Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ການຊົງສ້າງໂລກ

  ພຣະລາຊະກິດແຫ່ງການຊົງສ້າງນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ມີວິທະຍາສາດຂະແໜງໃດທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງຄວາມລີ້ລັບແຫ່ງຊີ ວິດ {MH 414.1}ມແ 422.3

  “ໂດຍຄວາມເຊື່ອນີ້ເອງ ເຮົາຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານ ດ້ວຍພຣະດໍາລັດຂອງພຣະອົງດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເບິ່ງເຫັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ປະກົດ ໃຫ້ເຫັນ” ເຮັບເຣີ 11:3ມແ 423.1

  “ເຮົາປັ້ນຄວາມສະຫວ່າງແລະສ້າງຄວາມມືດ…
  ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງມັນ…
  ເຮົາສ້າງແຜ່ນດິນໂລກ
  ແລະເນລະມິດມະນຸດເທິງນັ້ນ
  ເຮົາເອງມືຂອງເຮົາຂຶງຟ້າສະຫວັນ
  ແລະເຮົາບັນຊາບໍລິວານທັງໝົດຂອງມັນ
  ເມື່ອເຮົາເອີ້ນຫາມັນມັນກໍອອກມາຢູ່ນໍາກັນ”
  ມແ 423.2

  ອິສະຢາຫ໌ 45:7-12;48:13 {MH 414.2}

  ໃນການຊົງສ້າງໂລກນັ້ນພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອາໃສມວນສານທີ່ມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວ “ເພາະ ພຣະອົງບອກ ມັນກໍເກີດຂຶ້ນມາພຣະອົງຊົງບັນຊາມັນກໍອອກມາ” ເພງສັນລະເສີນ 33:9 ສາລະພັດສິ່ງ ທັງທີ່ເປັນວັດຖຸຫຼືຈິດວິນຍານໄດ້ປະກົດຕໍ່ເບື້ອງພຣະພັກຂອງພະເຢໂຮວາ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເມື່ອພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະອົງໄດ້ດັ່ງຂຶ້ນແລະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບ ການຊົງສ້າງຂຶ້ນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງຟ້າສະຫວັນ ແລະບໍລິເວນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ ແຜ່ນດິນໂລກແລະສິ່ງທັງປວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍລົມພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ {MH 414.3}ມແ 423.3

  ໃນການສ້າງມະນຸດພຣະເຈົ້າຊົງສະແດງໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງມີຮູບກາຍ ເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຕາມແບບພຣະສາຍຂອງພຣະອົງແລ້ວ ມະນຸດກໍມີຮູບ ຮ່າງທີ່ສົມບູນແບບໂດຍປະການທັງປວງແຕ່ຍັງບໍ່ມີຊີວິດ ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຮູບ ກາຍແລະຊົງດໍາລົງພຣະຊົນໄດ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງ ຊົງລະບາຍລົມຫາຍໃຈແຫ່ງຊີວິດເຂົ້າ ສູ່ຮ່າງນັ້ນມະນຸດຈຶ່ງເປັນຜູ້ມີຊີວິດ ແລະມີສະຕິປັນຍາຄວາມນຶກຄິດອະໄວຍະວະທຸກ ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກ ຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດແດງເສັ້ນເລືອດດໍາ ລິ້ນມືຕີນປະສາດສໍາຜັດ ແລະສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງສະໝອງເລີ່ມເຮັດວຽກຂອງມັນ ແລະທຸກໆສ່ວນໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບົບລະບຽບທີ່ພຣະອົງຊົງວາງໄວ້ມະນຸດຈຶ່ງເປັນຜູ້ມີຊີ ວິດພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຮູບກາຍໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຂຶ້ນໂດຍທາງພຣະຄຣິດ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະວາ ທະແລະຊົງໂປດໃຫ້ມະນຸດມີສະຕິປັນຍາແລະພະລະກໍາລັງ {MH 415.1}ມແ 423.4

  ການກໍ່ເປັນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຖິງຈະເກີດແລະພັດທະນາຂຶ້ນໃນທີ່ລັບກໍບໍ່ອາດ ປິດຊ່ອນຈາກພຣະອົງໄດ້ພຣະອົງຊົງທອດພະເນດເຫັນເຖິງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງ ເຮົາໝົດຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ສົມບູນແລະໃນໜັງສືຂອງພຣະອົງອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນຂອງເຮົາກໍ ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກ່ອນທີ່ອະໄວຍະວະເຫຼົ່ານັ້ນຈະຈະເລີນເປັນຮູບ ຮ່າງເສຍອີກ {MH 415.2}ມແ 424.1

  ເໜືອສັບພະສິ່ງທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງ ພຣະເຈົ້າຊົງກໍານົດໃຫ້ມະນຸດເປັນ ຜົນງານຊິ້ນເອກຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊຶ່ງສາມາດສະແດງເຖິງນໍ້າພຣະໄທແລະສໍາແດງເຖິງສະ ຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຫດນີ້ ມະນຸດຈຶ່ງບໍ່ຄວນທີ່ຈະຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນຕົນເອງ ໃຫ້ເປັນຄືດັ່ງພຣະເຈົ້າມແ 424.2

  “…ຈົ່ງເປັ່ງສຽງຊື່ນບານຖະຫວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າ
  ຈົ່ງປົນນິບັດພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຍິນດີ
  ຈົ່ງເຂົ້າມາເຝົ້າພຣະອົງດ້ວຍການຮ້ອງເພງ
  ຈົ່ງຮູ້ເຖີດວ່າພຣະເຢໂຮວາຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ
  ຄືພຣະອົງເອງທີ່ຊົງສ້າງເຮົາທັງຫຼາຍແລະເຮົາກໍເປັນຂອງພຣະອົງ
  ເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ເປັນແກະແຫ່ງທົ່ງຫຍ້າຂອງພຣະອົງ
  ຈົ່ງເຂົ້າປະຕູຂອງພຣະອົງດ້ວຍການໂມທະນາ
  ແລະເຂົ້າບໍລິເວນພຣະນິເວດຂອງພຣະອົງດ້ວຍການສັນລະເສີນ
  ຈົ່ງຖະຫວາຍໂມທະນາຂອງພຣະຄຸນພຣະອົງ
  ຈົ່ງຖະຫວາຍສາທຸການແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ
  “ຈົ່ງຍໍພຣະກຽດພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ
  ແລະນະມັດສະການທີ່ພູເຂົາສັກສິດຂອງພຣະອົງ
  ເພາະພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍລິສຸດ”
  ມແ 424.3

  ເພງສັນລະເສີນ 100:1-4,99:9 {MH 415.3}

  ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກສາສັບພຣະສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນແລະຊົງໃຊ້ສັບພະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຢູ່ຢ່າງເນື່ອງນິດພຣະອົງຊົງປະກອບກິດໂດຍອາໃສແຫ່ງ ທໍາມະຊາດຊົງໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເຄື່ອງມືຂອງພຣະອົງມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວຂອງ ມັນເອງການເຮັດວຽກຂອງທໍາມະຊາດເປັນພະຍານທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງພຣະປັນຍາທີ່ ສະຖິດຢູ່ແລະເປັນຕົວແທນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຂອງພຣະອົງທີ່ຄວບຄຸມສາລະພັດສິ່ງໃຫ້ ເປັນໄປຕາມພຣະໄທຂອງພຣະອົງມແ 425.1

  “ຊ້າແຕ່ພຣະເຈົ້າພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະອົງ
  ປັກແໜ້ນຢູ່ໃນສະຫວັນເປັນນິດ
  ຄວາມຊື່ຕົງຂອງພຣະອົງຊົງດໍາລົງຢູ່ທຸກຊົ່ວຊາດພັນ
  ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາແຜ່ນດິນໂລກແລະມັນກໍຕັ້ງຢູ່
  ໂດຍກົດຂອງພຣະອົງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ທຸກວັນນີ້
  ເພາະຂອງທຸກສິ່ງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ”
  “ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທສິ່ງໃດພຣະອົງກໍຊົງກະທໍາ
  ໃນຟ້າສະຫວັນແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນທະເລແລະທີ່ນໍ້າເລິກທັງສິ້ນ”
  “ພຣະອົງຊົງບັນຊາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຖືກເນລະມິດຂຶ້ນມາ
  ແລະພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາມັນໄວ້ເປັນນິດຈະການ
  ພຣະອົງຊົງວາງຂໍ້ກໍານົດໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດສູນໄປ”
  ມແ 425.2

  ເພງສັນລະເສີນ:119:89-91; 135:6; 148:5,6 {MH 416.1}

  ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພະລັງອໍານາດທີ່ສືບທອດກັນມາທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກບັງເກີດພືດຜົນຢ່າງ ອຸດົມສົມບູນໃນປີແລ້ວປີເລົ່າ ແລະສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກໂຄຈອນໄປອ້ອມດວງອາ ທິດໄດ້ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້ຜູ້ຊົງລິດທານຸພາຍຕະຫຼອດຖາວອນການ ຊົງເປັນຜູ້ທີ່ຄໍ້າ ຈຸນພິພົບໂລກນີ້ໄວ້ໂດຍອາໃສລິດອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າ ໂລກນີ້ຈຶ່ງໄດ້ໂຄຈອນໄປຕາມ ເສັ້ນທາງຂອງມັນ ພຣະເຈົ້າຊົງໂປດໃຫ້ດວງອາທິດປະກົດຂຶ້ນຈາກຂອບຟ້າ ພຣະອົງຊົງ ເປີດບັນຊອນແຫ່ງຟ້າສະຫວັນແລະໂປດໃຫ້ມີຝົນຕົກໂປຍປາຍລົງມາມແ 425.3

  “ພຣະອົງປະທານຫິມະຢ່າງປຸຍຂົນແກະ
  ຊົງຫວ່ານນໍ້າຄ້າງແຂງຂາວຢ່າງຂີ້ເຖົ່າ” “ເມື່ອພຣະອົງຊົງເປ່ງພຣະສຸລະສຽງກໍມີສຽງນໍ້າດັງຄຶກຄະນອງໃນທ້ອງຟ້າ
  ແລະຊົງເຮັດໃຫ້ເມກໝອກລອຍຂຶ້ນຈາກທີ່ສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
  ຊົງເຮັດໃຫ້ມີຟ້າແມບເຫຼື້ອມໃນທ້າມກາງສາຍຝົນ
  ແລະຊົງນໍາລົມໃຫ້ພັດມາຈາກຄັງຂອງພຣະອົງ”
  ມແ 425.4

  ເພງສັນລະເສີນ 147:16; ເຢເຣມີຢາ 10:13. {MH 416.2}

  ໂດຍອາໃສລິດທານຸພາບຂອງພຣະເຈົ້າ ພືດພັນຈຶ່ງໄດ້ຈະເລີນງອກງາມໃນໄມ້ແຕ່ ລະໃບ ດອກໄມ້ແຕ່ລະດອກ ແລະໝາກໄມ້ແຕ່ລະໝາກໄດ້ເລີ່ມງອກແລະແຕກອອກມາ ແລະຜະລິດດອກອອກຜົນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ {MH 416.1}ມແ 426.1

  ເຮົາບໍ່ອາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຖິງກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດໄດ້ຢ່າງ ແຈ່ມແຈ້ງເປັນກົນໄກແສນລີ້ລັບ ທີ່ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍາອັດສະລິຍະພາບກໍຕ້ອງ ຕົກຕະລຶງ ທັງນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນຜົນທີ່ເກີດຈາກກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍທີ່ເມື່ອ ເລີ້ມຕົ້ນກໍຈະເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໂດຍເຮັດໃຫ້ຊີພະຈອນເຕັ້ນ ແລະມີການຫາຍໃຈຕໍ່ໄປ ເລື້ອຍໆແຕ່ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ ແລະເຄື່ອນໄຫວການໄປມາໃນພຣະອົງ ຫົວໃຈ ແລະຊີພະຈອນທີ່ເຕັ້ນເປັນຈັງຫວະປະສາດທຸກເສັ້ນ ແລະກ້າມເນື້ອທຸກມັດໃນຮ່າງ ກາຍຈຶ່ງປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນລະບົບລະບຽບດ້ວຍລິດທານຸພາບຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສະຖິດຢູ່ {MH 417.1}ມແ 426.2

  ພຣະຄໍາພີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ໃນສະຫວັນສະຖານອັນ ສູງສົ່ງແລະບໍລິສຸດພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຊົງນິ້ງເສີຍໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກອບກິດໃດໆ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ປະທັບຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວແລະງຽບງັນແຕ່ມີເຫຼົ່າທູດສະຫວັນນັບເປັນແສນເປັນໂກດທີ່ໄດ້ ຫ້ອມລ້ອມພຣະອົງແລະຄອຍຮັບຄໍາສັ່ງເພື່ອທີ່ປະຕິບັດຕາມພຣະໄທຂອງພຣະອົງພຣະ ອົງຊົງຕິດຕໍ່ສົນທະນາກັບທຸກໆຄົນໃນທົ່ວລາຊະອານາຈັກ ໂດຍອາໃສບັນດາທູດສະ ຫວັນພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງສະຖິດຢູ່ໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຫຼົ່າບຸດຂອງມະນຸດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງແລະເຫຼົ່າທູດສະຫວັນຜູ້ຄອຍປະຕິ ບັດຮັບໃຊ້ {MH 417.2}ມແ 426.3

  ພຣະອົງປະທັບຢູ່ເທິງບັນລັງເໜືອແຜ່ນດິນໂລກທີ່ວຸ້ນວາຍສັບສົນ ສິ່ງສາລະພັດ ທັງປວງຈຶ່ງໄດ້ເປີດກາງອອກໃຫ້ ພຣະອົງຊົງສໍາຫຼວດແລະກວດສອບໄດ້ແລະຈາກນິລັນ ການແຫ່ງສັນຕິສຸກອັນຍາວນານ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນຊາໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງເຫັນວ່າເໝາະ ສົມທີ່ສຸດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງມແ 426.4

  “ທາງຂອງມະນຸດບໍ່ຢູ່ທີ່ໂຕເຂົາ
  ຄືບໍ່ຢູ່ທີ່ມະນຸດຜູ້ຊຶ່ງດໍາເນີນໄປທີ່ຈະນໍາຝີກ້າວຂອງຕົນເອງ”
  “ຈົ່ງວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຈົ້າ…
  ຈົ່ງຍອມຮັບຮູ້ພຣະອົງໃນທຸກທາງຂອງພຣະເຈົ້າ
  ແລະພຣະອົງຈະຊົງເຮັດໃຫ້ວິຖີຂອງເຈົ້າລາບລື້ນ”
  “ພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ເໜືອຜູ້ທີ່ຢໍາເກງພຣະອົງ
  ເໜືອຜູ້ທີ່ຫວັງໃນຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ
  ເພື່ອພຣະອົງຈະຊົງຊ່ວຍກູ້ຈິດວິນຍານຂອງເຂົາຈາກມັດຈຸລາດ
  ແລະໃຫ້ເຂົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນເວລາກັນດານອາຫານ”
  “ຂ້າແຕ່ພຣະເຈົ້າຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງນັ້ນປະເສີດເທົ່າໃດ
  ລູກຫຼານຂອງມະນຸດເຂົ້າລີ້ໄພຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມປີກຂອງພຣະອົງ”
  “ຄົນຜູ້ທີ່ອຸປະຖໍາຂອງເຂົາຄືພຣະເຈົ້າຂອງຢາໂຄບກໍເປັນສຸກ
  ຄືຜູ້ທີ່ຄວາມຫວັງຂອງເຂົາຢູ່ໃນພຣະເຈົ້ຂອງເຂົາ”
  “ຂ້າແຕ່ພຣະເຈົ້າ ແຜ່ນດິນໂລກເຕັມດ້ວຍຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງຂອງພຣະອົງ”
  “ພຣະອົງຊົງຮັກຄວາມຊອບທໍາແລະຄວາມຍຸຕິທໍາ”
  “ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງທີ່ສິ້ນສຸດປາຍ
  ທັງປວງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ
  ແລະຂອງທະເລທີ່ໄກພຸ້ນ
  ພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖາປະນາພູເຂົາດ້ວຍພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອົງ
  ຊົງຄາດພຣະອົງໄວ້ດ້ວຍອານຸພາບ
  ຜູ້ຊົງລະງັບສຽງອຶກຄະນຶງຂອງທະເລ
  (ແລະ) ສຽງໂກລາຫົນຂອງຊາວປະເທດທັງຫຼາຍ”
  “ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອະລຸນໂນໄທແລະລາຕີການຊື່ນຊົມຍິນດີ”
  ພຣະອົງປະທານຂອງດີຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດປີ ຕາມມັກຄາຂອງພຣະອົງກໍເກື່ອນກາດດ້ວຍຄວາມອີ່ມໝີພີມັນ”
  “ພຣະເຈົ້າຊົງຊູທຸກຄົນທີ່ກຳລັງລົ້ມລົງ
  ແລະຊົງຍົກທຸກຄົນທີ່ໂນ້ມຕົວລົງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ
  ໃນຕາທັງປວງຫຼຽວເບິ່ງພຣະອົງ
  ແລະພຣະອົງປະທານອາຫານໃຫ້ຕາມເວລາ
  ພຣະອົງຊົງຢື່ນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
  ພຣະອົງຊົງໃຫ້ສັດໂລກທຸກຢ່າງອີ່ມຕາມປາຖະໜາ”
  ມແ 427.1

  ເຢເຣມີຢາ 10:23; ສຸພາສິດ 3:5,6;
  ເພງສັນລະເສີນ 33: 18,19; 36: 7; 146: 5; 119: 64; 33: 5; 65: 5-7; 65: 8-11; 145: 14-16 {MH 417.3}