Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ပှၤဒူပှၤဃိၤစီၤဘါက့

  စီၤဘါက့အသ:ဆူၣ်ထီၣ်အါန့ၢ်ဒံ:လၢညါလီၤ. အဃိမၤဝဲဒူဒူလၢ ကဒီဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတက:ဘၣ်လၢ ကပာ်ဖျါနဲၣ်ပ ၠ:တၢ်ကမၣ်အဂီၢ် အဝဲမၤအါထီၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအမၤထီဒါတၢ်ဒီ:အီၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်သီခါ သ:စၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ပှၤသ့လံာ်သ့လဲၣ်လၢပဲရံ:ဖ ၠၣ်စိမိၤလၢ အတီၤထီကတၢၢ်တဖျၢၣ်လၢဝ့ၢ်ပဲရံ: ဖဲကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအဖ ၠၣ်စိမိၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ‘ဘါက့’ ထု:ထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တဆံ ခံမံၤလၢ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖ:ဒိၣ်တဖၣ်အတၢ်ထု:ထီၣ်နီၤလီၤလံာ်အပူၤ လၢအထီဒါလိာ်သ:ဒီ:လံာ်စီဆှံအပူၤ ဒီ:ဒု:သ့ၣ်ညါပှၤလီၤ. ဃ့ကည: စ့ၢ်ကီ:ဘီမုၢ်စီၤပၤလၢကစံၣ်ညီၣ်တၢ် ဒ်ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အဒိၣ်လၢအတၢ်ဂ့ၢ် လိာ်တဘျီအံၤအဂီၢ်လီၤ. {GC 216.3}GCsk 212.1

  ဘီမုၢ်စီၤပၤအသ:ခုဝဲလၢ အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲ:အယာ်လၢ ကမၤကၢ်ကွံာ်ဘၣ်သီခါသ:စၢ်တဂၤအတၢ်ပာ်ကဖၢအသ:အဃိလီၤ. ဒ်သိ: ကဒီတဒၢအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်ကိ:ဃီၤဝဲရိမ့ၤ အပှၤသ့လံာ်သ့လဲၣ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ သူလံာ်စီဆှံ ဒ်စုကဝဲၤတခါအသိ:တသ့ဘၣ်. လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်စုကဝဲၤလၢ အသူဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအၢမၤန: ဒီ:ထူၣ်စုညါအဃိ ခဲအံၤပျံၤသကွီၤတၢ်ပူၤလၢအသု: ကျဲၤဝဲလၢ ဘါက့အဂီၢ်တခါအံၤ ကကဲထီၣ်က့ၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် ဒၣ်ဝဲကဘၣ်လီၤတဲာ်ဝဲအဂီၢ်တခီလီၤ. အဃိဃုထံၣ်ဝဲတၢ်ပူၤဖျဲ:အကျဲ ဒ်သိ: ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. {GC 217.1}GCsk 212.2

  မိၢ်နီၢ်မၤရံအဂီၤစိ:ပျၤလၢအဘၣ်တၢ်ဘှီထီၣ်အီၤလၢ ကျဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တတီၤအလီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ. အဃိလၢတၢ်သ:ဘၣ်ဒိဒီ: တၢ်သ:ထီၣ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်အပူၤ ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ: ဖဲတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘီမုၢ်အစီၤပၤစ့ၢ်ကီ: အသ:ဟူ:ဂဲၤမၤဝဲလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်သီခါသ:စၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကိ:သတြီထီၣ်ဝဲလၢ “တၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤမ့ၢ် ‘ဘါက့’ အတၢ်သိၣ်လိသီလိ အတၢ်နာ်အဖီအသၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ထံကီၢ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီ:ဘီမုၢ်စီၤပၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သ:ဒီ: မၤထီဒါပှၤပိာ်လူသၢၣ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤအပူၤ ကိ:ပသူထီၣ်သကိ:ဝဲလီၤ.” {GC 217.2}GCsk 212.3

  မ့ၢ်လၢဘီမုၢ်စီၤပၤဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢ ပဲရံ:အဃိ သီခါသ:စၢ်တဖၣ် မၤဘၣ်တၢ်ဒ်အတၢ်သ:အိၣ်မၤဝဲအသိ:လံလီၤ. ဖီၣ်န့ၢ် ‘ဘါက့’ ဒီ: စံၣ်ညီၣ်ဝဲလၢကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ‘ဖရၣ်စ့ၣ်’ ကမၤပူၤဖျဲ:ဘါက့အဃိ ဖဲအစံၣ်ညီၣ်ဝဲအနံၤန့ၣ် သု:ကျဲၤဝဲလၢကမၤ သံကွံာ်ဝဲတထံၣ်ဃီလီၤ. ပှၤကမျၢၢ်အါမ:ဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လၢ ကကွၢ် တၢ်မၤသံ ‘ဘါက့’ အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ ဖဲမုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. ပှၤလၢ ကဘၣ်တူၢ်သံအသ:တဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဟဲလီၤစၢၤလၢဟံၣ်ဒူၣ် အိၣ်ဒီ:အတီၤထီဒီ: မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ပှၤလၢအစဲၣ်နီ:ကတၢၢ်တဂၤဒီ: အဒူကတၢၢ် တဂၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၢကမၣ်ဒိၣ်မ:လီၤ. ကမျၢၢ်အိၣ်ဒီ: တၢ်သထြု:သထြီပှဲၤဒီ:တၢ်ကမၢကမၣ်တၢ်သ:ထီၣ်တၢ်တပာ်လ့ၤပာ်ကဲ ဘၣ်တၢ် တၢ်သ:ဟ့အၢအၢသီသီခံ:သူတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ပှၤတဂၤ (ဘါက့) အမဲာ်ဖျါၡဲပျီကပီၤဂ့ၤမ:န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒူပှၤဃိၤတဂၤအံၤအတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢ အသ:ပူၤ မၤသ:ဒ်အတုၤဃီၤဆူကစၢ်ခရံာ်အမဲာ်ညါအဃိလီၤ. {GC 217.3}GCsk 213.1

  ဘါက့အမဲာ်သၣ်အံၤ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ကပီၤလီၤဘၣ်အီၤအဃိ ကပြုၢ်ကပြီၤထီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲကူသိ:ဃ:ဝဲအကူအကၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆဲ:ဃ: လၢဖီဖိလၢအဘျ့ဝဲဒီ: အဖျီၣ်ခံတခီ မ့ၢ်ဝဲထူအလွဲၢ်လၢအိၣ်ဒီ:အနွံဖိ ဒ်သိ: ကဒံဘၣ်ဆ့ဖ:ထီလၢအဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကဘၣ်အုၣ်အသ:လၢ ဘီမုၢ် စီၤပၤအမဲာ်ညါဘၣ်ဃ:အတၢ်နာ်အံၤအဃိ တအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်အု:သ:အု: အကဒုလၢအမဲာ်လိၤနီတစဲ:ဘၣ်. အတၢ်သ:ခုအံၤ တဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် ကမူၤကမၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. {GC 218.1}GCsk 213.2

  ပှၤကမျၢၢ်လၢအပှဲၤလုာ်ကွံာ်လၢကျဲဒီဘိညါအံၤ ဟ:ထီၣ်ကယီ ကယီအဃိ ကွၢ်ဝဲအတၢ်မၤနၢၤအက့ၢ်အဂီၤအံၤဒီ: စံ:ဝဲဒၣ် ‘ပှၤတဂၤအံၤ လီၤဂာ်လၢပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်ဃုထံၣ်ဒီ: ဆိကမိၣ်တၢ်လၢတၢ်စီဆှံတဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.’ {GC 218.2}GCsk 214.1