Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagpakilala

  Paghanda sa Pagsugata Kay Kristo.

  Ang tanan nga mga Adventista del Septimo dia nagapaabot nga may paghandom sang tion kon si Jesus magkari sa pagdala sa ila sa matahom nga puloy-an nga Iva gin-aman sa ila. Sa sinang langitnon nga puloy-an wala na sing sala, wala sing kasulob-an wala sing gutom, wala sing kaimulan, wala sing balatian, kag wala sing kamatayon. Sang pagpamalandong ni Juan pinadala sang mga kahigayunan nga naganuiat sa mga matutom wala sia sing sarang mahimo kundi ang pagsiling: “Tan-awa ninyo kon ano nga bagay sang gugma nga ginhatag sang Amay sa aton, nga pagtawgon kita nga mga anak sang Dios. . . . Karon mga anak kita sang Dios, kag wala pa mapahayag kon mangin-ano kita. Nahibaloan ta nga, kon magpahayag Sia, manginkaangay kita Niya.”— 1 Juan 3:1, 2.MLI 9.1

  Ang pagpakig-angay kay Jesus sa kinaugali amo ang tuyo sang Dios sa Iya mga tinawo. Kutob sa ginsugoran piano sang Dios nga ang mga miembro sang tawhanon nga panimalay, nga gintuga sa Iya larawan, kinahanglan magpatubo sing mga kinaugali kaangay sa iya sang Dios. Agod madangat ini ang aton nahauna nga mga ginikanan sa Eden kinahanglan magbaton sing mga pagtudio gikan kay Kristo kag sa mga manogtunda sa guya kag guya nga pagsugilanon. Apang sa tapos nakasala ang tawo indi na sia sarang makahambal sing hilway sa langitnon nga mga tinuga sa sining paagi.MLI 9.2

  Agod ang tawo indi pagbayaan nga wala sing tuytoy, ginpili sang Dios ang iban nga mga paagi sa pagpahayag sang Iya kabuboton sa Iya mga tinawo, nga ang maathag amo ang bangod sa mga manalagna—mga lalaki kag mga babae nga nagpadala sa mga tinawo sang Dios sing mga balita nga buot Niya nga ila pagdalhon. Sa Israel ang Dios nagsaysay, “Kon may manalagna sa tunga ninyo, Ako si Jehoba, magapakilala Ako sa iya sa palanan-awon; sa damgo nagapakighambal Ako sa iya.”—Numeros 12:6.MLI 9.3

  Tuyo sang Dios nga ang Iya mga tinawo kinahanglan pagsugiran kag pasanagan, sa paghibalo kag sa paghangop indi lamang sang mga panag-on nga ila ginapuy-an kundi man kon ano pa ang magaabot. “Kay wala gid sing pagahimuon ang Ginuo nga si Jehoba, nga indi Niya igpahayag ang Iya tinago sa Iya mga alagad nga mga manalagna.” (Amos 3:7) Ini nagapaathag sang mga tinawo sang Dios, “mga anak sang kapawa,” (1 Tes. 5:5) gikan sa mga tawo sa kalibutan.MLI 9.4

  Ang bulohaton sang manalagna nagalakip sing labi pa sang sa pagsugid lamang sang palaabuton nga tagna. Si Moises, manalagna sang Dios, nga nagsulat sang anom ka mga tulon-an sang Biblia, nagsulat sing tama kadiutay nahanungod sang magakahanabo sa palaabuton. Ang iya bulohaton ginasaysay ni Oseas sa iya labi kasangkad nga kahulogan, “Kag tungod sang isa ka manalagna ginpataklad ni Jehoba si Israel sa Ehipto, kag tungod sang isa ka manalagna ginbantayan si Israel.” (Oseas 12:13).MLI 10.1

  Ang isa ka manalagna wala ginapilia sang iya masigkatawo, ukon nagpili sa iya kaugalingon. Ang pagpili sa isa ka tawo nga manginmanalagna sing himpit yara sa kamot sang Dios nga Sia lamang among sarang makakita kag makahibalo sang tagipusoon sang tawo. Importante nga sa maragtas sang mga tinawo sang Dios, ang mga lalaki kag babae sa tion kag tion ginpili sang Dios sa paghambal tungod sa Iya.MLI 10.2

  Ining mga manalagna, ining mga lalaki kag mga babae nga ginpili sang Dios subong alagyan sa pagpakigsayod, naghambal kag nagsulat sang ginpahayag sang Dios sa ila sa balaan nga palananawon. Ang hamili nga pulong sang Dios yara sa ila mga balita. Bangod sining mga manalagna ang mga miembro sang tawhanon nga panimalay gintuytoyan sa paghangop sang pagsumponganay nga nagapadayon tungod sa kalag sang mga tawo, ang pagsumponganay sa tunga ni Kristo kag sang Iya mga manogtunda kag ni Satanas kag sang iya mga manogtunda. Ginatuytoyan kita sa paghangop sining pagsumponganay sa nagahingapos nga mga adlaw sang maragtas sang duta, kag sang mga galamiton nga gin-aman sang Dios sa pagtatap sa Iya bulohaton kag sa paghimpit sang mga kinaugali sang mga miembro nga yara sa sinang kabon sang mga lalaki kag mga babae nga nagahulat sa pagsugata sa ila Ginuo.MLI 10.3

  Ang mga pinadala, ang katapusan nga mga magsusolat sang Biblia, naghatag sa aton sing maathag nga laragway sang mga hitabo sa katapusan nga mga adlaw. Si Pablo nagsulat nahanungod sang “makahalanguyos nga mga tion”, kag si Pedro nagpaandam nahanungod sang mga manoguligyat nga nagagilinawi suno sa ila kaugalingon nga mga kailigbon, nga nagapalamangkot, “Diin bala ang saad sang Iya pag-abot?” Ang iglesia sa sini nga tion may pagpakig-away kay nakita ni Juan si Satanas nga “nagkadto . . . sa pagpakig-away sa nabilin sang iya kaliwat.”MLI 10.4

  Ining mga magsusolat sang Biblia nakakita nga piano sang Dios ang paghatag sing pinasahi nga kapawa kag sa pagbulig sa Iya mga tinawo sa wala pa magkari si Jesus.MLI 10.5

  Si Pablo nagasiling nga ang iglesia nga nagahulat sa pagkari ni Kristo—ang iglesia Adventista—indi pagkulangan sa bisan ano nga hiyas (1 Kor. 1:7, 8). Pagabilugon sia, pagahimpiton, pinakabulahan sang maayong pagpangulo kag may hiyas sang Espiritu sang tagna kay sa sulod niya makita ang mga pinadala, mga manalagna, manogebanhelyo, manogbantay kag manunodlo. (Epeso 4:11)MLI 10.6

  Si Juan pinadala nagapakilala sang mga miembro sang iglesia sa katapusan nga mga adlaw, ang “nabilin” nga iglesia, subong “nagabalantay sang mga sugo sang Dios” (Bug. 12:17) gani nahimo sila nga isa ka iglesia nga nagabantay sang mga sugo. Ining nabilin nga iglesia magahupot man sing “panaksi (pamatuod) ni Jesus,” nga among “Espiritu sang tagna.” (Bug. 19:10)MLI 11.1

  Niyan maathag nga sa piano sang Dios, ang Iglesia Adventista del Septimo dia ang iglesia sang tagna—maghupot, kon magulhot sia subong nga amo, sa tunga niya sang Espiritu sang tagna. Daw ano katarong nga ang Dios kinahanglan maghambal sa Iya mga tinawo sa katapusan nga mga adlaw sang duta, kon ang pagsumponganay magatama kabaskog kag ang mga tion makahalanguyos. subong sang lya ginhambal sa Iya mga tinawo sa mga panag-on sang pinasahi nga kinahanglan sa mga katuigan nga naglnigad.MLI 11.2

  Kag sang pagulhot sining iglesia sang tagna—iglesia Adventista del Septimo-dia—sa tion gid nga ginpat-od sang tagna, sulosobra sa isa ka gatos ka tuig nga nagligad, ang isa ka tingog nabatian sa tunga naton, nga nagasiling, “Ang Dios nagpakita sa akon sa balaan nga palanan-awon.”MLI 11.3

  Ini nga mga pulong indi hinagak, kundi mga pulong sang isa ka babae nga may napulogpito ka tuig ang edad nga gintawag sa paghambal tungod sa Dios. Sa kapitoan ka tuig sa matutom nga pag-alagad ina nga tingog nabatian sa tunga naton, nga nagatuytoy, nagasabdong, nagatudlo. Kag ina nga tingog ginapamatian pa gihapon karon bangod sa linibo ka mga pamihak nga nag-abot sa aton gikan sa wala nagakalapyo nga pluma sang manogbalita nga ginpili sang Dios, si Ginang E. G. White.MLI 11.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents