Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ivyakozwe N'intumwa - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ikigabane ca 29: Ubutumwa Bwo Kugabisha No Kwinginga

  Iki kigabane Gishimikiye kw ‘Ikete rya Mbere ku Bakorinto.

  Urwandiko rwa mbere kw'ishengero ry'i Korinto rwanditswe na Paulo mu gice ca nyuma ari muri Efeso. Nta bandi bantu yigeze kwitwararika cane canke acumukurira nk'abizera b'i Korinto. Yari yamaze umwaka n'igice akorera muri bo, abereka ko Umukiza yabambwe kandi akazuka, ari We nyene nzira y'agakiza, kandi abingingira kwihambirira ku bushobozi bwiwe bushobora guhindura umuntu. Imbere yo kwakira mw'ishengero abizeye Kristo, yitwararika kubaha inyigisho zidasanzwe zerekeye amahirwe n'amabanga y'Umukristo, kandi yagerageza kubafasha kudatirimuka ku masezeranoy'umubatizo. Paulo yari azi neza intambara umuntu wese ategerezwa kurwana ku bwo ibikoresho vy'umurwanizi birondera na ntaryo guhenda no kuboha, kandi yari yakoze atiziganya ngo akomeze kandi aremeshe abari basha mu kwizera. Yari yabasavye abinginga ngo bihebere Imana; kuko yari azi yuko iyo umuntu atitanze, icaha ntigihebwa, ivyifuzo bibandanya birwana ngo bitegeke, maze ibigeragezo bikazazanira ubwenge.IN 155.2

  Kwitanga gutegerezwa kuba burundu. Umuntu wese w'intege nke, akekeranya, arwana yihebeye Umwami atiziganya, anywanishwa n'ibikoresho bimushoboza gutsinda. Ijuru riba hafi yiwe. Kandi ashigikiwe n'abamarayika buzuye impuhwe mu gihe cose c'akaga n'ubukene. Abizera b'ishengero ry'i Korinto bari bakikijwe n'abasenga ibigirwamana n'ubuhumbu butagira uko buvugwa. Igihe Paulo yari kumwe na bo, ivyo bigeragezo ntivyari bibafiseko ubushobozi bunini. Ukwizera gukomeye kwa Paulo, amasengesho yiwe y'urudaca n'amajambo yiwe yuzuye inyigisho, kandi n'ikiruta vyose, ubweranda bwiwe bwari bwabafashije kwiyanka ku bwa Kristo kuruta kwinezereza mu caha.IN 156.1

  Ariko Paulo amaze kugenda, ibihe bikomeye vyarigaragaje, urwamfu umwansi yari yarabivye rwaserutse mu ngano, kandi ntirwatevye kuzana ivyamwa vyarwo bibi. Iki cari igihe c'ikigeragezo gihambaye kw'ishengero ry'i Korinto. Paulo ntiyari akiri kumwe na bo, ngo abatere umwete kandi abafashe mu twigoro twabo two kubaho nk'uko Imana ibishaka, maze bukebuke bahinduka abanebwe na basindabibazwa, kandi bemerera kamere n'ivyifuzo vyabo kubaganza. Uwari yahoze abingingira kugendera mu nzira z'ubugororotsi n'ubutungane ntiyari akiri muri bo, kandi benshi mu bari baritandukanije n'ingeso zabo mbi igihe bizera, basubiye ku vyaha vy'agahomerabunwa vy'ubupagani. Paulo yari yandikiye iryo shengero mu ncamake, abasaba «kutivanga n'abasambanyi;» ariko benshi muri bo bagoretse ubusobanuro bw'amajambo y'iyo ntumwa, barayakengera, maze biregura batanga imvo zatumye badakurikiza impanuro ziwe.IN 156.2

