Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  တၢ်ကိ:ထီၣ်ဆူနီၢ်သ:အတၢ်မူထီၣ်ဂဲၤထီၣ်

  လၢတၢ်ကသဂၢၢ်မုၢ်နံၤဖ:ဒိၣ်အံၤအဂီၢ် လံာ်စီဆှံယွၤအကလုၢ် ကထါအတၢ်ကိ:ဃီၤပှၤလၢပကအိၣ်ဒီ:တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:ဒီ:ဃုကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤ. [HF 193.1]GCsk 297.1

  လၢကစၢ်အမုၢ်နံၤဖ:ဒိၣ်အံၤအဂီၢ် ဝံယိၤအ့လ:ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “၁၈) လၢယွၤအသ:ကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် အစ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, အထူမ့ၢ်ဂ့ၤ မၤပူၤဖျဲ:အီၤတသ့ဘၣ်. အသ:က့ၣ်အမ့ၣ်အူန့ၣ် ကအီၣ်ကွံာ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကမၤလၢာ်ကွံာ်ကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်အဆိ: လၢကီၢ်ပူၤသတူၢ်ကလာ်လီၤ.” (စဖါနယၤ ၁:၁၈) . {What is this verse? It doesn’t appear in EGW’s book, right?} “၁၅) အူကွဲၤလၢ စံယိၣ်အလိၤ, ပာ်စီဆှံတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်, ကိ:ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အမုၢ်တနံၤ, ၁၆) ဒု:အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ကိ:ဖှိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စီဆှံ, ဒု:အိၣ်ဖှိၣ် ပှၤသူၣ်က့သ:ပှၢ်, ဒု:အိၣ်ဖှိၣ်ဖိဒံဖိသၣ်, ဒီ:ပှၤလၢအအီၣ်နုၢ်ထံ, မ်တလ:မူ:ပိာ်ခွါဟဲထီၣ်လၢအဒၢ:ပူၤ, ဒီ:တလ:မူ:ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်ဘျ: တဒၢပူၤတက့ၢ်. ၁၇) မ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ယွၤအခံအပှၤဟီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ခိၣ်ဒု:ထီၣ်အသ:, ဒီ:တၢ်လုၢ်လီၢ်အဘၢၣ်စၢၤတက့ၢ်. ဒီ:မ်အစံ:, သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤနပှၤဂီၢ်မုၢ်တက့ၢ်. ဒီ:ဟ့ၣ်လီၤနတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်အဂီၢ် ဒ်သိ: ပှၤကလုာ်တဖၣ်ကပၢအီၤတဂ့ၤ. ပှၤကစံ:ဝဲ လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ, အကစၢ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ၁၂) မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤဒၣ်လဲာ် ယွၤစံ:ဝဲဒၣ်, ဃၣ်သုသ:ဆူ, အိၣ်လၢသုသ: ဒီဖျၢၣ်ညါ, ဒီ:ဒုၣ်တၢ်အီၣ်, ဒီ:ဟီၣ်, ဒီ:သူၣ်အု:သ:အု:န့ၣ်တက့ၢ်. ၁၃) ဒီ:မၤဖှီသုဆ့တဂ့ၤ, မၤဖှီသုသ:ဒီ: ဃၣ်လိၤသုသ:ဆူ ယွၤသုကစၢ် အအိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သူၣ်ကညီၤသ:ကညီၤတၢ်, ဒီ:သ:အိၣ်တၢ်, ဒီ:သ:ထီၣ်ကီ, ဒီ:အဘျု:အဖှိၣ်ဒိၣ်မ:လီၤ. ဒီ:ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:လၢ တၢ်အၢအဃိလီၤ.” (ဝံယိၤအ့လ: ၂:၁၅-၁၇, ၁၂, ၁၃) န့ၣ်လီၤ. {GC 311.1} [HF 193.2] {Need to quote Joel 2:1?}GCsk 297.2

  ဒ်သိ:ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကတဲာ်ကတီၤန့ၣ်တၢ်လၢအဂီၢ် လၢမုၢ်နံၤဖ:ဒိၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤဝံၤက့ၤတၢ်မၤလိၤက့ၤတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သ:ကညီၤ အပူၤ ဒ်သိ:ပှၤနာ်တၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ပၢၢ်ထီၣ်က့ၤလၢတၢ်မံ သပ့ၤအပူၤ ဒီ:ဒု:နဲၣ်ကျဲလၢပှၤကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:လၢအတၢ်ဟဲက့ၤ လီၤကဒါက့ၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 311.2} [HF 193.3]GCsk 298.1

  တၢ်အၢၣ်လီၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤဖဲ လီၣ်ဖျါ ၁၄ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်အံၤ အိၣ်ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:အတၢ်ကိ:ပသူတၢ်သၢမံၤလီၤ. တၢ်ကစီၣ် အဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဝံၤဒီ:တၢ်ကစီၣ်လၢအပိာ်ထီၣ်အခံ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲဒီ: တၢ်ကကူ:က့ၤဘုလၢအမံထီၣ်လံ ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤလၢဝံယိၤဟၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်လၢညါခီပာ်ဖျါဝဲ “၆) ဒီ: ယထံၣ်ကလူ:အဂၤတဂၤ, ယူၤလၢတၢ်ဖ:ဖီအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ခုအကစီၣ်အထူ အယိာ် ဒ်သိ:အကစံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီ:ပှၤအဒူၣ်, ဒီ:ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ်, ဒီ:ပှၤဂီၢ်မုၢ် ခဲလၢာ်, ၇) ဒီ:စံ:ဝဲလၢအကလုၢ်သီၣ်ဖ:ဒိၣ်, ပျံၤယွၤဒီ:စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ အီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စံၣ်ညီၣ်တၢ်အနၣ်ရံၣ်ဘၣ်လံ. ဒီ:ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထိၣ်ပှၤလၢ အတ့မူခိၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ပီၣ်လဲၣ်, ဒီ:ထံထီၣ်ပၢၢ်တဖၣ် န့ၣ်တက့ၢ်. (လီၣ်ဖျါ ၁၄:၆-၇) န့ၣ်လီၤ. {GC 311.3} [HF 193.4]GCsk 298.2

  တၢ်ကစီၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အထူအယိာ်အပတီၢ်တပတီၢ် လီၤ. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, ရၤလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲပှၤကညီတဖၣ်အမူဒါ လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလီၤ. မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် သု:ကျဲၤနဲၣ်လိဝဲဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တခီန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီလၢအနာ် ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိကနၣ်သ:စီဆှံ အတၢ်ကလုၢ်ဒီ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, အပျဲၢ်ဖိဘီၣ်ဖိအဂီၢ် လၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီတဖၣ်အံၤ ကဟ့ၣ်လီၤရၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အတၢ်ကစီၣ်အံၤလၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအတိၢ်နီၣ်ဝဲ လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲဂ့ၤန့ၢ်ဒံ:တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ဒံ:တၢ်န့ၢ်ဘၣ်ကျိာ်ဧိၤစ့ဧိၤ, အတၢ်အါထီၣ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ထူစီတက့ၢ်လီၤ. ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ “ယွၤအတၢ် ကူၣ်တၢ်ဖ:န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီ:ပှၤလၢအပျံၤအီၤ ဒီ:အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒ်သိ: ကဘိ:ဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤလီၤ. (ကတိၤဒိ ၃:၁၄: စံ: ၂၅:၁၄) . ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤသူၣ်ဆီၣ်လီၤသ:တဖၣ်အအိၣ်GCsk 299.1

  ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အသ့ၣ်နီၣ်နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံတဖၣ် မ့မ့ၢ် ပှၤကွၢ်တၢ်မၢဖိအတီဒီ:ဃုကွၢ်ထံတၢ်, ဃ့ထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်န့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံအတၢ်စံ:ပာ်တဖၣ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်ကမၤ အသ:တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤထဲဒၣ်အသ: အါဒၣ် တၢ်တက့ၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကစီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတဂုာ်ကျဲ:စၢ: ဟံ:န့ၢ်တၢ်ကပီၤဒီ:ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်ဝဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်ခံ:ကျါန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံ:ဝဲ “မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်ကဒီ: ပှၤတဖၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်ယဲဒၣ်အံၤ ယမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ပှၤလၢအပိာ် ယခံတဖၣ်န့ၣ် တဟ:ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ခံ:ကျါဘၣ် (ယိၤဟၣ် ၈:၁၂) ပှၤလၢ အပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်လၢအကပီၤ လၢမူခိၣ်ဒီ:ကဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူကျဲမ့ၢ်ကျဲတီလီၤ. {GC 312.3} [HF 194.2]GCsk 299.2

  ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤအခီၣ်ထံ:တဘျီန့ၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ဒီ:ပှၤသ့ နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံတဖၣ်ကြၢ:သ့ၣ်ညါဒီ:နၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အတၢ်ပနီၣ်သ့ၣ် တဖၣ်ဒီ: ကြၢ:သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်စံ:ကတိၤပာ်ဖျါကစၢ်ခရံာ်အဟဲန့ၣ်လီၤ. ဝံမံကၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲကစၢ်ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်ဒီ:ဝံဒၤနံ:ယ့လ: ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်ဟဲလီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. GCsk 300.1

  “၂) ဒီ:နဲဒၣ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အ့ဖရ:သ:ဧၢ နဆံ:လၢယူဒၤအကထိ တဖၣ် အကျါဘၣ်ဆၣ်ဒီ: ပှၤကဟဲထီၣ်လၢနပူၤဆူယအိၣ် လၢကကဲထီၣ် ပှၤပၢတၢ်လၢအံၣ်စရ့လ:အဖီခိၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤန့ၣ်ဟဲဝဲလၢပျၢၤလံၤလံၤ, လၢမုၢ်နံၤလၢတၢ်လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.” “၂၅) သ့ၣ်ညါဒီ:နၢ်ပၢၢ်တၢ် တက့ၢ်, လၢတၢ်မၤလိာ်လဲၤထီၣ်ဒ်သိ:ပှၤကမၤသီထီၣ်က့ၤယရူၤၡလ့ၣ် ပၢၢ်လၢပှၤဒိ:ဖှူအသ:တၢ်အခိၣ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နွံအဘျီနွံဘျီ, ဒီ:တၢ် အနွံအဘျီဃုဆံခံဘျီန့ၣ် တၢ်ကမၤက့ၤအကျဲ, ဒီ:အခိၣ်ဒူလၢအဆၢ ကတီၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤအပူၤလီၤ.” (မံကၤ ၅:၂: ဒၤနံ:ယ့လ: ၉:၂၅) . ပှၤယူဒၤဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤအဃိ ဒီ:တၢ်ပျၢ် တၢ်ကမၣ်လၢအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤ အဂ့ၢ်ခိၣ် မ့ၢ်ဝဲကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တၢ်အဃိလီၤ. {GC 313.1} [HF 194.3]GCsk 300.2

  ပှၤအံၣ်စရ့လ:ဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကြၢ:ဒီ:ဂ့ၤဝဲလၢအသ့ဝဲဒီ:ဃုကွၢ်ထံ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲလီၤ. အဂ့ၢ်အကျိၤ, အဆၢကတီၢ်ဒီ: တၢ်အိၣ်အသ:တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယူဒၤပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဂ့ၤလၢကအိၣ်ခိ:သဂၢၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤဟဲလၢနစၤရ့:ခံဂၤ လၢအလီၤဘှံ:လီၤတီၤ ဒိၣ်မ:လၢအဟဲဃီၤဆူဘ့ၣ်သလ့ဃ့ၣ်အဝ့ၢ်အကျဲအံၣ်အံၣ်ဖိ အိၣ်လၢ မုၢ်ထီၣ်တခီအံၤ လၢကအိၣ်တၢ်ကဒုအဂီၢ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံ:အလီၢ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လီၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်တအိၣ်နီတတီၤဘၣ်. ပှၤကသဂၢၢ်တူၢ်လိာ် အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤအံၤတအိၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လီၢ် ဘၣ်အၢဘၣ်သီလၢ ပှၤကတဲာ်ကတီၤလၢ ပှၤပာ်ကျီၢ်အဒၢ:ဖိတခါဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်အံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲတၢ်လီၢ်အံၤလီၤ. {GC 313.2} [HF 194.4]GCsk 300.3

  မူခိၣ်ကလူ:လၢတၢ်မၢလီၤအီၤလၢ ကဘၣ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ်ဆူ ပှၤလၢ အသ:အိၣ်ကတဲာ်ကတီၢ်သ:လၢကတူၢ်လိာ်တၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃ:ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အဂ့ၢ်အံၤတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဆီၣ်လီၤအသ:လၢကဟဲဟံ:န့ၢ် ပှၤကညီအက့ၢ်အဂီၤဒီ: ဟ့ၣ်လီၤလုၢ်ထီၣ်အသ:သမူလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဃိ, ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သူၣ်အု:သ:အု:လၢပထိၣ်ဒွ:အီၤတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ဖဲအဝဲဘၣ်တူၢ်တၢ်မဲာ်ဆှ:ဒီ:တၢ်မၤအၢ မၤန:အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သကဲ:ပဝာ်ဒီ:အတၢ်စိကမီၤ လၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.GCsk 301.1

  ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အခါ ဟီၣ်ခိၣ်အခိၣ်နၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ခိ:သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်အီၤစ့ၢ်ကီ:ဧါ. အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်လၢအံၣ်စရ့လ:အဝ့ၢ်လၢ တၢ်သ:စဲဒီ:တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အကစၢ်စ့ၢ်ကီ:ဧါ. မူခိၣ် ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်အံၤ လၢပှၤအိၣ်ခိ: တၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်အကရၢတဖၣ်အစုပူၤစ့ၢ်ကီ:ဧါ. {GC 313.3} [HF 195.1]GCsk 301.2

  မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ယူၤဝ့ၤဝီၤဒ်ဃုထံၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ကတဲာ် ကတီၤအသ:လၢကသဂၢၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအံၤဘၣ်ဆၣ် တနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ တၢ်သဂၢၢ်ဒီ:စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အကလုၢ်သီၣ်နီတပူၤဘၣ်. လၢစိၤတစိၤ ဘၣ်တစိၤ ကစၢ်ယွၤအိၣ်တ့ၢ်ဝဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဒီ: အံၣ်စရ့လ:အဝ့ၢ်အဖီခိၣ် စ့ၢ်ကီ: မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ယူၤဝ့ၤဝီၤဝဲဒီ:ဃုဝဲဘၣ်ဆၣ် တထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်လီၤဆီနီတမံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢ အပာ်ထီၣ်ထီသ:အိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်မၤသ:တဖၣ်လုၢ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်အၢ ဘၣ်သီတဖၣ်, ပှၤဖၤရံၤၡဲသ့ၣ်တဖၣ် ကိ:ပသူဒီ:ဟ့ၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢကမျၢၢ် တဖၣ်, ဒီ:ဆၢထၢၣ်လၢကျဲစၢၤဒီ: ထုကဖၣ်တၢ်လၢတၢ်သ:ကဖၢလၢသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢစီၤပၤပၢၢ်လၢပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢအထိၣ်တၢ် ဒွ:တၢ်သ့, ပှၤသ့လံာ်စီဆှံဒီ:ပှၤခဲလၢာ်အသ:စဲဒီ:တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်ဃ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အံၤဘၣ်. {GC 314.1} [HF 195.2]GCsk 301.3

  ဖဲမူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်တထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤလၢကတူၢ်လိာ်တၢ်သ:ခု ကစီၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤအံၤအဃိ ကက့ၤထီၣ်က့ၤဝဲဆူမူခိၣ်ကဆၢ ကတီၢ်ဖိန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤက ၠိသိဖိတဖုလၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤက ၠိသိဖိတဖၣ်အံၤ ကွၢ်ဃုထံဆ:မုၢ်ဧိၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤ လၢမူခိၣ်ဒီ:အိၣ်ဒီ: တၢ်သ:စဲလၢဝံအတၢ်စံ:ပာ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်မ့ၤၡံယၤ အတၢ်ဟဲဒီ:အိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်အတၢ်ဟဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်ဖိတတီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢပှၤအိၣ်ဒံ:ဝဲတဖုလၢ အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ အသ:လၢကတူၢ်လိာ်သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်အဂ့ၤလၢမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ.GCsk 302.1

  လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တၢ်ကပီၤလၢမူခိၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲတကီၢ်ခါဒီ: မူခိၣ်ကလူ:အါမ:လၢတၢ်ဂံၢ်အီၤတသ့ဘၣ်တဖၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:အဃိ ထဲမူခိၣ်ကလူ:တဂၤဧိၤတလၢလၢၤဝဲလၢ တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီ: ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သ:ခုဖ:ဒိၣ်လၢမူခိၣ်ကလူ: အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲတဖၣ်အံၤ သ:ဝံၣ်ဒီ:စံ:ထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤလၢတၢ်သ:ဝံၣ်လၢမုၢ်ကအိၣ်ဝဲတနံၤ ဖဲပှၤဘၣ်တၢ်ပှ့ၤက့ၤတဖၣ်ကသ:ဝံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်သ:ဝံၣ် “မ်တၢ်အမုာ်အိၣ် ထီၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒီ:တၢ်ဘၣ်အသ:လၢပှၤကညီတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၂:၁၄. {GC 314.2} [HF 195.3]GCsk 302.2

  ပကြၢ:ဟံ:န့ၢ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်တၢ်မၤအသ:လၢဝ့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ် အတၢ်လီၤကမၢကမၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤလီၤ. တၢ်မၤအသ:အံၤ ဒု:ဟ့ၣ် ပလီၢ်ပှၤဒီ:သိၣ်လိပှၤလၢပသုတအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသ:ဒီ:ပသုတဆိကမိၣ် လီၤပသ:လၢ ပလၢပှဲၤဝဲလၢတၢ်ကိ:ကပၤဒဲ:အပူၤတဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်ပလီၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢပကအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ: မ့ၢ်လၢဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ပတသ့ၣ်ညါထွဲဘၣ်ဖု:ဆၢကတီၢ်လၢပစိၤအံၤအတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အပနီၣ်သ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 315.1} [HF 196.1]GCsk 302.3

  မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ကဒီ:ဝဲလၢ ပှၤအိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်မ့ၤၡံယၤ အတၢ်ဟဲတမ့ၢ်ထဲပှၤက ၠိသိဖိတဖၣ်ဘၣ် ဒီ:ပှၤမုၢ်ထီၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဒီ: တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီ:အထူ:တီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ခိ:ကွၢ်လၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမုၢ်ထီၣ်ဖိတဖၣ်အံၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဆၣ်တဖျၢၣ် ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်လၢဧ့ၤဘြံၤအလံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်လၢ် မ့ၤၡံယၤအတၢ်ဟဲလၢ တၢ်သ:ဆူၣ်အပူၤဒီ: ကွၢ်လၢ်အံၣ်စရ့လ:အတၢ် မၤမုာ်အီၤအကျဲ ဒီ:မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်ကပီၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီ: ကစၢ်ယွၤ ပာ်အီၤဒ်လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်အဃိလီၤ. (လူၤကၣ် ၂:၂၅, ၃၂: မၤတၢ် ၁၃:၄၇) ဆၣ်လၢမူခိၣ်အံၤ ဆှၢပှၤကူၣ်တၢ်သ့တဖၣ်အံၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 315.2} [HF 196.2]GCsk 303.1

  ဖဲဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၈ န့ၣ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲလၢ “တၢ်ပာ်ထီၣ်ခရံာ်တဘျီ ဒ်သိ:အကစိာ်ပှၤအါဂၤအတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒ်န့ၣ်အသိ:ဒီ: တၢ်ဒဲ:ဘ:တအိၣ်ဘၣ်ဒီ: ကလီၣ်ဖျါထီၣ်အသ:ခံစုတစုလၢပှၤကွၢ်လၢ်အကျဲတဖၣ်အဂီၢ်လၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤလီၤ. ဒ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲအကစီၣ် အသိ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤလီၤခံဘျီတဘျီအကစီၣ်စ့ၢ်ကီ: တၢ်တဟ့ၣ် လီၤအီၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢအတတူၢ်လိာ် တၢ်ကပီၤအဃိ တမ့ၢ်ပှၤတၢ်ကပီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူ: စံ:ပာ်ဝဲလၢ “၄) မ့မ့ၢ်သုဝဲ, ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, သုတအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ခံ:ကျါ ဒ်သိ:မုၢ်နံၤန့ၣ်ကချု:န့ၢ်သုဒ်တၢ်ဘျၣ်အသိ:န့ၣ်ဘၣ်. ၅) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်ပှၤတၢ်ကပီၤဖိ, ဒီ:ပှၤမုၢ်ဆါဖိခဲလၢာ်လီၤ. တမ့ၢ်ဘၣ်ပဘၣ်ဃ:ဒီ: မုၢ်နၤဒီ:တၢ်ခံ:န့ၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ၁သ့:စၤလနံ ၅:၄-၅. {GC 315.3} [HF 196.3]GCsk 303.2

  ပှၤခိ:တၢ်လၢစံယိၣ်အတၢ်ဒူၣ်အလိၤတဖၣ် ကြၢ:ဒိ:န့ၢ်တၢ်ကစီၣ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်ဟဲအဆိကတၢၢ်လီၤ. ကြၢ:မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ: ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃ:တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ် အိၣ်ဘူ:ဝဲဒၣ်လံလၢအကပၤလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်အံၤ မံသပ့ၤဝဲလၢ အတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ဒီ: တပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢ တၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤအသ:ဒ်ချၢၣ်ဒၢလၢတသၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဒီ: အသၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် မၤဘၢအသ:လၢအလၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတၢ်ဆီၣ်လီၤသ: တၢ်ဝံသ:စူၤဒီ:တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ် စှၤလီၤဝဲဒိၣ်မ:လၢအိၣ်ဒၣ်ထဲတၢ်ဆ:ထီၣ်ထီ, တၢ်ပာ်မၤသ:, တၢ်အဲၣ်လီၤသ: တၢ်မၤနၢၤမၤထ:အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအတတီ တလိၤတဖၣ်အံၤ က:တံာ်ဃ:အမဲာ်ချံဒ်သိ:အသုတထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ အအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤ ဃၣ်ဒူချၢအသ:ဒီ:ဟ:ဖ:ကွံာ်ဒီ:ကစၢ်ယွၤ ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်လၢအသမၢတၢ်အိၣ်အသ:တဖၣ်ဒီ: တအိၣ်ဝဲ ဒ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသ:အဃိလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤတလၢပှဲၤဝဲဘၣ်. {GC 315.4} [HF 196.4]GCsk 304.1

  ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံအါဂၤ မ့ၢ်ပှၤလၢသမၢတူၢ်လိာ်တၢ်ကပီၤလၢ အဟဲလီၤလၢမူခိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် လီၤဂာ်ဒီ:ပှၤယူဒၤဖိလၢပျၢၤသ့ၣ် တဖၣ်အဃိ တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲတၢ်ကပီၤကဟဲတုၤလီၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်. ကစၢ်ယွၤလၢအိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်အံၤ ခီဂာ်ကွံာ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: ဟ့ၣ်လီၤဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်ကပီၤလၢ ပှၤလၢအလီၤဂာ်ဒီ:ပှၤက ၠိသိလၢဘ့ၣ်သလ့ၤဃ့ၣ် ဒီ:မၢ်ကူ:အပှၤကူၣ်သ့သ့ၣ်တဖၣ်လၢအဒိ:န့ၢ်တၢ်ကပီၤဒီ:ဟ့ၣ်နီၤလီၤက့ၤ ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 316.1} [HF 197.1]GCsk 304.2

  *****