Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လူသၢၣ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:

  မ့ၢ်လၢအဝဲအသ:ကဲၤထီၣ်မ:လၢ ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိ:လၢကစၢ်ယွၤအပူၤအဃိ အဝဲဘျၢလီၤကွံာ်အတၢ်အိၣ်မူဆူ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအပူၤလီၤ. တၢ်မၤအံၤအလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်မၤဝဲဒ်တၢ်မၤလၢအတီၤဖုၣ်ကတၢၢ်, ကုၢ်အတၢ်မၤဒ်ပှၤဘၣ်ဃ့အီၣ် တၢ်တဂၤအသိ: ထီၣ်တဟံၣ်လီၤတဟံၣ်လီၤ. လၢအဝဲနၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲလၢ အမ့ၢ်တ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဒီ:တၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤအဃိ အဝဲအလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢကမၤတၢ်မၤ အံၤလၢတၢ်ဝံသ:စူၤဒီ:တၢ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါသ:အပူၤလီၤ. မၤစ့ၢ်ကီ:ဝဲ ဒ်အတၢ်နာ်အိၣ်ဝဲအသိ:န့ၣ်လီၤ. {GC 123.1}GCsk 123.1

  လၢအဝဲကဘၣ်မံအဆၢကတီၢ်ဒီ:ကဘၣ်အီၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ် ဒၣ်လဲာ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်မံတၢ်ဂဲၤဒီ:မၤလိဃုထံၣ်အါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်စၢ ဃာ်အီၤဒီ:ထ:သွဲဃုာ်ဒီ:တၢ်ဒူၣ်ဖဲအဝဲဘၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်အဒူၣ်အခါန့ၣ် လီၤ.GCsk 123.2

  ဒ်သိ:အဝဲကမၤဟ:ဂီၤကွံာ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အန့ဆၢၣ်လၢအသ:သမူ အပူၤအဂီၢ် ဒီ:ဘၣ်အိၣ်မူဝဲတၢ်အိၣ်မူကီကီခဲခဲ, ကိၢ်ကိၢ်ဂီၤဂီၤခီဖျိတၢ်ကီၤသ:, အိၣ်ဒီ:လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲစှၤဝဲမ:, ဒီ:တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံက့ၤန့ၣ်လၢအတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤအဝဲစံ:ဝဲလၢ “ဘၣ်ဃ:ခီဖျိသီခါသ:စၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်အဃိ ပမ့ၢ်နုာ်လီၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်မ့ၢ်သ့န့ၣ် ယကတုၤဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. ယမ့ၢ်ဘၣ်မၤဒ်တၢ်မၤအံၤယံာ်ယံာ် စၢၤစၢၤဒီ:ဂ့ၤလၢယကဟံ:ဃာ်ယတၢ်ကီၤသ:စိာ်ဃီၤအီၤတုၤလၢယသံလီၤ. အဝဲကျဲ:စၢ:ဝဲထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဝံတၢ်ယိ:ဃၢလၢအအိၣ် လၢအနီၢ်သ:အဂီၢ်န့ၣ် တထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤအတၢ်သ:မံဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်အဝဲတုၤဃီၤဆူတၢ်သူၣ်ဟ:ဂီၤသ:ဟ:ဂီၤလီၤ. {GC 123.2}GCsk 123.3

  ဖဲအဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်ခဲလၢာ်လီၤမၢ်ကွံာ်လၢအဂီၢ်အခါ ကစၢ်ယွၤဆှၢဃီၤန့ၣ်အီၤအတံၤသကိ:တဂၤလီၤ. ပှၤတဂၤအံၤအမံၤမ့ၢ်ဝဲ ‘စတီပံ:’ လီၤ. အိ:ထီၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီ:ဃ့ကည:အီၤဒ်သိ: အသုတကွၢ်လီၤအသ:တဂ့ၤ မ့မ့ၢ်ကွၢ်ထဲကစၢ်ခရံာ်တဂၤဧိၤတခီလီၤ. “လၢတၢ်မၤဆါလီၤက့ၤသ:လၢပတၢ်ကမၣ်အလီၢ်ဟ့ၣ်လီၤနသ:ဆူကစၢ်ခရံာ် အစုတီၤဖီလာ်, နာ်အီၤဒီ:သန့ၤနသ:လၢအီၤတက့ၢ်, နာ်စ့ၢ်ကီ:ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်အိၣ်မူလၢအစီအဆှံအတီအလိၤအဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝဲလၢပဂီၢ် ခီဖျိ အတၢ်တူၢ်သံသ:လၢပဂီၢ်အံၤတက့ၢ်. ဖိခွါကစၢ်တဂၤအံၤဟံ:န့ၢ်ပှၤကညီ အက့ၢ်အဂီၤ ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အုၣ်အသ:လၢကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. အဲၣ်ဆၢက့ၤပှၤလၢအအဲၣ်ဆိနၤကစၢ်ခရံာ်တဂၤန့ၣ်တက့ၢ်.” ‘စတီပံ:’ အတၢ်ကတိၤဆီလဲကွံာ်လူသၢၣ်အသ:ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဒီ: တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ အသဟီၣ်အံၤဟဲတုၤဃီၤဆူ ပှၤဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲတဂၤအံၤအအိၣ် လီၤ. {GC 123.3}GCsk 124.1

  ဒ်လူသၢၣ်မ့ၢ်ပှၤပာ်စုတဂၤအသိ: တၢ်မၢလီၤအီၤဒ်သိ:ကကဲထီၣ် ‘ဝံ:တ့ဘ:’ အဖ ၠၣ်စိမိၤအက ၠိခိၣ်တဂၤအဃိ အဝဲဘၣ်သိၣ်လိဝဲလံာ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ, လံာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်လွံၢ်ဘ့ၣ် ဒီ:လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ‘စတီပံ:’ လၢအမ့ၢ်သရၣ်တဂၤအံၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒ်သိ:ကစံၣ်တဲၤ တဲလီၤတၢ်လၢပျဲၢ်စီၤအဖီခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် လူသၢၣ်ဆိကမိၣ်လီၤအသ:လၢ အတကြၢ:လၢကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အခၢၣ်စ:ဒံ:ဘၣ်အဃိ လၢခံအဆၢကတီၢ်ယံာ်ဝဲဖ:ယံာ်ဝံၤမ:ဒီ: အဝဲစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲနၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံဂ့ၤမ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်လီၤဘၣ်လၢ အဝဲ အဖီခိၣ်အဃိ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဝဲပာ်ဖျါဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ဒီ:အစိ ကမီၤအဃိ ပှၤနၢ်ဟူတၢ်တဖၣ်နၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒီ:အသူၣ်အသ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ: ဝဲလီၤ. {GC 124.1}GCsk 124.2

  ဒ်အမ့ၢ်ပၤပၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဖိခွါနီၢ်နီၢ်တဂၤအသိ: အဝဲဆိကမိၣ် လီၤအသ:လၢကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိ:ကျၢၤလၢတၢ်အိၣ်အသ:ဒ်အံၤထီဘိလီၤစိၤလီၤ. အဝဲဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲ:အယၣ်လၢကလဲၤဟ:ဆူဝ့ၢ်ရိမ့ၤ ဒီ:လဲၤဟ:ဝဲဆူ ဝ့ၢ်ရိမ့ၤလၢအခီၣ်လီၤ. လၢကျဲန့ၣ်အဝဲအိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢသီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အက ၠိလီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လီၤဘီလီၤမုၢ်, တၢ်မၤမုာ်မၤလၢအပီ:အလီ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်အီၤဒိၣ်မ:လီၤ. သီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဆိ:ဝဲလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လီၤကဟုကညီၢ်အဒၢ:သ့ၣ်တဖၣ် အပူၤလီၤ. ကူကၤတၢ်ကူတၢ်ကၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်မ:တဖၣ်လီၤ. GCsk 125.1

  အီၣ်အီဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဝံာ်အဘဲသ့ၣ်တဖၣ် ပှဲၤဝဲမ:လၢ စီၢ်နီၤခီၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်ဘၣ်အံၤအဃိ မၤသဘံၣ်ဘုၣ်လူသၢၣ်အသ:လီၤ. {GC 124.2}GCsk 125.2

  လၢခံကတၢၢ်ဖဲအဝဲတုၤဃီၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအဝဲထံၣ်စိဘၣ်ကစၢၢ် နွံဖျၢၣ်အဝ့ၢ်လၢအယံၤအခါ အဝဲတီၤလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤဒီ:ကိ:ထီၣ်ဝဲ “ဝ့ၢ်စီဆှံရိမ့ၤအဝ့ၢ်ခိၣ်ဧၢယယူၤယီၣ်နၤလီၤ” အဝဲလဲၤဟ:ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်အအိၣ်ဒီ:နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲပူလီၤဆီတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်တဲအီၤလၢသီခါ သ:စၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. မူဒါလၢအဝဲကဘၣ်မၤဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဝဲမၤဝဲ လီၤ. လၢတၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:န့ၣ် အဝဲထံၣ်ဘၣ်, နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်အတၢ်မၤတဂ့ၤတဘၣ်တတီတလိၤဘၣ်တဖၣ်ဒီ: တၢ်လၢတကြၢ: နၢ်ဟူဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ အဝဲကမၢကမၣ်ဝဲလၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ လီၤ. ဖဲအမၤတၢ်အီၣ်ဘူၣ်အဖၢမုၣ်ဒၣ်လဲာ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအတၢ်မၤ လီၤသ:ဘၣ်အၢတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖု: လၢလူသၢၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်မၤမုာ်မၤလၤသ:လၢတၢ်မၤကမၣ်မုၢ်ကမၣ်ခွါ အတၢ်မၤလီၤသ:ဘၣ်အၢ သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: လူသၢၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်အဃိ လူသၢၣ်ကွဲ:ပာ်ဖျါတ့ၢ် ဝဲဒၣ်လၢ “ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: မၤလီၤက့ၤအသူ:အသ့ၣ် အတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢအဂ့ၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ်. လရာ်အထံ အကီၢ်မ့ၢ်အိၣ်အဃိ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ထံကီၢ်အံၤန့ၣ်အဖီခိၣ်လီၤ.” {GC 124.3}GCsk 125.3