  Ishengero ryandikiye Paulo rimusaba impanuro ku bintu bimwe bimwe, ariko ntibacishije mu kanwa ivyaha bibabaje vyakorewe muri bo. Ariko iyo ntumwa yabwiwe na Mpwemu Yera ko ubuzima bw'ukuri bw'ishengero bwari bwirengagijwe kandi ko urwo rwandiko rwari rugendereye kumukuramwo amajambo abanditsi bari guhava bakoresha ngo bashikire imigambi yabo. Muri ico gihe havuye muri Efeso abantu bo mu nzu ya Kilowe, Umukristo ashingirwa intahe nziza i Korinto. Paulo yababajije uko ishengero ryifashe, bamubwira ko ishengero rirangwa n'ukwica ibice. Indyane zari zigaragaje igihe Apolo yabagendera zari ziyongereye cane. Abigisha b'ibinyoma bariko bosha abizera ngo basuzugure inyigisho za Paulo. Inyigisho n'amategeko y'ubutumwa bwiza vyari vyaragoretswe. Ubwibone, gusenga ibigirwamana, ubuhumbu, vyariko biriyongera hagati y'abari bahoze ari intwari mu Bukristo. Amaze kumenya uko ibintu vyifashe, Paulo yabonye ko ico yari yaratinye ari co cashitse. Ariko ntiyiyumviriye ku bwo ivyo ko igikorwa ciwe cabaye impfagusa: yarondeye inama ku Mana «afise agahinda n'amarira menshi.» Yari kunezerwa aciye agendera Korinto, igihe iyo yari kuba ari yo nzira nziza. Ariko yatahuye ko mu kiringo barimwo ibikorwa vyiwe ntaco vyari kwungura abizera, niko gutuma Tito gutegura inzira, ngo nawe azobagendere hanyuma. Niko gushira i ruhande ivyiyumviro vyiwe afise kuri iyo nyifato yabo bantu bari berekanye ingeso ziteye isoni, yerekeza ivyiyumviro ku Mana, maze Paulo yandikira ishengero ry'i Korinto ikete rihambaye kandi ryuzuye inyigisho kuruta izindi zose yanditse.IN 156.3

  Yahereyeko yishura atarya umunwa ibibazo vyinshi vyabajijwe n'ishengero, maze atanga impanuro rusangi, zobafasha gushika ku rugero rwo hejuru mu vy'impwemu igihe bozishira mu ngiro. Bari bageze ahanyerera, ntiyari rero kureka gukora ku mitima yabo mu gihe gikomeye nk'ico. Yabagabishije neza neza ko bari mu kaga, kandi abakarira ku bwo ivyaha vyabo. Yongeye kubereka Kristo kandi abateramwo umwete musha nk'uwo bari bafise igihe bizeye. Urukundo rutangaje iyo ntumwa yakunda abizera b'i Korinto rwagaragariye mu ndamutso y'urukundo yahaye iryo shengero. Yabibukije ingene bateye umugongo ibigirwamana bagakorera Imana nyakuri. Yabibukije ingabire za Mpwemu Yera bari barahawe, maze abereka ko ari umugisha kuri bo gukurira mu Bukristo, kugeza aho bazoshikira ubwiza n'ubugororotsi vya kristo. Yanditse ati, «Muri vyose mutungiye muri We, mu vyo muvuga vyose, no mu bwenge bwose; kuko ugushingira intahe Kristo kwakomeje muri mwebwe: Bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza, mwiteze guhishurwa kw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni we azobakomeza gushitsa kw'iherezo, kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa musi w'Umwami wacu Yesu Kristo.»Paulo yavuze atarya umunwa ivyo amacakubiri yiyadukije mw'ishengero ry'i Korinto, kandi asaba abizera guhagarika indyane. Yanditse ati, «Ndabinginga, bene Data, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvugarimwe, kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe; ariko mutunganywe rwose hamwe, muhuje umutima n'inama.» Iyo ntumwa yumvise ko ifise umwidegemvyo wo kuvuga ingene yaronse inkuru z'ayo macakubiri mw'ishengero, n'uwazimuhaye. «Kuko nabariwe ivyanyu, bene Data, n'abo kwa Kilowe, yuko hari imitongano muri mwebwe.»IN 157.1

  Paulo yari intumwa irongorwa na Mpwemu. Ukuri yigisha abandi yakuronse «mw'ihishurirwa;» ariko Umwami ntiyamuhishurira igihe cose uko abantu biwe bifashe. Muri ico gihe, abari barajwe ishinga n'iterambere ry'ishengero ry'i Korinto, kandi bari babonye ibibi bibazigirije, bari babimenyesheje iyo ntumwa, maze afatiye ku vyo yari yarahishuriwe n'Imana kera, yashoboye gutahura ivyo bintu. Batitayeho ko Umwami yari yamuhaye uguhishurirwa kujanye n'ivy'ico gihe, abari banyotewe umuco bakiriye ubutumwa bwiwe nk'ubuvuye kwa kristo ubwiwe. Umwami yari yamweretse ingorane n'akaga vyari bigiye kuvyuka mw'ishengero, kandi, ubwo ibibi vyiyongera, niko Paulo yatahura ubusobanuro bwavyo. Yari yashizweho kubwo kurwanira ishengero. Yategerezwa kwitwararika imitima nk'uwuzoyibazwa n'Imana, none ntivyumvikana kubona yaritwararika ivyo bamubariye ku budumbidumbi n'amacakubiri ari muri bo? Nta nkeka; kandi amajambo yari yanditse, koko yari yahumetswe n'Imana, co kimwe n'ayandi makete yiwe yose.IN 157.2

  Iyo ntumwa ntiyavuze ku vyo abigisha b'ibinyoma barondera guhonya ivyamwa vy'igikorwa ciwe. Kubera umwiza n'amacakubiri vyari mw'ishengero, yagize ubwenge mu kutabashavuza abibutsa ivyo bintu, atinya ko yohava atuma bamwe baheba ukuri burundu. Kubwo igikorwa yakoreye muri bo, avuga ko yabaye«umwubakisha mukuru w'ubwenge,» yashizeho itanguriro abandi bubatseko. Ariko ntiyishize hejuru ku bwo ivyo; kuko yavuze ati, «Turi abakozi hamwe n'Imana.» Ntiyirase ubwenge bwiwe, ariko yatahuye ko ubushobozi bw'Imana bwonyene bwamushoboje kwigisha ukuri mu buryo bushimisha Imana. Yifatanije na Kristo, Umwigisha w'abigisha, Paulo yashobojwe kwigisha ivyigwa vy'ubwenge bw'Imana, yashoboye kwishura ibibazo vy'abantu b'ivyiciro vyose, kandi vyari bijanye n'ibihe vyose, uturere twose, bihwanye n'ingorane zose.IN 158.1

  Kimwe mu bibi vyari vyatse indaro mu bizera b'i Korinto, harimwo gusubira mu migenzo y'ubuyobe y'ubupagani. Umwizera umwe yari yarasubiye inyuma gushika n'aho yiha umwidegemvyo wo guhonyanga itegeko ryo hasi mu vyo ingeso nziza, mbere n'abapagani bubahiriza. Iyo ntumwa yasavye ko ishengero «rikura uwo munyakibi muri bo.» Yabahanuye ati «Ntimuzi ko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko ni mukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe risha, nk'uko mutarimwo umwambiro.» Akandi kabi kabishe kari kadutse mw'ishengero kari ako kuregana mu bucamanza. Integuro zihagije zari zarakozwe ngo ingorane zari hagati mu bizera zitorerwe umuti. Yesu ubwiwe yari yaratanze inyigisho zitomoye ku buryo bwo gutunganya amatati. «Mugenzawe niyakugirira nabi, ugende umuhishuke mwiherereye; niyakwumvira, uzoba wigaruriye mugenzawe. Ariko natakwumvira, ujane umwe canke babiri, kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe, bivuye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. N'atabumvira ubwire ishengero; niyanka kwumvira ishengero na ryo, kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutozakori. Ndababwire ukuri: ivyo muzohambira mw'isi vyose bizoba bihambiriwe mw'ijuru; kandi ivyo muzohamburura mw'isi vyose, bizoba bihamburuwe mw'ijuru.» Matayo 18:15-18.IN 158.2

  Ku bizera b'i Korinto bari baribagiye iyi mpanuro, Paulo yabandikiye mu majambo yo kubahanura no kubakankamira. Yabajije ati, «Mbega hari uwo muri mwebwe yogira ico apfa na mugenziwe, akubahuka kuburanira ku bagabitanya, ntaburanire ku bera? Nti muzi yuko abera ari bo bazocira ab'isi urubanza? Kandi ko ari mwebwe muzocira ab'isi urubanza, ntimubereye guca imanza nto-nto? Ntimuzi ko tuzocira abamarayika urubanza? None ntiturushiriza kuba abo guca imanza z'ivy’ ubu bugingo?»IN 158.3

  Satani na ntaryo agerageza kwinjiza mu bantu b'Imana ukutizigirana, ugukumirana, n'ukugiriranira nabi. Kenshi dushobora kwiyumvira ko tunyazwe uburenganzira bwacu, kandi mu kuri ata cotuma twiyumvira dutyo. Abikunda kuruta uko bakunda Kristo n'igikorwa ciwe bazoshira imbere inyungu zabo, kandi bazokora ivyo bashoboye vyose ngo bazigumye. Mbere benshi no mu basa n'Abakristo b'umutima, hari bamwe babuzwa n'ubwibone, no kwibona ko ari beza, kugenda mu mwiherero gusanga abo bibaza ko bari mu makosa, ngo bavugane nabo nk'uko Kristo abisaba, no gusengeranira. Ku vyo biyumvira ko bababajwe na bene Data, bamwe mbere bashengezanya mu bucamanza aho gukurikiza itegeko ry'Umukiza. Abakristo ntibemerewe kwitabaza sentare z'igihugu ngo zitunganye ingorane zishobora kwaduka mu bizera. Izo ngorane bategerezwa ubwabo kuzitorera umuti canke ishengero, hakurikijwe amajambo ya Kristo. Naho yoba yarenganijwe, umwigishwa wa Yesu yitonda kandi yiyorosha azemera «kimyagwa» kuruta kwereka ab’ isi ivyaha vya bene Data bo mw'ishengero. Imanza hagati y'abavukanyi zitukisha ukuri. Abakristo bashengezanya mu manza batuma abansi b'ishengero bitwengera, bagatuma inkomezi z'umwiza zironka intsinzi. Bakomeretsa Kristo ukundi gusha kandi bakamukoza isoni. Mu kwirengagiza ububasha bw'ishengero, bakengera Imana, yo yahaye ishengero ububasha bwayo.IN 159.1

  Muri iri kete ku Bakorinto, Paulo yagerageje kubereka ubushobozi Kristo afise bwo kubarinda gukora ikibi. Yari azi ko nibisunga amategeko yabahaye, bazokomerera mu nkomezi z'Iyishoboravyose. Kugira ngo abafashe kuva mu buja bw'icaha ngo bashikire ubweranda mu kwubaha Umwami, Paulo yabaragije Uwo bari barahebeye ubuzima bwabo igihe bahindukirira Imana. Yavuze ati, Muri abakristo, ntimucigaba, ubwanyu.... Mwaguzwe igiciro: Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu no mu bwenge bwanyu, vyegukira Imana.»Iyo ntumwa yerekanye ingaruka yo guheba ubuzima bugororotse kandi bwera bagasubira mu bikorwa bipfuye vy'ubupagani. Yabandikiye ati, «Ntimuzimire: abashakanyi, canke abasenga ibigirwamana, canke abasambanyi,... canke ibisuma, canke abifuza, canke imborerwa, canke abatukana, canke abanyazi, ntibazoragwa ubwami bw'Imana.» Yabinginze kuganza ivyifuzo n'umunoho wabo. Yababajije ati, «Ntimuzi ko umubiri wanyu ari urusengero rwa Mpwemu w'Imana ari muri mwebwe, mwahawe n'Imana?IN 159.2

  Ubwo Paulo yari afise ingabire zikomeye z'ubwenge, ubuzima bwiwe bwagaragaje ubushobozi bukomeye bw'ubushishozi, vyamushoboza kwihuta gutahura, n'umutima w'impuhwe, wamufasha kwegerana n'abantu, bimutuma kubosha gukora ivyiza, n'ukubafasha guharanira ubuzima bubereye. Umutima wiwe wari wuzuye urukundb rutagira akagero ku bwo abizera b i Korinto. Yifuza kubabonamwo ukwubaha Imana kwobakomeza mu kwirinda ikigeragezo. Yari azi yuko kuri buri ntambuko mu nzira y'Ubukristo bazorwana n'isinagogi ya Satani kandi ko bazorwana buri musi. Bazokwirinda uburyarya bw'umwansi, abategeka kugaruka ku ngeso za kera, no guhengamira ku vyo umubiri, kandi bakama bagavye basenga. Paulo yari azi ko urugero rwo hejuru mu Bukristo rushikwako gusa mu gusenga cane no kwama turi maso, maze ivyo akagerageza kubibateramwo. Ariko kandi yari azi ko muri Kristo yabambwe baronse ubushobozi buhagije bwo guhindura umuntu kandi agahinduka umwana w'Imana, ngo ashobore kwirinda ibigeragezo vyomujana mu kibi. Hamwe no kwizera Imana nk'inkinzo, n ijambo ryayo nk'ikirwanisho, bazoronka ububasha bwobashoboje kwirinda imyampi y'umwansi.IN 159.3

  Abizera b'i Korinto bari bakeneye kumenyera ivy'Imana. Ntibari bazi neza ico bisobanura kwitegereza ubwiza bwiwe, n'uguhindurwa bava kuri kamere baja mu yindi. Bari babonye gusa imishwarara ya mbere y'umutwenzi w'ubwo bwiza. Ico Paulo yabifuriza, kwari uko buzura ukunengesera kw'Imana, bakabandanya kumumenya, n'ukumwigako, kurya imikuba y'ibahari yitegura mu gitondo, bagashika ku kwizera ubutumwa bwiza bwuzuye, nk'imikuba y'ibahari y'igicamusi.IN 160.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents