Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagtambong sa Eskuelahan sa Sabado

  Bisan sin-o nga magtuman sang ikap-at nga sugo magatalupangod nga ang nagapinig nga latid ginapahamtang sa tunga niya kag sang kalibutan. Ang Sabado amo ang isa ka sanghiran, indi tulomanon nga tawhanon, kundi sanghiran sang Dios. Amo sia ang nagapaathag sa tunga sadtong nagaalagad sa Dios kag sa sadtong wala nagaalagad sa Iya; kag sa sining punto magaabot ang katapusan kag dako nga pagsumpunganay sa tunga sang kamatuoran kag sank sayop.MLI 66.1

  Ang iban sang aton mga tinawo nagpadala sang ila mga anak sa eskuelahan kon Sabado. Wala sila ginapilit sa pagbuhat sini, apang ang mga pagbulot-an sang eskuelahan nagdumili sa pagbaton sa mga kabataan luwas kon magtambong sila sing anom ka adlaw. Sa iban sining mga eskuelahan, ang mga tumoluon indi lamang ginatudloan sa kinabatasan nga sanga sang pagtuon, kundi ginatudloan sa pagbuhat sang nagkalainlain nga sari sang bulohaton; kag diri ang mga anak sang nagapakaburnalantay sang sugo nagpadala sa ila kon Sabado. Ang iban nga mga ginikanan nagtinguha sa pagpakamatarong sang ila buhat bangod sa pagsulit sang pulong ni Kristo, nga tugot ang pagbuhat sing maayo sa adlaw nga Inogpahuway. Apang ang amo man nga katarungan magapahayag nga ang mga tawo sarang makapangabudiay sa Sabado tungod nga kinahanglan sila magpangita sing tinapay para sa ila mga anak; kag wala sing latid, wala sing dulonan, sa pagpahayag sang kon ano ang dapat himuon kag kon ano ang indi dapat.MLI 66.2

  Ang aton mga kautoran indi sarang makapaabot sang pahanugot sang Dios samtang ginapahamtang nila ang ila mga anak sa diin indi gid mahimo sa ila ang pagtuman sang ikap-at nga sugo. Kinahanglan sila magtinguha sa pagbuhat sing mga kasugtanan sa mga may pagbulot-an sa diin ang mga kabataan pagahilwayon gikan sa pagtambong sa eskuelahan sa ikapito nga adlaw. Kon ini indi mahimo, niyan ang ila katungdanan maathag, nga among pagtuman sang tulomanon sang Dios sa bisan ano nga bili.MLI 66.3

  Ang iban magasiling nga ang Ginuo indi tama kapinasahi sa Iya mga tulomanon; nga indi katungdanan nila ang pagbantay sang Sabado sing matul-id sa tama kadako nga pagkadula, ukon sa pagpahamtang sang ila kaugalingon sa diin pagadalhon sila sa pagsumpong sa mga kasugoan sang duta. Apang diri gid sa diin nagaabot ang pagtilaw, kon bala padunggan naton ang kasugoan sang Dios sa ibabaw sang mga tulomanon sang mga tawo. Ini amo ang magapakilala sa tunga sadtong nagapadungog sa Dios kag sa sadtong nagapakahuya sa Iya. Diri sini kinahanglan kita magpakita sang aton pagkamatinumanon. Ang maragtas sang pag-alima sang Dios sa Iya mga tinawo sa tanan nga mga katuigan nagapakita nga nagakinahanglan Sia sang sibo nga pagtuman.MLI 66.4

  Kon ang mga ginikanan nagatugot sa ila mga anak sa pagbaton sing kalantipan sa kalibutan, kag paghimuon ang Sabado subong ordinaryo nga adlaw, niyan ang pat-in sang Dios indi sarang mapahamtang sa ibabaw nila. Pagalaglagon sila upod sa kalibutan; kag indi bala pagaitungtong ang ila dugo sa ibabaw sang mga ginikanan? Apang kon pagtudloan naton sing matutom ang aton mga anak sang mga sugo sang Dios, nga ipasakop sila sa idalum sang pagbulot-an sang mga ginikanan, kag niyan bangod sa pagtuo kag pangamuyo itugyan sila sa Dios, magapanghikot Sia upod sang aton mga pagtinguha; tungod nga nagsaad Sia sini. Kag kon ang naeasagahay nga kalalat-an mag-agi sa ibabaw sang duta, sila upod naton pagataguon sa puloy-an sang Ginuo.142 TT 180-184.MLI 67.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents