Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ຈົ່ງຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຖະຫວາຍ

  ຈົ່ງຖະຫວາຍສັນລະເສີນແລະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າດ້ວຍບົດເພງ ເມື່ອເຮົາໄດ້ ຮັບການທົດລອງ ແທນທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາອອກມາ ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເປ່ງ ສຽງຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອເພື່ອເປັນການຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າມແ 255.1

  ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍສັນລະເສີນພຣະບຸດທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງ
  ຂໍສັນລະເສີນພຣະເຢຊູ ຜູ້ຊົງສິ້ນພຣະຊົນ
  ແລະບັດນີ້ສະເດັດກັບສູ້ເວຫາສະຫວັນແລ້ວ
  ຂໍສັນລະເສີນພຣະອົງ ສໍາລັບພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງ
  ເປີດເຜີຍພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາແລະຂັບໄລ່ຄວາມມືດມົນໃຫ້ອອກໄປ
  ຂໍຖະຫວາຍກຽດແລະຄໍາສັນລະເສີນ
  ແດ່ພຣະເມດໂປດົກທີ່ຖືກປົງພຣະຊົນ
  ຊົງແບກບາບຂອງເຮົາແລະຊໍາລະຮອຍບາບເປື້ອນໃຫ້ໝົດໄປ
  ກຽດຕິຍົດແລະຄໍາສັນລະເສີນທັງໝົດຂໍຖະຫວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າແຫ່ງພຣະຄຸນ
  ພຣະອົງຊົງໄຖ່ເຮົາ ຕາມຫາເຮົາແລະນໍາເຮົາໄປຕາມທາງ ຂໍຟື້ນໃຈຂອງຂ້າໃຫ້ຊື່ນຂຶ້ນ
  ເຕີມຫົວໃຈເຮົາໃຫ້ເຕັມດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ
  ຂໍໃຫ້ໄຟຈາກເບື້ອງບົນຈຸດປະກາຍຈິດວິນຍານທຸກດວງຂຶ້ນມາອີກຄັ້ງ
  ຮາເລລູຢາ ຂໍພຣະສິລິຈົ່ງເປັນຂອງພຣະອົງ
  ຮາເລລູຢາ ຂໍໃຫ້ພຣະສິລິເປັນຂອງພຣະອົງ
  ມແ 255.2

  ໂປດຟື້ນໃຈຂອງຂ້າຂຶ້ນມາໃໝ່ {MH 254.1}

  ບົດເພງປຽບເປັນດັ່ງອາວຸດທີ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທໍ້ຖອຍສິ້ນຫວັງໄດ້ ເມື່ອເຮົາໄດ້ເປີດຈິດໃຈຂອງເຮົາອອກສູ່ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດທີ່ເປັນ ດັ່ງແສງອາທິດອັນເຈີດຈ້າ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຈາກພຣະອົງແລະມີສຸຂະພາບທີ່ ສົມບູນມແ 256.1

  “ຈົ່ງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງປະເສີດ
  ເພາະຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາລົງເປັນນິດ
  ໃຫ້ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງໄຖ່ໄວ້ແລ້ວກ່າວດັ່ງນັ້ນເຖີດ
  ຄືຜູ້ທີ່ພຣະອົງຊົງໄຖ່ໄວ້ຈາກມືຂອງປໍລະປັກ”
  “ຈົ່ງຮ້ອງເພງຖະຫວາຍພຣະອົງ ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຖະຫວາຍພຣະອົງ
  ຈົ່ງເລົ່າເຖິງການອັດສະຈັນທັງສິ້ນຂອງພຣະອົງ
  ຈົ່ງອວດພຣະນາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ
  ໃຫ້ຈິດໃຈຂອງບັນດາຜູ້ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າຍິນດີ”
  “ເພາະຜູ້ທີ່ກະຫາຍພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາອີ່ມ
  ແລະຜູ້ທີ່ຫິວ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາໜໍາໃຈດ້ວຍຂອງດີ
  ບາງຄົນຖືກຂັງຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກແລະຖືກລ່າມໂສ້
  ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງເຂົາ ເມື່ອເຂົາຮ້ອງທູນພຣະເຈົ້າ
  ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາລອດຈາກຄວາມທຸກໃຈຂອງເຂົາ
  ພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາອອກມາຈາກຄວາມມືດແລະເງົາມັດຈຸລາດ
  ແລະຊົງລະເບີດພັນທະຂອງເຂົາໃຫ້ຂາດສະບັ້ນ
  ໃຫ້ເຂົາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເພາະຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ
  ມແ 256.2

  ເພາະການອັດສະຈັນຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ບຸດຂອງມະນຸດ
  ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອີຍເຫດສັນໃດເຈົ້າຈຶ່ງຫົດຫູ່ຢູ່
  ເຫດໃດເຈົ້າຈຶ່ງສະທົກສະທ້ານພາຍໃນຂ້າພະເຈົ້າ
  ຈົ່ງຫວັງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ
  ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະຖະຫວາຍເພງສັນລະເສີນແດ່ພຣະອົງອີກ
  ຜູ້ຊົງເປັນຄວາມອຸປະຖໍາ
  ແລະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”
  ມແ 257.1

  ເພງສັນລະເສີນ 107:1,2; 105:2,3; 107:9-15; 42:11 {MH 254.2}

  ຈົ່ງຂອບພຣະຄຸນໃນທຸກໆກໍລະນີເພາະນີ້ແຫຼະເປັນນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າຊຶ່ງ ປາກົດຢູ່ໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເພື່ອທ່ານທັງຫຼາຍ” 1 ເທສະໂລນິ 5:8 ພຣະດໍາລັດສັ່ງນີ້ເຮັດ ໃຫ້ເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ແມ່ນແຕ່ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະຕໍ່ຕ້ານຂັດຂວາງເຮົາ ກໍຍັງຈະບັງ ເກີດຜົນດີແກ່ເຮົາໄດ້ສະເໝີ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮົາຖະຫວາຍໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະ ອົງໃນສິ່ງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ເຮົາມແ 257.2

  “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
  ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢ້ານຜູ້ໃດອີກ
  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນທີ່ກໍາບັງເຂັ້ມແຂງແຫ່ງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ
  ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເກງໃຜອີກ”
  “ພຣະອົງຈະຊົງເຊື່ອງຂ້າພະອົງໃນທີ່ກໍາບັງຂອງພຣະອົງ
  ໃນຍາມຍາກລໍາບາກ
  ພຣະອົງຈະປິດຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ພາຍໃຕ້ຮົ່ມພັບພາຂອງພຣະອົງ....
  ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຖະຫວາຍເຄື່ອງສັດບູຊາໃນພັບພາຂອງພຣະອົງ
  ດ້ວຍການໂຫ່ຮ້ອງ ຂ້າຈະຮ້ອງເພງແລະຖະຫວາຍເພງສັນລະເສີນແດ່ພຣະເຈົ້າ”
  “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພຽນລໍຄອຍພຣະເຈົ້າ
  ພຣະອົງຊົງເອນພຣະອົງລົງ ຟັງຄໍາຮ້ອງທູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
  ພຣະອົງຊົງດຶງຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນມາຈາກຫຼຸມອັນໜ້າສະລົດ
  ອອກມາຈາກຂີ້ຕົມ ແລ້ວວາງຕີນຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົງເທິງສິລາ ເຮັດໃຫ້ບາດກ້າວຍ່າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນຄົງ
  ພຣະອົງຊົງບັນຈຸເພງໃໝ່ໃນປາກຂ້າພະເຈົ້າ
  ເປັນບົດເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ”
  “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະກໍາລັງແລະເປັນໂລ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
  ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າວາງໃຈໃນພຣະອົງ
  ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມອຸບປະຖໍາ
  ແລະຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍປິຕິຍິນດີຍິ່ງ
  ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖະຫວາຍໂມທະນາແກ່ພຣະອົງ
  ດ້ວຍບົດເພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”
  ມແ 257.3

  ເພງສັນລະເສີນ 27:1; 27:5,6 40:1-3; 28:7 {MH 255.1}

  ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄອຍກີດຂວາງຄົນເຈັບບໍ່ໃຫ້ຫາຍຈາກໂລກ ກໍຄືການເຝົ້າຄິດເຖິງແຕ່ຕົວ ເອງ ຄົນປ່ວຍຫຼາຍຄົນຕ່າງຄິດວ່າທຸກຄົນຄວນຈະເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອແກ່ພວກເຂົາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດກໍຄື ການຜ່ອນ ການຄິດເຖິງຕົວ ເອງແລະຫັນໄປຄິດເຖິງແລະສົນໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ {MH 256.1}ມແ 258.1

  ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ອາທິຖານເພື່ອຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍ ຄົນທີ່ ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຄົນທີ່ທໍ້ແທ້ສິ້ນຫວັງ ແລະສິ່ງນີ້ເປັນການກະທໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຮົາຄວນ ອາທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊົງສ່ອງຄວາມສະຫວ່າງເຂົ້າໄປຍັງຈິດໃຈທີ່ມືດມົນແລະຊົງ ຊ່ວຍເລົ້າໂລມໃຈທີ່ທຸກໂສກ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕອບຄໍາອະທິຖານແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ ພ້ອມຈະແບ່ງປັນພຣະພອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ເຮົາອະທິຖານເພື່ອຄົນທັງ ຫຼາຍທີ່ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ເຮົາຄວນໜຸນໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ ມີຄວາມຍາກຈົນຂັດສົນຫຼາຍກວ່າພວກເຂົາ ຄວາມມືດມົນຈະຖືກຂະຈັດອອກໄປຈາກ ຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ເມື່ອເຮົາ ພະຍາຍາມໃຫ້ກໍາລັງໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນໃຈໄປນໍາ ພຣະພອນ ນັ້ນຈະກັບຄືນມາຫາເຮົາ {MH 256.2}ມແ 258.2

  ພຣະທໍາເອຊະຢາບົດທີຫ້າສິບແປດມີຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວເຖິງຢາຂະໜານເອກທີ່ໃຊ້ ໃນການບໍາບັດຮັກສາໂຣກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ ຖ້າເຮົາປາດຖະໜາທີ່ຈະມີ ສຸຂະພາບທີ່ດີແລະມີຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງໃນຊີວິດ ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດທີ່ມີຂຽນໄວ້ ໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພີນີ້ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕັດເຖິງການປະຕິບັດຮັບໃຊ້ທີ່ພຣະອົງຈະຊົງພໍພຣະ ໄທແລະພຣະພອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄວ້ວ່າມແ 258.3

  “ບໍ່ແມ່ນການທີ່ຈະປັນອາຫານຂອງເຈົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຫິວ
  ແລະນໍາຄວາມຍາກຈົນປາສະຈາກບ້ານເຂົ້າມາໃນບ້ານຂອງເຈົ້າ
  ເມື່ອເຈົ້າເຫັນຄົນເປືອຍກາຍຈົ່ງຄຸມກາຍເຂົາໄວ້
  ແລະບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອງຕົວຂອງເຈົ້າຈາກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າເອງດອກ
  ແລ້ວຄວາມສະຫວ່າງຈະເປ່ງອອກມາຫາເຈົ້າຢ່າງແສງອາລຸນ
  ແລະບາດແຜຂອງເຈົ້າກໍຈະຫາຍຂຶ້ນມາຢ່າງໄວວາ
  ຄວາມຊອບທໍາຂອງເຈົ້າຈະຍ່າງນໍາໜ້າເຈົ້າ
  ແລະພຣະສິລິຂອງພຣະເຈົ້າຈະລະວັງຫຼັງເຈົ້າແລ້ວ
  ເຈົ້າຈະທູນ ແລະພຣະເຈົ້າຈະຊົງຕອບ
  ເຈົ້າຈະຮ້ອງທູນ ແລະພຣະອົງຈະຕັດວ່າ ເຮົາຢູ່ນີ້
  ຖ້າເຈົ້າຈະເອົາອອກໄປຈາກທ່າມກາງເຈົ້າເສຍ
  ຊຶ່ງແອກ ຊຶ່ງການຊີ້ໜ້າ ແລະການເວົ້າອະທໍາ
  ຖ້າເຈົ້າທຸ້ມເທຊີວິດຂອງເຈົ້າແກ່ຄົນຫິວ
  ແລະໃຫ້ຜູ້ຖືກຂົ່ມໃຈໄດ້ອີ່ມໃຈ
  ແລ້ວຄວາມສະຫວ່າງຈະໂພ່ຂຶ້ນແກ່ເຈົ້າໃນຄວາມມືດ
  ແລະຄວາມມືດຂອງເຈົ້າຈະເປັນດັ່ງກາງເວັນ
  ແລະພຣະເຈົ້າຈະນໍາເຈົ້າຢູ່ເປັນນິດ
  ໃຫ້ເຈົ້າອີ່ມດ້ວຍຂອງດີ
  ແລະຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຂອງເຈົ້າແຂງ
  ແລະເຈົ້າຈະເປັນດັ່ງສວນທີ່ມີນໍ້າຫົດ
  ເໝືອນນໍ້າພຸ
  ທີ່ມີນໍ້າບໍ່ຂາດສາຍ”
  ມແ 259.1

  ເອຊະຢາ 58:7-11 {MH 256.3}

  ການເຮັດສິ່ງທີ່ດີງາມຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບພຣະພອນເປັນສອງເທົ່າ ຊຶ່ງເປັນປະ ໂຫຍດທັງແກ່ຜູ້ໃຫ້ແລະຜູ້ຮັບຄວາມເມດຕາກະລຸນາ ຈິດສໍານຶກແລະຄິດເຖິງການກະທໍາ ອັນຊອບທໍາເປັນຢາວິເສດທີ່ສຸດໃນການຮັກສາໂຣກທາງກາຍແລະຈິດໃຈ ເມື່ອຈິດໃຈ ຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຜ່ອນຄາຍແລະຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຈາກການທີ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີ ຍິ່ງແລ້ວ ແລະມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີຄວາມສຸກ ໃຈທີ່ຊື່ນບານແລະ ຄວາມຄິດທີ່ສູງສົ່ງຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຄືກັບວ່າໄດ້ມີຊີວິດໃໝ່ {MH 257.1}ມແ 260.1

  ແທນທີ່ຄົນປ່ວຍຈະຮຽກຮ້ອງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຢູ່ສະເໝີ ຂໍໃຫ້ເຂົາໄດ້ພະ ຍາຍາມທີ່ຈະສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແກ່ຜູ້ອື່ນ ຈົ່ງວາງພາລະອັນໜັກຂອງຄວາມ ອ່ອນແອ ຄວາມທຸກໂສກແລະຄວາມທໍລະມານຂອງທ່ານໄວ້ກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ຊົງປະກອບດ້ວຍພຣະໄທກະລຸນາ ໃຫ້ເປີດຈິດໃຈຂອງທ່ານຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະໃຫ້ຄວາມຮັກນັ້ນໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼໄປຍັງຜູ້ອື່ນ ຈົ່ງລະລຶກໄວ້ສະເໝີວ່າທຸກໆຄົນຕ່າງກໍມີ ຄວາມຍາກລໍາບາກທີ່ແສນຈະໜັກ ການທົດລອງທີ່ຍາກຕໍ່ການຂັດຂືນ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດ ຈະແບ່ງເບົາພາລະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຈົ່ງສະແດງຄວາມຊາບຊຶ້ງໃນພຣະມະຫາກາລຸນາທິຄຸນສໍາ ລັບພຣະພອນແລະການດູແລເອົາໃຈໃສ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ຈົ່ງເກັບຮັກສາພຣະສັນຍາອັນປະ ເສີດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຕັມລົ້ນຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈ ເພື່ອທ່ານຈະນໍາພຣະວັດຈະນະເຫຼົ່ານັ້ນ ອອກມາຈາກຄັງສົມບັດເພື່ອປຸກແລະເສີມກໍາລັງຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ການເຮັດເຊັ່ນນີ້ຈະ ອ້ອມລ້ອມທ່ານໄວ້ດ້ວຍບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມເອື້ອອາທອນແລະຍົກຊູຈິດວິນຍານ ຂໍ ໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມລ້ອມຕົວທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ທ່ານຈະພົບວິຖີທາງທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ ແລະແກ່ຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ {MH 257.2}ມແ 260.2

  ຖ້າຄົນທັງຫຼາຍທີ່ກໍາລັງເຈັບປ່ວຍຈະລືມຕົວເອງ ແລ້ວຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໃນຜູ້ອື່ນ ຖ້າພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າຕົວເຂົາ ຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຂົາກໍຈະຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ ຊົງເປີດເຜີຍໄວ້ວ່າ “ແລ້ວຄວາມສະຫວ່າງຈະພຸ່ງອອກມາສູ່ຕົວເຈົ້າຢ່າງແສງອາລຸນ ແລະ ບາດແຜຂອງເຈົ້າຈະຫາຍດີຂຶ້ນມາຢ່າງໄວວາມແ 260.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents