Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Great Controversy - S'gaw Karen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  က ၠၢ်ရိအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်က့ၤရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ

  တၢ်ကဟုကယာ်အမူဒါလၢဟၢ:စ်အဂီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤဟ:ဂီၤကွံာ် အီၤအဃိ ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:ဒိၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်က:လၢ အဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢ ‘က ၠၢ်ရိ’ ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢမ့ၣ်အူအဃိလီၤ. လၢတၢ်ကကူာ်ဃိစီမ့ၣ် ‘က ၠၢ်ရိ’ အလီၢ်န့ၣ် ဒ်သိ:ပှၤကဟံ:ကဒါက့ၤ တၢ်အလုၢ်အဂီၢ် ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဃ့တၢ်လီၤ. က ၠၢ်ရိကဘၣ်ဃုထၢတၢ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲတၢ်စူ:ကွံာ်အတၢ်နာ်မ့တမ့ၢ်အဒိ:တၢ်မၤသံလီၤ. ဘၣ်အိၣ်လၢဃိာ်ပူၤ တၢ်မၤအၢမၤန:အီၤ, အတၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘှီ, အသ:ကဒံကဒါတုၤဒၣ်လဲာ် အနီၤဖ:က့ၤတၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ်. လၢဟၢ:စ်အတၢ်ဒိ:သံအသ:အဃိ တၢ်သ:ဘၣ်ဒိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တူၢ်ဘၣ်ဝဲတဘျီဃီအဃိ အဝဲအတၢ်သ:ကျၢၤ တဖၣ်န့ၣ်ဟ:ဂီၤဝဲဒၣ်လီၤ. ရိမ့ၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်စီဆှံ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ” သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဝဲတူၢ်လိာ်ဝဲဒီ: အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကလူၤပိာ်စ့ၢ်ကီ:တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်နာ်တၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ် အသ:တူၢ်လိာ်စ့ၢ်ကီ:ကီၢ်က:အတၢ်ဖံ:တၢ်မၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ မၤသံကွံာ် ‘ဟၢ:စ်ဒီ:ဝံ:ကလံ:’ အံၤန့ၣ်လီၤ. {GC 111.1}GCsk 111.1

  ဖဲအဝဲအိၣ်တဂၤဃီလၢတၢ်စၢဃ:အီၤအလီၢ်အခါ အဝဲမၤတ့ၢ်လံ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်က့ၤဝဲဒၣ်ပျီပျီၡဲၡဲလီၤ. အဝဲနၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲဟၢ:စ် အတၢ်သ:ဒူဒိၣ်မ:ဒီ:အိၣ်ဒီ:တၢ်သ:တီဒီ:ကစၢ်ယွၤအဃိ ဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ အတၢ်သမၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲ:လီၤ. ဆိမိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီ:ဝဲလၢ ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်တူၢ်တၢ်လၢအဂီၢ် လၢထူၣ်စုညါအလိၤအတၢ်န:တၢ်ဖှီၣ် အတၢ်ပူၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်စ့ၢ်ကီ:လီၤ. ဖဲအဝဲတချု:ဃၣ်ကဒါက့ၤ အသ:လၢကဘှီက့ၤအတၢ်နာ်အခါ ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤအီၤအဃိ, န့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤတခီလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသ:အပူၤ အသ:ဘၣ်ဒိဒီ:သ:ဘၣ်ဖှီၣ်ဝဲဒိၣ်မ:န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိ:ကဘၣ်လိာ်က့ၤဒီ:ရိမ့ၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ကဘၣ်မၤဝဲဒ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ပာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲအဃိ, ကျဲလၢအဝဲပိာ်ထီၣ်ဝဲအံၤကဘၣ်ကတၢၢ်ကွံာ်လၢတၢ်ဖီ:ပ ၠၢ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤန့ၣ် အဝဲနၢ်ပၢၢ်က့ၤဝဲဒၣ်လီၤ. {GC 111.2}GCsk 111.2