiwag sia sa tanan nga yara sa balay. Sa amo nga bagay iiwag ninyo ang inyo kapawa sa atubangan sang mga tawo; agod nga makita nila ang inyo mga buhat nga maayo, kag mahimaya nila ang inyo Amay nga yara sa langit.” Mateo 5:13-16.MLI 83.1

  Ang tagsa ka adlaw nga nagaligad nagadala sa aton sing malapit sa katapusan. Nagadala man bala sa aton ini sing malapit sa Dios? Nagapulolaw bala kita sa pangamuyo? Yadtong aton ginaimpunan adlawadlaw nagakinahanglan sang aton bulig, sang aton pagtuytoy. Ayhan yara sila sa kahimtangan sang hunahona nga ang isa ka pulong sa tion pagaidulot sang Espiritu Santo subong lansang sa malig-on nga duog. Buas ang iban sining mga kalag ayhan yara sa diin nga indi na gid naton malambot sila liwat. Ano ang aton inpluensia sa sining masigkamanogpanlakatan naton? Ano nga paninguha ang aton ginahimo sa pagdaog sa ila kay Kristo?99 T 27, 28.MLI 83.2

  Samtang ang mga manogtunda nagapugong sang apat ka hangin, kinahanglan kita magpangabudlay sa bug-os naton nga ikasarang. Kinahanglan naton pagdalhon ang aton balita sa wala sing paglantang. Kinahanglan kita maghatag sing kapahayagan sa langitnon nga uniberso, kag sa mga tawo sa sining dunot nga katuigan, nga ang aton pagtuloohan among pagtuo kag gahom nga si Kristo among Tagiya kag ang Iya pulong among diosnon nga kasugoan. Ang mga kalag nga tawhanon yara sa timbangan. Magamanginkasakop sila sang ginharian sang Dios ukon mga ulipon sang kapintas ni Satanas. Ang tanan kinahanglan may kahigayunan sa pagpangalig-on sa paglaom nga ginapahamtang sa atubangan nila sa maayong balita, kag paano ang pagkasarang nila sa pagpamati sa wala sing manogwali? Ang tawhanon nga panimalay nagakinahanglan sang bag-o nga moral, isa ka pag-aman sang karakter, agod sarang sila makatindog sa atubangan sang Dios. May yara nga mga kalag nga handa sa pagkawala tungod sang mga sayop sa teoriya nga amo ang nagapadayon kag nga ginaisip sa pagsumpong sang maayong balita. Sin-o karon ang magatugyan sing bug-os sang ila kaugalingon sa pagkamanginmanogpangabudlay upod sa Dios?106 T 21.MLI 83.3

  Karon nga mga adlaw ang dako nga bahin sang aton katilingban mga patay sa paglapas kag sa sala. Nagakari sila kag nagalakat kaangay sa gawang sa iva bisagra. Sa mga tinuig nagpamati sila sa labing solemne nga mga kamatuoran nga nagauvog sa kalag, apang wala nila sila pagibutang sa buhat. Busa, nagdiutay kag nagdiutay ang ila paghangop sang kamahalan sang kamatuoran. Ang ma- noguyog nga mga pamatuod nga nagasabdong kag nagapaandam wala nagapukaw sa ila sa paghinulsol. Ang labing matam-is nga meldoiya nga nagikan sa Dies bangod sa tawhanon nga mga bibig— pagpakamatarong bangod sa pagtuo, kag katarungan ni Kristo— wala nagabaton sang ila paghigugma kag pagpasalamat. Wala sapayan nga ang langitnon nga Komersiante nagapakita sa atubangan nila sang labing manggaranon nga bahandi sang pagtuo kag gugma, wala sapayan nga nagaagda Sia sa ila sa pagbakal sa Iya sing “bulawan nga inulay sa kalayo,” kag “puti nga panapton” agod sarang sila mapasaputan, kag “ihalaplas” agod sarang sila makakita, ginapatig-a nila ang ila tagipusoon batok sa Iya, kag wala nila pagbaylohi ang ila pagkamaalabaab sa gugma kag sa kakugi. Samtang nagatuload sila, ginapanghiwala nila ang gahom sang pagkadiosnon. Kon magpadayon sila sa sining kahimtangan, ang Dios magasikway sa ila. Ginapaditakos nila ang ila kaugalingon sa pagkamiembro sang Iya panimalay. 116 T 426, 427.MLI 83.4

  Magpanumdom ang mga miembro sang iglesia nga ang kamatuoran nga ang ila ngalan nasulat sa mga tulon-an sang iglesia indi magaluwas sa ila. Kinahanglan sila magpakita sang ila kaugalingon nga nahmut-an sang Dios, nga mamumogon nga wala sing igakahuya. Adlawadlaw kinahanglan sila sa pagtukod sang ila karakter suno sa mga pagtudlo ni Kristo. Kinahanglan sila magpagbilin sa Iya, nga nagabutang sa buhat sa walay langan sang pagtuo sa Iya. Sa sina nga bagay magatubo sila sa himpit nga kataason sang mga lalaki kag mga babae sa kay Kristo—mga maayo, malipayon, mapinasalamaton nga mga Kristohanon, nga ginatuytoyan sang Dios sa labi kaathag kag labi pa gid kaathag nga kapawa. Kon indi ini amo ang ila eksperiensia, manginyara sila sa tunga sadtong ila tingog pagabayawon sa isa ka adlaw sa mapait nga pagtangis: “Nagligad na ang ani, rtatapos na ang tingadlaw, kag ang akon kalag wala maluwas! Ngaa wala ako magdangop sa Mabakod nga Kuta sa pagpasilong? Ngaa ginpakadiutay ko ang kaluwasan sang akon kalag, kag nagbatok sa espiritu sang bugay?”129 T 48.MLI 84.1

  Mga utod, lalaki kag babae, nga sing madugay nag-ako sa pagtuo sa kamatuoran, nagapakiana ako sa inyo sing tagisaisa, Ang inyo bala mga buhat nagakasinanto sa kapawa, sa mga kahigayunan, kag sa mga katigayunan nga ginhatag sa inyo sang langit? Importante ini nga pakiana. Ang Adlaw sang Katarungan nagbutlak sa ibabaw sang iglesia, kag katungdanan sang iglesia ang pagiwag. Kahigavunan sang tagsa ka kalag ang paghimo sing kauswagan. Yadtong nagapakigangot kav Kristo, magatubo sa bugav kag sa nagkilala sa Anak sang Dios, sa himpit nga kataason sang mga lalaki kag mga babae. Kon ang tanan nga nagasiling nga nagatuo sa kamatuoran nakahirno sing labi sang ila mga ikasarang kag mga kahigayunan sa paghibalo kag sa pagbuhat—kon bala mga mangungoma, mga mekaniko, manunodlo, ukon mga pastor—kon naka- tugyan sila sing bug-os sang ila kaugalingon sa Dios, mahimo sila nga sagad nga mga manogpangabudiay sa langitnon nga Agulon.136 T 423.MLI 84.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents