Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  စွ့ကလံ:ဘၣ်တၢ်ကိ:ဃီၤကွဲမုာ်အီၤဆူဝ့ၢ်စူၤရံ

  တၢ်ဆၢကတီၢ်သၢနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ စွ့ကလံ:ဘၣ်တၢ်ကိ:ဃီၤဆူ ဝ့ၢ်စူၤရံ ဒ်သိ:ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လီၤ. အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအစိကမီၤ လီၤဘၣ်ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါ ဒ်သိ:ကသိၣ်လိ သီလိဒီ:နဲၣ်ပ ၠ:ကဒီ:တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤစွ့ကလံ: မူဒါစံ:ဝဲ “နကဘၣ်ဃ့တၢ်အခိအသွဲလၢအသနၢၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. စ:ထီၣ်လၢ အဆံ:ဆံ:ဖိတုၤလီၤလၢအဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. လၢပှၤဘၣ်ဆူ:ဘၣ်ဆါသ့ၣ် တဖၣ်အအိၣ် လၢတၢ်အီၣ်ဘူၣ်အမူ:အပွဲဒီ:တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမူ:အပွဲခဲလၢာ် နကဘၣ်ဃ့တၢ်ခိတၢ်သွဲ ဒ်သိ:တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ကအါထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အီၣ်ဘူၣ် အမူ:အပွဲ, တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်, တၢ်အံၤထွဲကွၢ်ထွဲပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် နမၢလီၤတၢ်လၢနခၢၣ်စ:သ့ဝဲ, လီၤဆီဒၣ် တၢ်လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤလီၤ. {GC 176.2}GCsk 178.1

  စွ့ကလံ:အိၣ်ဃိကလာ်ဒီ: ဒိကနၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါသ့ၣ်တဖၣ် အံၤဝံၤဒီ:စံ:ဝဲ “တၢ်လၢယကဘၣ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ယကဒု:ထံၣ်က့ၤ ကစၢ် ခရံာ်အတၢ်အိၣ်မူလၢပှၤအါဂၤလီၤ. ပှၤအါဂၤဒ်သိ:ကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီအဂီၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဃ:အီၤယံာ်တ့ၢ်မ:လံန့ၣ်လီၤ. ယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤလံာ်မ:သဲဒီတဘ့ၣ်ညါလီၤ. မူဒါအိၣ်လၢယကဘၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤလီၤ. ဒ်သိ:ခရံာ်အမံၤကဘၣ်တၢ်စံ:ထီၣ် ပတြၢၤအီၤ, သ:သမူအါမ:ကန့ၢ်က့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီ: မၤန့ၢ်က့ၤတၢ်နာ် အမ့ၢ်အတီအဂီၢ် ယကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်အီၤလီၤ. {GC 176.4}GCsk 178.2

  ပှၤအါဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:ဒီ:ဟဲဒ်သိ:ကဒိကနၣ်စွ့ကလံ:အတၢ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤန့ၣ်လီၤ. စွ့ကလံ:အိ:ထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီ:စ:ထီၣ်အတၢ်စံၣ်တဲၤ တဲလီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ. အဝဲစံ:ဝဲလၢ “ယသ:အိၣ် ဆှၢသုဆူတၢ်လီၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အမ့ၢ်အတီ အဂံၢ်ခိၣ်ကစၢ်ခရံာ်အဂီၤထံ:လီၤ.” အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဘျီအံၤ ပှၤမၤထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်, ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ပှၤစုသ့ခီၣ်သ့, ပှၤထူစံာ်ထူပှဲၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်ဒီ:ဒိကနၣ်တၢ်အါမ:လီၤ. စွ့ကလံ:လၢတၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူမ: အပူၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲစိၤတစိၤအံၤအတၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်, အတၢ်မၤဟ:ဂီၤတၢ်ဒီ: တၢ်မၤအၢမၤန:, မၤန:မၤဖှီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤလီၤသ:ဘၣ်အၢသ့ၣ်တဖၣ် လီၤ. ပှၤအါဂၤဟဲက့ၤက့ၤဆူကစၢ်ယွၤအဂီၤထံ: ဒီ:ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် စံ:စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ “ပှၤတဂၤအံၤမ့ၢ်သရၣ်လၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လီၤ. ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်စီၤမိၤရှ့လၢကထု:ထီၣ်က့ၤပှၤလၢကီၢ်အဲကူပတူ: အတၢ်ခံသူအကျါလီၤ.” {GC 177.1}GCsk 178.3

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဒီ:ပှၤထီဒါတၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. သီခါသ:စၢ် တဖၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲအီၤ, ဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤဒီ:မၤထီဒါအီၤလီၤ. တနီၤနီၤမၤပျံၤအီၤ ဒီ:ထီဒါအီၤလၢတၢ်ကတိၤဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်စွ့ကလံ: ဝံသ:စူၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. {GC 177.2}GCsk 179.1

  ဒ်သိ:ကဃ့ၣ်လီၤကွံာ်တၢ်တသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤဒီ:တၢ်ရၢၢ်တၢ်စၢၤ အစုကျီၤအဂီၢ် အဝဲကတဲာ်ကတီၤအသ:အခါ မုၣ်ကီၤလံၢ်စ့ၢ်ကီ:ဒု:လီၤကွံာ် ပှၤအါဂၤမ:ဆူတၢ်ခံ:သူအဒိၣ်ကတၢၢ်အပူၤ ဒီ:မၤကျၢၤဝဲဒ်သိ:အမၤဟူ:မၤဂဲၤ အသ:သုအတန့ၢ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တိၢ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂီၢ် ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အတၢ်မၤဘူၣ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤခရံာ်ဖိအကျါ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကမၣ် တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤ အိၣ်ဒီ:အပှ့ၤကလံၤစုာ်စုာ်လီၤ. {GC 178.2}GCsk 179.2

  တၢ်မ့ၢ်မၤပှဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစ့ပာ်ဖှိၣ်အတၢ:ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကမၣ်လၢအဒိၣ်မ: ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အလံာ်ပျဲက့ “ဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ:တၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤခံခါအံၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘျီဃီလီၤ. တၢတခါမ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိ:ကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်စ့အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂီၢ် ရိမ့ၤထု:ထီၣ်ဝဲ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အလံာ်ပျဲက့” ဒီ:ခံခါတခါ မ့ၢ်ဝဲပှၤဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါတဖၣ်နဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အကမၣ်တဖၣ် ဒီ:ဒု:နဲၣ်ဃီၤပှၤအါဂၤလၢ ကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်လီၤ. {GC 178.3}GCsk 179.3