Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်

  ဖဲယၤကယၤ ၁၇ န့ၣ် ပှၤစိာ်တၢ်သ:ခုကစီၣ်အပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သရၣ်လၢအကထိတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤဒီ: တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ကလုၢ်လၢ ပှၤကဘၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါထဲလၢတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါလၢရိမ့ၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤဝဲဒီ:ပျဲဝဲသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါအဂုၤအဂၤပှၤသုတလဲၤထီၣ်ဘါတၢ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤအဖိမုၢ်ဖိခွါလၢဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်လဲၤအိၣ် လၢပှၢ်ယိာ်အပူၤသူၣ်ထီၣ်ဒဲဖိဒီ: အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ တၢ်စံ:ဘျု:စံ:ဖှိၣ်စံ:ထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤဒီ:ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဃိာ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီ:ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဟံၣ်ဒူၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်လီၤမုၢ် လီၤဖ:လီၤ. လၢတၢ်နာ်အဃိ ပှၤအါဂၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီ:တၢ်န:တၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်မၤန:မၤဖှီၣ်တၢ်အံၤအဃိ ထ:ခိၣ်ဖိ လၢအအုၣ်အသ:လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်အံၤတၢ်က:တံာ်ဃ:အီၤတန့ၢ်ဘၣ်. ပှၤအါဂၤမ:ခီဂာ်ပီၣ်လဲၣ်ဖ:ဒိၣ်ဒီ: လဲၤတုၤဆူအမဲရကၤဒီ: သူၣ်ထီၣ်ထံဂ့ၤ ကီၢ်ဂ့ၤဒီ: တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်သဘျ့အဂံၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. {GC 252.1}GCsk 247.1

  ‘က ၠီၢ်ဆၢယ:’ လီၤဘၣ်ဃိာ်ပူၤဃုာ်ဒီ: ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်အခါ အုၣ်အသ:လၢအတၢ်ကွဲ:ဘၣ်ဃ:မူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်လဲၤတခါလၢ အလၢပှဲၤဒီ:တၢ်သ:ကညီၤအကျဲဆူမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ထု:ထီၣ် ရၤလီၤအီၤဒီ:ပှၤအါဂၤတုၤက့ၤဆူတၢ်မူအကျဲဖီခိၣ်လီၤ. {GC 252.2}GCsk 247.2

  ဖဲနီၢ်သ:တၢ်ခံ:သူလီၤဘၣ်ဝဲအခါ ‘ဝှဲ:ဖံဒီ:ဝဲ:စလ့ၣ်’ လၢပှၤခံဂၤ အံၤအိၣ်ဖျါထီၣ်လၢကဒု:ကပီၤထီၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အနီၢ်သ:တၢ်အိၣ်အသ:သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်နီၤဖ:အီၤကီဒိၣ်မ:လၢပှၤတခီ ဘီမုၢ်ဖိတဖၣ်အသကဲာ်ပဝ:န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူအတီၤဖုၣ်လီၤဒိၣ်မ:အဃိ ပှၤကဲဒိၣ်တဖၣ်တပာ်လ့ၤပာ်ကဲကစၢ်ယွၤဒီ: တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်. ပှၤဖှီၣ်ဖိ ယာ်ဖိတဖၣ် မၤတၢ်အၢတၢ်သီဒ်အသ:အိၣ်မၤဝဲအသိ:လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် စ့ၢ်ကီ:တၢ်သူၣ်ဒူသ:ဒူတအိၣ်လၢကဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်ဘၣ် တၢ်နာ်လီၤမၢ်ကွံာ်စ့ၢ်ကီ:န့ၣ်လီၤ. {GC 253.1}GCsk 248.1