Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဝံကလုၢ်ကထါတဖၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲတီတီလိၤလိၤ

  တၢ်စံ:ပာ်အံၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲ ၁၇၉၈ နံၣ်ဖရၣ်စ့ၣ်အတၢ် ထီဒါပၢၢ်ဆၢတၢ်လၢတၢ်ကွဲ:နီၣ်ကွဲ:ဃါအီၤလၢဖရၣ်စ့ၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်လၢအအိၣ်လီၤဆီဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ တဘ့ၣ်အံၤထု:ထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကလုၢ်တခါလၢ ကီၢ်က:စံ:ဝဲလၢယွၤတအိၣ် အခါ ပှၤပိာ်မုၣ်ပိာ်ခွါခဲလၢာ်, ဒီ:ပှၤအိၣ်လၢဝ့ၢ်ပူၤခဲလၢာ်, ကမျၢၢ်သ့ၣ် တဖၣ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်တၢ်ကလုၢ်အံၤအဃိ သူၣ်ခုသ:ခုဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်ဂဲၤ ကလံၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သ:ဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 269.4}GCsk 262.2

  ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝ့ၢ်စဒိၣ်အတၢ်သကဲာ်ပဝ:အဲၣ်တၢ်မုာ် တၢ်လၤတလၢအခၢ:အံၤသဃဲၤလိာ်သ:လီၤ. တၢ်ဘျၢလၢအဒု:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါမ့ၢ်ဝဲမၤကျၢၤထီၣ်ပှၤကညီအတၢ်ကရၢကရိလၢပှၤကညီ ဒု:အိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတခါလၢ မ့ၢ်သ:အိၣ် မၤလီၤဖ:သ:ဒီ:လီၤဖ:ဝဲသ့မ့ၢ်သ:အိၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီ:အိၣ်ဃုာ်ဝဲသ့အတၢ်ဘျၢ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘျၢအံၤအဃိ Sephia Arnoult မုၢ်ဂဲၤဒိလၢအမံၤဟူ သၣ်ဖျါလၢအသံတ့ၢ်တဂၤစံ:ကတိၤတၢ်လီၤနံၤလီၤအ့တဖၣ်တဂၤအံၤစံ:ဝဲ လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်တၢ်ဖျီအမူ:အပှဲမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်အဲၣ်ဘၢမါအဲၣ်ဘၢဝၤ” အမူ:အပှဲန့ၣ်လီၤ. {GC 270.1}GCsk 262.3