Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 4—Pagbantay Sang Balaan Nga Sabado Sang Dios

  Dalagko nga mga pagpakamaayo ang natago sa pagbantay sang Sabado, kag ang Dios buot nga ang adlaw nga Sabado manginisa ka adlaw sang kalipay para sa aton. May yara nga kalipay sang pagtukod sang Sabado. Gintulok sang Dios nga may kabusog ang binuhatan sang Iya mga kamot. Ang tanan nga mga butang nga Iya ginbuhat ginsiling Niya nga “tama gid kaayo.” Genesis 1:31. Ang langit kag ang duta napun-an sang paghinugyaw. “Sang mag dalayaw sa iya sing tingob ang tanan nga mga kabituonan sang kaagahon, kag nagahulogyaw ang tanan nga anak sang Dios.” Job 38:7. Wala sapayan nga ang sala nagsulod sa kalibutan sa pagdagta sang Iya himpit nga binuhatan, ang Dios sa gihapon nagahatag sa aton sang Sabado subong isa ka saksi nga ang Isa nga Labing Gamhanan, nga walay katapusan sa kaayo kag sa kaluoy nagtuga sang tanan nga butang. Ang aton langitnon nga Amay nagahandom bangod sa pagbantay sang Sabado sa pagpadayon sa tunga sang mga tawo sang isa ka pagkilala nahanungod sa Iya. Handom Niya nga ang Sabado magdala sang aton hunahona pakadto sa Iya subong matuod kag buhi nga Dios, kag nga bangod sa pagkilala sa Iya, may aton kita nga kabuhi kag pahidaet.MLI 56.1

  Sang pagluwas sang Ginuo sa Iya banwa nga Israel gikan sa Ehipto kag pagtugyan sa ila sang Iya kasugoan, gintudloan Niya sila nga bangod sa pagbantay sang Sabado, pagakilalahon sila gikan sa mga diwatahan. Ini amo ang nagpakilala sa tunga sadtong nagakilala sang pagkaharianon sang Dios kag sadtong nagdumili sa pagbaton sa Iya subong ila Manunoga kag Hari. “Mangintandaan ini sa gihapon sa tunga Nakon kag sang mga inanak ni Israel,” nagsiling ang Ginuo. “Ngani pagabantayan sang mga inanak ni Israel ang Sabado, nga pagatumanon ini, sa ila mga kaliwatan sa katipan nga dayon.” Eksodo 31:17, 16.MLI 56.2

  Subong ang Sabado among tanda nga nagpasahi sa Israel sang ila pagguwa sa Ehipto sa pagsulod sa dutan-on nga Kanaan, subong man sini, tanda sia nga nagapasahi karon sa mga tinawo sang Dios sa nagauwa sila gikan sa kalibutan sa pagsulod sa langitnon nga pahuwayan. Ang Sabado among isa ka tanda sang paghilituhog nga nagapadayon sa tunga sang Dios kag sang Iya mga tinawo, isa ka tanda nga ginapadunggan nila ang Iya kasugoan. Nagapaathag sia sa tunga sang Iya matinumanon nga mga sakop kag sang mga manoglapas.MLI 56.3

  Kutob sa haligi nga panganod si Kristo nagpahayag sang Sabado. “Sa walay balibad pagabantayan ninyo ang Akon mga Sabado: kay tandaan ini sa tunga naton sa inyo mga kaliwatan, agod nga mahibaloan ninyo nga Ako amo si Jehoba nga nagpakabalaan sa inyo.” inyo.” Eksodo 31:13. Ang Sabado nga ginhatag sa kalibutan subong tanda sang Dios subong Manunoga, ginahatag man subong tanda Niya subong Manogpabalaan. Ang gahom nga nagtuga sang tanan nga butang among gahom nga nagtuga liwat sang kalag sa Iya kaugalingon nga larawan. Sa sadtong nagabantay sang adlaw nga Sabado subong balaan, tanda sia sang pagkabalaan. Ang matuod nga pagkabalaan nagakasinanto sa Dios, nagaisa upod Niya sa karakter. Ginabaton sia bangod sa pagtuman sadtong mga palatukoran nga huwad sang Iya karakter. Kag ang Sabado tanda sang pagkamatinumanon. Ang nagatuman gikan sa tagipusoon sang ikapat nga sugo, magatuman sang bug-os nga kasugoan. Ginpakabalaan sia bangod sa pagtuman.MLI 57.1

  Sa aton subong sa Israel ang Sabado ginahatag “subong katipan nga dayon.” Sa sadtong nagatahod sang Iya balaan nga adlaw ang Sabado among tanda nga ang Dios nagakilala sa ila subong Iya pinili nga banwa. Isa sia ka tagka nga pagatumanon Niya sa ila ang Iya katipan. Ang tagsa ka kalag nga nagabaton sang tanda sang pagbulot-an sang Dios, nagapahamtang sang iya kaugalingon sa idalom sang diosnon, walay katapusan nga katipan. Ginahigot niya ang iya kaugalingon sa bulawanon nga talikala sang pagkamatinumanon, ang tagsa ka sugpon niya among isa ka saad.16 T 349, 350.MLI 57.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents