Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ‘ဟၢ:စ်’ ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်အီၤဆူမ့ၢ်အူအီၣ်တၢ်အပူၤ

  ဖဲပှၤလဲၤစိာ်ဟၢ:စ်ဒ်သိ:တၢ်ကတ့ၢ်လီၤကွံာ်အီၤဆူမ့ၣ်အူအီၤတၢ် အဒၢ:ပူၤအခါ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အါအါကလဲာ်ပိာ်ထီၣ်အခံလီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်ကတဲာ် ကတီၤအသ:လံလၢတၢ်ကဃိထီၣ်မ့ၣ်အူအခါ ပှၤဃ့ကည:အီၤလၢကဘှီက့ၤ အတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ဟၢ:စ်စံ:ဆၢက့ၤဝဲလၢ “ယကဘၣ်ဃ့ကည: ယတၢ်ကမၣ်မနုၤလဲၣ်, ယတမၤကမၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်. တၢ်လၢယကွဲ:ဒီ: ယစံၣ်တဲၤတဲလီၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသ:သမူသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:ဒီ:လရာ်အပူၤလီၤန့ၣ် ယပာ်တၢ်အုၣ်အသ:လၢကစၢ်ယွၤဒီ: ယစံ:ယဲလီၤ. အဃိတၢ်လၢယကွဲ:ဒီ:ယစံၣ်တဲၤတဲလီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဘၣ်အီၤလၢယသွံၣ်အဃိယသ:ခုဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 109.2}”GCsk 109.1

  ဖဲပှၤကဒွဲၣ်ထီၣ်မ့ၣ်အူတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢအဝဲအသရ့ၣ်အဆၢ ကတီၢ်န့ၣ် ဟၢ:စ်သ:ဝံၣ်တၢ်သ:ဝံၣ် “စီၤဒၤဝံ:အဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:သ:ကညီၤယၤ တက့ၢ်” သ:ဝံၣ်တၢ်အံၤတုၤဒၣ်လဲာ်အသါဝဲတန့ၣ်လၢၤဘၣ်တစုအခါလီၤ. ဘၣ်ဃ:ဒီ:ပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:မၤတူၤရၤအတၢ်သံ ‘ဟၢ:စ်ဒီ:က ၠၢ်ရိ’ ခံဂၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၤပၤဒီ:အကရၢသ့ၣ်တဖၣ်စံ:ဝဲဒၣ်” ပှၤတဖၣ်အံၤဟဲဆူ တၢ်ကုာ်ဃိစီမ့ၣ်အလီၢ်ဒ်သိ:မ:ပှၤဟဲဆူတၢ်ဒိ:တ့ဒိ:ဖျီသ:အမူ:အပှဲတခီလီၤ. တကအုကစွါနီတဘီဘၣ်ဖဲမ့ၣ်အူကဲၤထီၣ်အခါစ:ထီၣ်သ:ဝံၣ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအတၢ်သ:ဝံၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူလၢအဒု:ဟါမၣ်တၢ်သ:ဝံၣ်အံၤ အသဟီၣ် ကိၢ်ဝဲန:မ:န့ၣ်လီၤ. {GC 109.3}GCsk 109.2

  ဟၢ:စ်အနီၢ်ခိလၢမ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်ဒီ: ကဲထီၣ်ဖၣ်ဆါတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤဒီ:ထိၣ်ထွံလီၤကွံာ်အီၤဆူ ‘ရဲမၢ’ ထံကျိအပူၤလီၤ. လၢကျဲဒ်အံၤဒီ: တၢ်ကစီၣ်သကုၤဝဲဆူဟီၣ်ခိၣ်ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်ဒီ:တုၤလီၤဆူ ပီၣ်လဲၣ်ဖ:ဒိၣ်အပူၤလီၤ. ထံကီၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒံ:တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ် စ့ၢ်ကီ:လၢဖၣ်ဆါအံၤအဃိ သၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်အဖီအသၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကလုၢ်လၢအသီၣ်ထီၣ်လၢ ‘ခီၣ်စတဲ:’ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢ:ပူၤတဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဟူ:ထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ကလုၢ်သီၣ်ကဒါက့ၤလၢ စိၤလၢလီၢ်ခံအစိၤ အစိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သံဒီ:တၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အါမ: ဒီ:မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤအသ:စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲဘၣ်တၢ်မၤသံကွံာ်အီၤအဃိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါထံၣ်ဘၣ်က့ၤ ရိမ့ၤ အတၢ်သ:တတီဒီ:တၢ်မၤဆူ:မၤဆါတၢ်တတီတလိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤလၢ ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ် ဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်ဝဲဒ်ယံၤဒ်အါထီၣ်တခီန့ၣ်လီၤ. {GC 110.1}GCsk 109.3

  ပှၤအုၣ်အသ:အသီတဂၤအသွံၣ်စ့ၢ်ကီ: အုၣ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အဂီၢ်လီၤ. က ၠၢ်ရိဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဟၢ:စ် ဒ်သိ:ကအိၣ်ဒီ:တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူလီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီ: စံ:ဝဲလၢကမၤစၢၤဝဲစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဖဲအဝဲဒၣ်နၢ်ဟူဝဲလၢ ဟၢ:စ်ဘၣ်လီၤဝဲလၢဃိာ်ပူၤအခါ, ပျဲၢ်လၢအသ:တီတဂၤအံၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤဒီ:လဲၤဝဲဆူခီၣ်စတဲ:ဝ့ၢ်ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲတုၤဃီၤဆူ ဝ့ၢ်အံၤအခါ အဝဲဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢဟၢ:စ်အဂီၢ်တန့ၢ်ဘၣ်. အခိၣ်တလိာ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ: တၢ်မၤအၢမၤန:အဃိ အဝဲဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ: အသ:ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ဒီ:ဘၣ်တၢ်က့ၤကိ:အီၤဒီ:စုကျီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူကီၢ်က:အမဲာ်ညါအခီၣ်ထံ:တဘျီန့ၣ် အဝဲ စံ:ဝဲဒၣ် “ဃိကွံာ်ယၤဃုာ်ဒီ:ဟၢ:စ်တက့ၢ်” လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်အီၣ်အီၤကိၣ်လၢ တၢ်မၤအီၤဒီ:ဘုက ၠူၣ်ဒီ:ထံဧိၤလီၤ. ဒီ:တၢ်ပာ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤအဃိ တၢ်ဆါ ဘၣ်အီၤတုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်ဘၣ်ယိာ်အိၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ယိာ်ဝဲလၢ ကထူၣ်ဖျဲ:ကွံာ်အဃိ ဒု:ဃ:ဝဲလၢဃိၣ်ပူၤဒီတနံၣ်ညါ ဒီ:မၤအၢမၤန:အီၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လီၤ. {GC 110.2}GCsk 110.1