Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  က ၠိခိၣ်သရၣ် ‘ဖရိၣ်မ့:’

  ‘ဖရိၣ်မ့:’ စ:ထီၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤဒ်က ၠိခိၣ်သရၣ်တဂၤအသိ:လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအသိၣ်လိဝဲလၢက ၠိတဖၣ် မ့ၢ်တုၤလၢဟံၣ်ဒီ:သိၣ်လိက့ၤ ကဒါက့ၤဖိသၣ်တဖၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် မိၢ်ပၢ်တဖၣ်နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီလၢအဝဲသိၣ်လိပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်အဝဲရၤလီၤဟ့ၣ် ကလီလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်ဒီ: လံာ်နီၤလီၤဖိတဖၣ်လီၤ. တယံာ်တမီၢ် ဘၣ်န့ၣ် ပဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်အိၣ်စဲဘူ: တ့ၢ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အသ:ပူၤလီၤ. တၢ်ဆီလဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအချံအသၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်လီၤဝဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအကတၢၢ်န့ၣ် ဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢဝ့ၢ် ‘က ၠနံဘၣ်’ လီၤ. {GC 232.3}GCsk 227.1

  ‘ကဲလ်ဘ့’ ပာ်ဖျါပာ်စၢၤလံတၢ်ဆီလဲအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢဝ့ၢ်အံၤ ဖဲလၢအဝဲလဲၤဆူဝ့ၢ် ‘ဘဲ:ဆဲ’ အခါလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 233.1}GCsk 227.2

  ဖါရဲၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သ:လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆှၢတဘျီအံၤ လၢအတၢ်ဟဲအိၣ်သကိ:တၢ်လီၤ. က ၠနံဘၣ် တူၢ်လိာ်ဖါရဲၣ်အတၢ်နာ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ဆီလဲအဂီၢ် သ:မုာ်စီဆှံကဘၣ် ဘှီက့ၤအဝဲသ့ၣ်အသ:ဒံ:လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်မၤအီၤတသ့ဝဲလၢ တၢ်မၤဆူၣ် မၤကိၤဘၣ် ‘က ၠနံဘၣ်’ အပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် တပာ်ကဲလၢၤဘၣ်ရိမ့ၤအကလုၢ် ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဒံ:အသ:လၢ ကဟ:ဆှဲ:တၢ်တဂ့ၤတဘၣ် လၢအမၤဝဲအဖၢမုၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. {GC 233.2}GCsk 227.3

  ဖါရဲၣ်ဘၣ်အသ:လၢပှၤသ:စၢ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဂၤအံၤ ကအိၣ်ဖဲက ၠနံဘၣ်ဒီ: မၤတၢ်သ:ခုကစီၣ်အတၢ်မၤအဃိ ဃ့ကည:ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤအမံၤလီၤ. ‘ကဲလ်ဘ့’ က့ၤက့ၤဝဲလၢအပျံၤတၢ်ဒိၣ်မ:အဃိလီၤ. အဝဲတသ:အိၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ပှၤ ‘က ၠနံဘၣ်’ ဖိလၢအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:အၢသီ တဖၣ်အံၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အံၤထံၣ်န့ၢ်တၢ်လီၢ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လၢကဃုထံၣ် ကွၢ်ဆ:လံာ်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဒီ: ဆှၢလီၤဆူတၢ်စဲ:ကျံ: အတၢ:လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဃ:တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီ: တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မၤသ:ဒ်ကစၢ်ယွၤအစုအိၣ်ယူာ်လီၤအသ:လၢမူခိၣ် တုၤလီၤဆူဟီၣ်ခိၣ်, ဒီ:ယွၤအစုအိၣ်လၢအဖီခိၣ်အံၤ ထု:ဖ:ကွံာ်အီၤဒီ: တၢ်လီၢ်လၢအတသ:အိၣ်ဟ:ဖ:ဝဲအဃိ အဝဲတအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒူလၢကသမၢ ဝဲဒၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 233.3}GCsk 227.4