Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  လူသၢၣ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအခီၣ်ထံ:

  လူသၢၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အပျဲၢ်စီၤအလီၢ်လီၤ. အဝဲနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ဒဲ:ဘ:အန့ဆၢၣ်လၢ အမၤ ဟ:ဂီၤတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ: လၢပတၢ်မၤအဃိ ပမၤစှၤလီၤမၤဖှံထီၣ် ပတၢ်ဒဲ:ဘ:တန့ၢ်ဘၣ်. ဒ်သိ:ပကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:ပသ:လၢပတၢ်ဒဲ:ဘ: ခီဖျိ တၢ်မၤအံၤစ့ၢ်ကီ:တသ့ဝဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လူသၢၣ်သိၣ်လိဝဲကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ:လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါဒီ: တၢ်နာ်ကစၢ်ခရံာ်အဃိ ပဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသ့ဝဲဒၣ်လီၤ. တၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအဃိ ပပှ့ၤအီၤလၢစ့တန့ၣ်ဘၣ်. အလီၢ် တအိၣ်လၢပကဘၣ်ပှ့ၤလံာ်ပျၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:အလံာ်ပျဲက့အံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ ပကဘၣ်နာ်ဒီ:ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူကစၢ်ခရံာ်လၢအပှ့ၤက့ၤပှၤလၢ ထူၣ်စုညါ အလိၤတဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤဒီ: တဲဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ အဝဲအနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီ: ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်မံသ:မံ တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု ခီဖျိလၢအနာ်ကစၢ်ခရံာ်အဃိ လၢပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်ဒီ: အုၣ်ခီၣ်လီၤအသ:စ့ၢ်ကီ:လၢအဝဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်သ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 129.1}GCsk 130.1

  မ့ၢ်လၢတဲ:စၢၣ်တဆိကတီၢ်အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အဃိ လူသၢၣ်စံၣ်ညီၣ်ပာ်လီၤက့ၤအသ: ဒ်သိ:ကမၤတၢ်ထီဒါဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် အလီၢ်တက့ၢ်လီၤ. တိာ်ထီတၢ:ထီအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်လၢဝံ:တ့ဘ:အံၤ အိၣ်ဒီ:နံၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အထု:ထီၣ်ဒီ:ဒု:နဲၣ်ဖျါပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်အိၣ်တ့ၢ်လၢပျၢၤသ့ၣ်တဖၣ် (ဒ်သိ:ပှၤကညီအစိၢ်လီၢ်လံၤ) ဒ်သိ: တၢ်ကလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲနံၤအံၤန့ၣ် ပှၤလၢအဟဲဆူၤ တၢ်ဘါယွၤအသရိာ်အံၤဒီ: ဃ့ပျၢ်အတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ် ထူၣ်ဖျဲ:ကွံာ်ဝဲလၢတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါနံၤလၢအဘၣ် တၢ်ပာ်ကဲအီၤအဒိၣ်ကတၢၢ် “ပှၤစီဆှံတဖၣ်အမုၢ်နံၤစ့ၢ်ကီ:ဘူ:ထီၣ်ဝဲအဃိ လူသၢၣ်ပာ်ဖှိၣ်အသ:ဒီ: ပှၤလၢအဟဲဆူတၢ်ဘါယွၤသရိာ်တဖၣ်အံၤ ဒီ:ထု:ထီၣ်ဝဲတၢ်ပာ်ဖျါထီဒါတၢ်နာ်ဘၣ်ဃ:တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အလံာ်ပျဲက့ တၢ်နာ် (၉၅) ဘီန့ၣ်လီၤ. ဒီ:ဘျ:ထီၣ်ဝဲလၢ ဝံ:တ့ဘ:အသရိာ်အပဲတြီ အလိၤ ဒ်သိ:ပှၤကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 129.2}GCsk 131.1

  အတၢ်ပာ်ဖျါအံၤထု:န့ၢ်ပှၤအသ:လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. ပှၤလၢ အထံၣ်တၢ်ပာ်ဖျါ (၉၅) ဘီအံၤ ဖ:ဝဲဒၣ်ဝံၤဒီ: ဖဲအဝဲသ့ၣ်တုၤဃီၤတၢ်လီၢ် တပူၤပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ရၤလီၤတဲဖျါက့ၤစ့ၢ်ကီ:ဝဲလီၤ. တၢ်ဟူ:တၢ်ဂဲၤ အိၣ်ထီၣ်လၢဝ့ၢ်ဒီတဖျၢၣ်ညါအပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် နၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အစိကမီၤဒီ:တၢ်မၤဟ:မၢ်ကွံာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်တၢ်ကမၣ် အစိကမီၤတဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢပၤပၤဒီ:ပှၤနီတဂၤဘၣ်. ခီဖျိလၢ တၢ်ပာ်ဖျါ (၉၅) ဘီအံၤလီၤ. ဖျါဂ့ၤမ:စ့ၢ်ကီ:လၢတၢ်နာ်တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ: အဃိ ပဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်လၢတအိၣ်ဒီ:အပှ့ၤကလံၤအံၤသ့ဝဲစ့ၢ်ကီ: န့ၣ်လီၤ. {GC 130.1}GCsk 131.2

  လူသၢၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါ (၉၅) ဘီအံၤ သကုၤလၢက ၠၢမနံၢ်ကီၢ်ဒီ ဘ့ၣ်ညါအပူၤဝံၤလၢစှၤနွံအတီၢ်ပူၤဒီ: သကုၤဝဲလၢကီၢ်ယူရပၤဒီတကီၢ်ညါ လီၤ. တၢ်ကစီၣ်အံၤရၤလီၤအသ:ချ့မ:ဒီ: ပှၤလၢအနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်တဖၣ် အသ:အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ကစီၣ်အံၤလီၤ. ပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအါဂၤလၢ အသ:စဲဒီ: ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ပာ်ဝဲလၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါအံၤ အပူၤဒီ: ဖ:သကိ:ဝဲလၢတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုလီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤ တတီတလိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: အိၣ်ဆိကတီၢ်အသ:လၢကစၢ်ယွၤအစုအတၢ် ကတဲာ်ကတီၤလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်မၤလီၤဖှၣ်ကွံာ်တၢ်စိကမီၤအၢသီသ့ၣ်တဖၣ် လၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်လီၤတ့ၢ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ စီၤလိၤစီၤပၤအဖိခွါ သ့ၣ်တဖၣ်ဒီ:ပှၤစံၣ်ညီကွီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်သ:ခုခူသူၣ်ဝဲမ:လီၤ. {GC 130.2}GCsk 132.1

  ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအသ:က့ၣ်ဒီ: တတီတလိၤတဖၣ်အံၤ ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအတၢ်ဖံ:တၢ်မၤအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဃိ အသ:ထီၣ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. အခါဖဲန့ၣ်လူသၢၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: ပှၤလၢအစံ:ကတိၤအၢသီကဘျံ:ကဘျၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ် စံ:ဆၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်လၢ “ပှၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲ:သ:အတၢ်ဘျၢ အသီလီၤဆီ, ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤထီဒါတၢ်ဒုၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်စံ:ကတိၤကဘျံ: ကဘျၣ်သ့ၣ်အိၣ်စှၤဒိၣ်မ:န့ၣ် မ့ၢ်သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဧါ, ကစၢ်ခရံာ်ဒီ: ပှၤဒူပှၤဃိလၢညါသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤမ့ၢ်လၢအတဟံ:န့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီ:, ဆီၣ်လီၤအသ:လၢပှၤလီၤရၢၢ်လီၤစၢၤတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်. {GC 130.3} GCsk 132.2

  အခိၣ်တလိာ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အသီလီၤဆီတဖၣ်အဃိလီၤ” ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ထီဒါအီၤဒီ:တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်တၢ်စံ:ဆၢစံ:သီ, လၢအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆ: အဖီခိၣ်ထု:ထီၣ်တၢ်အခီပညီတဘၣ်အပှိၤတဖၣ်, ဒီ:လၢအတၢ်သကဲ:ပဝာ် အဖီခိၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ကါတဖၣ်အံၤဟဲဘၣ်ဝဲလူသၢၣ်ဒီ: ဒ်သိ:မ:လပီ ဖ:ဒိၣ်ဟဲဒိဘၣ်အီၤလီၤ. လူသၢၣ်နာ်ဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သ:လၢကဆီလဲက့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်မၤအံၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ. “ဘၣ်တနံၤပှၤတဂၤပာ်ခူသူၣ်အကျိတရံ:လၢအဆ့ အဖိလာ်ဒီ:ဟဲဆူလူသၢၣ်အအိၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်လူသၢၣ်ဘၣ်ဖဲအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ န့ၣ်လီၤ. လူသၢၣ်စံ:အီၤယအိၣ်လၢယွၤအစုပူၤလီၤ. ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်အိၣ် တဒၢဒီ:ယတၢ်သန့ၤသ:အလီၢ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:ယကတီၤလီၤ. ပှၤကညီ မ့ၢ်မၤယၤကသ့ဒ်လဲၣ်. တုၤမ့ၢ်ပှၤကူၣ်မၤသံလူသၢၣ်တဂၤနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ကတိၤန့ၣ်ဒီ: လီၤသံလီၤဝါဒီ:ဟ:ထီၣ်ကွံာ်လၢလူသၢၣ်အအိၣ်လီၤ.GCsk 132.3

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအတၢ်ကလုၢ်အသီၣ်ဆီလဲက့ၤ အသ:ဆူတၢ်စံ:ဆၢစံ:သီဒီ:တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အတၢ်ကလုၢ်အသီၣ်တခီလီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီ:ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီမၤစှၤလီၤကွံာ်ရိမ့ၤအတၢ်စိ တၢ်ကမီၤ, တိၢ်စ့လၢအဟဲနုာ်ဆူစ့တၢ:သ့ၣ်အကျဲအဘိအိၣ်ကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အကဟုကညီၢ်စှၤလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိ:ပှၤကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ် ထဲကစၢ် ခရံာ်တဂၤဧိၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပကဘၣ်သန့ၤထီၣ်ပသ:အံၤန့ၣ် မၤဟ:ဂီၤကွံာ် ပၤပၤအတၢ်ကရၢကရိတၢ်ဒီ: လၢခံန့ၣ်ပၢၢ်လၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အစိကမီၤ ဒၣ်လဲာ်လီၤ. အဃိအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသ:လၢကဒု:တၢ်ဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဒီ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီခီဖျိပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢကစၢ်ယွၤ မၢလီၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. {GC 131.2}GCsk 133.1

  ဖဲလူသၢၣ်ထံၣ်လီၤက့ၤအသ:လၢ အမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အထီဒါ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤအလၢအပှဲၤလၢဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အခါ အဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဟူ:ဂဲၤဒိၣ်မ:လီၤ. လူသၢၣ်စံ:ဝဲဒၣ် “ယမ့ၢ်မတၤတဂၤ လၢအထီဒါပၤပၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါဘၣ်ပျံၤအီၤတဂၤအံၤလၢမနုၤအဃိ လဲၣ်, လၢခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤလၢယသ:ပူၤယတူၢ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်, ယဘၣ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်သ:ဟ:ဂီၤတၢ်သ:ဆံ:တဖၣ်အံၤ ပှၤတသ့ၣ်ညါနီတဂၤဘၣ်.” ပှၤလၢကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဝဲမုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤဒီ: ကစၢ်ယွၤအစုစီဆှံလၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်စိကမီၤအဃိ အဝဲအိၣ်ဆိ:ဘၣ်ဝဲ ပူၤပူၤဖျဲ:ဖျဲ:န့ၣ်လီၤ. {GC 132.1}GCsk 133.2

  “နမူဒါလၢနကဘၣ်မၤအဆိကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲစ:ထီၣ်နတၢ်မၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်လီၤ. လၢပတၢ်မၤဒၣ်ပဝဲဒီ: ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အဃိ ပမုၢ်လၢ် တၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်. ဟ့ၣ်လီၤအ:လီၤနသ:လၢကစၢ်ယွၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ တက့ၢ်. ပျဲသ:မုာ်စီဆှံပၢနၤဒီ:သန့ၤနသ:လၢအီၤတက့ၢ်” လူသၢၣ်ကွဲ: လံာ်တဘ့ၣ်အံၤဆူအတံၤသကိ:တဂၤအအိၣ်လီၤ. လူသၢၣ်အတၢ်ကွဲ:အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤလိအကါဒိၣ်တခါလၢ ပှၤလၢအနၢ်ပၢၢ်လီၤအသ:လၢကစၢ်ယွၤ ကိ:အီၤလၢကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢပှၤအမူသ့ၣ်တဖၣ် အကျါခဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤပထံၣ်ဘၣ်လၢ ဖဲပဘၣ်ဒု:တၢ်ဒီ:တၢ်တဂ့ၤ တဘၣ်အစိကမီၤအခါ တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢအကါဒိၣ်န့ၢ်ဒံ: ပှၤကညီ အတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆ:အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အိၣ်ဒံ:ဝဲန့ၣ်လီၤ. {GC 132.2}GCsk 134.1