Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagikapulo Ginasugo sang Dios

  Ang kinabubot-on nga mga halad kag ang ikapulo amo ang pangita sang maavong balita. Sa mga pagkabutang nga gintulin sa tawo, ang Dios nagaako sing isa ka bahin—ang ikapulo.75 T 149.MLI 94.5

  Ang tanan dapat magdumdom nga ang mga ginapangako sang Dios sa aton nagalabaw sa tanan nga pangako. Nagahatag Sia sing bugana sa aton, kag ang kasugtanan nga ginhimo Niya sa tawo amo nga ang isa ka ikanapulo sang iya mga pagkabutang pagaibalik sa Dios. Sing mahigugmaon ang Ginuo nagatulin sa Iya mga tulogyanan sang Iya mga bahandi, apang nahanungod sang ikanapulo nagasiling Sia: Ini Akon. Suno sa ginhatag sang Dios sang Iya pagkabutang sa tawo, ang tawo kinahanglan magbalik sa Dios sing isa ka matutom nga ikapulo sang tanan niya nga pagkabutang. Ining maathag nga paghusay ginbuhat ni Jesukristo gid.86 T 384.MLI 94.6

  Ang kamatuoran sa sining tion kinahanglan pagdalhon sa madulom nga mga duog sang duta, kag ining bulohaton sarang masugoran sa puloy-an. Ang mga sumolunod ni Kristo indi dapat magkabuhi sa maiyaiyahon nga kabuhi; kundi, sa napun-an sang Espiritu ni Kristo, kinahanglan sila magpangabudlay sing hiusa upod Niya.93 T 381.MLI 95.1

  Ang dako nga bulohaton nga Iya ginpahayag nga pagahimuon gintulin sa Iya mga sumolunod sa ibabaw sang duta. Ginhatag Niya sa Iya mga tinawo ang isa ka piano sa pagtipon sing mga kuarta nga igo sa pagbuhat sang bulohaton nga makasakdag sang iya kaugalingon. Ang piano sang Dios sa ikapulo among matahum sa iya pagkasimple kag pagkaalangay. Ang tanan sarang makakuha sini sa pagtuo kag katutom, kay diosnon sia sa ginsugoran. Sa iya nagaimpunay ang pagkasimple kag pagkamapulsanon, kag wala sia nagakinahanglan sang madalom nga ihibalo sa paghangop kag sa pagbuhat sa iya. Ang tanan sarang makabatyag nga sarang sila makapakigbahin sa pagpadayon sang hamili nga bulohaton sang kaluwasan. Ang tagsa ka lalaki, babae, kag pamatan-on sarang maka tesorero sa Ginuo kag sarang maka ahente sa pagsugata sang mga ginakinahanglan sang balahandian. Ang siling sang pinadala: “Ang tagsatagsa sa inyo magpain nga supton niya, suno sa pagpabunga sa iya sang Dios.” 1 Korinto 16:2. (Daan nga Pagbadbad).MLI 95.2

  Dalagko nga mga butang ang ginabuhat sining paagi. Kon ang isa kag tanan magbaton sa iya, ang tagsatagsa pagahimuon nga mapinulawon kag matutom nga tesorero sang Dios, kag wala sing pagkulang sa kuarta nga pagagamiton sa pagpadayon sang dako nga bulohaton sa pagbantala sang katapusan nga balita sa pagpaandam sa kalibutan. Ang balahandian pagapun-on kon ang tanan magkuha sini nga paagi, kag ang mga manogamot indi pagapabayaan nga magimol. Bangod sa tagsa ka pahunan nga mahimo ginapahapiit sila sing labi sa bulohaton sang karon nga kamatuoran. Magtipon sila “sa ila kaugalingon sing isa ka maayo nga sadsaran sa tion nga palaabuton. agod nga madakop nila ang kabuhi nga matuod.” 1 Timoteo 6:19.MLI 95.3

  Sa ginatan-aw sang mapinadayonon, mahusay nga mga manogpangabulay nga ang kaduyogan sang ila paninguha sa pagkamaalwan amo ang pagpatubo sang gugma sa Dios kag sa ila masigkatawo, kag nga ang ila personal nga paninguha nagapasangkad sang ila duog sa pagkamapuslanon, makita nila nga isa ka dako nga pagpakamaayo ang pagkamanogpangabudlay upod ni Kristo. Ang iglesia Kristohanon, subong isa ka butang sa kabilugan, wala nagaako sang ginasugo sang Dios sa ila sa paghatag sing limos sang mga butang nga ila ginatagiya, sa pagsakdag sang inaway batok sa kadudolman moral nga nagabaha sa kalibutan. Indi gid sarang makalakat ang bulohaton sang Dios subong nga kinahanglan, tubtob ang mga sumolunod ni Kristo magaktibo, makugi nga mga manogpangabudlay.103 T 388, 389.MLI 95.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents