Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  အဆၢဒိၣ် (၄၀)—, ွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပူၤဖျဲ:

  တၢ်ဆၢကတီၢ်ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲတၢ်ထု:က့ၤတၢ်ကလုၢ်လၢပှၤတိၢ်န့ၢ် ဖံ:ဃာ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် တၢ်တဘၣ်ဒီဒၣ်တၢ်လၢအဂီၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် လီၤ. တဘျီဃီထံကီၢ်ဘီမုၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဂီၤထီၣ်အသ:လၢကမၤန:မၤဖှီၣ် ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်အလံာ်အတၢ်ကွဲ:အသိ: တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖ:သီအီၤဘူ:ဝဲလံအဃိ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တဲာ်ပိာ်တဲာ်ပီလိာ်အသ: ဒ်သိ:ကမၤဘှ့ၣ်တၢ်တဘၣ်လိာ်ဖိ:ဒ့တဖၣ်ဒီ: တၢ်တလီၤပလိာ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. ဒီ:ကိ:ဖှိၣ်ထီၣ်အသ:လၢမုၢ်နၤအဆၢကတီၢ် အိၣ်ဒီ:တၢ်ကမၤအၢတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤ. {GC 635.1}GCsk 654.1

  ပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်လၢ အအိၣ်လၢဃိာ်ပူၤတဖၣ် ဒီ:ကစၢၢ်ကလိ သ့ၣ်ပှၢ်ကျါတဖၣ် ကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်တြီဆၢန့ၢ် အီၤအဂ့ၢ်လီၤ. မုၣ်ကီၤလံၢ်တၢ်ဝံတၢ်နါတဂၤ မၤအၢထီၣ်ပှၤစိာ်တၢ်စုကဝဲၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိ:ကမၤသံကစၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ လီၤဘၣ်ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ် အဃံ:အစ့ၤအဖၢမုၢ်န့ၣ် “၂၉) တၢ်သ:ဝံၣ် ကအိၣ်ဒီ:သုဒ်မုၢ်တနၤလၢတၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်မၤဘူၣ်အသိ:န့ၣ်, ဒီ:တၢ်သူၣ်ခု သ:ခုမၤသ:ဒ်ပှၤလဲၤတၢ်ဒီ:ပံဧိၤတြၤဧိၤအသီၣ်, ဒ်သိ:အကလဲၤထီၣ် ဘ:ယွၤအကစၢၢ်, ဆူအံၣ်စရ့လ:အလၢၢ်အအိၣ်အသိ:န့ၣ်လီၤ. ၃၀) ဒီ:ယွၤကဒု:နၢ်ဟူအကလုၢ်အကဟုအကညီၢ်, ဒီ:ကဒု:ထံၣ်ဘၣ်အစု ဟဲလီၤအိၣ်ဒီ:သ:ထီၣ်ကဲၤထီၣ်, ဒီ:မ့ၣ်လၣ်လၢအအီၣ်တၢ်, ဒီ:ကလံၤ မုၢ်တွၤအတၢ်စူၤဒီ:သူၣ်အလၢၢ်လီၤ.” ယၡါယၤ ၃ဝ:၂၉-၃၀. {GC 635.2}GCsk 654.2

  ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ခံ:အံၤ အိၣ်ဝဲခံ:န့ၢ်ဒံ:မုၢ်နၤတၢ်ခံ:ပတီၢ်မုၢ်ဒံ:ဒီ: ပှၤကမၤသံတၢ်တဖၣ်ဂဲၤဂီၤသဖှိထီၣ်သဖှိလီၤ ဒ်သိ:ကမၤသံတၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢၢ်ကွဲၤတဘိဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢမူခိၣ်ဒီ:အိၣ်ကဝီၤဃာ် ပှၤတီပှၤလိၤလၢအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကမၤသံတၢ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:ဖု:သံပျီၢ်ဂီၤတုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤလၢကမၤသံ ပှၤကညီန့ၣ် သ:ပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်တကီၢ်ခါလီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကွၢ်စူာ်ဃီၤ ယွၤအတၢ်ကပီၤဒီ:ဃုတၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ်လၢကအိၣ်သဒၢအသ:အဂီၢ်လီၤ. {GC 635.3}GCsk 654.3

  “ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူမူခိၣ်တက့ၢ်” တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် သီၣ်ထီၣ်ဝဲဒ်သိ:န့ၣ် ဒီ:ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ဝံၤထီၣ်အခိၣ်ဒီ:ကွၢ်ထီၣ်တၢ်တဘျီဃီထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်သိ:ဒီ:စီၤစတ့:ဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်လီၢ်ပစိာ်လၢမူခိၣ်ဒီ:ပၢ်ကစၢ်ဆ့ၣ်နီၤဃုာ် တပူၤဃီဒီ: ဖိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်လီၤ. “၅၅) မ့မ့ၢ်အဝဲဒၣ်န့ၣ် လၢထီၣ် ပှဲၤထီၣ်ဒီ:သ:စီဆှံ, ဒီ:ကွၢ်ထံတၢ်ဆူမူခိၣ်, ဒီ:ထံၣ်ဘၣ်ယွၤအလၤကပီၤ, ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢယွၤအစုထွဲလီၤ. ၅၆) ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, ကွၢ်ကွၢ်, ယထံၣ်မူခိၣ်အိ:ထီၣ်အသ:, ဒီ:ပှၤကညီအဖိခွါန့ၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ယွၤအစုထွဲလီၤ.” မၤတၢ် ၇:၅၅-၅၆. နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲခရံာ်ဃ့ကည:တၢ် တက:ဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဃုာ်ဝဲကစၢ်ခရံာ်ဆီၣ်လီၤအသ:အက့ၢ်အဂီၤလီၤ. “၂၄) ယွၤလၢအတ့လီၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ, အဝဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မူခိၣ် ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်အကစၢ်လီၤ. ဒီ:ဟံၣ်လၢပှၤကညီမၤလၢအစုန့ၣ်, တအိၣ် တဆိ:ဘၣ်ဝဲလၢအပူၤဘၣ်.” မၤတၢ် ၁၇:၂၄. နၢ်ဟူဃုာ်ဝဲတၢ်ကတိၤ ဒ်န့ၣ်လီၤ. {GC 636.1}GCsk 655.1

  လၢဖ:ဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အစိကမီၤလၢ ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပှၤစီဆှံတဖၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ဒီ:မုၢ်အကိၢ်သွ: ကိၢ်ဘီအတၢ်ကပီၤဟဲဆဲ:လီၤဝဲလီၤ. ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်ဒီ: ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်သနာ်က့ မ့မ့ၢ်ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအကတီၢ်ဒီ:သူၣ်ခုသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. တဘျီဃီလၢမူဖ:ဖီန့ၣ် တၢ်မၤအသ:လီၤလ:လၢပတဲအီၤ ပကတိၤအီၤလၢအဂ့ၢ်တဘၣ်တသ့လၢၤ ဘၣ်ကဲထီၣ်ဝဲတမံၤလီၤ. ပှၤကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တခါလၢ အကပီၤဒီ:လီၤကဟု ကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢမူဖ:ဖီလီၤ. တၢ်ကလုၢ်ကသီၣ်ထီၣ် ဒ်လပီဖ:ဒိၣ်ဒိဘၣ်တၢ်ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် ‘တၢ်မၤဝံၤလံ’ လီၤ. “၁၇) ဒီ:နွံဂၤတဂၤ န့ၣ်, ဂၢ်လီၤအလီခီလၢတၢ်ဖ:ဖီ, ဒီ:တၢ်ကလုၢ်သီၣ်ဖ:ဒိၣ်ဟဲလၢ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်, လၢလီၢ်ပစိာ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, တၢ်မၤလံအသ:လံ.” လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၇. {GC 636.2}GCsk 655.2

  လၢတၢ်ကလုၢ်န့ၣ်အဃိ မူခိၣ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ကသတြု:ထီၣ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်ကဟူ: ကစၢၢ်ကလိသ့ၣ်တဖၣ်ကစံၣ်ပြူ:ပြူ:ဒီ: ပီၣ်လဲၣ်ထံ တဖၣ်ကလီၤသံ:ဝဲလီၤ. “၁၈) ဒီ:တၢ်အကလုၢ်သီၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲ, ဒီ:လီသီၣ် တဖၣ်, ဒီ:လီဝၢ်အဒံ:တဖၣ်, ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ဟူ:ဝ:ဖ:ဒိၣ်လီၤ. လၢပှၤကညီ အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလံၤလံၤန့ၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်တဟူ:ဝ:ဒိၣ်ထဲန့ၣ်နီတဘျီဘၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၈. လၢၢ်လ့သ့ၣ်တဖၣ်ကလီၤမူၤလီၤပှီၢ်ဝဲ, ပီၣ်လဲၣ်လပီ ကစံၣ်ပဲပီအသ:, ကလံၤမုၢ်တွၤဖ:ဒိၣ်အကလုၢ်ကသီၣ်ဒ်သိ:တၢ်ဝံတၢ်နါ အကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူတဖၣ် ကလီၤပှီၢ်ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ်ကသ့ၣ်မူၤ သ့ၣ်ဖ:ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်လၢဝ့ၢ်စဒိၣ်ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤအသိ: ဝ့ၢ်အိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤတဖၣ် ကလီၤဘျၢဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤခဲလၢာ်လီၤ. “၁၉) ဒီ:ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ် လီၤဖ:ကွံာ်သၢပူတပူ, ဒီ:ပှၤကညီအကလုာ် ကလုာ်အဝ့ၢ်တဖၣ်လီၤပှီၢ်ဝဲ, ဒီ:တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဘၤဘူၤလိၣ်ဖ:ဒိၣ် လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒ်သိ:ကဟ့ၣ်အီၤလီခီဘၣ်ဃ:ဒီ: အသ:ထီၣ်ကဲၤ အစပံ:ထံလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၉. သူၣ်ကလီၤဆှုဒီ: ဘၣ်တၢ်လီၤကလဲ တၢ်လီၤ. ဝ့ၢ်ဖ:ဒိၣ်လၢပာ်ကိၤအခိၣ်တဖၣ် ကလီၤပှီၢ်ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤ. စီၤပၤ အနီလၢပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဒီ:ညီနုာ်ဒီ:ပတြၢၤဘၣ်ဝဲတဖၣ်ကပိၢ်ပြံ: ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဃိာ်တဖၣ်အဝီၤပၤကလီၤပှီၢ်ကွံာ်ဒီ: ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါလၢ တၢ်ဒု:ဃာ်အီၤတဖၣ် ကထူၣ်ဖျဲ:ထီၣ်ကွံာ်လီၤ. သွၣ်ခိၣ်တဖၣ် ကအိ:ထီၣ် အသ: “၂) ဒီ:ပှၤလၢအမံဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ် အကမူၣ်အကျါအါဂၤန့ၣ် ကဖုသံ နီၣ်ထီၣ်လီၤ. တနီၤနီၤလၢတၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ်, ဒီ:တနီၤနီၤလၢ တၢ်မဲာ်ဆှ:ဒီ: တၢ်မၤတရီတပါအီၤအထူအယိာ်အဂီၢ်လီၤ.” “၇) ကွၢ်ကွၢ်, ဟဲလီၤဝဲအိၣ်ဒီ:တၢ်အၢၣ်တဖၣ်, ဒီ:ပှၤလၢအဆဲ:အီၤ, ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အမဲာ်, ကထံၣ်ဘၣ်အီၤ, ဒီ:ကယဲၢ်ပှၤကလုာ်ကလုာ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ကဟီၣ်ဝဲ ယၢၤဝဲလၢအဃိလီၤ. မ့ၢ်လံ, အၤမ့ၣ်.” ဒၤနံ:ယ့လ: ၁၂:၂: လီၣ်ဖျါ ၁:၇. {GC 637.1}GCsk 656.1

  ဟီၣ်ခိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်အီၤတဖျၢၣ်အံၤန့ၣ် လၢမူခိၣ်တခီ လီဖျ:လီၤတၢ်ဒံ:လီၤ. သတြု:သတြီမ:လီၤ. လီဖျ:တၢ်အကလုၢ်, လပီဖ:ဒိၣ် တဖၣ်အကလုၢ်သီၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ ပှၤအၢပှၤသီ တဖၣ်အလိၤ အကလုၢ်စ့ၢ်ကီ:သီၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. {GC 637.2}GCsk 657.1

  ပှၤလၢပာ်ထီၣ်ထီအသ:ဒီ: မၤန:မၤဖှီၣ်ပှၤလၢအတိၢ်န့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ခဲအံၤဘၣ်ပျံၤတၢ်ဖု: တၢ်လီၤ. ကနိ:ကစုာ်ဝဲမ:လီၤ. “၂၀) တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ပှၤကကွံာ်တ့ၢ် ကွံာ်အတၢ်ဂီၤစ့, ဒီ:အတၢ်ဂီၤထူလၢ အတ့ဝဲလၢအကဘါဝဲအဂီၢ်ဆူခီ ဃဖၢ်အအိၣ်, ဒီ:ဘျါအအိၣ်, ၂၁) ဒ်သိ:အကလဲၤနုာ်လၢလၢၢ်သ့ၣ်ဖ: အပူၤ, ဒီ:လၢလၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤအဖီခိၣ်, လၢယွၤမၤပျံၤတၢ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:အကဟုအကညီၢ်အလၤအကပီၤ, ဖဲအဂဲၤဆၢထၢၣ်မၤဆှဲ:ဆှိ:ဟီၣ်ခိၣ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.” ယၡါယၤ ၂:၂၀-၂၁. {GC 638.1}GCsk 657.2

  ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်တဖၣ် ခဲအံၤအိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်အိၣ်တဒၢအလီၢ်လံလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်အုၣ်ခီၣ်တၢ်လၢအဂီၢ် မ့ၢ်လၢအတူၢ်သံအသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီ:ခရံာ်အလၤကပီၤအဂီၢ်လီၤ. ဒီ:လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အမဲာ်ညါတူၢ်သံအသ:တကူာ်သ့ၣ်ဒီ: အိၣ်ဒီ: တၢ်ကလုၢ်တီလၢယွၤအလိၤလီၤ. လၢအပူၤကွံာ်ဘၣ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ: လီၤသံလီၤဝါ, အမဲာ်ချံက့ၤအိၣ်လၢအကအိအပူၤဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤန့ၣ် အမဲာ် ပှဲၤဒီ:တၢ်နံၤကမှံလီၤအဲၣ်လီၤ. “၁) ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲ:အလီၢ်, ဒီ:ပဂံၢ် ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ် ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဒၣ် တၢ်လီၤ. ၂) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ: ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်လဲလိာ်အလီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢၢ် ကလိမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်စိာ်အီၤဆူပီၣ်လဲၣ်အသ:ကံၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်, ၃) အထံ တဖၣ်မ့ၢ်သီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်ဒီ:သဘှဲထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢၢ်ကလိဆဲှ:ဆှီ:လၢ အလပီဒိၣ်အဃိဘၣ်ဆၣ်ဒီ:, ပတပျံၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်. စ့လၤ.” စံ:ထီၣ် ၄၆:၁-၃. {GC 638.2}GCsk 657.3

  တုၤမ့ၢ်ပှၤစီဆှံသ့ၣ်တဖၣ် သ:ဝံၣ်ထီၣ်တၢ်သ:ဝံၣ်တုၤဟူထီၣ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအနၢ်ဒီ:မူခိၣ်ဘီမုၢ်အပဲတြီတဖၣ်အိ:ထီၣ်အသ:လီၤ. ဒီ:တၢ်လၤ တၢ်ကပီၤလၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်အပူၤ ဟဲဆဲ:ကပီၤခီဖျိပဲတြီအကဆူ:လီၤ. ဖဲန့ၣ် စုလၢအစိာ်ဃာ်တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအလၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ပာ်ဖျါ ထီၣ်လၢမူဖ:ဖီလီၤ. တၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤလၢ ကစၢၢ်စံၤနါအလိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢယွၤကစံၣ်ညီၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ကွဲ:အီၤလၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤနၢ်ပၢၢ်သပှၢ်ဒီ:နၢ်ပၢၢ်ညီခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ်အတၢ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကဂ့ၤထီၣ်က့ၤခဲလၢာ်လီၤ. တၢ်နာ်တၢ်တခီတၢၤဒီ: တၢ်စူၢ် ကမၣ်နာ်ကမၣ်တၢ်တဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. {GC 639.1}GCsk 658.1

  ပှၤလၢအယီၢ်တံၢ်ယီၢ်ဘၢတ့ၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ဘၣ်ပျံၤ တၢ်ဖု:တၢ်အသ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဂ့ၢ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ်ပကွဲ:ဖျါထီၣ်အီၤတသ့ တဘၣ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ကနိ:ကစုာ်ဒိၣ်မ:လီၤ. ပှၤတဖၣ်အံၤ ဒ်သိ:ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တဖၣ်ကတူၢ်လိာ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ် ညိကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. မ့မ့ၢ်ခဲအံၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်မၤလိာ်လၢအဝဲသ့ၣ်ယီၢ်တံၢ်မၤသဘှံ:ဝဲတခါန့ၣ် လီၤ. မ့ၢ်ကဘၣ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲလၢၤဘၣ်. သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တၢ်တန့ၢ်စ့ၢ်ကီ:လၢၤဘၣ်. သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်တီ တၢ်လိၤအကျဲဒီ: ပှၤကညီကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲအီၤအဂ့ၢ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်ညါ စဲၤခံလံဝဲလၢ မုၢ်နွံနံၤတနံၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပနီၣ်တမံၤလၢ အပာ် လီၤဝဲဒ်မုၢ်အိၣ်ဘှံ:အနံၤန့ၣ်လီၤ. စဲၤခံလံတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်သူၣ်ထီၣ် ဘၣ်ဝဲလၢမဲ:အခိၣ်န့ၣ် ခဲအံၤနၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ်စဲၤခံလံ. ပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအထီဒါဘၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကတိၤ ထီၣ်တၢ်ဒီ: စံ:ဝဲလၢကဆှၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဆှၢလံဝဲဆူ လရာ်အပူၤ, ဆူတၢ်ဟ:ဂီၤအပူၤလီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်လၢယွၤအဘီအမုၢ် အဂီၢ်န့ၣ် အမူဒါအိၣ်ဒိၣ်ဝဲန:မ:လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဒီ: တၢ်သ:တီဘၣ်အဃိ အဘျု:လၢအဟဲက့ၤဆူအဝဲသ့ၣ်အအိၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ် လၢအဟဲက့ၤဆူအဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ် လီၤပျံၤကတၢၢ်လီၤ. {GC 640.1}GCsk 658.2

  တၢ်ကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်လၢယွၤအလီၢ်ပစိာ် စံ:ဝဲတၢ်ဆၢကတီၢ် ဘၣ်ဃ:ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ဆၢထၢၣ်ဒီ:ကနၢ်ဝဲတၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်သၣ်န့ၣ် ကပီၤထီၣ် ဒီ:ယွၤအကဟုကညီၢ်အလၤကပီၤလီၤ. {GC 640.2}GCsk 659.1

  တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ဒီ:တၢ်အၢၣ်သူ ပြံကဒံဖိတလိၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢမုၢ်ထီၣ်တကပၤလီၤ. တၢ်အၢၣ်လၢအအိၣ် ဖျါထီၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အၢၣ်လၢအအိၣ်ကဝီၤဃာ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အၢၣ်ဖိန့ၣ် ကယီယီကယီယီဟဲဘူ:ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်တၢ်အၢၣ်ဖိန့ၣ် ဘှ့ၣ်ယုၤကလာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် တၢ်အၢၣ်ဟဲအိၣ် ဘူ:ထီၣ်ဒီ: ဆီတလဲက့ၤသ:ဆူယွၤအလၤကပီၤဒ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အသိ:လီၤ. တၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤအတၢၢ်ကွဲၤကဝီၤဃာ်ဒီ: တၢ်အၢၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်အၢၣ်အဝါဆှံကလာ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤတဘျီယ့ၣ်ရှူ:ကစၢ်တဟဲဒ်ပှၤဘၣ် တၢ်သူၣ်ကၢ်သ:လီၤ ဒ်သိ:လၢညါတဘျီလၢၤဘၣ်. ဟဲလီၤဒ်ပှၤမၤနၢၤတၢ် ပှၤအိၣ်ဒီ:စိကမီၤတဂၤလီၤ. မူခိၣ်ကလူ:အကထိ, အကလ:, အကလီၢ်, အကကွဲၢ်အိၣ်ဝ:တရံ:အီၤလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ကုာ်ထီၣ်တၢ်လၤကပီၤအခိၣ် သလု:, ဒီ:အမဲာ်န့ၣ်ကပီၤဝဲဒ်သိ:မုၢ်ထူၣ်အတၢ်ကပီၤအသိ:လီၤ. “၁၆) ဒီ:အမံၤကွဲ:အသ:လၢအကူအသိ:, ဒီ:အကံၣ်ဒုၣ်လိၤ, စီၤပၤတဖၣ် အစီၤပၤ, ဒီ:ကစၢ်တဖၣ်အကစၢ်လီၤ” လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၆. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ယ့ၣ်ရှူ:ကစၢ်ဟဲလီၤဒ်သိ:ဒီ:စီၤပၤတဖၣ်အစီၤပၤအသိ: ဒီ:ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်လီၤ. “၃) ပကစၢ်ကဟဲ, ဒီ:တအိၣ်ဘှီၣ်ဘၣ်. မ့ၣ်အူ အီၣ်တၢ်လၢအမဲာ်ညါ, ဒီ:ကလံၤမုၢ်တွၤဟဲဝ:တရံ:အီၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ် လီၤ. ၄) ကကိ:ဝဲဆူမူခိၣ်လၢထ:ခီ, ဒီ:လၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လၢအက စံၣ်ညီၣ်န့ၢ်အပှၤဂီၢ်မုၢ်အကွီၢ်လီၤ.” စံ:ထီၣ် ၅ဝ:၃-၄. “၁၅) {GC 641.2}GCsk 659.2

  ဒီ:ဟီၣ်ခိၣ် အစီၤပၤ, ပဒိၣ်ပပှၢ်, ဒီ:ပှၤသု:ဖိတကထိအခိၣ်, ဒီ:ပှၤအထူ:အတီၤ, ဒီ:ပှၤအိၣ်ဒီ:အစိအကမီၤသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီ:ကယဲၢ်တၢ်အကုၢ်အပှၤ, ဒီ:ပှၤသဘျ့တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ပာ်ခူသူၣ်အသ:လၢတၢ်အိပူၤ, ဒီ:လၢ ကစၢၢ်တဖၣ်အလၢၢ်အိပူၤ, ၁၆) ဒီ:စံ:ဘၣ်ကစၢၢ်ကလိ, ဒီ:လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, လီၤတဲာ်လၢပလိၤ, ဒီ:မၤဘၢကွံာ်ပှၤလၢပှၤလၢအဆ့ၣ်နီၤ လၢလီၢ်ပစိာ်တဂၤန့ၣ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:လၢသိဖိအသ:ဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ၁၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ဒိၣ်အမုၢ်တနံၤဘၣ်ဃ:ဒီ:အဝဲဒၣ်အတၢ်သ:ဒိၣ် ထီၣ်န့ၣ်ဘၣ်လံ, ဒီ:မ့ၢ်မတၤဆၢထၢၣ်သ့တဂၤလဲၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၆:၁၅-၁၇. {GC 642.1}GCsk 660.1

  တၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲတၢ်တဖၣ် ကတၢၢ်ဒီ:ဘှ့ၣ်လၢာ်လံ. ထ:ခိၣ်လၢအလီတၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: က:တံာ်ဃ:အသ:လံတၢ်သီၣ်အကလုၢ် အိၣ်တ့ၢ်ထဲတၢ်ဃ့ကည:တၢ်ဒီ:တၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤအသီၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကွၢ်ထီၣ် ကစၢ်တဂၤလၢအမၤတရီတပါတ့ၢ်ဝဲတဂၤအမဲာ်တဘူၣ်ဘၣ်အဃိ ဃ့ကည: လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤတဖၣ် ဒ်သိ:ဒီ:ကလီၤတဲာ်ဘၢအဝဲသ့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသံတဖၣ် တၢ်ကလုၢ်ဟဲနုာ်လီၤဆူအနၢ်ပူၤ လၢအညီနုာ်နၢ်ဟူတ့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒီ:တၢ်ဃ့ ကည:ဘၣ်အီၤ ဒ်သိ:ကပီၢ်ယၢ်လီၤအသ:အကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤအုၣ်ခီၣ် တၢ်အကလုၢ်အသီၣ်လီၤ. မ့ၢ်ခရံာ်ကစၢ်အကလုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တပာ်လ့ၤ ပာ်ကဲဒီ:ညိကွံာ်သမၢတ့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. {GC 642.2}GCsk 660.2

