Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Dios Buot Maghatag sing Hiyas sang Espiritu Santo

  Kon ang pinasahi nga paninguha pagabuhaton sang mga manogpangabudlay nga may eksperiensia sa duog sa diin ang aton kaugalingon nga mga tinawo nagapuyo, ginatungtong sa ibabaw sang mga tumoluo sa sina nga palangumhan ang labi kasolemne nga katungdanan sa paghimo sang tanan sa ila gahom sa pagbukas sang alagyan sa Ginuo sa pagpangabudlay. Kinahanglan nila pagusisaon ang ila tagipusoon sing mapinangamuyoon, kag hawanan ang alagyan sang Hari bangod sa pagsikway sang tagsa ka sala nga magasablag sa ila gikan sa paghiusa sa Dios kag sa ila mga utod.MLI 81.3

  Sa mga palanan-awon sa kagab-ihon ginapaligad sa atubangan ko ang dako nga hinulagholag sang reporma sa tunga sang tinawo sang Dios. Madamo ang nagadalayaw sa Dios. Ang masakit ginalayo, kag iban nga kalatingalahan ginpanghimo. Ang espiritu sa pagpangamuyo nakita, subong nga ginpakita sa wala pa ang dako nga Adlaw sang Pentekostes. Ginatos kag linibo makita nga nagapanduaw sa mga panimalay kag nagabukas sa atubangan nila sang pulong sang Dios. Ang mga tagipusoon ginapatalupangod sang gahom sang Espiritu Santo, kag ang espiritu sang matuod nga pagliso ginapahayag. Sa tanan nga duog ang mga gawang ginabuksan sa pagbantala sang kamatuoran. Ang tanan daw pagaiwagan sane langitnon nga inpluensia. Dalagko nga mga pagpakamaayo ang ginabaton sang matuod kag mapainuboson nea mga tinawo sang Dios. Nabatian ko ang mga tingog sa pagpasalamat kag pagdayaw, kag daw may yara nga repormasyon kaangay sadtong aton ginsaksihan sang 1844.69 T 125, 126.MLI 81.4

  Ang Dios naeahandom sa pagpabakod sa Iya mga tinawo bangod sa hiyas sang Espiritu Santo, nga nagabaptis sa ila sing bae-o sa Iya gugma. Indi kinahanglan ang paghina sang Espiritu sa iglesia. Sa tapos sang paekayab ni Kristo ang Espiritu Santo nagkari sa ibabaw sang nagahulolat, nagapangamuyo, nagatuo nga mga gintuton-an sa kabug-osan kag gahom nga nagalambot sa tagsa ka tagipusoon. Sa palaabuton ang duta pagasilakan sang himaya sang Dios. Ang balaan nga inpluensia kinahanglan magakadto sa kalibutan gikan sa sadtong ginapakabalaan bangod sa kamatuoran. Ang duta pagalibutan sang hangin sang bugay. Ang Espiritu Santo kinahanglan magpanghikot sa tagipusoon nga tawhanon, nga nagakuha sang mga butang sang Dios kag ipakita sila sa mga tawo.79 T 40.MLI 81.5

  Ang Ginuo handa sa pagbuhat sang dako nga bulohaton para sa tanan nga sing maminatud-on nagatuo sa Iya. Kon ang mga miembro-layko sang iglesia magabulogtaw sa pagbuhat sang bulohaton nga sarang nila mahimo, nga nagapakigaway sa ila kaugalingon nga paninguha, nga ang tagsatagsa nagatatap kon pila ang sarang niya mabuhat sa pagpandaog sing mga kalag kay Jesus, magatan-aw kita sa madamo nga magabiliya sa kubay ni Satanas sa pagtindog sa idalom sang hayahay ni Kristo. Kon ang mga tinawo magabuhat suno sa kapawa nga ginahatag sa sining pila ka mga pulong sa pagtudlo, (Juan 15:8) sa pagkamatuod makita ta ang kaluwasan sang Dios. Ang makatilingala nga mga pagpabaskog magasunod. Ang mga makasasala magaliliso, kag madamo nga mga kalag ang pagaidugang sa iglesia. Kon pagdalhon naton ang tagipusoon sa paghiusa kay Kristo, kag ang aton kabuhi magkasinanto sa Iya bulohaton, ang Espiritu nga ginula sa ibabaw sang mga gintuton-an sa Adlaw sang Pentekostes pagaiula sa ibabaw naton.88 T 246.MLI 82.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents