Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Dios Nagapangayo Sing Isa ka Ikapulo sang Tubo nga Iya Ginahatag

  Ang paagi sang ikapulo nagsugod sa mga adlaw sa wala pa si Moises. Ang mga tawo ginkinahanglan sa paghalad sa Dios sing mga hatag sa balaan nga bulohaton sa wala pa ang pat-od nga paagi mahatag kay Moises; bisan pa kutob sa mga adlaw ni Adam. Sa pagtuman sang ginakinhanglan sang Dios, dapat sila magpahayag sa halad sang ila pagabiabi sang Iya mga kaluoy kag pagpakamaayo sa ila. Ini ginpadayon sa nagalagisod nga mga kaliwatan, kag gintuman ni Abraham, nga naghatg sing ikapulo kay Melkisedek, ang saserdote sang labing mataas nga Dios. Ang amo man nga palatukoran nagpadayon sa mga adlaw ni Job. Si Jakob, sang didto sia sa Betel, nga tinapok kag manogpanlugayaw nga imol, naghigda sa kagabihon, mamingaw, kag isahanon, nga ang bato amo ang iya ulonan, kag mamingaw, kag isahanon, nga ang bato amo hatag Mo sa akon, sa pagkamatuod, ang bahin nga ikapulo pagapainon ko nga sa Imo.” Genesis 28:22. Ang Dios wala nagapilit sa tawo sa paghatag. Ang tanan nga ila igahatag, kinahanglan kinabubot-on. Indi Sia buot nga ang; Iya balahandiahan pagasudlan sang dilikinabuboton nga halad.MLI 97.3

  Nahanungod sang kadakuon nga ginakinahanglan, ang Dios nagpaathag sang isa ka napulo ka bahin sang tinubo. Ini ginapabayaan sa kaisipan kag pagkamainalwanon sang mga tawo, nga ang ila pagkilala sining paagi sang pagikapulo kinahanglan hilway. Kag samtang ginapabayaan ini sa kaisipan sing hilway, ang isa ka piano ginpahamtang sing pat-od sa tanan. Wala sing pinilitay nga gina-kinahanglan.MLI 97.4

  Sa panag-on sang bulohaton ni Moises, ang Dios nagakinahanglan sa mga tawo sa paghatag sing ikapulo sa tanan nila nga tinubo. Ginsalig Niya sa ila pagtatap ang mga butang sini nga kabuhi, ang mga talanton nga pagapauswagon kag ipabalik sa Iya. Ginakinahanglan Niya ang ikapulo, kag ini ginaangkon Niya nga labing diutay nga dapat iguli sang tawo sa Iya. Nagsiling Sia: Ginahatag Ko sa inyo ang siam ka bahin, samtang ginakinahanglan Ko ang isa ka bahin; ini Akon. Kon ang mga tawo maghawid sang ikapulo, nagapangawat sila sa Dios. Ang mga halad tungod sa sala, halad sa paghidaet, kag halad sa pagpasalamat ginakinahanglan man wala labot sang ikapulo sang mga tinubo.MLI 98.1

  Ang tanan nga ginahawiran nga ginaangkon sang Dios, ang ikapulo sang tinubo, ginasulat sa mga tulon-an sang langit batok sa nagahawid, subong nga pagpangawat. Ini nagalimbong sa ila Manunoga; kag kon ining sala sang pagpatumbaya pagaipahayag sa atubangan nila, indi tuman sa ila ang pagliwan sang ila banas kag magsugod sa pagpangabudlay kutob sina nga tion sa matarong nga palatukoran. Ini indi magatadlong sang kadamuon nga nasulat sa langit sang ginkawat sa pagkabutang nga gintulin sa ila subong nga pinasalig, nga pagaibalik sa Manugpahulam. Ang paghinulsol tungod sa buhat nga dimatutom sa Dios, kag sa pagkadimapinasalamaton, ginakinahanglan.MLI 98.2

  Bisan sa ano nga tion ang mga tinawo sang Dios, bisan sa ano nga panag-on sang kalibutan, magsunod sing malipayon kag handa sa pagtuman sang Iya mga tulomanon, nga ginapasidunggan nila Sia sa ila mga pagkabutang, ang ila mga tambubo ginapabugana sing tuman. Apang kon ginakawatan nila ang Dios sa mga ikapulo kag sa mga halad, ginapatalupangod sila nga indi lamang nga ginakawatan nila Sia kundi man ang ila kaugalingon, tungod kay Iya ginalatidan ang Iya pagpakamaayo sa ila suno sang ila paglatid sang ila mga halad sa Iya.133 T 393-395.MLI 98.3

  Ang tawo nga wala sing palad kag nasapwan niya ang iya kaugalingon sa kautangan, indi dapat magkuha sang bahin sang Ginuo sa pagbayad sang iya utang sa iya masigkatawo. Kinahanglan niya hunahonaon nga sa sining mga butang ginatilawan sia, kag nga sa pag-aman sang bahin sang Ginuo para sa iya kaugalingon nga kagamitan, nagapangawat sia sa Manoghatag. Mangungotang sia sa Dios tungod sang tanan nga iya, apang magaduble ang iya pagkamangungotang kon paggamiton niya ang ginaaman sang Ginuo sa pagbayad sang mga utang sa mga tinuga nga tawhanon. “Dili matutom sa Dios” amo ang ginasulat batok sa iya ngalan sa mga tulon-an sang langit May utang sia nga pagabayaran sa Dios tungod sa paggamit sang kuarta sang Ginuo para sa iya kaugalingon nga kaayuhan. Kag ang kakulang sang palatukoran nga ginapakita sa iya malain nga paggamit sang kuarta sang Dios pagaipahayag sa iya pagdumala sang iban nga mga butang. Pagaipakita sa tanan nga butang nga may kaangtanan sa iya kaugalingon nga bulohaton. Ang tawo nga nagapangawat sa Dios nagpatubo sing kinaugali nga magautod sa iya gikan sa pagsulod sa panimalay sang Dios sa ibabaw.146 T 391.MLI 98.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents