Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Aton Pagkabutang kag Pagbulig sa Bulohaton sang Dios

  Sa sadtong nagahigugma sa Dios sing putli kag may mga pagkabutang, ginsugo ako sa pagsiling: Karon among tion sa inyo sa pagpahunan sang inyo pagkabutang sa pagbulig sang bulohaton sang Ginuo. Karon among tion sa pagbayaw sang kamot sang mga ministro sa ila madumilion sa kaugalingon nga paninguha sa pag-luwas sa nagakawala nga mga kalag. Kon masugata ninyo sa langitnon nga mga hulot ang mga kalag nga inyo ginbuligan sa pagluwas, indi bala ninyo maagom ang mahimayaon nga balos?MLI 104.1

  Wala sing sin-o nga maghawid sang ila kuarta, kag tugoti yadtong may madamo sa pagpangalipay nga sarang sila makatago sa langit sing bahandi nga wala nagakaubos. Ang kuarta nga pagdumilian naton sa pagpahunan sa bulohaton sang Ginuo, magakadula. Sa iya wala sing saka nga magatubo sa bangko sang langit.MLI 104.2

  Ang Ginuo nagatawag karon sa mga Adventista del Septimodia sa tagsa ka duog sa pagtugyan sang ila kaugalingon sa Iya kag sa paghimo sang ila labing masarangan, suno sa ila mga kahimtangan, sa pagbulig sa Iya bulohaton. Bangod sa ila pagkamaalwan sa pagbuhat sing mga hatag kag mga halad, buot Sia nga ipahayag nila ang ila pagpasalamat tungod sang Iya mga pagpakamaayo kag sang Iya kaluoy. 249 T 131, 132.MLI 104.3

  Ang Ginuo nagpakita sa akon sing sulitsulit nga nagasumpong sa Biblia ang pagbuhat sing bisan ano nga pag-aman para sa aton umalagi nga kinahanglan sa panag-on sang kangitngitan. Nakita ko nga kon ang mga balaan may mga pagkaon, nga naaman para sa ila, ukon sa latagon sa panag-on sang kangitngitan, samtang ang hinganiban, gutom kag kinamatay yara sa duta, pagakuhaon ina gikan sa ila sang malugos nga kamot, kag ang mga dumoluong amo ang magaani sang ila latagon. Niyan amo ina nga tion nga magasalig kita sing himpit sa Dios, kag pagasaguron kita Niya. Nakita ko nga ang aton tinapay kag tubig indi pagkulangon sa sina nga tion, kag nga indi kita pagkulangon ukon mag-antos sa gutom; kay ang Dios sarang makahumlad sing latok para sa aton sa ka- hanayakan. Kon kinahanglan, magapadala Sia sa uwak sa pagsagod sa aton, subong sang Iya ginhimo sa pagsagod kay Elias, ukon magapaulan sing mana kutob sa langit subong sang ginhimo Niya sa mga Israelinhon.MLI 104.4

  Ang mga balay kag mga duta wala na sing pulos sa mga balaan sa panag-on sang kangitngitan, kay kinahanglan sila magpalalagyo sa atubangan sang nagakalaakig nga kadam-an kag sa sina nga tion ang ila mga pagkabutang indi na sarang mabaligya sa pagpalakat sang bulohaton sang kamatuoran. Ginpakita sa akon nga kabubot-on sang Dios nga ang mga balaan kinahanglan magmanginpalos gikan sa tanan nga kasablagan sa wala pa ang panag-on sang kangitngitan mag-abot, kag maghimo sing katipan sa Dios bangod sa halad. Kon may ila sila nga pagkabutang sa ibabaw sang halaran, kag sing hanuot magpamangkot sa Dios sang katungdanan, magatudlo Sia sa ila kon san-o igabaligya ining mga butang. Niyan hilway sila sa panag-on sang kangitngitan, kag wala sila sing lulan nga magatum-ok sa ila.25EW 56, 57.MLI 105.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents