Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kahigayunan sa Pagkamasigkamanogpangabudlay Upod sa Dios

  Ang Dios wala nagasalig sa tawo sa pagsakdag sang Iya bulohaton. Sarang Sia makapadala sing kuarta gilayon gikan sa langit sa pagsakdag sang Iya balahandian, kon ang Iya kaako nakakita nga ini among labing maayo para sa tawo. Sarang Sia makabuhat sing mga paagi sa diin ang mga manogtunda pagaipadala sa pagbantala sang kamatuoran sa kalibutan sa wala sing paggamit sa tawo. Sarang Niya masulat ang kamatuoran sa kalangitan, kag pagtugotan ini sa pagpahayag sa kalibutan sang Iya mga tuloma-non sa buhi nga mga letra. Ang Dios wala nagasalig sa buiawan ukon pilak sang tawo. Nagasiling Sia: “Kay Akon ang tanan nga kasapatan sa talon, kag ang mga kasapatan sa linibo nga mga bakulod.” “Kon Ako kunta paggutomon, indi Ko ini pagisiling sa imo, kay Akon ang kalibutan kag ang iya kabug-osan.” Salmos 50:10, 12. Bisan ano nga kinahanglan nga yara sa aton talatapan sa pagpalakat sang bulohaton sang Dios, sing kinabubut-on Iya ginbuhat para sa aton kaayuhan. Ginpasidunggan Niya kita bangod sa pagbuhat sang aton nga masigkamanogpangabudlay upod Niya. Ginpakilala Niya nga kinahanglan may yara nga paghiusa sang mga tawo, agod sarang nila mabutang sa buhat ang ila pagkamaalwan.MLI 96.1

  Ang kasugoan moral nagasugo sang pagbantala sang Sabado, nga indi isa ka lulan luwas kon ina nga kasugoan ginalapas kag pagasilutan sila tungod sa paglapas sa iya. Ang ikapulo nga paagi indi lulan sa sadtong wala nagapahilayo gikan sa piano. Ang paagi nga ginapatuman sa mga Hebreohanon wala pagdulaa ukon gintukagan sang Isa nga nagsugod sa iya. Sa baylo nga wala sia karon sing gahom, sing labi ginatuman sia kag ginapasangkad subong nga ang kaluwasan bangod kay Kristo lamang kinahanglan sing labi pagdalhon sa kapawa sa katuigan Kristohanon.MLI 96.2

  Ang maayong balita, nga ginapalakat kag ginapalapad, nagakinahanglan sang labi pa kadako nga pag-aman sa pagsakdag sang inaway sa tapos mapatav si Kristo, kag ini naghimo sang kasugoan sa pagamot nga maglabi kaimportante sang sa idalom sang pagbulot-an Hebreohanon. Karon ang Dios nagakinahanglan, indi diutay,MLI 96.3

  kundi labi kadako nga mga hatag sang sa bisan ano nga panahon sang kalibutan. Ang palatukoran nga ginpahamtang ni Kristo amo nga ang mga hatag kag halad kinahanglan magsuno sa kapawa kag pagpakamaayo nga ginapangalipayan. Nagsiling Sia: “Ang bisan sin-o nga ginhatagan sing madamo, madamo ang pagakinahanglanon sa iya.” Lukas 12:48.113 T 390-392.MLI 97.1

  Ang baha sang kapawa nagaiwag gikan sa pulong sang Dios, kag kinahanglan may yara nga pagtalupangod sa mga kahigayunan nga ginpatumbayaan. Kon ang tanan matutom sa pagbalik sa Dios sang Iya kaugalingon sa mga ikapulo kag mga halad, ang alagayan pagabuksan sa kalibutan sa pagpamati sang balita para sa sining tion. Kon ang tagipusoon sang mga tinawo sang Dios napun-an sang gugma sa kay Kristo, kon ang tagsa ka miembro sang iglesia sing himpit napun-an sang espiritu nga mainantuson sa kaugalingon, kon ang tanan nagpahayag sing himpit nga pagkahanuot, kuntani wala sing kakulang sa kuarta para sa puloy-an ukon sa dumoluong nga mga misyon. Ang aton mga palangitan-an pagapadamuon, isa ka libo nga mga gawang sang kapuslanan pagabuksan, kag pagaagdahon kita sa pagsulod. Kon abi gintuman ang tinutuyo sang Dios sang Iya mga tinawo, sa paghatag sa kalibutan sang balita sang kaluoy, si Kristo nakakari na kuntani sa duta, kag ang mga balaan nakabaton sing pagabiabi sa banwa sang Dios.126 T 449, 450.MLI 97.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents