Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၁၆)—ဖံဖုလၢပျၢၤတဖၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်

  သမၢဒီ:တတူၢ်လိာ်ဝဲရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ပၢဒီ:အတၢ်နာ် ခိၣ်ကျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂ့ၢ်အဝီအါမ:အိၣ်ဒံ:ဝဲလၢ အဲကလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်စံ:ဝဲလၢ “တၢ်လၢလံာ်စီဆှံ မ့ၢ်တတြီအီၤတဖၣ်န့ၣ် လၢအတၢ်ဒၣ်ဝဲတမ့ၢ်တၢ်လၢအတဂ့ၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဆံ:လီၤစှၤလီၤတၢ်လီၤဆီလိာ်သ:လၢ ရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီ: ပှၤမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတဖၣ်အတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်တခီစံ:ဝဲလၢအမၤဝဲဒ်သိ:ရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကတူၢ်လိာ်က့ၤဖရိၣ်ထဲ:စတဲ:အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. {GC 289.1}GCsk 279.1

  ပှၤတနီၤတခီတပာ်သူၣ်ပာ်သ:ဒ်န့ၣ်အသိ:ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်အလုၢ်အလၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တခါလၢအဝဲသ့ၣ်ထူၣ်ဖျဲ:ကွံာ်လၢ ကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. “လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဂီၢ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်အိၣ်ပာ်ဖျါ အသ:လၢကစၢ်ယွၤခီဖျိလံာ်စီဆှံအံၤလံအဃိ တၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပှၤမၤအါထီၣ် အီၤတသ့ဘၣ်. ပှၤထု:ကွံာ်အီၤတသ့စ့ၢ်ကီ:ဘၣ်” စံ:ကဒီ:ဝဲဒ်အံၤလီၤ. ရိမ့ၤန့ၣ် ဒု:အိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတြီအီၤ, ဒီ:တၢ်လၢကစၢ်ယွၤဒု:အိၣ်ထီၣ် ပာ်လီၤအီၤညီညီဖျါဖျါတဖၣ်တခီအဝဲသ့ၣ်တြီဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 289.2}GCsk 279.2

  ပှၤအါဂၤပာ်ဝဲလၢ အဲကလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘါတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အပနီၣ်အဃိတတူၢ်လိာ်ဝဲလၢကအိၣ်ဖှိၣ်ဘါသကိ: တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဆီၣ်ထွဲအခံလၢ ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်အဃိ အဲကလံ:အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တဖျါဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အကရၢကရူၢ်ကလီၤဖ:ဘၣ်. ပှၤမ့ၢ်တပာ်ဖှိၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် စံၣ်ညီၣ်ဝဲလၢ, တၢ်လီၤဘၣ်ဃိာ်အိၣ်လၢတၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်လၢထံကီၢ်ပူၤဒီ: တၢ်မၤသံန့ၣ်လီၤ. {GC 289.2}GCsk 279.3

  ‘ဖယူၢ်ရံၣ်တၢ်’ တဖၣ်အံၤ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဟံၣ်ဃီ, တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဒီ: တၢ်လုၢ်အီၣ်သ:သမူအတၢ်မၤတဖၣ် ဒီ:ဘၣ်လဲၤအိၣ်လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤ ဒ်ပှၤတမှံၤအသိ:လီၤ. ဘၣ်မၤတၢ်မၤလၢအမၤဝဲသ့ဒီ: လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအသ: သမူလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တမၤလၢၤကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ကၢၣ်တၢ်ကျုဘၣ်. လၢတၢ်ဘျု:တၢ်ဖှိၣ်လၢအဒိ:န့ၢ်ဝဲအဃိ စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဘျု:အဖှိၣ် ဒီ:ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု မ့ၢ်လၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢ အပူၤဖျဲ:ဒီ:တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်အဃိလီၤ. {GC 290.2}GCsk 280.1