Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mga Laygay para sa Iglesia - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Panumdoma ang Adlaw nga Inogpahuway”

  Sa pagsugod gid sang ikap-at nga sugo ang Ginuo nagsiling, “Panumdoma.” Nahibaloan Niya nga sa tunga sang madamo nga talatapon kag palaligban, ang tawo pagasulayon sa pagpamalibad sang iya kaugalingon gikan sa pagtuman sang himpit nga tulomanon sang kasugoan, ukon sa paglimot sang iya balaan nga pagkaimportante. Busa nagsiling Sia: “Panumdoma ang adlaw nga Inogpahuway sa pagpakabalaan sa iya.” Eksodo 20:8.MLI 57.3

  Sa bug-os nga simana, kinahanglan kita magdumdom sang Sabado kag mag-aman sa pagbantay sa iya suno sa sugo. Indi lamang naton pagbantayan ang Sabado subong isa ka butang sa kasugoan. Kinahanglan kita maghangop sang iya espirituhanon nga kaangtanan sa tanan nga bulohaton sang kabuhi. Ang tanan nga nagabilang sang Sab do subong isa ka tanda sa tunga nila kag sang Dios, nga nagpakita nga Sia amo ang Dios nga nagapakabalaan sa ila magapahayag sang mga palatukoran sang Iya pagbulot-an. Pagadalhon nila sa matagadlaw nga binuhatan ang mga kasugoan sang Iya ginharian. Adlawadlaw ang ila pangnmuyo amo nga ang pagpakabalaan sang Sabado magatungtong sa ibabaw nila. Sa tagsa ka adlaw magaupod sila kay Kristo, kag pagaipahayag nila ang kahimpitan sang iya karakter. Sa tagsa ka adlaw ang ila kapawa magaiwag sa iban sa maayong mga buhat.MLI 57.4

  Sa tanan nga naigo sa pag-uswag sang bulohaton sang Dios, ang nahauna gid nga mga pagdaog kinahanglan himuon sa kabuhi sa puloy-an. Diri ang pag-aman tungod sa Sabado kinahanglan magsugod. Sa bug-os nga simana ang mga ginikanan magpanumdom nga ang ila puloy-an kinahanglan manginisa ka bulothoan sa diin ang ila mga anak pagaamanon para sa mga hulot sa ibabaw. Ang ila mga pulong magmanginpulong nga matarong. Wala sing mga pulong nga indi dapat pagpamatian sang ila mga anak ang dapat magguwa sa ,ila mga bibig Tugoti nga ang espiritu hilway gikan sa pagpanginit.. Mga ginikanan, magkabuhi kamo sa sulod sang simana subong sa atubangan sang isa ka balaan nga Dios, nga naghatag sa inyo sing mga anak nga pagtadulon para sa Iya. Tadula para sa Iya ang diutay nga iglesia sa inyo puloy-an, nga kon Sabado ang tanan sarang maaman sa pagsimba sa santuaryo sang Ginuo. Sa tagsa ka aga kag gab-i ipahayag ang inyo mga anak sa Dios subong panublion nga ginbakal sang Iya dugo. Tudloi sila nga ila labing mataas nga katungdanan kag kahigayunan ang paghigugma kag pag-alagad sa Dios.MLI 58.1

  Kon sa sini nga bagay ginapanumdom ang Sabado, ang mga umalagi indi pagtugotan sa pagtublag sang espirituhanon. Wala sing katungdanan nga naigo sa anum ka adlaw nga inogpangabudlay ang pagabayaan para sa Sabado. Sa sulod sang simana ang aton mga kusog indi paglapyuon sing tama sa umalagi nga pagpangabudlay sa bagay nga sa sina nga adlaw nga ginpahuwayan kag ginkahamut-an sang Ginuo, pagalapyuon kita sing tama sa pagpakigbahin sa Iya pag-alagdan.MLI 58.2

  Samtang ang pag-aman para sa Sabdo kinahanglan himuon sa bug-os nga simana, ang Biernes kinahanglan amo ang pinasahi nga adlaw nga inog-aman. Bangod kay Moises ang Ginuo nagsiling sa mga inanak ni Israel: “Buas amo ang pahuway, ang balaan nga Sabado kay Jehoba: Isugba ninyo ang inyo inogsulogba, kag lutoa ninyo ang inyo lulotuon; kag ang tanan nga mabilin taguon ini nga sa inyo tubtob buas.” “Ang banwa naglapta sa pagpamulot sini (mana), kag gingaling nila sia sa mga galingan kon ginbukbok nila sia sa mga lusong, kag ginluto nila ini sa mga kulon; kag ginhimo nila sia nga torta,” Eksodo 16:23; Numeros 11:8. May butang nga kinahanglan paghimuon sa pag-aman sang tinapay nga ginpadala sang langit para sa mga inanak ni Israel. Ginhambalan sila sang Ginuo nga ini nga bulohaton kinahanglan paghimuon sa Biernes, adlaw nga inog-aman.MLI 58.3

  Sa Biernes tugoti nga ang pag-aman para sa Sabado pagtapuson. Tatapa nga ang tanan nga panapton nahanda kag nga ang tanan nga pagluto nahimo. Ang mga sapin paglimpiyahan kag ang pagpaligo himuon. Sarang ini mahimo. Kon pagnimuon ini nga pagsulondan, sarang mo mahimo ini. Ang Sabado indi dapat gamiton sa pagkaayo sang mga bayo, sa pagluto sang pagkaon, sa pagpangita sing kaiipayan, ukon sa bisan ano nga bulohaton nga kaiibutanon. Sa wala pa magsalop ang adlaw, ang tanan nga bulohaton nga kalibutanon paghimuson kag ang tanan nga mga kalibutanon nga mga balasahon taguon. Mga ginikanan, isaysay ang inyo bulohaton kag ang iya tinutoyo sa inyo mga anak, kag paambita sila sang inyo mga pag-aman sa pagbantay sang Sabado suno sa sugo.MLI 58.4

  Kinahanglan naton sing may kaimon pagbantayan ang mga higad sang Sabado. Dumdoma nga ang tagsa ka tion among tion nga ginatugyan kag balaan. Kon sarang mahimo, ang mga manogdumala kinahanglan maghatag sa ila mga manogpangabudlay sing takna sa Biernes sing udto tubtob sa pagsugod sang Sabado. Hatagi sila sing tion sa pag-aman, agod sarang sila makaabiabi sang adlaw sang Ginuo sing may kalinong sa hunahona. Bangod sina nga paagi indi kamo magaantos sing pagkawala bisan sa mga butang nga umalagi.MLI 59.1

  May iban nga bulohaton nga kinahanglan pagtatapon sa adlaw nag inog-aman. Sa sining adlaw ang tanan nga pagbangig sa tunga sang mga utod, kon bala sa panimalay ukon sa iglesia, kinahanglan ipaiway. Pagsubolon gikan sa kalag ang tanan nga kapaitan kag kasingkal kag kalautan. Sa mapainuboson nga espiritu, “magtinuaray kamo sang inyo mga sala, kag magpangamuyoay kamo, agod nga mag-alayo kamo.” Jakobo 5:16.26 T 353-356.MLI 59.2

  Wala sing butang nga sa mata sang langit pagakabigon subong isa ka paglapas sang balaan nga Sabado ang dapat pabayaan nga wala masiling ukon mahimo nga pagahambalon ukon pagahimuon sa Sabado. Ginakinahanglan sang Dios indi lamang nga maguntat kita sa lawasnon nga pagpangabudlay sa Sabado, kundi nga ang hunahona pagdisiplinahan sa pagpamalandong sa balaan nga mga butang. Ang ikap-at nga sugo sing pat-od ginlapas bangod sa pagsugilanon sang mga butang nga kalibutanon ukon bangod sa pagambit sa mga sugilanon nga walay unod kag walay pulos. Ang paghambal sang bisan ano nga butang ukon sang tanan nga butang nga magasulod sa hunahona, amo ang paghambal sang aton kaugalingon nga mga pulong. Ang tagsa ka pagpalayo gikan sa matarong nagadala sa aton sa kahiulipnan kag katagudilian.32 T 703.MLI 59.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents