Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၉)—ပှၤစွံ:ဖိတဂၤလၢအမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ

  တၢ်ဃုထၢတၢ်အပီ:အလီလၢ တၢ်ကမၤလိမၤဘၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် မ့ၢ်တ့ၢ်တၢ်လၢ ယွၤပာ်လီၤအတၢ်မၤဒ်သိ:တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် လီၤ. မူခိၣ်အပှၤသိၣ်သီတၢ်ဟဲလိာ်ကဲထီၣ်အသ:လၢပှၤကညီဆူဟီၣ်ခိၣ် လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်လၤတၢ်ထူ:တၢ်တီၤ, ဒီ:ဒိ:တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတအိၣ် နီတမံၤဘၣ်. ဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ်ဘၣ်. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဒိၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်လၤ, တၢ်ထူ:တၢ်တီၤဟီၣ်ခိၣ်, အိၣ်ဒီ:တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီ:ပာ်ကဖိ အသ:, ကတိၤတၢ်ကတိၤဒိၣ်ဒိၣ်သွါသွါ, တသ:ကညီၤအပှၤမၤသကိ:တၢ်ဒီ: အီၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်ညိကွံာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ဒီ: ဟဲကဲထီၣ်ပှၤနစၤရ့:ဖိလၢ အဆီၣ်လီၤအသ:တဂၤလီၤ. ကိ:န့ၢ်ပှၤမၤညၣ်ဖိ တဖၣ်, ပှၤတသ့လံာ်သ့လဲၣ်တဖၣ် “ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်အီၤ, ပိာ်ယခံတက့ၢ်. ဒီ:ယကပာ်သုလၢပှၤမၤညၣ်ပှၤကညီလီၤ.” (မ:သဲ ၄:၁၉) . အပျဲၢ်အဘီၣ် တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသ:ဒီ:ဒိ:တၢ်သိၣ်လိညီလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်သိၣ်လိလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိလၢ အတအိၣ်ဒီ:တၢ်သိၣ်လိကမၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ခရံာ်သိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်ဒ်သိ: အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤနၢၤကအိၣ်အါထီၣ်အါထီၣ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ဖဲတၢ်မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤပှၤတီခိၣ်ရိာ်မဲထီၣ်တၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤလၢ အဆီၣ်လီၤအသ:တဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢတအဲၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, ဒီ:တအိၣ်ဒီ:တၢ်ပာ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီသ:ဘၣ်ဒီ:ယွၤတဟ့ၣ်တၢ်ကဟုကညီၢ်ဆူ ပှၤကညီဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီလၢအတၢ်မၤအဃိ ယွၤကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ လီၤ. {GC 171.1}GCsk 173.1

  ဖဲလူသၢၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝံၤတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဖဲကစၢၢ်အဲ:စ်အဒီခိၣ် ပှၤဘုၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဂၤအဟံၣ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် ‘ယူရံ:စွ့ကလံ:’ စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. စွ့ကလံ:ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢၢ်ကလိသ့ၣ်မုၢ်ဝၢ်ဘိပှၢ်လၢ် အကျါအဃိ အသ:စဲဘူ:ဒီ:ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့လီၤဘီလီၤမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီ: ပူမုာ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ် နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲလၢအဖံအတၢ်တဲန့ၢ်အီၤထီဘိလီၤ. နၢ်ဟူစ့ၢ်ကီ:ဝဲကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်လၢအဖံတဲန့ၢ်အီၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. {GC 171.2}GCsk 173.2

  ဖဲအဝဲအသ:အိၣ် (၁၃) နံၣ်န့ၣ် အပၢ်ဆှၢအီၤဆူက ၠိလၢအဂ့ၤ ကတၢၢ်တဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်သူၣ်ထီၣ်အသ:လၢဝ့ၢ် ‘ဘဲ’ Bern န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲန့ၣ်အဝဲဘၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. ဘၣ်တၢ်လ့ပစီကွဲန့ၢ်အီၤ လၢသီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကထီၣ်က ၠိလၢသီခါအက ၠိလီၤ. လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤစၢၤအဃိ ‘စွ့ကလံ:’ အပၢ်သ့ၣ်ညါဆိဝဲဒၣ်သီခါသ:စၢ်တဖၣ် အတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖ:လီၤအဃိ ဒ်သိ:အဖိခွါအတၢ်အိၣ်မူလၢကဟဲဆူညါ အသုတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် ကိ:က့ၤအဖိခွါဆူအဟံၣ် န့ၣ်လီၤ. {GC 172.2}GCsk 174.1

  ပှၤသ:စၢ်ဖိစွ့ကလံ:ဒိကနၣ်အပၢ်အကလုၢ်ဒီ: ဟဲက့ၤက့ၤဆူအဟံၣ် ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဝဲယံာ်ယံာ်စၢၤစၢၤလၢအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်ဘၣ်. အဝဲ လဲၤဆူဝ့ၢ်ဘဲ:ဆဲ (Basal) ဒီ:မၤလိကဒီ:တၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကစီၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဘၣ်ဃ:ဒီ: ကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ် လီၤကလီအီၤန့ၣ် မ့ၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲမၤလိအသ: ဟ့ၤလ့:အကျိာ်ဒီ:ဧ့ၤဘြံၤကျိာ်အခါ အဝဲမၤလိဃုာ်အသ:လံာ်စီဆှံလၢ သရၣ်မၤလိတၢ်ဝံ:တ့ဘၢ:အအိၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ:ပှၤက ၠိဖိတဖၣ်ထံၣ်န့ၢ် က့ၤတၢ်ကပီၤခီဖျိလၢအမၤလိဘၣ်လံာ်စီဆှံအခါလီၤ. စွ့ကလံ:စံ:ဝဲ “ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဒိ:သံအသ:အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢအပှ့ၤက့ၤပှၤ တၢ်ဒဲ:ဘ:ဖိလီၤ.” တၢ်ကတိၤအံၤ မၤသ:ဒ်မုၢ်ဆ့ၣ်အတၢ်ကပီၤဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ် ဝဲဒၣ်အသိ:လီၤ. {GC 173.1}GCsk 174.2

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် စွ့ကလံ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်လံာ်လၢတၢ်ကိ:အီၤ ဒ်သိ: ကနုာ်လီၤဆူတၢ်မၤအလီၢ်လီၤ. အဝဲကဘၣ်လဲၤမၤတၢ်အလီၢ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ် လၢအဲ:လ်ကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ပာ်စုတဂၤအသိ: အဝဲဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢကဃုကွၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤတံၢ်လီၤဆဲ:သတ:ဒီ: ဖဲအဝဲဃုကွၢ်ထံတၢ်သိၣ်တၢ်သီအခါ အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်နာ်အမ့ၢ်အတီ နီၢ်နီၢ်ဒီ:ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်အတၢ်ဘျၢအဘၢၣ်စၢၤလီဆီလိာ်သ:ဒီ: တလီၤပလိာ်လိာ်သ:ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲနာ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံအံၤ တဆီလဲအသ:ဘၣ်. လံာ်စီဆှံအတၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢပှဲၤဝဲဂ့ၤမ:အဃိ တူၢ်လိာ်လံာ်စီဆှံဒီ:ဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢ ကဃုထံၣ်အါထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ လံာ်စီဆှံအံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲမၤလိအါထီၣ်လံာ်စီဆှံအဃိ အဝဲ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢလံာ်စီဆှံကဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ်က့ၤအခီပညီဒၣ်လၢလံာ်စီဆှံ န့ၣ်လီၤ. အဃိအဝဲကျဲ:စၢ:ဃုထံၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကထု:ထီၣ်လံာ်စီဆှံ အခီပညီလီၤ. ဒ်သိ:ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒီ:ထု:ထီၣ်က့ၤဝဲအခီပညီကဘၣ်အဂီၢ် အဝဲ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢသ:မုၢ်စီဆှံကမၤစၢၤအီၤလီၤ. {GC 173.2}GCsk 175.1

  လၢအဝဲအတၢ်ကွဲ: ပာ်ဖျါအပူၤအဝဲစံ:ဝဲ “ဒ်သိ:ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်ယၤတၢ်ကပီၤအဂီၢ် ပဃ့ဘါ ထုကဖၣ်တၢ်တဘျီဃီ ဒီ:ယဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ယကနၢ်ပၢၢ်ညီထီၣ် လံာ်စီဆှံအံၤအခီပညီလီၤ.” {GC 174.1}GCsk 175.2

  စွ့ကလံ:စံ:ဝဲအတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်ကစီၣ် လၢအဒိ:န့ၢ်ဝဲလၢ လူသၢၣ်အအိၣ်ဘၣ်. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢ အဝဲစံၣ်တဲၤ တဲလီၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်လီၤ. အဃိစွ့ကလံ:စံ:ဝဲ “လူသၢၣ် မ့ၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤကစၢ်ခရံာ်အဂ့ၢ်ဒီ: တၢ်လၢယစံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ်အံၤ အဝဲစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲလီၤ. လူသၢၣ်ဒီ:ယၤန့ၣ် တၢ်ဒု:သ့ၣ်ညါလိာ်သ:တဂၤ ဒီ:တဂၤ လၢလံာ်ပရၢအတၢ်ကွဲ:ဆဲ:ကျိ:လိာ်သ:တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤပလိာ်လီၤဂာ်လိာ် အသ:လဲၣ်. တမ့ၢ်လၢပတဲာ်ပိာ်တဲာ်ပီလိာ်ပသ:စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. ပခံဂၤလၢာ် ပတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လီၤပလိာ်လိာ်သ:အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအသ:စီဆှံ အတၢ်မၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသ:အဃိန့ၣ်လီၤ. {GC 174.2}GCsk 175.3

  ဖဲ ၁၅၁၆ နံၣ်န့ၣ် စွ့ကလံ:လဲၤဆူဝ့ၢ် ‘အ့စ့ၣ်ဒဲ’ နငညျငနိနူည ဒ်သိ:ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ပှၤခရံာ်ဖိအသရိာ်လီၤ. ဒ်သိ:အဝဲကကဲထီၣ် ပှၤဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်စိကမီၤတဂၤအဂီၢ် အဝဲကကျဲ:စၢ: ဝဲလီၤ. ဖဲဝ့ၢ်အံၤတၢ်လၢအထု:န့ၢ်ပှၤအါဂၤအသ:အကျါ မိၢ်နီၢ်မၤရံအဂီၤ စိ:ပျၤလၢအဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲလၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤတခါအံၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢအထု:န့ၢ်ပှၤအါဂၤအသ: ဒီ:ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီပာ်ကဲအီၤတမံၤလီၤ. ဖဲတၢ်လဲၤနုာ်လီၤအပဲတြီအကျဲစၢၤအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ကွဲ:ပာ်ဖျါအိၣ်ဝဲတခါလၢ အစံ:ဝဲ “တၢ်လီၢ်အံၤပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်သ့စီကဖ့လ့လီၤ.” အဃိ ကီၢ်စွံ:စလဲၣ်တၢ်လီၢ်ကိ:ပူၤဒဲ:တက:ဘၣ် ပှၤအိၣ်လၢကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်, က ၠၢမနံၢ် သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: ဟဲဆူတၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဟဲဆူတၢ်လီၢ်အံၤအါမ: အဃိ စွ့ကလံ:ဟံ:န့ၢ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်ဒီ:စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်လၢ အဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤတၢ်နာ်လီၤရၢၢ်လီၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 174.3}GCsk 176.1

  စွ့ကလံ:စံ:ကဒီ:ဝဲ “တဘၣ်ဆိကမိၣ်သုဝဲလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ် လၢအတၢ်ဘၣ်တ့တၢ်လီၢ်အိၣ်အါပူၤအကျါ ကအိၣ်ဝဲထဲဒၣ်တၢ်လီၢ်အံၤ တခါဧိၤန့ၣ်တဂ့ၤ. တၢ်လဲၤဘါတၢ်အါနံၤအါသီလၢတၢ်လီၤအယံၤတဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်အါအါ, တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် မိၢ်နီၣ်မၤရံအဂီၤစိ:ပျၤဒိ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢပှၤတီပှၤလိၤအဂၤတဖၣ်အဂီၤ စိ:ပျၤအမဲာ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘျု:အဖှိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ ပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအဘျု:အဖှိၣ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ကန့ၢ်ကစီဒီဧါ, ခိၣ်သလု: လၢဘၣ်တၢ်ကယၢကယဲအီၤ ဘျ့ကတြ့ၣ်ကတြိၣ်, ခိၣ်လၢတၢ်လူၤကွံာ် အီၤစီပျီ, တၢ်ကူ:တၢ်သိ:ဖ:ထီလၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, ခီၣ်ဖံ:လၢတၢ်မၤဃံ မၤလၤအီၤဒီ:ထူသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဘျု:အိၣ်မနုၤလဲၣ်” ထဲကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဒိ:သံအသ:လၢထူၣ်စုညါအလိၤတဘျီဧိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လီၤစိၤလၢပှၤလၢအနာ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ” ကစၢ်ခရံာ်ကဲ “ပတၢ်လုၢ် သိဖိ (မ့တမ့ၢ်) ပှၤတူၢ်တၢ်လၢပဃိ” လီၤ. {GC 175.1}GCsk 176.2

  ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်လဲၤဘါတၢ်လၢတၢ်လီၤအယံၤအါနံၤ အါသီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်လီၤဘှံ:လီၤတီၤအပူၤ နၢ်ဟူဘၣ်စွ့ကလံ:အတၢ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဘျု:တအိၣ်ဘၣ် အဃိ အသ:ဟ:ဂီၤဝဲဒိၣ်မ:လၢတၢ်သ:ဆါအပူၤလီၤ. “ပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ် ပတၢ်ကမၣ်ကလီကလီသ့ဝဲထဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်အဃိလီၤ.” တၢ်ကတိၤအံၤ စ့ၢ်ကီ:အဝဲသ့ၣ်တနၢ်ပၢၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီ:ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်သ:မံဝဲဒၣ်ဒ်ရိမ့ၤအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအသိ:လီၤ. ခီဖျိကမၤကဆှီအသ:ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢသီခါသ့ၣ်တဖၣ်အစုပူၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ညီန့ၢ်ဒံ:ကဘၣ် ကျဲ:စၢ:ဝဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. {GC 175.2}GCsk 177.1

  ဘၣ်ဆၣ်အဂၤတဖုတခီတၢ်မၤန့ၢ်က့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤခီဖျိ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်တူၢ်သံသ: “အတၢ်ကစီၣ်အံၤအိၣ်သဂၢၢ်ဒီ:တူၢ်လိာ်ဝဲလၢ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ခီဖျိကစၢ်ခရံာ်အသွံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤက့ၤက့ၤဆူ အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိ:အလီၢ်ဒီ: ရၤလီၤကဒီ:ဝဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအတၢ်ကစီၣ်လၢ ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ စွ့ကလံ:ဒု:နဲၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤ ရၤလီၤအသ:သကုၤဆူဝ့ၢ်တဝ့ၢ်ဘၣ်တဝ့ၢ်အဃိ ပှၤဟဲဘါတၢ်လၢ မိၢ်နီၢ်မၤရံအဂီၤစိ:ပျၤအမဲာ်ညါအိၣ်စှၤလီၤဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. ဒ်ပှၤလဲၤဘါတၢ်လၢမိၢ်နီၢ်မၤရံအဂီၤစိ:ပျၤအမဲာ်ညါအိၣ်စှၤလီၤအသိ: တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၢ်စ့ၢ်ကီ:စှၤလီၤဝဲဒၣ်လီၤ. စွ့ကလံ:စ့ၢ်ကီ:မ့ၢ်လၢအဘၣ် ထု:ထီၣ်အလါလဲလၢ တၢ်မၤဘူၣ်အံၤအဃိ အလါလဲစှၤလီၤဝဲစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပှၤတဖၣ်အံၤအတၢ်ဆီလဲအဃိ အသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအိၣ်သူၣ်လီၤအသ:လံလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအသ:ပူၤလံ န့ၣ်လီၤ. {GC 175.3}GCsk 177.2