Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:အဆၢကတီၢ်

  ပှၤလၢအညီနုာ်ဟံ:န့ၢ်မူဒါလၢ ကကိ:ဖှိၣ်ပှၤနာ်တၢ်ဖိတဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်ခူသူၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်သု:ကျဲၤပာ်အီၤအလီၢ်တလီၢ် ပှၤဆီလဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဂၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၣ်အီၤလီၤ. အဃိမ့ၢ်တလဲၤနဲၣ်ပ ၠ:ဝဲ ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိလၢ အိၣ်လၢဝ့ၢ်ပူၤအံၤ တဟံၣ်ဘၣ်တဟံၣ်ဒီ: ကဘၣ် တၢ်ဃိသံကွံာ်အီၤတထံၣ်ဃီလီၤ. တၢ်မၤပျံၤမၤဖု:အီၤဒ်အံၤအဃိ အဝဲ ပျံၤတၢ်ဒီ:မၤဟ:ဂီၤကွံာ်အတၢ်သ:တီလၢအတံၤသကိ:တဖၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ‘မိၣ်ရံ’ စီၤပၤအပှၤကွၢ်ဃုာ်တၢ်ကိ:ထီၣ်ပှၤတဂၤအံၤဒီ: လဲၤခီဖျိဝ့ၢ်အကျဲ တဖၣ်ကယီကယီလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လီၤ. မ့ၢ်တုၤဃီၤဆူပှၤပိာ်လူသၢၣ် အခံတဖၣ်အဟံၣ်ဒီ: ပှၤလၢမၤဟ:ဂီၤအတၢ်သ:တီတဂၤအံၤ တအိၣ်ဒီ: တၢ်ကတိၤနီတဘီဘၣ်ဆၣ် ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ပနီၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအပှၤလၢအပိာ် အဝဲသ့ၣ်အခံတဖၣ် နုာ်လီၤဖီၣ်စၢဟံၣ်ဒူၣ်ဖိတဖၣ်ဒီ: က့ၤကိ:ဝဲလီၤ. မိၣ်ရံ ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤလၢဝ့ၢ်အံၤအဂီၢ်ဒီ: တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အကတီၢ် နီၢ်နီၢ်လီၤ. {GC 225.2}GCsk 220.2

  ပှၤလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ်အံၤ တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤဝံၤမ: တၢ်မၤ သံကွံာ်အီၤလီၤ. ဒ်သိ:ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်ယံာ်ယံာ်အဂီၢ် မၤကိၢ်ထီၣ်မ့ၣ်အူ ကယီကယီဒီ: မၤန:မၤဖှီၣ်အဝဲသ့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤနာ်တၢ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်နာ်တကဒံကဒါဘၣ်. တီဒီ:အတၢ်နာ်ဒီ: နုာ်လီၤဆူတၢ်သံအပူၤ ဒ်ပှၤမၤနၢၤတၢ်အသိ:ကစုဒုဖိလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ပှၤလၢအမၤအၢမၤန:တၢ် တဖၣ် ဆိမိၣ်လီၤအသ:ဒၣ်လဲာ် လၢမၤနၢၤတၢ်လၢအတၢ်မၤအံၤအပူၤလီၤ. ဖဲရံ:အဝ့ၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအသီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်အသ:လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအလုၢ်လၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီ: သ့ၣ်မုၣ်ပူာ် လၢဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢကဃိသံကွံာ်ပှၤဒူပှၤဃိၤ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတအိၣ်တ့ၢ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဖဲအလဲၤဃီၤဆူတၢ်မၤသံအလီၢ် အခါ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အမဲာ်အိၣ်ကပီၤထီၣ်ဒီ: တၢ်ခုၣ်တၢ်မုာ်ဒီ: တၢ်သ:ခု သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဃ့သကွံာ်ကည:တၢ်လၢတၢ်သ:ခုကစီၣ်အဂီၢ်လီၤ. {GC 226.1}GCsk 220.3

  ပှၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံ:ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်အီၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအကူၣ်သံပှၤရိမဲကဲ:သလ့:ဖိဒီဒူၣ်ဒီထၢ, ကူၣ်ထီၣ် တၢ်လၢကပာ်လီၤပှၤပၢထံကီၢ်ပဒိၣ်ပပှၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီ:တၢ်ကူၣ်ထီၣ်မၤသံ ဘီမုၢ်စီၤပၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စံ:ကတိၤကဘျံ:ကဘျၣ်အံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ် နဲၣ်ပ ၠ:တၢ်အုၣ်အသ:တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. တၢ်မၤအၢမၤန:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိ အတၢ်မၤအံၤ ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤဆၢက့ၤတၢ်အါမ:လီၤ. နံၣ်ယၤကယၤ လၢခံတဖၣ်န့ၣ် ဒ်အဝဲသ့ၣ်တဲဆိပာ်ဝဲအသိ: တၢ်ဘူၣ်တီၢ်အၢသီလီၤဘၣ် လၢဘီမုၢ်စီၤပၤပှၤပၢထံကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤမၤအၢ တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤတအိၣ်ဒီ:ထူကလုၢ်ယွၤကထါတဖၣ်ဒီ: ပၤပၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်မၤအၢမၤန:ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အဃိ ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု:အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. {GC 226.2}GCsk 221.1

  ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:အသ:ပူၤ အိၣ်စဲဘူ:ဝဲဒီ:တၢ်တနာ်န့ၢ်တၢ်, တၢ်ဘၣ်ယိာ် ဘၣ်ဘှီဒီ: တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:န့ၣ်လီၤ. ပှၤနာ်တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢ အကယၤအါမ:သ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်အၢၣ်လီၤအုၣ်သ:လၢတၢ်နာ်အံၤအဂီၢ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ် ပဲရံ:ဒီ:ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပၤပၤဒီ: အကရၢတဖၣ်ကမၢကမၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲအဃိလီၤ. {GC 227.1}GCsk 221.2