  ဖဲန့ၣ်ပှၤလၢအပျၤထီခရံာ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤတဖၣ် “၆၄) ဒီ:ယ့ၣ်ရှူ:စံ:ဘၣ်အီၤ, နစံ:တၢ်လံ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါယစံ:ဘၣ်တဲဘၣ် သုအံၤ, တုၤအံၤဆူညါသူကထံၣ်ပှၤကညီဖိခွါအံၤဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ တၢ်အစိ အကမီၤအစုထွဲတခီ, ဒီ:ဟဲလီၤလၢမူခိၣ်အတၢ်အၢၣ်အလိၤလီၤ.” မ:သဲ ၂၆:၆၄. စံ:ဝဲအသိ: ကထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤအိၣ်ဒီ:အစိအကမီၤဒီ: ဆ့ၣ်နီၤလၢယွၤအလီၢ်ပစိာ်အစုထွဲတခီလီၤ. {GC 643.1}GCsk 660.3

  ဖဲန့ၣ်စီၤပၤဟ့ၤရိာ်လၢ အဒုၣ်ဒွဲၣ် နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲကစၢ်ခရံာ်တဂၤစ့ၢ်ကီ: ကထံၣ်ဘၣ်က့ၤယ့ၣ်ရှူ:ကစၢ်လီၤ. ပှၤလၢအဒု:ကုာ်ထီၣ်ယ့ၣ်ရှူ:ခိၣ်သလု:တၤဆှုၣ်လၢယ့ၣ်ရှူ:အခိၣ်လိၤတဖၣ်, ပှၤလၢအဒၢနုာ်လီၤန:လၢတၢ်တ့အီၤ လၢဖိသ့ၣ်လိာ်ကွဲဆူယ့ၣ်ရှူ:အစုပူၤ တဖၣ်, ပှၤလၢအတီၤလီၤလၢယ့ၣ်ရှူ:အမဲာ်ညါဒီ: သရီၣ်ကမဲာ်ဘါထီၣ်တၢ် တဖၣ်, ပှၤလၢအထူ:ပှဲာ်ယ့ၣ်ရှူ:တဖၣ် ကထံၣ်ဘၣ်ယ့ၣ်ရှူ:ခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိ:ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ:လီၤ. ပှၤလၢအဒိဖျိယ့ၣ်ရှူ:အစုဒီ: အခီၣ်လၢထ:တဖၣ် တုၤမ့ၢ်ထံၣ်ဘၣ်ယ့ၣ်ရှူ:အတၢ်ပူၤလီၢ်န့ၣ် ကပျံၤတၢ် ဖု:တၢ်ဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 643.2}GCsk 661.1

  ပှၤတဂၤအံၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤအဂၤန့ၢ်ဘၣ်ဆၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လီၤအသ:တန့ၢ်မ:လဲၣ် တၢ်ကတိၤလၢယူဒၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ် အဒိၣ်တဖၣ် ကတိၤထီၣ်ဝဲလၢတၢ်သူၣ်ခုသ:ခုလၢကရၤနံၤအဒီခိၣ် ဖဲအမၤသံ ကစၢ်ခရံာ်အခါ အတၢ်ကတိၤတဖၣ်ကနၢ်ဟူက့ၤဝဲလၢအနၢ်ပူၤလီၤ. တၢ်ကိ:သတြီလၢဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်ဒီ:ဝ့ၢ်ညါ ‘ပှၤထီပှၤတဂၤန့ၣ်လၢထူၣ်စုညါ အလိၤ’ န့ၣ် သီၣ်တဒိၣ်ထဲသိ:ဒီ: ‘ကစၢ်ဧၢနဲဒၣ်အံၤနမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါလီၤ’ ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကကျဲ:စၢ:ဒ်သိ:ကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲ:အသ: သမူလီၤ. {GC 643.4}GCsk 661.2

  ပှၤလၢအညိကွံာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်အသ:ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အီၤအဆၢကတီၢ် ဒ်အအိၣ်ဝဲအသိ:တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသ: ဒ်သိ: ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤစ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ပီၢ်ယၢ်လီၤသ:အဒိၣ်ကတၢၢ်ထဲသိ:ဒီ: ကစၢ်ခရံာ်ဟဲက့ၤလီၤအမုၢ်နံၤန့ၣ် တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်. လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖု:တၢ်ကနီ:ကစုာ်အပူၤ “၉) ဒီ:ပှၤကစံ:, လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကွၢ်ကွၢ်, အဝဲဒၣ်အံၤမ့ၢ်ပကစၢ်လီၤ. ပကွၢ်လၢ်တ့ၢ်အကျဲ, ဒီ:ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလီၤ. အဝဲဒၣ်အံၤ မ့ၢ်ယွၤလီၤ. ပကွၢ်လၢ်တ့ၢ် အကျဲလီၤ. ပကသူၣ်ဖှံသ:ညီ, ဒီ:ပကသ:ခုလၢအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အပူၤလီၤ.” ယၡါယၤ ၂၅:၉. {GC 644.1}GCsk 661.3

  ဖိခွါကစၢ်ကမၤဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤပှၤသံလၢ အစီအဆှံလၢ အအိၣ်လၢတၢ်သွၣ်ခိၣ်အပူၤတဖၣ်လီၤ. ပှၤသံလၢခရံာ်အပူၤတဖၣ် မ့ၢ်နၢ်ဟူ ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အကလုၢ်ဒီ: ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤကိ:ဂၤဒဲ:လီၤ. ပှၤလၢအဟဲမူထီၣ်က့ၤဒီ:ပူၤဖျဲ:ထီၣ်လၢတၢ်သံအဃိာ်ပူၤအတၢ်ဒု:ဃာ်တဖၣ် ကစံ:ဝဲ “၅၅) တၢ်သံဧၢ, နစုကဝဲၤအိၣ်ဖဲလဲၣ်. ပျုၤပူၤဧၢ, နတၢ်မၤနၢၤ မၤဃၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်.” ၁ကရံၣ်သူ: ၁၅:၅၅. {GC 644.2}GCsk 662.1

  ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဟဲက့ၤမူထီၣ်က့ၤဒ်အက့ၢ်အဂီၤလၢတၢ်ဘျၢ လီၤအီၤအသိ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီ:ကလၢပှဲၤက့ၤဒီ:ဂံၢ်ဘါလၢအသီ ဒ်ပှၤသူၣ်စၢ် သ:ဘီၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ဟဲလီၤဒ်သိ:ကထု:က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ် ဒ်အတ့လီၤဝဲလၢအခီၣ်ထံ:အတၢ်အိၣ်အသ:အသိ:လီၤ. ပနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်လၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်ဒဲ:တူၢ်တၢ်ဒဲ:ဘ:န့ၣ် ခရံာ်ကစၢ် မၤလၢပှဲၤန့ၢ်ပှၤဒီ:အလၤကပီၤလီၤ. ဒီ:ပလီၤဂာ်က့ၤဒီ:အီၤလီၤ. နီၢ်ခိလၢ အသံသ့အုၣ်သ့, ကျာ်သ့န့ၣ် ကဆီတလဲအသ:ဆူတၢ်မူအထူအယိာ်လၢ အလၢပှဲၤဝဲဒီ:တၢ်ဃံတၢ်လၤလီၤ. တၢ်တဂ့ၤတဘၣ်တၢ်လီၤသ:ဘၣ်အၢ ခဲလၢာ်ကအိၣ်တ့ၢ်လၢတၢ်သွၣ်ခိၣ်အပူၤလီၤ. ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတဖၣ် ကဂ့ၤထီၣ်က့ၤဝဲ ဒ်သိ:ဒီ:လၢတၢ်ဘၣ်တ့သီအခါခဲလၢာ်လီၤ. ကဒိ:န့ၢ်က့ၤတၢ်လၤတၢ်ကပီၤလီၤ. တၢ်ဆိၣ်အၢခဲလၢာ်န့ၣ် လဲၤပူၤကွံာ်လံ. ပှၤလၢအအိၣ်တီအိၣ်လိၤဒီ:ခရံာ်တဖၣ်န့ၣ် ကစိာ်ထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အက့ၢ် အဂီၤလၢသူၣ်လၢသ:ဒီ: ကဒု:ကပီၤထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အလၤကပီၤလီၤ. {GC 644.3}GCsk 662.2

  ပှၤစီဆှံလၢအအိၣ်မူဒံ:ဖဲခရံာ်ဟဲလီၤအဆၢကတီၢ်တဖၣ် အနီၢ်ခိ ကဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤဒီ:လၢကစၢ်ယွၤအစိကမီၤဒီ:သံတသ့နီတဘျီလၢၤ ဘၣ်. ဒီ:တၢ်ကထု:ထီၣ်အီၤဆူမူဖ:ဖီဆူမူခိၣ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် “၃၁) ဒီ:အဝဲဒၣ်န့ၣ် ကမၢလီၤအကလူ:တဖၣ်, အိၣ်ဒီ:ကွဲၤအသီၣ်ဖ:ဒိၣ်, ဒီ:ကဒု:အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အပှၤလၢအဃုထၢအီၤတဖၣ်, လၢအအိၣ်လၢမူပၤ ကလံၤလွံၢ်ကျိၤလၢမူထံ:အဝဲတခီပၢၢ်လၢမူထံ:အဝဲတခီလီၤ.” မ:သဲ ၂၄:၃၁. ကဟဲက့ၤစိာ်က့ၤဖိသၣ်ဆံ:တဖၣ်ဆူအမိၢ်အပၢ်အအိၣ် ဒီ:ပှၤလၢ ဘၣ်လီၤဖ:တ့ၢ်လၢတၢ်သံအဃိတဖၣ်ကထံၣ်လိာ်က့ၤအသ:လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်လီၤဖ:တအိၣ်နီတဘျီလၢၤဘၣ်. ကအိၣ်ထဲတၢ်သ:ဝံၣ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤဒီ:ပှၤကလဲၤနုာ်ဆူယွၤအဝ့ၢ်စီဆှံလၢအဒါဝဲလၢထူန့ၣ်လီၤ. {GC 645.1}GCsk 663.1

  ပှၤအိၣ်လၢအကကွဲၢ်ကဘီတဖၣ် ကကွၢ်ထီၣ်ခရံာ်ဟဲလီၤန့ၣ်လၢ တၢ်မဲာ်လီၤသပှၢ်အပူၤလီၤ. “၁၄) ဒ်ပှၤအါဂၤကမၢကမၣ်တၢ်လၢနဃိ အသိ:, (အမဲာ်အက့ၢ်အဂီၤဟ:ဂီၤတုၤအတမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ပှၤကညီအသိ:, ဒီ:အက့ၢ်အဂီၤတုၤအတမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ပှၤကညီဖိအသိ:,) ” ယၡါယၤ ၅၂:၁၄. ကစၢ်ခရံာ်ကဒု:ကုာ်ထီၣ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤအခိၣ်သလု:ဆူ ပှၤလၢအမၤနၢၤ တၢ်တဖၣ်အခိၣ်လိၤလီၤ. လၢခိၣ်သလု:တၢ်မူအထူအယိာ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကကွဲ:လီၤဝဲ ‘အမံၤအသီ’ ဒီ:ယွၤလၢအမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်အတၢ်စီဆှံ အဂ့ၢ်လီၤ. “၁၇) ပှၤအိၣ်ဒီ:အနၢ်, မ်အနၢ်ဟူတၢ်လၢသ:န့ၣ် စံ:ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ်န့ၣ်, ယကဟ့ၣ်အီၤလၢ မၤနၤခူသူၣ်, ဒီ:ယကဟ့ၣ်အီၤလၢလၢၢ်ဝါတဖျၢၣ်, ဒီ:အမံၤသီကွဲ: အသ:လၢလၢၢ်အလိၤလၢပှၤတသ့ၣ်ညါဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. သ့ၣ်ညါထဲ ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်အီၤတဂၤဧိၤလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၂:၁၇. ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအခိၣ်သလု:တဖၣ်အစုပူၤ ကအိၣ်ဒီ:တၢ်မၤနၢၤအခီၣ်ဖ:စူၣ်ပလိၣ် အဒ့ဒီ:တနၢ်ထူစီတဖၣ်လီၤ. ဒီ:မူခိၣ်ကလူ:လၢအကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢတၢ်စံ:ထီၣ် ပတြၢၤယွၤအဂီၢ် တဂၤကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ပနီၣ်တထံၣ်ဃီဒီ:ပှၤလၢဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအခိၣ်သလု:တဖၣ် ကဒ့ထီၣ်ဒီ:သ:ဝံၣ်ထီၣ်တၢ်သ:ဝံၣ်လၢအမုာ် ကတၢၢ်လၢပှၤတနၢ်ဟူဘၣ်ဒံ:နီတဘျီဘၣ်လီၤ. ပှၤကိ:ဂၤဒဲ:ကသ:ဝံၣ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ “၅) ဒီ:လၢယ့ၣ်ရှူ:ခရံာ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢ အအုၣ် အသ:လၢအကလုၢ်တီ, လၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆိလၢတၢ်သံန့ၣ်, ဒီ:မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်စီၤပၤတဖၣ်အခိၣ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်, မ်အအိၣ်ဒီ:သုတက့ၢ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ပှၤဒီ:သ့စီကွံာ်ပတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအသွံၣ်ဒၣ်ဝဲ, ၆) ဒီ:ပာ်ပှၤလၢ ဘီမုၢ်, ဒီ:ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်လၢယွၤဒီ:အပၢ်အမဲာ်ညါတဂၤန့ၣ်, မ်တၢ်လၢတၢ်ကပီၤ, ဒီ:တၢ်စိတၢ်ကမီၤအိၣ်ဒီ:အီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ် တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၁:၅-၆. {GC 645.3}GCsk 663.2

  ဒီ:လၢပှၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူ အယိာ်တဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် ဝ့ၢ်စီဆှံအိၣ်ဆီလီၤအသ:လီၤအဲၣ်လီၤကွံလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ကအိ:ထီၣ်ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်အပဲတြီဒီ: ပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ်ကလဲၤနုာ် လီၤဆူဝ့ၢ်စီဆှံအပူၤလီၤ. တဘျီဃီတၢ်ကလုၢ်ကသီၣ်ထီၣ် “၃၄) တုၤနုၤတစု စီၤပၤကစံ:ဘၣ်ပှၤအိၣ်လၢအစုထွဲတဖၣ်န့ၣ်, ပှၤလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢ ယပၢ်, သုဝဲသ့ၣ်ဧၢ, ဟဲန့ၢ်ဘၣ်သါဘီဧိၤမုၢ်ဧိၤလၢအကတီၤပာ်န့ၢ်သုဂီၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံ:ကဲထီၣ်လံၤလံၤန့ၣ်တက့ၢ်.” {GC 646.1}GCsk 664.1

  မ:သဲ ၂၅:၃၄. ကစၢ်ခရံာ်ကစံ:ကတိၤထီၣ်ဝဲ “၁၃) ဒီ:မၤကဒီ:တစု, ယကသန့ၤယသ: လၢအီၤလီၤ. ဒီ:မၤကဒီ:တစု, ကွၢ်ကွၢ်, ယၤဒီ:ယဖိတဖၣ်လၢလၢယွၤ ဟ့ၣ်လီၤယၤလီၤ.” ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁၃. “၁၂) ဖဲကအိၣ်ဒီ:အီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ န့ၣ်, ယအံ:က့ၤကွၢ်က့ၤအီၤလၢနမံၤအပူၤလီၤ. ပှၤလၢနဟ့ၣ်လီၤယၤ တဖၣ်န့ၣ်, ယပၢၤလံအီၤလံ, ဒီ:မ့တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ:ဂီၤအဖိခွါတဂၤ, ဒ်သိ:လံာ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီ:, တဟါမၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.” ယိၤဟၣ် ၁၇:၁၂. တုၤနုၤတစုကစၢ်ခရံာ်ကဟ့ၣ်လီၤအ:လီၤပှၤတဖၣ်လၢ အပှ့ၤ က့ၤဝဲလၢအသွံၣ်ဆူပၢ်ကစၢ်သ:ဘိအစုပူၤလီၤ. ဒီ:ပၢ်ကစၢ်သ:ဘိန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ခရံာ်ကစၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢအလီၤအဲၣ်. မဲၣ်သူမဲၣ်ဂီၤတအိၣ်နီတမံၤ ဃုာ်ဒီ:ပှၤလၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဝဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီ: လၢပှဲၤဒီ:အသူ:အသ့ၣ်လံ အဃိ ပၢ်ကစၢ်သ:ဘိဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သ:ဒီ:နံၤကမှံသ:ခုဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. {GC 646.2}GCsk 664.2

  ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီ: မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ပှၤလၢအဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အၢအၢသီသီဒီ: ဘၣ်တၢ်မၤဒုၣ်ဒွဲၣ်မၤလီၤအသူ: အသ့ၣ်တဖၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ်ဒီ: နုာ်လီၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ် အပူၤအဃိ အသ:ဘၣ်မုာ်ဝဲဒၣ်န:မ:ဒီ:သပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. ဒီ:ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်မူအခိၣ်သလု:တဖၣ်စ့ၢ်ကီ: သူၣ်ခုသ:ခုဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ထုကဖၣ်, အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ, အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အဃိ ပှၤအါဂၤဒိ:န့ၢ်ဘၣ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်အဃိလီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထံၣ်လိာ်ဘၣ်အသ:ဒီ:, ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအခိၣ်သလု:လၢအဝဲသ့ၣ်အဃိ ဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီ:အသ:ပူၤလီၤ. {GC 647.1}GCsk 665.1

  ဖဲဝ့ၢ်စီဆှံလၢတၢ်ဒါအီၤဒီ:ထူစီန့ၣ် အိၣ်တူၢ်လိာ်သဂၢၢ်ပှၤဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤအခါ တၢ်ကလုၢ်လၢအပှဲၤဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခုဟဲသီၣ် ထီၣ်ဝဲတမံၤလီၤ. စီၤအၤဒၣ်ခံဂၤကထံၣ်လိာ်က့ၤအသ:လီၤ. ဖိကစၢ်မ့ၢ်ဝဲ ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်အပၢ်လီၤ. အဝဲဒၣ်တ့လီၤစီၤအၤဒၣ်လၢအစုဒၣ်ဝဲဒီ: တုၤမ့ၢ်စီၤအၤဒၣ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤဒီ:ဘၣ်ပှ့ၤက့ၤဝဲလၢအသ:သမူ လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်သဂၢၢ်တူၢ်လိာ်စီၤအၤဒၣ်ဒီ:မူၤလီၢ်မူကျဲလၢအလိၤ လၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲဒီ: တုၤမ့ၢ်စီၤအၤဒၣ်ထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်အစုအပူၤလီၢ် အခီၣ်အပူၤလီၢ်, အကပၤအပူၤလီၤအခိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဆဲ:အီၤလၢ ခိၣ်သလု: တၢ်ဆှုၣ်အမူၤလီၢ်, ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်တၢ်ဒိတၢ်တီၢ်, တၢ်ထူတံၢ်, တၢ်ဒဲတံၢ် အတၢ်ပူၤလီၢ်တဖၣ်ပှဲၤမ:လၢအနီၢ်ကစၢ်အလိၤအဃိ စီၤအၤဒၣ်ကသကူ:လီၤ အသ:ဆူကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်ထံ:လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ခရံာ်ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်အီၤ တဘျီဃီဒီ:လဲၤကိ:ဝဲဆူသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်လၢစီၤအၤဒၣ်ကအိၣ်ဘၣ်က့ၤလီၤစိၤ လီၤထီတဖျၢၣ်အပူၤဒီ:ဟ့ၣ်က့ၤဝဲလီၤ. {GC 647.2}GCsk 665.2

  စီၤအၤဒၣ်အတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်သ:ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံ:အဂ့ၢ် န:မ:လီၤ. တုၤမ့ၢ်အထံၣ်ဘၣ်သ့ၣ်လၣ်ဘီထီၣ်ဒီ:လီၤဆှုဝဲ, သိဖိလၢ ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤဒီ:တၢ်လုၢ်ထီၣ်အီၤတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ဒု:သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအမၤဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲအဃိ တၢ်ကဲထီၣ်သ:ဒ်သိ:အံၤတဖၣ် တုၤမ့ၢ်အထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒီ:အသ:ဘၣ်ဖှီၣ်ဒိၣ်မ:လီၤ. တုၤမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ် တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤ ဒ်ပှၤစ:ထီၣ်မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:တဂၤအခါ အသူၣ်ကၢ် သ:လီၤဝဲန:မ:လီၤ. စီၤအၤဒၣ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသ:သပှၢ် ကတၢၢ်ဒီ: မုၢ်လၢ်ဝဲလၢကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်ဒဲ:ဘ:အဘူ:အလဲအဃိ ကဘၣ်အိၣ်ဘှံ:ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လာ်ဒီ: စီၤအၤဒၣ်ဘၣ်အိၣ်ဘှံ:ဝဲလီၤ. ခဲအံၤမ့ၢ်လၢခရံာ်ကစၢ်မၤတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် အမူ:ဝံၤလံအဃိ အဝဲဟဲက့ၤအိၣ်က့ၤဘၣ်ဝဲလၢတၢ်လီၢ်လၢအခီၣ်ထံ: အိၣ်ဘၣ်ဝဲသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အပူၤလံန့ၣ်လီၤ. {GC 647.3}GCsk 666.1

  ဖဲကစၢ်ခရံာ်ဆှၢက့ၤအီၤဆူသဝီဧ့ၤဒ့ၣ်တၤသၣ်လီၢ်အပူၤအခါ စီၤအၤဒၣ်သူၣ်ခုသ:ခုဒီ:ထံၣ်ဘၣ်က့ၤသ့ၣ်အမုၣ်လၢအဝဲတချု:လီၤဘၣ်ဒံ:လၢ တၢ်ဒဲ:ဘ:အပူၤအခါ ပာ်ဖှိၣ်ဝဲအသၣ်တဖၣ်ဒီ: တၢ်မုာ်သူၣ်မုာ်သ:လၢပှဲၤ က့ၤလၢအပူၤလီၤ. စပံ:အမုၣ်လၢအဝဲသူၣ်ဘၣ်ဝဲဒီ:မၤကဆှဲကဆှီဝဲတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲလီၤ. ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်သဝီဧ့ၤဒ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်သဝီဧ့ၤဒ့ၣ်လၢပျၢၤပျၢၤ အိၣ်တ့ၢ်ပာ်ဝဲတဖျၢၣ်လီၤ.GCsk 666.2

  ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်ကစၢ်ခရံာ်လဲၤကိ:စီၤအၤဒၣ်ဆူ သ့ၣ်တၢ်မူ အလီၢ်ဒီ:ဒု:အီၣ်ဝဲအသၣ်လီၤ. စီၤအၤဒၣ်တုၤမ့ၢ်အထံၣ်ဘၣ်အဖိအလံၤ ပှၤကလုၢ်တဖၣ်ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဘျီဃီဘီၣ်လီၤအခိၣ်သလု: လၢအခိၣ်လိၤ ဒီ:ပာ်လီၤဝဲလၢကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်ထံ:လီၤ. ဒီ:ဖိ:ဟုတၢ်ဘၣ်တ့ ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီ:အဝဲဒ့ထီၣ်တနၢ်ထူအကလုၢ်သီၣ်ထီၣ်ဒီ: ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤခဲလၢာ်သ:ဝံၣ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ် “၁၂) ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ် လၢအကလုၢ်သီၣ်ဖ:ဒိၣ်, သိဖိလၢအဒိ:သံအသ:န့ၣ်, ဂ့ၤဒိ:န့ၢ်တၢ်စိ တၢ်ကမီၤ, ဒီ:တၢ်ထူ:တၢ်တီၤ, ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒီ:တၢ်အဂံၢ် အဘါ, ဒီ:တၢ်ယူ:တၢ်ယီၣ်, ဒီ:တၢ်လၤကပီၤ, ဒီ:တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ အီၤလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၅:၁၂. ဒီ:စီၤအၤဒၣ်ဒီ:အဖိအလံၤခဲလၢာ်သ:ဝံၣ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်ဒီ: ပာ်လီၤအခိၣ်သလု:တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူ: ခရံာ်အခီၣ်ထံ:လီၤ. {GC 648.1}GCsk 666.3

  ဖဲစီၤအၤဒၣ်မၤတၢ်ဒဲ:ဘ:အခါ မူခိၣ်ကလူ:သ့ၣ်တဖၣ် အမဲာ်ထံလီၤဒီ:ဟီၣ်တၢ်ယၢၤတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်ဘၣ်ဆၣ် ခဲအံၤကစၢ်ခရံာ် အိ:ထီၣ်န့ၢ်ဝ့ၢ်စီဆှံအပဲတြီလၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ်သူၣ်ခုသ:ခုဒီ:သူၣ်ဖှံသ:ညီဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. မ့ၢ်လၢထံၣ် ဘၣ်ဝဲတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအတၢ်မၤလၢပှဲၤဝဲလံအဃိ မူခိၣ်ကလူ:တဖၣ် သ:ဝံၣ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤဃုာ်တၢ်ဒီ:စီၤအၤဒၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအစၢၤအသွဲၣ်လၢ အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. {GC 648.2}GCsk 667.1

  “၂) ဒီ:ယထံၣ်တၢ်လီၤဂာ်လၢပီၣ်လဲၣ်ယွၤခၣ်စိ:ဃါဃုာ်အသ: ဒီ:မ့ၣ်အူ, ဒီ:ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ်ဒူတၢ်ဃိၤ, ဒီ:အဂီၤဒီ:အမံၤအတၢ်ဂံၢ်န့ၣ်, ဆၢထၢၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ယွၤခၣ်စိ:အဖံ:ခိၣ်, အိၣ်ဒီ:ယွၤအတနၢ်လီၤ. ၃) ဒီ:အုၣ်ယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့အထါ, ဒီ:သိဖိအထါ, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်သ့တၢ်လၢာ် ကစၢ်ယွၤဧၢ, နတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်ဒီ:တၢ်ဒု:ကမၢကမၣ်ပသ:လီၤ. တၢ်အစိၤအဃၣ်အစီၤပၤဧၢ, နကျဲတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတီအလိၤ, ဒီ:အမ့ၢ် အတီလီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၁၅:၂-၃. တၢ်သ:ဝံၣ်လၢစီၤမိၤရှ့ဒီ:သိဖိအတၢ် သ:ဝံၣ်န့ၣ် ပှၤသ:ဝံၣ်အီၤကသ့ထဲဒၣ်ပှၤတကလီၢ်လွံၢ်ကလ:လွံၢ်ကထိလီၤ. ပှၤအဂၤသ:ဝံၣ်တဘၣ်ဘၣ်. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကလဲၤတၢ်ဒီ:သိဖိကစၢ်ခရံာ် ဒီ:ဖဲကစၢ်ခရံာ်လဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကပိာ်ဝဲအခံလီၤ. ပှၤအဂၤတဒိ:န့ၢ် ဘၣ်တၢ်ခွဲ:တၢ်ယာ်ဘၣ်. အခိၣ်တလိၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိလၢ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤဖဲလၢအအိၣ်မူဒံ:လၢဟီၣ်ခိၣ်အခါလီၤ. “၄) ပှၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢအတဘၣ်အၢဘၣ်ဒီ:ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဘၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်မုၣ်ကနီၤ လီၤ. ပှၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအပိာ်သိဖိအခံ, ဖဲအဆှၢအီၤတပူၤလၢ်လၢ် လီၤ. ပှၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ပှ့ၤက့ၤအီၤလၢပှၤကညီအကျါ, ဒီ:မ့ၢ်တၤသၣ်အဆိလၢယွၤဒီ:သိဖိအဂီၢ်လီၤ. ၅) ဒီ:တၢ်တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်လၢအထ:ခိၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်ကမၣ်တအိၣ် ဘၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၁၄:၄-၅. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲက့ၤခီဖျိဘၣ် တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လၢပှၤကညီတဖၣ်တဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒံ:ဘၣ်တဖၣ်ဒီ: မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤန:မ:တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဟဲက့ၤခီဖျိတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် ဒ်သိ: စီၤယၤကိာ်အတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အသိ:လီၤ. တုၤလီၤလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ် အမုၢ်နံၤဟဲတုၤတစုန့ၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ: ပှၤလၢ အမၤဘၣ်လိာ်က့ၤတၢ်လၢအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ဒီ:ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဆှုၣ်အကူ အသိ:ဒီ:သိဖိအသွံၣ်ဒီ: ‘လၢအထ:ခိၣ်န့ၣ် တၢ်တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဘျံ: ကဘျၣ်ဘၣ်’ ဒီ:တသူၣ်ဝံၤသ:စ့ၤဘၣ်လၢၤနီတဘျီလၢၤဘၣ်. “၁၄) ဒီ:ယစံ:ဘၣ်အီၤ, ယကစၢ်ဧၢ, နသ့ၣ်ညါနဲလီၤ. ဒီ:အဝဲဒၣ်စံ:ဘၣ်ယၤ, ပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲလၢတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဖ:ဒိၣ်အပူၤ, ဒီ:ဆှုၣ်အဆ့ ဒီ:မၤဝါထီၣ်အီၤလၢသိဖိအသွံၣ်လီၤ.” “၅) ဒီ:တၢ်တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကဘျံ:ကဘျၣ်လၢအထ:ခိၣ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အတၢ်ကမၣ်တအိၣ် ဘၣ်.” “၁၆) ဒီ:တၢ်တသၣ်ဝံၤလၢၤဘၣ်အသ:ဘၣ်, ဒီ:တၢ်တသူလၢၤ ဘၣ်အသ:လၢထံဘၣ်, ဒီ:မုၢ်တဆဲ:ဆါလၢၤဘၣ်အီၤဘၣ်, ဒီ:တၢ်တကိၢ် ဘၣ်လၢၤဘၣ်အီၤနီတမ့ၤဘၣ်. ၁၇) အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သိဖိလၢလီၢ်ပစိာ် အသ:ကံၢ်ပူၤ ကအံ:က့ၤကွၢ်က့ၤအီၤ, ဒီ:ကဆှၢအီၤဆူထံမူထီၣ်ပၢၢ် အအိၣ်ဒီ: ယွၤကထွါကွံာ်အမဲာ်ထံလီၤလၢအမဲာ်သၣ်တိၣ်အလိၤခဲလၢာ် လီၤ.” လီၣ်ဖျါ ၇:၁၄: ၁၄:၅: ၇:၁၆, ၁၇. {GC 648.3}GCsk 667.2

  ကစၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ဘၣ်ဟဲက့ၤဟ:ဘၣ်လၢ ကျဲဖိလၢ အအံၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဟဲက့ၤသ့စီအတၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်အမ့ၣ်အူ လီၤ. လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤအဃိ တူၢ်ဘၣ်တၢ်သ:ဟ့, တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, တၢ်သူၣ်ဟ:ဂုာ်သ:ဟ:ဂီၤဒီ: ဘၣ်ညိကွံာ်လီၤအသ:အတၢ်လိာ်ဘၣ်အါစု အါဘျီလီၤ. ဘၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဒဲ:ဘ:အတၢ်တဂ့ၤတဘၣ်, တၢ်ဒဲ:ဘ: အသဟီၣ်ဒီ:အသ:ဘၣ်အၢဝဲန:မ:လီၤ. ထဲဒၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသ:လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူကစၢ်အပူၤဒီ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ:မံန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအတၢ်ဒဲ:ဘ:တၢ်ပျၢ်အီၤ အါမ:အဃိ စံ:ဘျု:ကစၢ်ခရံာ်အါမ:စ့ၢ်ကီ:လီၤ. “၄၇) မၤသ:ဒ်န့ၣ်ဒီ:, ယစံ:ဘၣ်နၤအံၤ, အတၢ်ဒဲ:ဘ:လၢအအါန့ၣ်ပျၢ်လံဝဲလံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်အအဲၣ်ဝဲဒိၣ်မ:လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ပျၢ်အီၤလၢအစှၤ, ကအဲၣ်တၢ်စှၤ စ့ၢ်ကီ:လီၤ.” လူၤကၣ် ၇:၄၇. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအတူၢ်သကိ: တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်တပူၤဃီဒီ:ခရံာ်အဃိ ကြၢ:ဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤဃုာ်ဒီ: အကစၢ်န့ၣ်လီၤ. {GC 649.1}GCsk 669.1

  ပှၤလၢကဒိ:န့ၢ်ဘၣ်ယွၤအဘီအမုၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်အိၣ်တ့ၢ် ဝဲလၢဟံၣ်ကဆူ:ကတ့ၤ, ဒဲလီၤမူာ်လီၤပှီၢ်, ဒၢ:အံၣ်အံၣ်ဖိတဖၣ်, ဒီ:ဘၣ်ထီၣ် ထူၣ်စုညါအလိၤ, ဘၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါ, လၢၢ်ကအိလ့ကအိအပူၤ ဒီ:ဘၣ်ဟဲက့ၤခီဂာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲကီကီခဲခဲလီၤ. ဒီ:ဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်အီၤ တကူာ်တကူာ်, ဘၣ်တၢ်လ့ပစီအီၤ, ဘၣ်တၢ်ကျီသံအီၤလၢန:လၢကွါတဖၣ် လီၤ. ပှၤအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢအကကွဲၢ် မ့ၢ်လၢတအဲၣ်ဒိ:ပိာ်ဘၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အခံ အဃိ တၢ်မၤအၢမၤန:မၤသံကွံာ်အီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ခဲအံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တမ့ၢ်လၢၤ ပှၤလၢအဘၣ်ဒိ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်လၢၤဘၣ်. ကူထီၣ်သိ:ထီၣ်ဆ့လၢအလုၢ်ဒိၣ် ပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:, ဆ့လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤခဲလၢာ်လၢအမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤအဆ့လံ လီၤ. ကုာ်ထီၣ်ခိၣ်သလု:လၢအလၤကပီၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံ:ဟီၣ်ခိၣ်အစီၤပၤတဖၣ် အခိၣ်သလု:လံ, ယွၤကထွါကွံာ်အမဲာ်ထံလၢ အမဲာ်ခဲလၢာ်ဒီ: အဝဲသ့ၣ် ကစံ:ပတြၢၤသ:ဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သ:ဝံၣ်အမုာ်လီၤ. GCsk 669.2

  “၁၀) ဒီ:ကိ:ပသူထီၣ်လၢ အကလုၢ်သီၣ်ဖ:ဒိၣ်, ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, မ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအိၣ်ဒီ:ပကစၢ်လၢအဆ့ၣ်နီၤလၢလီၢ်ပစိာ်အဖီခိၣ်, ဒီ:သိဖိန့ၣ်တက့ၢ်. ၁၁) ဒီ:ကလူ:တဖၣ်ခဲလၢာ်, ဆၢထၢၣ်ဝ:တရံ: လီၢ်ပစိာ်, ဒီ:ပှၤသူၣ်က့သ:ပှၢ်, ဒီ:တၢ်အသ:လွံၢ်ဒုန့ၣ်, ထိၣ်လီၤပှီၤ အသ:လၢလီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါ, ဒီ:ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤ. ၁၂) ဒီ:စံ:ဝဲဒၣ်, အၤမ့ၣ်, တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီ:တၢ်လၤကပီၤ, ဒီ:တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒီ:တၢ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤအဘျု:အဖှိၣ်, ဒီ:တၢ်ယူ:တၢ်ယီၣ်, ဒီ:တၢ်စိ တၢ်ကမီၤ, ဒီ:တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ်, မ်အအိၣ်ဒီ:ပကစၢ်လီၤထူလီၤယိာ် တက့ၢ်, အၤမ့ၣ်.” လီၣ်ဖျါ ၇:၁၀-၁၂. {GC 650.1}GCsk 670.1

  ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဖဲပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအခါ ဘၣ်ဃာ်ဒီ: တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကျဲန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ဒၣ်ထဲတစဲ:ဖိလီၤ. ပတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကမှံကမှါဖိလီၤ. တၢ်မူဒီ:တၢ်သံ အဂ့ၢ်, တၢ်တီတၢ်လိၤဒီ:တၢ်သ:ကညီအဂ့ၢ် လၢအဘၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ဒၣ်ထဲအကဒုဖိလီၤ. တၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်သပှၢ်ကတၢၢ်တဖၣ်ပနၢ်ပၢၢ်အီၤတသ့ဒံ:ဘၣ်. ဘၣ်ဃ:ဒီ:တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤအဒီၣ်အယိာ်, အလဲၢ်အထီတဖၣ် ပထံၣ်ဘၣ်သ့ဒံ:ဒၣ်ကဒုကယီၣ် ဒံ:လီၤ. ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ် မ့ၢ်ထံၣ်လီၤက့ၤအသ: ဒ်အတၢ်အိၣ်အသ:အမ့ၢ်အတီအဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် တသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်ခဲလၢာ်ဒံ:ဘၣ်. ပှၤတဖၣ်လၢအလၢပှဲၤဒီ:တၢ်သူၣ်ဖှံသ:ညီတဖၣ် ကမၤလိဒီ:နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအသီအသီတဖၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ကၢ်သ:လီၤ, တၢ်သူၣ်ဆါသ:ဆါဒီ:တၢ်လ့ပစီတဖၣ်ကအိၣ်ကတၢၢ်အသ:ဘၣ်ဆၣ် ယွၤ အဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ် ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢအဘၣ်ဟ့ၣ်ဆၢဘၣ်တ့ၢ်ဝဲ အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်ထီဘိလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အထူၣ်စုညါန့ၣ် ကကဲတၢ်သ:ဝံၣ် စံ:ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. ပှၤကထံၣ်ဘၣ်ခရံာ်လၢ ဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤလၢထူၣ်စုညါအလိၤတဂၤ ဒ်အဒိ:န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ ကဟုကညီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ပှၤကညီလၢအလီၤဘၣ်ဆူတၢ်ဒဲ:ဘ:အယိာ်အပူၤ တဖၣ် ကဟဲက့ၤထီၣ်ဖီထီၣ်က့ၤအဂီၢ် ကစၢ်ခရံာ်ဘၣ်ယုၤလီၤဆူတၢ်ဒဲ:ဘ: အခံဒ:ဒီ:စိာ်ကဖီထီၣ်က့ၤအတၢ်ဘၣ်တ့ဖိတဖၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်သ:ပ့ၤနီၣ်အီၤတန့ၢ်နီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤကညီတဖၣ်အဃိ ကစၢ် အသ:ဘၣ်သ့ၣ်ဖ:ဒီ:အသ:သမူဘၣ်ဟ:ထီၣ်ဝဲ, ဘၣ်တူၢ်တၢ်မဲာ်ဆှ:တဖၣ်န့ၣ် ဒီ:ပၢ်ကစၢ်ဃာ်ကွံာ်အမဲာ်လၢအီၤ, တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပှၤသ:ပ့ၤနီၣ်အီၤ ကန့ၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်. {GC 651.2}GCsk 670.2

  မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ဘၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိန:မ:အဃိ ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် တၢ်တ့ကစၢ်အလီၢ်အလၤဒီ:ကူထီၣ်က့ၤတၢ်မဲာ်ဆှ:အဆ့ဘၣ်အၢဘၣ်သီန့ၣ် မူဟီၣ်ကယၢဒီကမျၢ်ညါအဂီၢ်ကဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိ:န့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်ကွၢ်ထီၣ်ပှၤအုၣ်ခီၣ်တၢ်ကစၢ်အမဲာ်ဒီ: သ့ၣ်ညါ ဝဲလၢခရံာ်ကစၢ်အဘီအမုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဘီမုၢ်လၢအလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. မ်တၢ်လၤကပီၤဘၣ်ပှၤလၢ အပှ့ၤက့ၤပှၤလၢအသွံၣ်စီဆှံဒီ:ထု:ဖှိၣ်ဝာ်ဖှိၣ် ပှၤဆူပၢ်ကစၢ်အဂီၤထံ:န့ၣ်တက့ၢ်. {GC 652.1}GCsk 671.1

  တၢ်ခူသူၣ်အယိာ်လၢအအိၣ်လၢထူၣ်စုညါအပူၤန့ၣ် ဒု:အိၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်လၢပနၢ်ပၢၢ်အီၤတသ့တဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ်ထံၣ် တၢ်ဖျါတဂၤဟ့ၣ်လီၤအဖိခွါထဲအိၣ်တဂၤဃီဒီ: လုၢ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်သိ:အံၤအဘျု:အဖှိၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်စီတၢ်ဆှံ ဒီ:တၢ်သူၣ်ခုသ:ခု, တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်လၢအဒု:ကဲထီၣ်တၢ်သ:ဖှံအဒိၣ် ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီ:မူခိၣ်အဂီၢ်လီၤ. အတၢ်အဘျု:အဖှိၣ်လၢပဒိ:န့ၢ်က့ၤ အီၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်တူၢ်တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်ဒီ:ပဒိ:န့ၢ်ဘၣ်အဃိ ကစၢ် ခရံာ်စ့ၢ်ကီ:ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ခဲလၢာ်ကဲက့ၤတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအဝဲ အသွံၣ်အဃိ အသ:မံဝဲဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. {GC 652.2} GCsk 671.2

  *****