Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၃၁)—မူခိၣ်ကလူ:လၢအမၤဒဲ:ဘ:တၢ်တဖၣ်

  လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ယွၤအကလူ:စီဆှံဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ် အကလူ:အအၢအသီတဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၢ်မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဃုာ်ဒီ:ပှၤကညီအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:လၢ အဖံ:တၢ်မၤတၢ်လၢပှၤကညီအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိမိၣ် ကမၣ်အီၤလၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအသံတၢ်တဖၣ်အသ: (အကလၤ) လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်မူခိၣ်ကလူ:အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 511.1}GCsk 541.1

  မူခိၣ်ကလူ: န့ၣ် တမ့ၢ်အိၣ်ထဲအသ: (အကလၤ) ဒီ:အနီၢ်ခိတအိၣ်ဘၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်အအိၣ်တ့ၢ်လၢပျၢၤလၢကစၢၤတချု:လၢ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤ အဆၢကတီၢ်လံန့ၣ်လီၤ. “၇) တုၤဆၣ်တူၢ်ဂီၤတဖၣ်သ:ဝံၣ်တၢ်တပူၤဃီ, ဒီ:ယွၤအဖိခွါခဲလၢာ်ကိ:ထီၣ်တၢ်လၢအသူၣ်ဖှံအသ:ညီဒီ:, မ့ၢ်မတၤ ပာ်လၢၢ်လၢအနၢၣ်အခီၣ်ထံ:တဂၤလဲၣ်.” ယိၤဘ: ၃၈:၇. တုၤပှၤကညီ လီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤန့ၣ် တချု:လၢပှၤသံဘၣ်ဒံ:နီတဂၤဘၣ်န့ၣ် ယွၤမၤလိာ်မူခိၣ်ကလူ:ဒ်သိ:ကကဂၢၤဃာ်သ့ၣ်ပၢ်မူအထံ:တထံ:အံၤန့ၣ်လီၤ. “ပှၤကညီမ့ၢ်အတီၤဖုၣ်န့ၢ်ဒံ:မူခိၣ်ကလူ:တစဲ:” တၢ်ကတိၤအိၣ်ဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ မူခိၣ်ကလူ:န့ၣ်အိၣ်ထီန့ၢ်ဒံ:ပှၤကညီတစဲ:လီၤ. “၄) ပှၤကညီလၢ နကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ, ဒီ:ပှၤကညီဖိလၢနကအိၣ်သကိ:အီၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်” စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၈:၄. {GC 511.2}GCsk 541.2

  “၂၂) မ့မ့ၢ်သုဟဲဃီၤဆူကစၢၢ်စံယိၣ်, ဒီ:ဆူယွၤလၢအမူဝဲတဂၤ အခူအဝ့ၢ်, ယရူၤၡလ့ၣ်လၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:မူခိၣ်, ဒီ:ဆူကလူ:လၢ ပှၤဂံၢ်အီၤတလၢာ်ဘၣ်အအိၣ်,” “၁၁) ဒီ:ယထံၣ်တၢ်, ဒီ:ယနၢ်ဟူကလူ: အါဂၤအိၣ်ဝ:တရံ:လီၢ်ပစိာ်, ဒီ:တၢ်အသ:တဖၣ်န့ၣ်, အကလုၢ်လီၤ. အတၢ်ဂံၢ်အိၣ်ဝဲကလ:တဖၣ်အကလ:, ဒီ:ကထိတဖၣ်အကထိလီၤ.” “၂၀) အကလူ:လၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, ဒီ:မၤအတၢ်, ဒီ:ကနၣ်အတၢ် ကတိၤအသီၣ်သ့ၣ်ဧၢ, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ၂၁) ကယဲၢ်အပှၤ သု:မုၢ်, အခ့အပှၤလၢအမၤဖဲဒၣ်အသ:သုဝဲသ့ၣ်ဧၢ, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤ တက့ၢ်.” ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၂၂: လီၣ်ဖျါ ၅:၁၁: စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၂၀-၂၁. “၁၄) ဒီ:တၢ်သ:တဖၣ်န့ၢ်ဃ့ၢ်, ဒီ:ဟဲက့ၤဒ်လီဝၢ်အဒံ:တဘျီအသိ: န့ၣ်လီၤ.” “၃) ဒီ:အက့ၢ်အဂီၤမၤသ:ဒ်လီဝၢ်ဒံ:အသိ:, ဒီ:အကူအသိ: ဝါဝဲဒ်မူခိၣ်ဖီအသိ:လီၤ. ၄) ဒီ:ပှၤပၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်ပျံၤအီၤဒီ:, ကနိ:ကစုာ်, ဒီ:ကဲထီၣ်ဒ်ပှၤသံအသိ:လီၤ.” “၃၅) ဒီ:တၢ်လၢမုၢ်တနၤန့ၣ် တၢ်မၤ အသ:လၢယွၤအကလူ:န့ၣ်ဟ:ထီၣ်, ဒီ:ကျီကွံာ်ပှၤကညီတကလီၤ ဃိ:ကလ:ဒီ:ယဲၢ်ကထိလၢ အၤရှူၢ်သူၣ်ဒဲအပူၤ, ဒီ:မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပှၤဂဲၤဆၢထၢၣ်ဂီၤဂီၤ, ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤအစိၣ်လီၤ.” ယဃ့:စက့လ: ၁:၁၄: မ:သဲ ၂၈:၃-၄: ၂စီၤပၤ ၁၉:၃၅. {GC 511.3}GCsk 541.3

  ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤအကလူ:တဖၣ်ဆူ အဖိမုၢ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ကဒု:နဲၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. ဆှၢလီၤကလူ:ဆူ စီၤအၤဘြၤဟၣ်အအိၣ် ဒ်သိ:ကဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ, ဆူစဒိၣ်ဂမိရၤ ဒ်သိ:ကအုၣ် က့ၤခီၣ်က့ၤစီၤလိာ်အဂီၢ်, ဒ်သိ:ဝံအ့ၤလံယၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤ ကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ် ယွၤဆှၢလီၤအကလူ:, ဆူဝံအလံၤၡါအအိၣ် ဖဲအဘၣ်တၢ်ကဝီၤဃာ်အီၤလၢဒုၣ်ဒါအခါ ယွၤဆှၢလီၤအကလူ:ဒ်သိ: လ့ၣ်မ့ၣ်ကဟၣ်, ဆူဝံဒၤနံ:ယ့လ:အအိၣ် ဘူ:လၢကကဲထီၣ်ခံယုၢ်အဆၣ် အခါ, ဆူစီၤပ့:တရူ:အအိၣ် ဖဲအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကမၤသံအီၤလၢ အဘၣ် တၢ်ဒု:ဃာ်အီၤလၢစီၤပၤဟ့ၤရိာ်အဃိာ်ပူၤအခါ, ဒ်သိ:တၢ်ကအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤဃိာ်ဖိတဖၣ်ဆူဖံ:လံ:ပံ:အဝ့ၢ်, လၢတၢ်ခံ:တၢ်နၤကလံၤမုၢ်တွၤ အကတီၢ်ဆူစီၤပီလူ:အအိၣ်, ဆူသု:ဖိတကယၤအခိၣ်ကန့ၣ်လံ ဒ်သိ: အိ:ထီၣ်အသ:အတြဲၤဒီ:ကတူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်, ဆူပှၤတဖၣ်လၢ ကတူၢ်လိာ်ခရံာ်အတၢ်ကစီၣ်မူခိၣ်ကလူ:ဟဲဆူ စီၤပ့:တရူ:အအိၣ်အသိ:, ကစၢ်ယွၤအမူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်မၤစၢၤယွၤအဖိအလံၤပှၤကညီတဖၣ်လီၤ. {GC 512.1}GCsk 542.1

  “ကစၢ်ယွၤအကလူ:တဖၣ် အိၣ်ဝ:တရံ:ပှၤလၢ အဘၣ်အိၣ်ဒီ: တၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:သ့ၣ်တဖၣ်အကပၤဝ:ဝ:လီၤ.” ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤမူခိၣ်ကလူ: လၢပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်လီၤ. “၇) ယွၤအကလူ: သူၣ်ဒဲဝ:တရံ:ပှၤလၢအပျံၤအီၤ, ဒီ:မၤပူၤမၤဖျဲ:အီၤလီၤ.” စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၇. “၁၀) ဒ်သိ:သုသုတမၤတရီတပါပှၤလၢ အဆံ:တဖၣ်အံၤ အကျါနီတဂၤတဂ့ၤဒီ:, ပလီၢ်သုသ:တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစံ:ဘၣ် တဲဘၣ်သုလၢ အဝဲသ့ၣ်အကလူ:လၢမူခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်ယပၢ် အိၣ်လၢမူခိၣ်အမဲာ်တထံၣ်ဃီလီၤ.” မ:သဲ ၁၈:၁၀. {GC 512.2}GCsk 543.1

  မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် တြီဆၢကဟုကယာ်န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအပှၤစီဆှံလၢမုၣ်ကီၤလံၢ်တအိၣ်ဒီ: တၢ်မံ တၢ်ဂဲၤတဂၤအတၢ်မၤအၢမၤသီဒီ: အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီ:တမံခ့ဝဲဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်တီနိာ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်မူခိၣ်ကလူ:အအၢအသီ အိၣ်ဝဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဃုမၤဟ:ဂီၤယွၤဖိယွၤလံၤ တလီၤဘှံ:လီၤတီၤဘၣ်. {GC 513.1} GCsk 543.2

  ကလူ:အအၢအသီတဖၣ်န့ၣ် လၢကစၢ်ယွၤတ့လီၤသီအီၤအခါ မၤတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါဒီ: အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကၣ်တအိၣ်ဘၣ်, အိၣ်ဝဲဒီ:အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤမ့ၢ်အလီၤဘၣ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤ ဒီ:ကလူ:အအၢတဖၣ်အံၤကူၣ်ထီၣ်တၢ်လၢကမၤလီၤကစၢ်ယွၤအသူ:အသ့ၣ် ဒီ:ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ: ဒ်သိ:ဒီ:ကမၤဟ:ဂီၤပှၤကညီခဲလၢာ်လီၤ. ပူထီၣ်ယွၤ ဒီ:ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်လီၤ. {GC 513.2}GCsk 543.3

  လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူာ်တဲဖျါတၢ်ဘၣ်ဃ:ကလူ:အအၢ အသီတဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟ:ဝ့ၤဝီၤအိၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအခါ ပာ်ဖျါထီၣ်ကလူ:အအၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ. ကစၢ်ဟဲလီၤ ဒ်သိ:ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ. ကစၢ် ဟဲလီၤဒ်သိ:ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ် ဒိၣ်စိဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤအဃိ အဝဲကျဲ:စၢ:ဂုာ်န့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ဒ်သိ:ပှၤကဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအတၢ်ကွဲ:နီၣ်အိၣ်ဝဲဖဲစိၤဖဲန့ၣ် တၢ်တဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤအိၣ်ဒၣ်ထဲ ကီၢ်ပၤလၤစတဲၣ်အထံကီၢ်တကီၢ်ဧိၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤဆူထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤ လၢအတပိာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အခံဒီ: ယူာ်ဃီၤအစုဒ်သိ:ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤကညီတဖၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်မၤမ့ၢ်ကဲထီၣ်ဝဲန့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အတၢ်ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤ ကလီၤပံာ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 513.3}GCsk 543.4

  လံာ်စီဆှံအသီတကတြူာ်ပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃ:ပှၤဘၣ်တၢ်နါ ဒိ:အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကဒါရၤဖိတဂၤ ဂဲၤလီၤအသ:လၢလၢၢ်အက့အခီ ကိ:ပသူပသီ မ့ၢ်လၢတၢ်နါဒိ:အီၤအဃိလီၤ. ဒီ:ပှၤမ့ၢ်လဲၤဘူ:ဘၣ်အီၤန့ၣ် မၤဒၢၣ်ပှၤဂၤလီၤ. ပှၤဒ်သိ:န့ၣ်တဂၤတမ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအဟဲထီၣ်လၢအလဲ ပူၤဘၣ် မ့ၢ်တၢ်ဝံတၢ်နါမၤန:မၤဖှီၣ်အီၤန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 514.1}GCsk 544.1

  အဝဲသ့ၣ်အသွံၣ်ဘၣ်ယွၤလီၤ. အနီၢ်ကစၢ်ကနူၤကပၤ, အသ:ကဒံကဒါ မ့ၢ်ဒၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤလီၤ. တၢ်နါလၢအမၤအၢမၤသီပှၤကညီ ဒ်သိ:အံၤ အကျါတၢ်နါ ‘လ့:ကူၣ်’ သနာ်က့ပာ်ဃုာ်ဝဲလီၤ. “၉) ဒီ:သံကွၢ်အီၤ, နမံၤ မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်. ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ယမံၤမ့ၢ်လ့:ကူၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ် အါဒုလီၤ.” မၢ်ကူ: ၅:၉. ရိမ့ၤအသု:မုၢ်လၢတၢ်ကီ:အမံၤလၢ ‘လ့:ကူၣ်’ န့ၣ် ပှၤသု:ဖိအိၣ်ဝဲအဂၤ ၃၀၀၀ တုၤလၢ ၅၀၀၀ ဂၤလီၤ. {GC 514.2}GCsk 544.2

  ဖဲကစၢ်ခရံာ် ထု:ထီၣ်အကလုၢ်န့ၣ် တၢ်နါ ‘လ့:ကူၣ်’ လၢအဒိ:ဃာ်ပှၤကညီန့ၣ် ဘၣ်ဟ:ထီၣ်ဝဲဒီ:ပှၤတဂၤန့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤပှၤအဂ့ၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်နါ ‘လ့:ကူၣ်’ သဖိနုာ်လီၤဆူထိ:တဂီၣ်အပူၤဒီ: ထိ:တဖၣ်ဖုလီၤဆူထံကျါ ဒိ:သံဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသ:ဒ်န့ၣ်အခါ ပှၤကဒါရၤဖိတဖၣ်တထံၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်အီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ ထံၣ်ဝဲထဲအတၢ်ဖံ: တၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဃိ ဃ့ကည:ခရံာ်ဒ်သိ:ကဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အကီၢ်ပူၤလီၤ. “၂၂) ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်အီၤ ပိာ်ယခံတက့ၢ်. ဒီ:မ်ပှၤသံ တဖၣ်ခူၣ်လီၤကွံာ်အပှၤသံဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. ၂၃) ဒီ:တုၤအလဲၤနုာ်လၢ ကဘီပူၤဒီ: အပျဲၢ်အဘီၣ်ပိာ်အခံလီၤ. ၂၄) ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ကလံၤမုၢ်တွၤ ဖ:ဒိၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ တုၤကဘီန့ၣ်ဘံၣ်ဝဲလၢလပီတဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အဝဲဒၣ်န့ၣ် မံသပ့ၤဝဲလီၤ. ၂၅) ဒီ:အပျဲၢ်အဘီၣ်လဲၤမၤဖုသံနီၣ် ထီၣ်အီၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ကစၢ်ဧၢ, အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤတက့ၢ်. ပကဟ:ဂီၤ လီၤ. ၂၆) ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ပှၤနာ်တၢ်စှၤသ့ၣ်ဧၢ, ဘၣ်မနုၤလၢသုပျံၤ တၢ်လဲၣ်. တုၤနုၤတစုဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒူကလံၤဒီ:ပီၣ်လဲၣ်အလိၤ, ဒီ:အတၢ် အိၣ်က့ၤမ:ဂၢၢ်တပၢၢ်လီၤ. ၂၇) ဒီ:ပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် ကမၢကမၣ်ဝဲ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, အဝဲဒၣ်တဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်. ကလံၤသီၣ်ဂီၤ, ဒီ:ပီၣ်လဲၣ် န့ၣ် ဒိကနၣ်မ:အကလုၢ်လဲၣ်. ၂၈) ဒီ:တုၤအတုၤလၢဝၢ်ဘ:ခီ, လၢပှၤကဒါရၤဖိအကီၢ်န့ၣ်ဒီ:, ပှၤလၢတၢ်နါအိၣ်လၢအလိၤခံဂၤ ဟဲသဂၢၢ်အီၤလၢလိပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒူဝဲဒူဒူကလဲာ် တုၤပှၤလဲၤလၢကျဲ န့ၣ်တသ့နီတဂၤဘၣ်. ၂၉) ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ကိ:ပသူထီၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ယွၤအဖိခွါဧၢ, တၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤဒီ:နၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. အမုၢ်အလါတချု: ဘၣ်ဒံ:ဘၣ်ဒီ:, မ့ၢ်နဟဲမၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤဧါ. ၃၀) ဒီ:ထိ:တဖုအါဒုအီၣ် အဆၣ်လၢဘ:န့ၣ် စၢၢ်တလၢၢ်ဒီ:တဝဲသ့ၣ်အအိၣ်, ၃၁) ဒီ:တၢ်နါတဖၣ် ဃ့ကည:အီၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, နမ့ၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်ပှၤဒီ:, မၢကလဲၤဆူထိ: တဖုန့ၣ်အပူၤတက့ၢ်. ၃၂) ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, လဲၤတ့ၢ်, ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဟ:ထီၣ် ကွံာ်ဒီ:လဲၤဝဲဆူထိ:တဖုန့ၣ်အပူၤလီၤ. ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ထိ:ဒီဖုညါန့ၣ် ဃ့ၢ်စံၣ်လီၤလၢကၢၢ်ဖ:ထီဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီ:လီၤအု:သံလၢထံကျါလီၤ. ၃၃) ဒီ:ပှၤကီၢ်ထိ:တဖၣ်န့ၣ် ဃ့ၢ်ဝဲ, ဒီ:လဲၤဆူဝံၢ်ပူၤ, ဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်ခဲလၢာ်, ဒီ:တၢ်လၢအဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤလၢတၢ်နါအိၣ်လၢအလိၤတဖၣ် အဂံၢ်လီၤ. ၃၄) ဒီ:ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤဝ့ၢ်ဖိဒီဝ့ၢ်ညါ, ဟဲထီၣ်သဂၢၢ်ယ့ၣ်ရှူ:, ဒီ:တုၤအထံၣ်အီၤဒီ:, ဃ့ကည:အီၤလၢအကဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢအကီၢ် အဃၢၤလီၤ.” မ:သဲ ၈:၂၂-၃၄. မုၣ်ကီၤလံၢ်မၤစံ:ပှၤကဒါရၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် အမဲာ်လၢ အတၢ်ဖံ:ကီၢ်မၤအီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဃိဒီ: ဒ်သိ:တဒိကနၣ်ဘၣ် ကစၢ်ခရံာ်အကလုၢ်ကထါအဂီၢ်န့ၣ် မၤတံာ်တာ်ဝဲလီၤ. {GC 514.3}GCsk 544.3

  ကစၢ်ခရံာ်သိၣ်ဃီၣ်ပှၤလၢ အဘုၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအတကဆှီ ထိ:ဒီ:ဃုအါထီၣ်အကျိာ်အစ့အတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ် လၢအဒုနုာ်လီၤ တၢ်နါဆူ ‘ထိ:’ တဖၣ်အပူၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်တတြီဘၣ်တၢ်နါန့ၣ် ဒီ:တၢ်နါန့ၣ် တမ့ၢ်ကမၤသံကွံာ်ထဲ ‘ထိ:’ တဖၣ်ဘၣ်. ကမၤသံဃုာ်ဒီ: ပှၤလၢအဘုၣ်ထိ:တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ.GCsk 546.1

  ကစၢ်ခရံာ်ပျဲတၢ်ကမၤအသ:ဒ်အံၤဒ်သိ:ဒီ:အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကထံၣ်သ့ၣ်ညါမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပာ်အသ:လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီ: ပှၤကညီ သ့ၣ်တဖၣ်အလိၤအၢအၢသီသီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲလၢ အမၤကၢ်ကွံာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်တဃာ်အစိကမီၤသ့ဝဲစ့ၢ်ကီ:လီၤ. အခိၣ်တလိၣ်ကစၢ်ခရံာ်ပျဲသဘျ့ကွံာ်ပှၤဘၣ်တၢ်ဒိ:ဃာ်လၢတၢ်နါအစုပူၤ သ့ဝဲလီၤ. တုၤကစၢ်ခရံာ်ဟ:ထီၣ်ဝဲလၢကီၢ်ပူၤန့ၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ ပှၤလၢ ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲ:အီၤလၢတၢ်နါအတၢ်တဃာ်တဖၣ် စံ:ဘျု:စံ:ဖှိၣ်ထွဲက့ၤ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သ:ကညီၤအဂ့ၢ်လီၤ. {GC 515.1}GCsk 546.2

  ဖံၤနံက့ၤမုၣ်တဂၤအဖိမုၣ် တၢ်နါအိၣ်အီၤဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဟီထီၣ် ကွံာ်တၢ်နါလၢအလိၤ “၂၆) ဒီ:ပိာ်မုၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဟ့:လ့ၣ်ဖိအကလုာ်, ကီၢ်စူၤရံဖံၤနံက့ၤဖိလီၤ. ဒီ:ဃ့ကည:ဝဲလၢ အကဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်နါလၢ အဖိမုၣ်အလိၤလီၤ. ၂၇) ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ပျဲဖိတဖၣ်ကအီၣ်ဘျဲ: အီၣ်ဆိဒၣ်ကလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်လၢဖိအတၢ်အီၣ်န့ၣ်, တဂ့ၤ ဟံ:န့ၢ်ဒီ:ကွံာ်လီၤန့ၢ်လၢထွံၣ်တဖၣ်ဘၣ်. ၂၈) ဒီ:အဝဲဒၣ်စံ:ဆၢတၢ်ဒီ: စံ:ဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်လံ, ကစၢ်ဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ထွံၣ်အိၣ်လၢစီၢ်နီၤခိၣ် အဖီလာ်တဖၣ်န့ၣ်, အီၣ်ဖိသၣ်အတၢ်လီၤဆှုလီၤပလ့ၤလီၤ. ၂၉) ဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, မ့ၢ်နတၢ်ကတိၤတထံၣ်န့ၣ်အဃိဒီ:, က့ၤတက့ၢ်. တၢ်နါ ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လံလၢနဖိမုၣ်အလိၤလံ. ၃၀) ဒီ:တုၤအက့ၤတုၤလၢဟံၣ်ဒီ:, ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်နါဟ:ထီၣ်ကွံာ်လံ. ဒီ:အဖိမုၣ်မံလီၤလၢအလီၢ်မံပူၤ လီၤ” မၢ်ကူ: ၇:၂၆-၃၀. ဒီ:ပှၤတဂၤလၢတၢ်နါမၤလီၤဃံၤအီၤ လၢထံကျါ ဒီ:လၢမ့ၣ်အူအပူၤအဘျီတဖၣ်အဘျီန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်ဟီထီၣ်ကွံာ်န့ၢ်အီၤတၢ်နါ “၁၇) ဒီ:ပှၤအိၣ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါတဂၤစံ:ဆၢတၢ်ဒီ: စံ:ဝဲဒၣ်, သရၣ်ဧၢ, ယဖိခွါလၢတၢ်နါတအုၣ်အိၣ်လၢအလိၤတဂၤန့ၣ်, ယဟဲစိာ်ဆူနအိၣ်လီၤ. ၁၈) ဒီ:ဖဲဒၣ်အဟံ:ဃာ်အီၤတပူၤပူၤန့ၣ်, ထွၣ်လီၤဃံၤဆူၣ်အီၤ, ဒီ:အကိာ် ပူၤသဘှဲထီၣ်, ဒီ:အမဲအ့ၣ်တဃံ:, ဒီ:ဃဲၤလီၤဝဲလီၤ. ဒီ:ယစံ:ဘၣ် တဲဘၣ်နပျဲၢ်နဘီၣ်, ဒ်သိ:အကဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီ:မၤဝဲတသ့ဘၣ်. ၁၉) ဒီ:အဝဲဒၣ်စံ:ဆၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, သုဝဲသ့ၣ်ပှၤလၢအတနာ်ဘၣ် တၢ်တစိၤဧၢ, မ့ၢ်ယကအိၣ်ဒီ:သုဆံ:ယံာ်လဲၣ်. ယကဝံသ:စူၤသုဆံ:ယံာ် လဲၣ်. ဟဲစိာ်ဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ၂၀) ဒီ:ပှၤဟဲစိာ်အီၤဆူအအိၣ်ဒီ: တုၤအထံၣ်အီၤဒီ:, တၢ်နါမၤပျုၢ်ထိ:ထီၣ်အီၤတကီၢ်ခါ, ဒီ:လီၤဃံၤဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်, ဒီ:အကိာ်ပူၤသဘှဲထီၣ်, ဒီ:တလ့ၣ်ကံ:ကူ:အသ:လီၤ. ၂၁) ဒီ:သံကွၢ်အပၢ်, တၢ်မၤအီၤဒ်အံၤအသိ: ဆံ:ယံာ်တ့ၢ်လံလဲၣ်. ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, လၢအဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. ၂၂) ဒီ:တၢ်တ့ၢ်လီၤကွံာ်အီၤဆူ မ့ၣ်အူအပူၤ, ဒီ:ဆူထံကျါတလီၢ်လီၢ်တလီၢ်လီၢ် ဒ်သိ:အကမၤဟ:ဂီၤအီၤ လီၤ. မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်အံၤ, နမၤမ့ၢ်သ့တမံၤမံၤဒီ:, သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤပှၤ, ဒီ:မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. ၂၃) ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်အီၤ, နနာ်တၢ်မ့ၢ်သ့ဒီ:, တၢ်သ့တၢ်လၢာ်လၢ ပှၤလၢအနာ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ၂၄) ဒီ:ဖိသၣ်အပၢ်န့ၣ်, ကိ:ပသူထီၣ်တကီၢ်ခါ, ဒီ:အမဲာ်ထံလီၤဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ယနာ်လီၤ. ယတၢ် တနာ်ဘၣ်အံၤမၤစၢၤလၢ်တက့ၢ်. ၂၅) ဒီ:တုၤယ့ၣ်ရှူ:ထံၣ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ် ဟဲဃ့ၢ်ဖှိၣ်ဝဲဒီ:, ဒူတၢ်နါဒီ:စံ:ဘၣ်အီၤ, တၢ်နါတအုၣ်ဒီ:အနၢ်တအၢ တဒုဧၢ, ယမၤလိာ်နၤယဲ, ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢအလိၤတက့ၢ်. ဒီ:လၢအလိၤ န့ၣ် လဲၤနုာ်လၢၤတဂ့ၤ. ၂၆) ဒီ:ကိ:ပသူထီၣ်, ဒီ:မၤပျုၢ်ထိ:ထီၣ်အီၤ န:မ:, ဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. ဒီ:အဝဲဒၣ်ကဲထီၣ်ဒ်ပှၤသံအသိ:, တုၤပှၤအါဂၤစံ:ဝဲလၢအသံလီၤ. ၂၇) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:ဟံ:ဃာ်အစု, ဒီ:ဝံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤ, ဒီ:ဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤဝဲလီၤ.” မၢ်ကူ: ၉:၁၇-၂၇. ဒီ:တၢ်နါလၢအမၤသဘံၣ်ဘုၣ်တၢ်လၢမုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤ ဖဲကပ့:ရနီၣ် ဘၣ်တၢ်နီဟ:ထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢကစၢ်ခရံာ်လီၤ. “၃၃) ဒီ:လၢဘူၣ်ဘျီၣ်ပူၤန့ၣ်, ပှၤလၢတၢ်နါတကဆှီဘၣ်အိၣ်လၢအလိၤအိၣ်ဝဲတဂၤ, ဒီ:ကိ:ပသူထီၣ်လၢ အသီၣ်ဖ:ဒိၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ၃၄) အၣ်လါ, ပှၤနစၤရ့:ဖိယ့ၣ်ရှူ:ဧၢ, တၢ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤဒီ:နၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်နဟဲမၤဟ:ဂီၤပှၤဧါ. နဲဒၣ်အံၤ နမ့ၢ်မတၤမတၤယသ့ၣ်ညါ, နမ့ၢ်ယွၤအပှၤစီဆှံတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၃၅) ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:ဒူအလိၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်ဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢ အလိၤတက့ၢ်. ဒီ:တၢ်နါဆီၣ်တပျုာ်ကွံာ်အီၤဆူတၢ်အသ:ကံၢ်ပူၤ, ဒီ:တမၤအၢဘၣ်အီၤဘၣ်ဒီ:, ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢအလိၤလီၤ. ၃၆) ဒီ:ပှၤခဲလၢာ်ကမၢကမၣ်ဝဲ, ဒီ:ကတိၤလိာ်အသ:ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်ကလုၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ်ဒ်လဲၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤလိာ်တၢ်နါလၢအသူ:အသ့ၣ်ဒီ: အစိအကမီၤဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ.” လူၤကၣ် ၄:၃၃-၃၆. တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် အံၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. တၢ်မၤအသ:ခဲလၢာ်ကစၢ် ခရံာ်ကတိၤထီၣ်တၢ်ဆူတၢ်နါသ့ၣ်တဖၣ်အလိၤ ဒ်တၢ်နါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ဝဲအသိ:လီၤ. ဒီ:ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ, လၢခံလၢလာ်န့ၣ် မ်အသုတမၤဒၢၣ်တၢ်တဂ့ၤလီၤ. “၃၆) ဒီ:ပှၤခဲလၢာ် ကမၢကမၣ်ဝဲ, ဒီ:ကတိၤလိာ်အသ: ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်ကလုၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ်ဒ်လဲၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤလိာ်တၢ်နါလၢအသူ:အသ့ၣ်ဒီ: အစိအကမီၤ. ဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ.” လူၤကၣ် ၄:၃၆. {GC 515.2}GCsk 546.3

  ပှၤတနီၤနီၤဆီၣ်လီၤအသ:ဒီ:ဟဲဆူကစၢ်ခရံာ်အအိၣ် ဒ်သိ:ဒီ: ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၤဆီတမံၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်တမၤထီဒုၣ်ဒါအသ:ဒီ: တၢ်နါသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ဖျါလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤဘၣ်ဃ:ပှၤရ့သကိ:ဒီ:တၢ်နါ “၉) ဒီ:လၢဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ်, မတၤတဂၤလၢအမၤကဒါပမဲာ်လၢသီ, အမံၤစီၤၡံမိၣ်, အိၣ်ဝဲတဂၤလီၤ. ဒီ:စံ:လီၤအသ:လၢတၢ်အဒိၣ်တဂၤ, ဒီ:မၤမၢမၣ်ပှၤၡၤမရံဖိတကလုာ် န့ၣ်လီၤ. ၁၀) ပှၤခဲလၢာ်လၢအဆံ:ပၢၢ်လၢအဒိၣ်တဖၣ်ဒိကနၣ်အီၤ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, အဝဲတဂၤအံၤမ့ၢ်ယွၤအစိဒိၣ်အကမီၤဒိၣ်လီၤ. ၁၁) မ့ၢ်အမၤ ကဒါကမဲာ်ဃဲ:ဃဲ:တ့ၢ်, ဒီ:မၤကတုၤပှၤအသ:ဒီ:, အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်အီၤ လီၤ. ၁၂) ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:တုၤပှၤတဖၣ်န့ၣ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ စီၤဖံလံ:ပူ: စံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအဘီအမုၢ်ဒီ: ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီ:, အဝဲသ့ၣ် ဒိ:ဘျၢအသ:ဒီ:မုၣ်ဒီ:ခွါလီၤ. ၁၃) စီၤၡံမိၣ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, စူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤစ့ၢ်ကီ:, ဒီ:ဒိ:ဘျၢအသ:, ဒီ:အိၣ်ဝဲဒီ:စီၤဖံလံ:ပူ:, ဒီ:ကွၢ်တၢ်ပနီၣ် လီၤလ:, ဒီ:တၢ်လီၤလ:ဒိၣ်လၢအမၤအသ:, ဒီ:ပာ်အသ:ကမၢကမၣ်လီၤ. ၁၄) ဒီ:တုၤပှၤတၢ်မၢဖိလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤ, နၢ်ဟူလၢပှၤၡၤမရံဖိ တူၢ်လိာ်ယွၤအကလုၢ်အကထါဒီ:, မၢစီၤပ့:တရူ:ဒီ:စီၤယိၤဟၣ်လဲၤဆူ အအိၣ်လီၤ. ၁၅) ဒီ:အဝဲသ့ၣ်ဟဲလီၤ, ဒီ:ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢအဂီၢ် ဒ်သိ:အကဒိ:န့ၢ်သ:စီဆှံလီၤ. ၁၆) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သ:စီဆှံန့ၣ် တဟဲလီၤ ဒံ:ဘၣ်လၢအလိၤနီတဂၤဘၣ်. ထဲအဒိ:ဘျၢအသ:ဆူကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:အမံၤ အပူၤဧိၤလီၤ. ၁၇) တုၤနုၤတစုပာ်အစုလၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်အလိၤဒီ:, အဝဲသ့ၣ်ဒိ:န့ၢ်သ:စီဆှံလီၤ. ၁၈) ဒီ:တုၤစီၤၡံမိၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ ပှၤတၢ်မၢဖိ ပာ်အစုလၢပှၤအလိၤ, ဒီ:တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသ:စီဆှံန့ၣ်သတ:ဒီ:, ဟဲစိာ်စ့ဆူ အအိၣ်,” “၈) မ့မ့ၢ်စီၤအ့:လူမၤ, ပှၤမၤကူ:ဖိတဂၤ, (အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အမံၤ အခီပညီမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်) , ဃုမၤဃၣ်ကွံာ်ကီ:အပဒိၣ်အသ:လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် န့ၣ်လီၤ.” “၁၆) ဒီ:တၢ်မၤအသ:လၢပလဲၤဆူတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလီၢ် အဖၢမုၢ်ဒီ:, ပှၤလၢတၢ်နါပံသိၣ်အိၣ်လၢအလိၤ, ကုၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤ, သဂၢၢ်ပှၤလီၤ. အဝဲဒၣ်ကတိၤတၢ်လၢတၢ်နါဝံအကျိာ်သတ:ဒီ:, အကစၢ် တဖၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အါမ:လီၤ. ၁၇) အဝဲန့ၣ်ပိာ်စီၤပီလူ:အခံ, ဒီ:ပခံ, ဒီ:ကိ:ပသူထီၣ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ထီကတၢၢ် ယွၤအခ့အပှၤ, လၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤပှၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲလီၤ. ၁၈) ဒီ:မၤဝဲဒ်န့ၣ်အါနံၤအါသီ, ဒီ:စီၤပီလူ:အသ:ကိၢ်ထီၣ်, ဒီ:ဃၣ်ဃီၤ အသ:ဒီ:စံ:ဘၣ်တၢ်နါ, ယမၤလိာ်နၤလၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်အမံၤ, လၢနကဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢပှၤအံၤအလိၤလီၤ. ဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်တဘျီဃီ ဖဲန့ၣ်လီၤ.” မၤတၢ် ၈:၉-၁၈: ၁၃:၈: ၁၆:၁၆-၁၈. {GC 516.1}GCsk 549.1

  ပှၤလၢအတနာ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ: ကလူ:အအၢအသီတၢ်ဝံတၢ်နါ အိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိာ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤအိၣ်ဝဲအါဒံအါဂၤ ဖဲအဆိကမိၣ်ဝဲအမၤတၢ်ခဲလၢာ် မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ကူၣ်တၢ်ပာ်လီၤအခါ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:တၢ်နါတဖၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖ:အီၤ လၢကမၤဟ:ဂီၤတၢ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်. တၢ်ဆၢကတီၢ်ဟဲဘူ:ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အစိၤကလၢာ်ကွံာ်ဝဲဒီ: မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:တၢ်နါကလူ:အအၢအသီတဖၣ် မၤတၢ်ဟ:ဂီၤအတၢ်မၤလၢာ်သ:လီၤ. ဒီ:ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ် တအိၣ်ဘၣ်ကလူ:အအၢအသီတၢ်ဝံတၢ်နါတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပာ်ခူသူၣ် အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢအသ:န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကူၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 516.2}GCsk 550.1

  မုၣ်ကီၤလံၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ပှၤကသ့ၣ်ညါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤတဖၣ် လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤတသ့ၣ်ညါအီၤအဂီၢ် အဝဲပာ်မၤအသ:လၢအက့ၢ်အဂီၤ လီၤဂာ်တၢ်လီၤနံၤတၢ်လီၤသ:ဘၣ်အၢလီၤ. တၢ်ဂီၤလၢပှၤတ့အီၤလၢ အမ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:တၢ်နါန့ၣ် မၤဝဲဒ်ပှၤကဆိကမိၣ်လၢ အကဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ တဝာ်ပှၤကညီတဝာ်ဒီ: အသ:ခုဝဲလၢပှၤကညီတဖၣ်နာ်ဝဲလီၤ. ဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ် အသ:ခုစ့ၢ်ကီ:လၢ အမံၤဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်လိာ်ကွဲအဂီၢ် ဒီ:တၢ်မၤနံၤ မၤကျံ:အဂီၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 516.3}GCsk 550.2

  အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်သိ:ပှၤကညီတဖၣ်ကဆိကမိၣ်ဝဲလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်မ့ၢ်အအိၣ်ကစီဒီဧါန့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ခူသူၣ်အက့ၢ်အဂီၤအနီၢ်ကီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လံာ်စီဆှံတခီပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲအတၢ်ခူသူၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်တဒိကနၣ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ် မုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒိၣ်စိကွံာ်အီၤ လီၤ. ဒ်သိ:ဒီ:ပကအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဒီတဒၢအလီၢ်န့ၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူလၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. {GC 517.1}GCsk 551.1

  ယထံၣ်န့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲ:အလီၢ်သ့ဒၣ်ထဲလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကဟု ကယာ်အဖီလာ်လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤကပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤအၢ မၤသီအဂီၢ်န့ၣ် ဟံၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘံၣ်မၤဘၢအီၤဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ ပတၢ်စိတၢ်ကမီၤတအိၣ်ဒီ:ပှၤနီတမံၤလၢ ပကတြီဆၢ က့ၤမုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:တၢ်နါကလူ:အအၢတဖၣ်ဘၣ်. တၢ်ဝံတၢ်နါကလူ:အအၢ အသီဒီ:မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ဟ့ၣ်အီၤအခွဲ:သတ:ဒီ: မၤဟ:ဂီၤကွံာ် ပနီၢ်ခိ, ပနီၢ်သ:, ပတၢ်သ့ၣ်ညါခဲလၢာ်ဃုာ်ဒီ:တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီ:ပှၤခဲလၢာ်သ့ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအပိာ်ထွဲကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်လီၢ်အကျဲ တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်အီၤဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဒီဒၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ် ဆှၢလီၤကလူ:အစီအဆှံတဖၣ် ဒ်သိ:ကအံ:ထွဲကွၢ်ထွဲဒီ:ဒၣ်ကဟုကယာ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:အတၢ်နါတဖၣ်ကမၤဟ:ဂီၤ အစုပူၤလီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်ဒီ:ကလူ:အအၢတၢ်ဝံတၢ်နါတဖၣ် မၤဘူ:ပၢၢ်ဆၢ ကလူ:အစီအဆှံလၢယွၤဆှၢလီၤအီၤတဖၣ် တန့ၢ်ဒီ:တဘူၣ်နီတစဲ:ဘၣ်. {GC 517.2}GCsk 551.2

  *****