Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  အဆၢဒိၣ် (၁၇)—မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ကစီၣ်သ:ခု

  လၢတၢ်ကမၤဝံၤဒီ: မၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖ:ဒိၣ် ဘၣ်ဃ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံအတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလီၤ. ဖိမုၢ်ဖိခွါလၢအအိၣ်ဆိ:တ့ၢ်ဝဲလၢဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ် အလီၢ်ဒီ: ပှၤနာ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤ ကဒါက့ၤဒီ:ဟဲက့ၤစိာ်န့ၢ်ပှၤပၤရဒံစိၢ်လၢအလီၢ်မၢ်ကွံာ်ဝဲလၢသီန့ၣ်လီၤ. [HF 187.1] Seems that much of the beginning of GC 299.1 is missing. Perhaps this chapter is translated from HF (From Here to Forever).GCsk 288.1

  စီၤဃနိာ်ပှၤနွံစိၤတစိၤလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢစီၤအၤဒၣ်တဂၤအံၤ လဲၤတၢ်ဒီ:ယွၤအနံၣ်သၢကယၤ ဒီ:စံ:ကတိၤပာ်ဖျါဝဲလၢ “၁၄) ဒီ:စီၤဃနိာ် လၢစီၤအၤဒၣ်အလီၢ်ခံနွံဂၤတဂၤန့ၣ်, ကတိၤတၢ်လၢဝံအကျိာ်, လၢပှၤတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤစ့ၢ်ကီ:, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ကစၢ်ဟဲလီၤ ဒီ:အပှၤစီဆှံအကလ:တဖၣ်, ၁၅) ဒ်သိ:အကစံၣ်ညီၣ်ပှၤခဲလၢာ်, ဒီ:ကဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢအတယူ:တယီၣ်ဘၣ်ယွၤ, လၢအတၢ်မၤ ခဲလၢာ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်တယူ:တယီၣ်ဘၣ်ယွၤ, လၢအမၤဝဲအိၣ်ဒီ:အတၢ် တယူ:တယီၣ်ဘၣ်ယွၤ,” (ယူဒၤ ၁၄-၁၅) စီၤယိၤဘ:စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ--- ၂၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢယပှၤပှ့ၤက့ၤယၤတဂၤ, မူဝဲ, ဒီ:လၢခံက့ၤန့ၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ၂၆) ဒီ:လၢယဖံ: အလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်မၤဟ:ဂီၤယညၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, ယကထံၣ်ဘၣ်ယွၤလၢ ယဖံ:ယညၣ်လီၤ. ၂၇) ယကလ့ၢ်တဖၣ်လၢာ်ဝဲလၢယသအိပူၤ ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, ယကထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢယဂီၢ်ဒၣ်ယဲ, ဒီ:ယမဲာ်ကထံၣ်ဘၣ်အီၤ, ဒီ:တမ့ၢ် ဘၣ်ပှၤဂၤဘၣ်. (ယိၤဘ: ၁၉:၂၅-၂၇) န့ၣ်လီၤ. {GC 299.1} [HF 187.2A]GCsk 288.2

  ဖဲစံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၁၁-၁၃ န့ၣ်စ့ၢ်ကီ: ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ “မ်မူခိၣ်သူၣ်ခူသ:ခူဒီ:ဟီၣ်ခိၣ် သူၣ်ဖှံသ:ညီတက့ၢ် မ်ပီၣ်လဲၣ်ဒီ:တၢ်မၤပှဲၤအီၤန့ၣ်သီၣ်ထီၣ်တက့ၢ်. မ်စံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤ ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢအပူၤသူၣ်ဖှံသ:ညီတက့ၢ်. တုၤနုၤတစု ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါ ကသူၣ်ခုသ:ခုလၢယွၤအမဲာ်ညါခဲလၢာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ဟဲဝဲဒ်သိ:ကစံၣ်ညီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ကစံၣ်ညီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢ တၢ်တီ တၢ်လိၤဒီ:ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ” န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်စီဆှံပူၤ ပထံၣ်ဘၣ်ပှၤကွဲ:ထါဒီ:ဝံသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤ ကဒါက့ၤအဂ့ၢ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤမ:န့ၣ်လီၤ. {GC 300.1} [HF 187.2B]GCsk 288.3

  ဝံယရှါယၤစံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲ “ဒီ:ပှၤကစံ:, လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကွၢ်ကွၢ်, အဝဲဒၣ်အံၤ မ့ၢ်ပကစၢ်လီၤ. ပကွၢ်လၢ်တ့ၢ်အကျဲ, ဒီ:ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤလီၤ. အဝဲဒၣ်အံၤမ့ၢ်ယွၤလီၤ. ပကွၢ်လၢ်တ့ၢ်အကျဲလီၤ. ပကသူၣ်ဖှံ သ:ညီ, ဒီ:ပကသ:ခုလၢအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပူၤလီၤ.” (ယရှါယၤ ၂၅:၉) . {GC 300.2} [HF 187.3]GCsk 289.1

  ဖဲအဝဲကက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဒ်သိ:အပျဲၢ်အဘီၣ် သ့ၣ်တဖၣ် လၢအသ:ဘၣ်ဒိဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:တဖၣ် ဒ်သိ:ကန့ၢ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်မုာ်သ:မုာ်အဂီၢ် ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အပျဲၢ်အဘီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:စံ:ကတိၤပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “သုဝဲသ့ၣ်အံၤ သုတသူၣ်ကိၢ်သ:ဂီၤတဂ့ၤ, စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤဒီ: စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤစ့ၢ်ကီ:ယၢ တက့ၢ်. ယတၢ်အိၣ်အလီၢ်လၢယပၢ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်အိၣ်အါပူၤလီၤ. မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီ: ယကစံ:ဘၣ်တဲဘၣ်သုလီၤ. ယကလဲၤဒီ:ကတဲာ်ကတီၤသုလီၢ်တပူၤ လီၤ. ယမ့ၢ်လဲၤကတဲာ်ကတီၤသုလီၢ်တပူၤ ဒီ:ယကဟဲက့ၤကဒီ:က့ၤဆူ သုအိၣ်လီၤ. ဒီ:ယကဟံ:က့ၤသုဆူ ယကစၢ်ဒၣ်ယဲအအိၣ် ဒ်သိ:ဖဲယအိၣ် အလီၢ်န့ၣ် သုကအိၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. (ယိၤ ၁၄:၁-၃) [HF quotes vss 2-3] ဒီ:တုၤပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဟဲလီၤဒီ:အလၤကပီၤဒီ: ကလူ:ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီ:အီၤဒီ:, ကဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ အလီၢ်ပစိာ်အကဟုကညီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ် ကအိၣ်ဖှိၣ် ရိဖှိၣ်လၢအမဲာ်ညါ ဒီ:ကနီၤဖ:အဆၢဒ်ပှၤကွၢ်သိတဂၤနီၤဖ:အသိဒီ: မဲာ်တဲ:လဲ:အဆၢအသိ:န့ၣ်လီၤ. (မ: ၂၅:၃၁-၃၂) . {GC 301.1} [HF 187.4]GCsk 289.2

  မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: စံ:ကဒီ:ဝဲဖဲ မၤတၢ် ၁:၁၁ န့ၣ်လၢ, ပှၤကၤလံၤလါဖိသ့ၣ်ဧၢ, သုအိၣ်ဆၢထၢၣ် ကွၢ်ထီၣ်ဆူမူခိၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ယ့ၣ်ရှူ:ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလၢတၢ်စိာ်ထီၣ် ကွံာ်အီၤလၢသုအိၣ်ဆူမူခိၣ်န့ၣ် ကဟဲလီၤက့ၤဒ်သုထံၣ်အက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ် အသိ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူ:စ့ၢ်ကီ: ဒီ:အုၣ်အသ:လၢသ့:စၤလနံ ၄:၁၆ အပူၤ စံ:ဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကစၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲကဟဲလီၤလၢမူခိၣ် အိၣ်ဒီ: တၢ်ကိ:ပသူ, ဒီ:ကလူ:အခိၣ်တဂၤအကလုၢ်သီၣ်ဒီ:အိၣ်ဒီ:ယွၤအကွဲၤ ဒီ:ပှၤလၢအသံလၢခရံာ်အပူၤတဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်ဆိဝဲလီၤ. ဝံယိၤဟၣ် လၢကီ:ပ:မူ:စ့ၢ်ကီ:ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကွၢ်ကွၢ်ဟဲလီၤဝဲအိၣ်ဒီတၢ်အၢၣ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤလၢအဆဲ:အီၤ, ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အမဲာ်ကထံၣ်ဘၣ်အီၤဒီ:ကယဲၢ်ပှၤကလုာ် ကလုာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ကဟီၣ်ဝဲယၢၤဝဲလၢအဃိလီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁:၇) . {GC 301.2} [HF 188.1]GCsk 289.3

  “ဒီ:ကလူ:လၢအပှဲၤထီၣ်နွံဂၤတဂၤန့ၣ် အူထီၣ်အကွဲၤဒီ:တၢ်ကလုၢ် သီၣ်ဖ:ဒိၣ်အိၣ်ဝဲလၢမူခိၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အဘီအမုၢ်ကဲထီၣ်လၢပကစၢ် အတၢ်ဒီ:လၢခရံာ်အတၢ်ဒီ: ကပၢဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ” အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒု:မဲထီၣ်တၢ်အသိ:, ဒီ:ဒ်တၤသၣ်အလီၢ်ဒု:မဲထီၣ်တၢ်ဖှံအသ:လၢ အပူၤအသိ:န့ၣ် ကစၢ်ယွၤကဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ, ဒီ:တၢ်စံ:ထီၣ် ပတြၢၤလၢပှၤကိ:ကလုာ်ဒဲ:အမဲာ်ညါဒ်န့ၣ်သိ:လီၤ.” (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅ ဒီ: ဝံယၡါယၤ ၆၁:၁၁) ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီ တဘျီဝံၤအလီၢ်ခံအံၤ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကလူ:အအၢတဖၣ် အတၢ်ပၢတၢ်ပြ:လၢအယံာ်အစၢၤမ:အံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 302.1} [HF 188.2]GCsk 290.1

  ဒီ:တၢ်န့ၣ်အလီၢ်ခံမ့ၤၡံယၤကစၢ်ကသူၣ်ထီၣ်အဘီအမုၢ်လၢ အလၢ အပှဲၤဝဲဒီ: တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်, တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိ: န့ၣ်လီၤ. ဝံယၡါယၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ဝံယၡါယၤ ၅၁:၃ န့ၣ်စံ:ဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤလံစံယိၣ်, ဒီ:မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအလီၢ်အိၣ်သယုၢ်တဖၣ်, ဒီ:ပာ်အပှၢ်မုၢ်ကနၢဒ်ဧ့ၤဒ့ၣ်အသိ: ဒီ:အမံၤခိၣ်သိၣ်လာ် ဒ်ယွၤအတၤသၣ် အလီၢ်အသိ:န့ၣ်လံ, တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုကအိၣ်လၢအပူၤ, တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤဒီ:တၢ်လီၤမိၢ်လီၤမဲၤအသီၣ်လီၤ.” GCsk 290.2

  ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤ. ကဒီ:မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢပှၤနာ်တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်လၢစိၤတစိၤဘၣ်တစိၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအတူၢ်ဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ: တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်အတၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ် ဒီ:အစိကမီၤအလၤကပီၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီတဘျီအခါန့ၣ် ပှၤသံလၢကစၢ်ခရံာ်အပူၤတဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝဲဒီ: ကသဂၢၢ်ကစၢ်ခရံာ်ဃုာ်ဒီ:ပှၤလၢအိၣ်မူ ဝဲလၢအိၣ်လီၤတဲာ်တဖၣ်လၢကလံၤကျါဒီ: ကအိၣ်ကဆိ:ဘၣ်ဒီ:ကစၢ်ယွၤ လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.” အဂ့ၢ်န့ၣ်ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲဒၣ်လီၤ. “၁၇) တုၤနုၤတစု, ပှၤလၢအမူဒီ:အိၣ်ဒံ:ပဝဲဒၣ်အံၤ, တၢ်ကထု:ထီၣ်န့ၢ်ပှၤတပူၤဃီဒီ:အဝဲသ့ၣ်, ဆူတၢ်အၢၣ်အပူၤ, ဒ်သိ:ပကသဂၢၢ်ကစၢ်လၢမူကပိာ်လိၤ, ဒီ:ပကအိၣ် ဒီ:ကစၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ.” (၁သ့:စၤလနံ ၄:၁၇). [GC quotes vss 16-18. HF quotes vss 17, 18] {GC 302.2} [HF 188.4]GCsk 291.1

  ဝံယိၤဟၣ်စ့ၢ်ကီ: ဖဲအအိၣ်လၢကီ:ပ:မူ:အခါ နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲကစၢ် ခရံာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢအစံ:ဝဲဒၣ် “မ့ၢ်သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီ: ယကဟဲယဲလီၤ” တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီ:အတၢ်ထုကဖၣ်သီၣ်ထီၣ်ဝဲ “အၤမ့ၣ်, ဟဲတက့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ဧၢ” န့ၣ်လီၤ. [Missing reference to Revelation 22:20, quoted here?] {GC 302.3} [HF 188.5]GCsk 291.2

  စိၤတစိၤဝံၤတစိၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ပှၤတီပှၤလိၤဒီ: ပှၤဒူပှၤဃိၤတဖၣ်လၢ အတၢ်အုၣ်အသ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ဒု:ဃ:ဒီ:မၤသံအီၤ လၢဒၢ:လၢဟီၣ်ခိၣ်ပူၤ, ဘၣ်တၢ်မၤသံလၢတၢ်ဆူ:အူလၢမ့ၣ်အူဒီ:ဘၣ်ဒိ:သံ သ:လၢထူၣ်စုညါအလိၤတဖၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤ အိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်ဒီ: တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိတဂၤစံ:ကတိၤပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ မ့ၢ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်လံတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤ န့ၣ်ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝဲ, လၢတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်အဃိ ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ သ:ဘၣ်အၢတၢ်သံဒီ: မၤန့ၢ်က့ၤတၢ်လီၢ်လၢတၢ်သံမၤနၢၤအီၤတသ့လၢၤဘၣ်လီၤ. “ဝီဒ့စံဖိသ့ၣ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဒီ:တၢ်နာ်တမံၤဃီအံၤန့ၣ်လီၤ. ဝံ:ကလံ:, လူသၢၣ်, ကဲလ်ဘ့, နီ:စ်, ရံ:လ့ဒီ:ဘဲ:စတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: လၢကစၢ်ခရံာ်အတၢ် ဟဲက့ၤလီၤက့ၤအဂီၢ် အတၢ်နာ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်နာ်ဒ်အံၤလီၤ. {GC 302.4-303.4} [HF 188.6]GCsk 291.3

  ပှၤတၢ်မၢဖိ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ:စီၤမိၤရှ့ လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ: တၢ်မၤလိၤက့ၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:မ့ၢ်ဝဲတၢ်နာ်တမံၤဃီ အံၤလီၤ. လၢဝံသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ဘၣ်ဃ:ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ် ဟဲက့ၤလီၤကဒါက့ၤအတၢ်ပညိၣ်, တၢ်ဟဲက့ၤလီၤအက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဟဲက့ၤအဆၢကတီၢ်ဘူ:ထီၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဃုာ်အသ:န့ၣ်လီၤ. GCsk 292.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents