Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 2—Ang Panag-On Sang Katapusan

  Nagakabuhi kita sa panag-on sang katapusan. Ang madagmit nga pagtuman sang mga talandaan sang mga panag-on nagapahayag nga ang pagkari ni Krisio maiapit. Ang mga adlaw nga aton ginapuy-an solemne kag importante. Ang Espiritu sang Dios sing amatamat apang pat-od ginakuha gikan sa duta. Ang mga kalalat-an kag mga paghukom ginaula na sa ibabaw sang manogtamay sang bugay sang Dios. Ang mga kalalat-an sa duta kag sa dagat, ang indi mahusay nga kahimtangan sang katilingban, ang kahadlok sa inaway, nagapaandam. Nagapahibalo sila sang magaalabot nga mga hitabo nga labing dalagko.MLI 48.1

  Ang mga ahente sang kalaot nagatingob sang ila mga kusog kag ginapalig-on. Nagapamakod sila para sa katapusan kag dako nga kalisdanan. Ang dalagko nga mga pagbaylo sa dili madugay magakahanabo sa aton kalibutan, kag ang katapusan nga hinulagholag manginmadasig.MLI 48.2

  Ang kahimtangan sang mga butang sa kalibutan nagapakita nga ang mangitngit nga mga panag-on yari na sa aton. Ang matagadalw ngamga periodiko puno sang pagpahayag sang makahaladlok nga inaway sa malapit nga palaabuton. Ang makahas nga pagpangawat nagakahanabo sing masunson. Ang welga ordinaryo. Ang pangati kag pagpatay ginabuhat sa tanan nga duog. Ang mga tawo nga ginagupit sang mga yawa nagakuha sang kabuhi sang mga lalaki, babae kag diutay nga mga bata. Ang mga tawo ginahubog sang bisyo, kag sang tagsa ka sari sang kalaot nagapadayon.MLI 48.3

  Ang kaaway nakatinguha sa pagdagta sang katarungan kag sa pagpuno sang tagipusoon sang mga tawo sing handom sa maiyaiyahon nga daog. “Ang katarungan nagapadayon sa malayo; kay ang kamatuoran nagakasandad sa balaligyaan, kag ang katadlongan wala makaabot.” Isaias 59:14. Sa dalagko nga mga siudad may mga kadam-an nga nagakabuhi sa kaimulon kag makalulooy, wala sing kalan-on, palasilungan, kag panapton; samtang sa amo man nga mga siudad may yara nga sobra sa ginahandom sang tagipusoon, nga nagakabuhi sing bugana, nagagasto sang ila pilak sa nasangkapan sing minanggaranon nga mga balay, sa puni sa lawas, ukon labi kalain sa pagbusog sang kailigbon, sa makahulobog nga ilimnon, tabako, kag iban nga mga butang nga nagalaglag sang gahom sang utok, nagadaot sang hunahona, kag nagapanubo sang kalag. Ang Pagpanghakroy sang gutom nga tawhanon nagasaka sa atubangan sang Dios, samtang bangod sa tagsa ka dagway sang pagpigos kag paglugos ang mga tawo nagatumpi sing dalagko nga mga manggad.MLI 48.4

  Sa kagab-ihon gintawag ako sa pagtan-aw sa mga tinukod nga nagataas, sa panalgan kag panalgan, pakadto sa langit. Ining mga tinukod ginpasalig nga indi masunog, kag gintukod sila sa paghimaya sa ila mga tagiya kag mga manunuokod. Nagataas kag nagalabi kataas ining mga tinukod, kag sa ila ang labi kamahal nga materyal amo ang gingamit. Ang mga tagiya sining mga balay wala magpamangkot sa ila kaugalingon: “Paano nga sarang ko mahimaya sing labi ang Dios!” Ang Ginuo wala sa ila mga hunahona.MLI 49.1

  Sa nagataas ining mga balay, ang mga tagiya nagakalipay sa bugal nga handom nga may pilak sila nga pagagamiton sa pagbusog sang kaugalingon kag sa pagpukaw sang kahisa sang ila masigkatawo. Ang madamo nga kuarta nga ila ginpahunan sa sini nga bagay ginkuha bangod sa lugos, bangod sa pagligis sa mga imol, Ginkalimutan nila nga sa langit ang tagsa ka buhat sa negosyo ginasulat; ang tagsa ka dilimatarong nga pag-alima, tagsa ka daya ginasulat.MLI 49.2

  Ang talan-awon nga nagligad sa madason sa atubangan ko amo ang kahadlok sa kalayo. Ang mga tawo nagtulok sa matag-as nga mga balay nga ginahunahona nga indi masunog, kag nagsililing: “Indi gid sila maano.” Apang ining mga balay nagdabdab nga daw subong sang balaw. Ang manogpatay nga mga bomba sa tubig wala sing sarang mahimo sa pagtapna sang kalaglagan. Ang mga bombero indi makapaandar sang mga makina sa sunog.MLI 49.3

  Gintudloan ako nga kon mag-abot ang tion sang Ginuo, kon wala sing pagbalhin sa tagipusoon sang bugalon, ambisioso nga mga tinuga nga tawhanon, masapwan sang mga tawo nga ang kamot nga makusog sa pagluwas, makusog man sa paglaglag. Wala sing dutanon nga gahom ang sarang makapadulog sang kamot sang Dios. Wala sing galamiton nga sarang magamit sa pagtukod sang mga balay nga magaluwas sa ila gikan sa kalaglagan kon ang pinat-inan nga tion sang Dios mag-abot sa pagsilot sa mga tawo tungod sang ila pagpatumbaya sang Iya kasugoan kag tungod sang ila handom nga maiyaiyahon.MLI 49.4

  Indi madamo. bisan pa sa tunga sang mga manosglantip kag mga tawo sa pagbulot-an, ang makahangop sang mga kabanedman nga yara sa sadsaran sang karon nga kahimtangan sang katilineban. Yadtong nagauyat sang higot sang pagbulot-an indi makesarang sa paghusay sang mga palaligban sane kadulontan moral, kaimulon, kinawad-on. kag pagdugang sang kalautan. Nagapakigaway sila sa walay pulos agod sa pagpahamtang sang pagpatikang sang mga negosyo sa labi kapag-on nga sadsaran. Kon abi ang mga tawo magpamati sing labi sa mga pagtudio sang pulong sang Dios, kuntani makita nila ang paghusay sang mga palaligban nga nagapalibog sa ila.MLI 49.5

  Ang mga Kasulatan nagalarawan sang kahimtangan sang kalibutan sa wala pa magkari si Kristo sa ikaduha. Nahanungod sa mga tawo nga paagi sa pangawat kag paglugos nagatipon sing dalagko nga mga manggad, nasulat: “Natipon ninyo ang inyo bahandi sa katapusan nga mga adlaw. Yari karon, ang suhol sang mga mamumogon nga naggalab sang inyo mga uma, nga inyo ginpunggan sa limolimo nagasingggit: kag ang mga sininggit sang mga naggalab naglambot sa mga dulonggan sang Ginuo sang Sebaoth. Nakapangabuhi kamo sing patuyang sa duta, kag nakaagom sang inyo kalipayan; ginpatambok ninyo ang inyo mga tagipusoon sa adlaw sang ihaw. Gintagudilian ninyo, ginpatay ninyo ang matarong; wala sia nagasumpong sa inyo.” Jakobo 5:3-6.MLI 50.1

  Apang sin-o ang nagabasa sang mga pagpaandam nga ginhatag sang mga talandaan sang mga panag-on nga nagakatuman sing madagmit? Ano nga pagtandog ang nahimo sa mga kalibutanon? Ano nga pagbalhin ang makita sa ila pagginawi? Wala sing labi nga nakita sa pagginawi sang mga pumoluyo sang kalibutan sa adlaw ni Noe. Masako sa kalibutanon nga bulohaton kag kalalipayan, ang mga pumoluyo sa wala pa ang anaw “wala makahibalo tubtob nga nag-abot ang anaw, kag nagdala sa ila nga tanan.” Mateo 24:39. Ginpadalhan sila sing mga pagpaandam sang langit, apang nagdumili sila sa pagpamati. Kag karon nga mga adlaw ang kalibutan, wala sapayan sang nagapaandam nga tingog sang Dios, nagadalidali pakadto sa walay katubtoban nga kalaglagan.MLI 50.2

  Ang kalibutan ginalabugay sang espiritu sang inaway. Ang tagna sang kapitulo 11 sang Daniel nakalambot na sing malapit sa iya himpit nga pagtuman. Sa dili madugay ang mga talan-awon sang kalisdanan nga ginhambal sa mga tagna magakalahanabo.MLI 50.3

  “Yari karon, si Jehoba magahaw-ad sang duta, kag magaubos sa iya; kag magabaliskad Sia sang iya kadaygan, kag pagapalaptahon Niya ang iya mga pumoluyo. . . . Kag naglalapas sila sang mga kasugoan, nagkaladanlog sila sa palatukoran, ginlalis nila ang katipan nga walay katapusan. Tungod sini ang pagpakamalaot naghalunhon sang duta, kag ang iya mga pumoluyo nagdala sang iya silot. . . . Naguntat ang pangalipay sang mga tambor, natapos na ang kagalong sang mga malipayon nga pinanong, naguntat na ang kasadya sang arpa.” Isaias 24:1-8.MLI 50.4

  “Kailo sang adlaw! Kay malapit na ang adlaw ni Jehoba, kag magakari Sia subong nga kahayapan sang Makagagahom.” Joel 1:15.MLI 50.5

  “Gintulok ko ang duta, kag yari karon nga hinapay kag hanavak sia, gintulok ko ang mga langit, kag wala sa ila sing kapawa. Gintulok ko ang mga bukid, kag yari karon, nga nagakulorog sila, kag ang tanan nga mga kabakuloran ginauyog. Gintulok ko, kag yari karon wala na sing tawo, kag ang tanan nga mga kapispisan sa langit nagpalalagyo. Gintulok ko, kag yari karon ang latagon nga mabungahon isa ka kahanayakan kag ang tanan niya nga mga kabanwaanan ginpanguba.” Jeremias 4:23-26.MLI 50.6

  “Abaw! kay tama ka dako sining adlaw, nga walay iban nga makaangay sa iya, kag panag-on ini sa kalisdanan nga kay Jakob! Apang bisan pa sa iya pagaluwason sia.” Jeremias 30:7.MLI 51.1

  Indi tanan sa sining kalibutan nagtindog apin sa kaaway batok sa Dios. Indi tanan nagmaluibon. May pila nga matuod sa Dios; kay si Juan nagasulat: “Yari ang pagpailob sang mga balaan, sila nga nagabantay sang mga sugo sang Dios, kag sang pagtuo ni Jesus.” Bugna 14:12. Sa dili madugay ang inaway pagaawayon sing mapintas sa tunga sadtong nagaalagad sa Dios kag sadtong wala nagaalagad sa Iya. Sa dili madugay ang tanan nga mga butang nga sarang mauyog pagauyogon, nga yadtong mga butang nga indi sarang mauyog sarang makapabilin.MLI 51.2

  Si Satanas mapisan nga estudyante sang Biblia. Nakahibalo sia nga ang iya panag-on malip-ot, kag nagatinguha sia sa tagsa ka butang sa pagsumpong sang bulohaton sang Ginuo sa ibabaw sining duta. Indi gid mahimo ang paghatag sing larawan sang eksperiensia sang mga tinawo sang Dios nga magakabuhi sa ibabaw sang duta kon ang langitnon nga himaya kag ang pagsulit sang paghingabot sang nagliligad magimpunay. Magalalakat sila sa kapawa nga nagagikan sa lingkoran nga harianon sang Dios. Bangod sa mga manogtunda may yara nga walay langan nga pagambitay sa tunga sang langit kag sang duta. Kag si Satanas, nga ginalibutan sang malaot nga mga manogtunda, kag nagasiling nga Dios sia, magapanghikot sing mga kalatingalahan sa tanan nga sari, sa paglimbong, kon sarang mahimo, pati ang mga pinili. Ang mga tinawo sang Dios indi makakita sang ila kalig-unan sa ginapanghikot nga mga kalatingalahan, kay si Satanas magailog sang mga kalatingalahan nga pagabuhaton. Ang mga gintilawan kag ginsanghid nga mga tinawo sang Dios makakita sang ila gahom sa talandaan nga ginhambal sa Eksodos 31:12-18. Kinahanglan sila magtindog sa buhi nga pulong: “Nasulat na.” Ini amo lamang ang sadsaran sa diin sarang sila makatindog sing malig-on. Yadtong nagbali sang ila katipan sa Dios, wala sila sing Dios kag sing paglaom sa sina nga adlaw.MLI 51.3

  Ang mga manogsimba sa Dios sing pinasahi pagakilalahon bangod sa ila pagkabig sang ikap-at nga sugo, tungod nga ini amo ang tanda sang manogtuga nga gahom sang Dios kag saksi sa Iya pag-ako sang pagtahod kag pagsimba sang tawo. Ang mga malaot pagkilalahon bangod sang ila pagtinguha sa pag-guba sang handumanan sang Manunoga kag sa pagbayaw sang tinukod sang Roma. Sa butang nga ginakasabaan, ang tanan nga ginharian Kristohanon magabahin sa duha ka sari, yadtong nagabantay sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo ni Jesus, kag yadtong nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, kag nagabaton sang iya tanda. Wala sa- payan nga ang iglesia kag ang estado magaisa sang ila gahom sa pagpilit sa tanan, “ang mga magamay kag mga dalagko, kag ang mga manggaranon kag mga imol, kag ang mga talimuwas kag mga ulipon,” sa pagbaton sang tanda sang sapat, apang ang mga tinawo sang Dios indi magabaton sa iya. Bugna 13:16. Ang manalagna sa Patmos nagatan-aw sa “mga nagdalaog gikan sa sapat, kag sa iya larawan, kag sa isip sang iya ngalan, nga nagatilindog sa dagat nga salaming, nga may mga arpa sang Dios.” kag nagaambahan sang ambahanon ni Moises kag sang Kordero. Bugna 15:2.MLI 51.4

  Ang makahaladlok nga mga pagsanghid kag pagtilaw nagahulat sa mga tinawo sang Dios. Ang espiritu sang inaway nagalabugay sa mga pungsod kutob sa isa ka ukbong sang duta tubtob sa isa. Apang sa tunga sang panag-on sang kalisdanan nga magaabot—isa ka panag-on sang kangitgnitan nga wala sing angay kutob nga may isa ka pungsod—ang mga pinili nga tinawo sang Dios magatindog nga indi mationg. Si Satanas kag ang iya mga kasuldadosan indi sarang makalaglag sa ila, kay ang mga manogtunda nga makusog magaapin sa ila.19T 11-17.MLI 52.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents